3096446b4bca26510eec4df0773dcc3b64a7cc74
[packages/a2ps.git] / a2ps.spec
1 #
2 # TODO:
3 #       - do something with libpaper
4 #
5 Summary:        Text to Postscript filter
6 Summary(ja.UTF-8):      テキスト→PostScript フィルタ
7 Summary(pl.UTF-8):      Filtr text/plain do Postscriptu
8 Summary(zh_CN.UTF-8):   纯文本到Postscript转换器
9 Name:           a2ps
10 Version:        4.14
11 Release:        0.1
12 License:        GPL
13 Group:          Applications/Text
14 # Source0:      ftp://ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps/%{name}-%{version}.tar.gz
15 Source0:        http://ftp.gnu.org/gnu/a2ps/a2ps-4.14.tar.gz
16 # Source0-md5:  781ac3d9b213fa3e1ed0d79f986dc8c7
17 Source1:        ftp://ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps/i18n-fonts-0.1.tar.gz
18 # Source1-md5:  fee1456d0e6e94af4fc5b5a1bb9687b7
19 Source2:        ogonkify.1.pl
20 Patch0:         %{name}-info.patch
21 Patch1:         %{name}-security.patch
22 Patch2:         %{name}-etc.patch
23 Patch3:         %{name}-flex.patch
24 Patch4:         %{name}-conf.patch
25 Patch5:         %{name}-glibcpaper.patch
26 Patch6:         %{name}-autoenc.patch
27 Patch7:         %{name}-i18n.patch
28 Patch8:         %{name}-ogonkify-xfig-fix.patch
29 Patch9:         %{name}-pl.po-update.patch
30 Patch10:        %{name}-locale-names.patch
31 Patch11:        %{name}-malloc.patch
32 Patch12:        %{name}-CAN-2004-1170.patch
33 Patch13:        %{name}-atan2.patch
34 Patch14:        %{name}-psset.patch
35 URL:            http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/
36 BuildConflicts: libpaper-devel
37 BuildRequires:  automake
38 BuildRequires:  flex
39 BuildRequires:  gettext-devel
40 BuildRequires:  texinfo
41 Requires(post,postun):  /sbin/ldconfig
42 Requires:       psutils
43 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45 %define         _sysconfdir     /etc/a2ps
46
47 %description
48 a2ps is a text to PostScript filter with pretty-printing capabilities.
49 It includes support for a wide number of programming languages,
50 encodings (ISO Latins, Cyrillic etc.), medias, and spoken languages
51 (for the interface). It has also the ability to delegate the
52 processing of some files to other applications, letting you print DVI,
53 PostScript etc. with the very same interface.
54
55 %description -l pl.UTF-8
56 A2ps jest programem pozwalającym na ładne drukowanie plików tekstowych
57 w PostScript. Posiada wsparcie dla wielu różnych języków
58 programowania, zestawów znaków (ISO Latins, Cyrilica etc.), wielkości
59 papieru, i języków komunikacji z użytkownikiem. Potrafi także
60 przekazać przetwarzanie plików do innych programów (tak, że można
61 wszystko drukować (DVI, PostScript) przy użyciu tego samego polecenia.
62 Zawiera program ,,ogonkify'' poprawiający błędnie zakodowany
63 PostScript zawierający polskie znaki.
64
65 %package devel
66 Summary:        Header files and development documentation for a2ps
67 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja do a2ps
68 Group:          Development/Libraries
69 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
70
71 %description devel
72 Header files and development documentation for a2ps.
73
74 %description devel -l pl.UTF-8
75 Pliki nagłówkowe i dokumentacja do a2ps.
76
77 %package static
78 Summary:        a2ps static libraries
79 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne do a2ps
80 Group:          Development/Libraries
81 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
82
83 %description static
84 a2ps static libraries.
85
86 %description static -l pl.UTF-8
87 Biblioteki statyczne do a2ps.
88
89 %prep
90 %setup -q -n %{name}-%{version} -a1
91 %patch0 -p1
92 %patch1 -p1
93 %patch2 -p1
94 %patch3 -p1
95 %patch4 -p1
96 %patch5 -p1
97 %patch6 -p1
98 %patch7 -p1
99 %patch8 -p0
100 %patch9 -p1
101 %patch10 -p1
102 # %patch11 -p1
103 #%patch12 -p1
104 %patch13 -p1
105 #%patch14 -p1
106
107 mv -f po/{no,nb}.po
108
109 %build
110 cp -f /usr/share/automake/config.* auxdir
111 %configure2_13 \
112         --with-gnu-gettext \
113         --with-medium=_glibc  \
114         --with-encoding=latin1 \
115         --enable-shared \
116         --enable-kanji
117 %{__make}
118
119 %install
120 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
121 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/{afm,fonts} \
122         $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
123
124 %{__perl} -pi -e 's/^lispdir = $/lispdir = \$(prefix)\/lib\/emacs\/site-lisp/g' contrib/emacs/Makefile
125
126 %{__make} install \
127         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
128
129 install i18n-fonts-0.1/afm/*.afm $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/afm
130 install i18n-fonts-0.1/fonts/*.pfb $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/fonts
131 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
132
133 %find_lang %{name}
134
135 %clean
136 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
137
138 %post
139 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
140 /sbin/ldconfig
141
142 %postun
143 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
144 /sbin/ldconfig
145
146 %files -f %{name}.lang
147 %defattr(644,root,root,755)
148 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README THANKS
149 %dir %{_sysconfdir}
150 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps.cfg
151 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps-site.cfg
152 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
153 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
154 %{_mandir}/man1/*
155 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/*
156 %{_infodir}/a2ps*info*
157 %{_infodir}/ogonkify*info*
158
159 %dir %{_datadir}/a2ps
160 %dir %{_datadir}/a2ps/afm
161 %{_datadir}/a2ps/afm/*.afm
162 %{_datadir}/a2ps/afm/*.map
163 %attr(755,root,root) %{_datadir}/a2ps/afm/*.sh
164
165 %{_datadir}/a2ps/encoding
166 %{_datadir}/a2ps/fonts
167 %{_datadir}/a2ps/ppd
168 %{_datadir}/a2ps/ps
169 %{_datadir}/a2ps/sheets
170
171 %dir %{_datadir}/ogonkify
172 %{_datadir}/ogonkify/*.enc
173 %{_datadir}/ogonkify/*.ps
174 %{_datadir}/ogonkify/afm
175 %{_datadir}/ogonkify/fonts
176
177 %files devel
178 %defattr(644,root,root,755)
179 %{_libdir}/lib*.la
180 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
181 %{_includedir}/*
182
183 %files static
184 %defattr(644,root,root,755)
185 %{_libdir}/lib*.a
This page took 0.046045 seconds and 2 git commands to generate.