- more verbose %%files
[packages/a2ps.git] / a2ps.spec
CommitLineData
1e658132
JR
1#
2# TODO:
3# - do something with libpaper
4#
cc4bd0f6 5Summary: Text to Postscript filter
0c09f6e7
ER
6Summary(ja.UTF-8): テキスト→PostScript フィルタ
7Summary(pl.UTF-8): Filtr text/plain do Postscriptu
8Summary(zh_CN.UTF-8): 纯文本到Postscript转换器
842ab1c6 9Name: a2ps
49f59e19 10Version: 4.14
11Release: 0.1
bb1d7181 12License: GPL
cc4bd0f6 13Group: Applications/Text
49f59e19 14# Source0: ftp://ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps/%{name}-%{version}.tar.gz
15Source0: http://ftp.gnu.org/gnu/a2ps/a2ps-4.14.tar.gz
16# Source0-md5: 781ac3d9b213fa3e1ed0d79f986dc8c7
f4c7b40d 17Source1: ftp://ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps/i18n-fonts-0.1.tar.gz
40a6492c 18# Source1-md5: fee1456d0e6e94af4fc5b5a1bb9687b7
3984b7c7 19Source2: ogonkify.1.pl
6f1a19c3 20Patch0: %{name}-info.patch
e5d03e50 21Patch1: %{name}-security.patch
f4c7b40d 22Patch2: %{name}-etc.patch
23Patch3: %{name}-flex.patch
24Patch4: %{name}-conf.patch
25Patch5: %{name}-glibcpaper.patch
26Patch6: %{name}-autoenc.patch
8d12198d 27Patch7: %{name}-i18n.patch
a4bc71e1 28Patch8: %{name}-ogonkify-xfig-fix.patch
8bfe0f1c 29Patch9: %{name}-pl.po-update.patch
ab646c7a 30Patch10: %{name}-locale-names.patch
bfe62ba4 31Patch11: %{name}-malloc.patch
a67e49b6 32Patch12: %{name}-CAN-2004-1170.patch
2e4392ae 33Patch13: %{name}-atan2.patch
c8f6993d 34Patch14: %{name}-psset.patch
842ab1c6 35URL: http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/
1e658132 36BuildConflicts: libpaper-devel
8bfe0f1c 37BuildRequires: automake
e6246505 38BuildRequires: flex
8bfe0f1c 39BuildRequires: gettext-devel
fe10624c 40BuildRequires: texinfo
8bfe0f1c 41Requires(post,postun): /sbin/ldconfig
f4c7b40d 42Requires: psutils
ce89659f 43BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
49e058ba 44
bb1d7181 45%define _sysconfdir /etc/a2ps
75b4d611 46
49e058ba 47%description
27031e15 48a2ps is a text to PostScript filter with pretty-printing capabilities.
49It includes support for a wide number of programming languages,
50encodings (ISO Latins, Cyrillic etc.), medias, and spoken languages
51(for the interface). It has also the ability to delegate the
52processing of some files to other applications, letting you print DVI,
53PostScript etc. with the very same interface.
49e058ba 54
3f520e73
JR
55%description -l pl.UTF-8
56A2ps jest programem pozwalającym na ładne drukowanie plików tekstowych
57w PostScript. Posiada wsparcie dla wielu różnych języków
58programowania, zestawów znaków (ISO Latins, Cyrilica etc.), wielkości
59papieru, i języków komunikacji z użytkownikiem. Potrafi także
60przekazać przetwarzanie plików do innych programów (tak, że można
61wszystko drukować (DVI, PostScript) przy użyciu tego samego polecenia.
62Zawiera program ,,ogonkify'' poprawiający błędnie zakodowany
63PostScript zawierający polskie znaki.
49e058ba 64
06185f79 65%package devel
842ab1c6 66Summary: Header files and development documentation for a2ps
0c09f6e7 67Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe i dokumentacja do a2ps
e5d03e50 68Group: Development/Libraries
ab646c7a 69Requires: %{name} = %{version}-%{release}
49e058ba 70
71%description devel
27031e15 72Header files and development documentation for a2ps.
49e058ba 73
3f520e73
JR
74%description devel -l pl.UTF-8
75Pliki nagłówkowe i dokumentacja do a2ps.
49e058ba 76
06185f79 77%package static
842ab1c6 78Summary: a2ps static libraries
0c09f6e7 79Summary(pl.UTF-8): Biblioteki statyczne do a2ps
e5d03e50 80Group: Development/Libraries
ab646c7a 81Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
49e058ba 82
83%description static
27031e15 84a2ps static libraries.
49e058ba 85
3f520e73 86%description static -l pl.UTF-8
27031e15 87Biblioteki statyczne do a2ps.
49e058ba 88
89%prep
49f59e19 90%setup -q -n %{name}-%{version} -a1
90210d62 91%patch0 -p1
e5d03e50 92%patch1 -p1
f4c7b40d 93%patch2 -p1
94%patch3 -p1
95%patch4 -p1
96%patch5 -p1
97%patch6 -p1
8d12198d 98%patch7 -p1
a4bc71e1 99%patch8 -p0
8bfe0f1c 100%patch9 -p1
ab646c7a 101%patch10 -p1
49f59e19 102# %patch11 -p1
103#%patch12 -p1
2e4392ae 104%patch13 -p1
49f59e19 105#%patch14 -p1
ab646c7a
JB
106
107mv -f po/{no,nb}.po
bb21d86a 108
49e058ba 109%build
8bfe0f1c 110cp -f /usr/share/automake/config.* auxdir
01229bd3 111%configure2_13 \
f4c7b40d 112 --with-gnu-gettext \
113 --with-medium=_glibc \
842ab1c6 114 --with-encoding=latin1 \
f4c7b40d 115 --enable-shared \
116 --enable-kanji
f4a8a2ee 117%{__make}
49e058ba 118
119%install
120rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
3984b7c7 121install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/{afm,fonts} \
122 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
842ab1c6 123
8bfe0f1c 124%{__perl} -pi -e 's/^lispdir = $/lispdir = \$(prefix)\/lib\/emacs\/site-lisp/g' contrib/emacs/Makefile
c4af5858 125
bacca9a2
PG
126%{__make} install \
127 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
bb1d7181 128
bfc88ea4
ER
129install i18n-fonts-0.1/afm/*.afm $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/afm
130install i18n-fonts-0.1/fonts/*.pfb $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/fonts
3984b7c7 131install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
9136753d 132
ee2b9d7b 133%find_lang %{name}
134
bb1d7181 135%clean
136rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
137
c4af5858 138%post
47e8a5bf 139[ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
842ab1c6 140/sbin/ldconfig
c4af5858 141
19eb8916 142%postun
47e8a5bf 143[ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
19eb8916 144/sbin/ldconfig
49e058ba 145
ee2b9d7b 146%files -f %{name}.lang
253202e5 147%defattr(644,root,root,755)
9136753d 148%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README THANKS
1011688d 149%dir %{_sysconfdir}
bfc88ea4
ER
150%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps.cfg
151%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps-site.cfg
be4c848f 152%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
3f321ca1 153%attr(755,root,root) %{_libdir}/liba2ps.so.*.*.*
154%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/liba2ps.so.1
687997fb 155%{_mandir}/man1/*
3984b7c7 156%lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/*
687997fb 157%{_infodir}/a2ps*info*
158%{_infodir}/ogonkify*info*
842ab1c6 159
2f5e00bd 160%dir %{_datadir}/a2ps
8f471631 161%dir %{_datadir}/a2ps/afm
162%{_datadir}/a2ps/afm/*.afm
163%{_datadir}/a2ps/afm/*.map
164%attr(755,root,root) %{_datadir}/a2ps/afm/*.sh
165
06185f79 166%{_datadir}/a2ps/encoding
167%{_datadir}/a2ps/fonts
168%{_datadir}/a2ps/ppd
169%{_datadir}/a2ps/ps
170%{_datadir}/a2ps/sheets
8f471631 171
75b4d611
JR
172%dir %{_datadir}/ogonkify
173%{_datadir}/ogonkify/*.enc
174%{_datadir}/ogonkify/*.ps
b370eb7b 175%{_datadir}/ogonkify/afm
176%{_datadir}/ogonkify/fonts
8f471631 177
49e058ba 178%files devel
842ab1c6 179%defattr(644,root,root,755)
3f321ca1 180%{_libdir}/liba2ps.la
181%attr(755,root,root) %{_libdir}/liba2ps.so
9b5d77c4 182%{_includedir}/*
49e058ba 183
184%files static
842ab1c6 185%defattr(644,root,root,755)
3f321ca1 186%{_libdir}/liba2ps.a
This page took 0.156512 seconds and 4 git commands to generate.