- adapterized
[packages/a2ps.git] / a2ps.spec
1 #
2 # TODO:
3 #       - do something with libpaper
4 #
5 Summary:        Text to Postscript filter
6 Summary(ja.UTF-8):      テキスト→PostScript フィルタ
7 Summary(pl.UTF-8):      Filtr text/plain do Postscriptu
8 Summary(zh_CN.UTF-8):   纯文本到Postscript转换器
9 Name:           a2ps
10 Version:        4.14
11 Release:        0.1
12 License:        GPL
13 Group:          Applications/Text
14 # Source0:      ftp://ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps/%{name}-%{version}.tar.gz
15 Source0:        http://ftp.gnu.org/gnu/a2ps/%{name}-%{version}.tar.gz
16 # Source0-md5:  781ac3d9b213fa3e1ed0d79f986dc8c7
17 Source1:        ftp://ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps/i18n-fonts-0.1.tar.gz
18 # Source1-md5:  fee1456d0e6e94af4fc5b5a1bb9687b7
19 Source2:        ogonkify.1.pl
20 Patch0:         %{name}-info.patch
21 Patch1:         %{name}-security.patch
22 Patch2:         %{name}-etc.patch
23 Patch3:         %{name}-flex.patch
24 Patch4:         %{name}-conf.patch
25 Patch5:         %{name}-glibcpaper.patch
26 Patch6:         %{name}-autoenc.patch
27 Patch7:         %{name}-i18n.patch
28 Patch8:         %{name}-ogonkify-xfig-fix.patch
29 Patch9:         %{name}-pl.po-update.patch
30 Patch10:        %{name}-locale-names.patch
31 Patch11:        %{name}-atan2.patch
32 URL:            http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/
33 BuildRequires:  automake
34 BuildRequires:  flex
35 BuildRequires:  gettext-devel
36 BuildRequires:  gperf
37 BuildRequires:  texinfo
38 BuildConflicts: libpaper-devel
39 Requires(post,postun):  /sbin/ldconfig
40 Requires:       psutils
41 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
42
43 %define         _sysconfdir     /etc/a2ps
44
45 %description
46 a2ps is a text to PostScript filter with pretty-printing capabilities.
47 It includes support for a wide number of programming languages,
48 encodings (ISO Latins, Cyrillic etc.), medias, and spoken languages
49 (for the interface). It has also the ability to delegate the
50 processing of some files to other applications, letting you print DVI,
51 PostScript etc. with the very same interface.
52
53 %description -l pl.UTF-8
54 A2ps jest programem pozwalającym na ładne drukowanie plików tekstowych
55 w PostScript. Posiada wsparcie dla wielu różnych języków
56 programowania, zestawów znaków (ISO Latins, Cyrilica etc.), wielkości
57 papieru, i języków komunikacji z użytkownikiem. Potrafi także
58 przekazać przetwarzanie plików do innych programów (tak, że można
59 wszystko drukować (DVI, PostScript) przy użyciu tego samego polecenia.
60 Zawiera program ,,ogonkify'' poprawiający błędnie zakodowany
61 PostScript zawierający polskie znaki.
62
63 %package devel
64 Summary:        Header files and development documentation for a2ps
65 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja do a2ps
66 Group:          Development/Libraries
67 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
68
69 %description devel
70 Header files and development documentation for a2ps.
71
72 %description devel -l pl.UTF-8
73 Pliki nagłówkowe i dokumentacja do a2ps.
74
75 %package static
76 Summary:        a2ps static libraries
77 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne do a2ps
78 Group:          Development/Libraries
79 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
80
81 %description static
82 a2ps static libraries.
83
84 %description static -l pl.UTF-8
85 Biblioteki statyczne do a2ps.
86
87 %prep
88 %setup -q -a1
89 %patch0 -p1
90 %patch1 -p1
91 %patch2 -p1
92 %patch3 -p1
93 %patch4 -p1
94 %patch5 -p1
95 %patch6 -p1
96 %patch7 -p1
97 %patch8 -p0
98 %patch9 -p1
99 %patch10 -p1
100 %patch11 -p1
101
102 mv -f po/{no,nb}.po
103
104 %build
105 cp -f /usr/share/automake/config.* auxdir
106 %configure2_13 \
107         --with-gnu-gettext \
108         --with-medium=_glibc  \
109         --with-encoding=latin1 \
110         --enable-shared \
111         --enable-kanji
112 %{__make}
113
114 %install
115 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
116 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/{afm,fonts} \
117         $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
118
119 %{__perl} -pi -e 's/^lispdir = $/lispdir = \$(prefix)\/lib\/emacs\/site-lisp/g' contrib/emacs/Makefile
120
121 %{__make} install \
122         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
123
124 install i18n-fonts-0.1/afm/*.afm $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/afm
125 install i18n-fonts-0.1/fonts/*.pfb $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/fonts
126 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
127
128 %find_lang %{name}
129
130 %clean
131 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
132
133 %post
134 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
135 /sbin/ldconfig
136
137 %postun
138 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
139 /sbin/ldconfig
140
141 %files -f %{name}.lang
142 %defattr(644,root,root,755)
143 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README THANKS
144 %dir %{_sysconfdir}
145 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps.cfg
146 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps-site.cfg
147 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
148 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liba2ps.so.*.*.*
149 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/liba2ps.so.1
150 %{_mandir}/man1/*
151 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/*
152 %{_infodir}/a2ps*info*
153 %{_infodir}/ogonkify*info*
154
155 %dir %{_datadir}/a2ps
156 %dir %{_datadir}/a2ps/afm
157 %{_datadir}/a2ps/afm/*.afm
158 %{_datadir}/a2ps/afm/*.map
159 %attr(755,root,root) %{_datadir}/a2ps/afm/*.sh
160
161 %{_datadir}/a2ps/encoding
162 %{_datadir}/a2ps/fonts
163 %{_datadir}/a2ps/ppd
164 %{_datadir}/a2ps/ps
165 %{_datadir}/a2ps/sheets
166
167 %dir %{_datadir}/ogonkify
168 %{_datadir}/ogonkify/*.enc
169 %{_datadir}/ogonkify/*.ps
170 %{_datadir}/ogonkify/afm
171 %{_datadir}/ogonkify/fonts
172
173 %files devel
174 %defattr(644,root,root,755)
175 %{_libdir}/liba2ps.la
176 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liba2ps.so
177 %{_includedir}/*
178
179 %files static
180 %defattr(644,root,root,755)
181 %{_libdir}/liba2ps.a
This page took 0.127278 seconds and 3 git commands to generate.