- updated to 0.9.1 auto/th/QtKeychain-0.9.1-1
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 3 Aug 2019 19:23:23 +0000 (21:23 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 3 Aug 2019 19:23:23 +0000 (21:23 +0200)
- removed obsolete cmake patch
- added qt4 patch (fix build with Qt4)

QtKeychain-qt4.patch [new file with mode: 0644]
QtKeychain.spec
cmake.patch [deleted file]

diff --git a/QtKeychain-qt4.patch b/QtKeychain-qt4.patch
new file mode 100644 (file)
index 0000000..164bdec
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+--- qtkeychain-0.9.1/keychain_unix.cpp.orig    2018-08-20 08:23:34.000000000 +0200
++++ qtkeychain-0.9.1/keychain_unix.cpp 2019-08-03 14:50:14.322137534 +0200
+@@ -91,7 +91,7 @@
+     // a wallet can be opened.
+     iface.setTimeout(500);
+-    QDBusMessage reply = iface.call(QStringLiteral("networkWallet"));
++    QDBusMessage reply = iface.call(QLatin1String("networkWallet"));
+     return reply.type() == QDBusMessage::ReplyMessage;
+ }
index 5fcdd8fd87a07e0db4b482fdd61dfc69e2b608bb..4bbea11de101e91f2b6f0ed80a5507e76396a9ff 100644 (file)
@@ -1,39 +1,42 @@
 #
 # Conditional build:
-%bcond_without qt4             # build Qt4
-%bcond_without qt5             # build Qt5
+%bcond_without qt4     # Qt4 library
+%bcond_without qt5     # Qt5 library
 
 Summary:       Qt API to store passwords and other secret data securely
+Summary(pl.UTF-8):     API Qt do bezpiecznego przechowywania haseł i innych tajnych danych
 Name:          QtKeychain
-Version:       0.8.0
+Version:       0.9.1
 Release:       1
 License:       Modified BSD License
 Group:         Libraries
+#Source0Download: https://github.com/frankosterfeld/qtkeychain/releases
 Source0:       https://github.com/frankosterfeld/qtkeychain/archive/v%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: d741e7e55ae48a130cb95264fbe732b7
-Patch0:                cmake.patch
+# Source0-md5: e6921de6f256259784f2a9edd1eeb8f5
+Patch0:                %{name}-qt4.patch
 URL:           https://github.com/frankosterfeld/qtkeychain
-BuildRequires: cmake
+BuildRequires: cmake >= 2.8.11
+BuildRequires: libsecret-devel
 BuildRequires: libstdc++-devel
 BuildRequires: rpmbuild(find_lang) >= 1.37
+BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.605
 %if %{with qt4}
-BuildRequires: QtCore-devel
-BuildRequires: QtDBus-devel
-BuildRequires: qt4-build
-BuildRequires: qt4-linguist
-BuildRequires: qt4-qmake
+BuildRequires: QtCore-devel >= 4
+BuildRequires: QtDBus-devel >= 4
+BuildRequires: qt4-build >= 4
+BuildRequires: qt4-linguist >= 4
+BuildRequires: qt4-qmake >= 4
 %endif
 %if %{with qt5}
-BuildRequires: Qt5Core-devel
-BuildRequires: Qt5DBus-devel
-BuildRequires: qt5-build
-BuildRequires: qt5-linguist
-BuildRequires: qt5-qmake
+BuildRequires: Qt5Core-devel >= 5
+BuildRequires: Qt5DBus-devel >= 5
+BuildRequires: qt5-build >= 5
+BuildRequires: qt5-linguist >= 5
+BuildRequires: qt5-qmake >= 5
 %endif
+Requires:      QtKeychain-common = %{version}-%{release}
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
-#define        skip_post_check_so      libqt5keychain.so.*
-
 %description
 QtKeychain a Qt API to store passwords and other secret data securely.
 
@@ -44,18 +47,48 @@ How the data is stored depends on the platform:
 - Windows: Windows does not provide a service for secure storage.
   QtKeychain uses the Windows API function
 
+%description -l pl.UTF-8
+API Qt do bezpiecznego przechowywania haseł i innych tajnych danych.
+
+Sposób przechowywania danych zależy od platformy:
+- Mac OS X: hasła są przechowywanie poprzez usługę OS X Keychain
+- Linux/Unix: używany jest GNOME Keyring jeśli jest uruchomiony,
+  w przeciwnym wypadku używany jest KWallet (przez DBus), o ile jest
+  dostępny
+- Windows: system nie udostępnia usługi do bezpiecznego przechowywania
+  danych; QtKeychain używa funkcji Windows API
+
 %package devel
 Summary:       Development files for QtKeychain
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki QtKeychain
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
-This package contains libraries and header files for developing
-applications that use QKeychain.
+This package contains the header files for developing applications
+that use QtKeychain.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji
+wykorzystujących bibliotekę QtKeychain.
+
+%package common
+Summary:       Common data for QtKeychain libraries
+Summary(pl.UTF-8):     Wspólne dane dla bibliotek QtKeychain
+Group:         Libraries
+Conflicts:     QtKeychain < 0.9.1-1
+
+%description common
+Common data for QtKeychain libraries (both Qt 4 and Qt 5).
+
+%description common -l pl.UTF-8
+Wspólne dane dla bibliotek QtKeychain (zarówno dla Qt 4, jak i Qt 5).
 
 %package -n Qt5Keychain
-Summary:       Qt API to store passwords and other secret data securely
+Summary:       Qt 5 API to store passwords and other secret data securely
+Summary(pl.UTF-8):     API Qt 5 do bezpiecznego przechowywania haseł i innych tajnych danych
 Group:         Libraries
+Requires:      QtKeychain-common = %{version}-%{release}
 
 %description -n Qt5Keychain
 QtKeychain a Qt API to store passwords and other secret data securely.
@@ -67,14 +100,30 @@ How the data is stored depends on the platform:
 - Windows: Windows does not provide a service for secure storage.
   QtKeychain uses the Windows API function
 
+%description -n Qt5Keychain -l pl.UTF-8
+API Qt do bezpiecznego przechowywania haseł i innych tajnych danych.
+
+Sposób przechowywania danych zależy od platformy:
+- Mac OS X: hasła są przechowywanie poprzez usługę OS X Keychain
+- Linux/Unix: używany jest GNOME Keyring jeśli jest uruchomiony,
+  w przeciwnym wypadku używany jest KWallet (przez DBus), o ile jest
+  dostępny
+- Windows: system nie udostępnia usługi do bezpiecznego przechowywania
+  danych; QtKeychain używa funkcji Windows API
+
 %package -n Qt5Keychain-devel
-Summary:       Development files for QtKeychain
+Summary:       Development files for Qt5Keychain
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne biblioteki Qt5Keychain
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      Qt5Keychain = %{version}-%{release}
 
 %description -n Qt5Keychain-devel
-This package contains libraries and header files for developing
-applications that use QKeychain.
+This package contains the header files for developing applications
+that use Qt5Keychain.
+
+%description -n Qt5Keychain-devel -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji
+wykorzystujących bibliotekę Qt5Keychain.
 
 %prep
 %setup -q -n qtkeychain-%{version}
@@ -84,9 +133,10 @@ applications that use QKeychain.
 %if %{with qt4}
 install -d build-qt4
 cd build-qt4
-%cmake \
-       -DBUILD_WITH_QT4:BOOL=TRUE \
-       ..
+%cmake .. \
+       -DBUILD_WITH_QT4:BOOL=ON \
+       -DECM_MKSPECS_INSTALL_DIR=%{_datadir}/qt4/mkspecs/modules
+
 %{__make}
 cd ..
 %endif
@@ -94,27 +144,26 @@ cd ..
 %if %{with qt5}
 install -d build-qt5
 cd build-qt5
-%cmake \
+%cmake .. \
        -DBUILD_WITH_QT4:BOOL=OFF \
-       ..
+       -DECM_MKSPECS_INSTALL_DIR=%{_libdir}/qt5/mkspecs/modules
 %{__make}
 %endif
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
 %if %{with qt4}
 %{__make} -C build-qt4 install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
-
-%find_lang qtkeychain --with-qm
 %endif
 
 %if %{with qt5}
 %{__make} -C build-qt5 install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+%endif
 
 %find_lang qtkeychain --with-qm
-%endif
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
@@ -123,28 +172,34 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %postun        -p /sbin/ldconfig
 
 %if %{with qt4}
-%files -f qtkeychain.lang
+%files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc COPYING ReadMe.txt ChangeLog
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libqtkeychain.so.*.*.*
-%ghost %{_libdir}/libqtkeychain.so.1
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libqtkeychain.so.1
 
 %files devel
 %defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libqtkeychain.so
 %{_includedir}/qtkeychain
-%{_libdir}/libqtkeychain.so
 %{_libdir}/cmake/QtKeychain
+%{_datadir}/qt4/mkspecs/modules/qt_QtKeychain.pri
 %endif
 
+%files common -f qtkeychain.lang
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc COPYING ChangeLog ReadMe.txt
+
 %if %{with qt5}
 %files -n Qt5Keychain
 %defattr(644,root,root,755)
+%doc COPYING ChangeLog ReadMe.txt
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libqt5keychain.so.*.*.*
-%ghost %{_libdir}/libqt5keychain.so.1
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libqt5keychain.so.1
 
 %files -n Qt5Keychain-devel
 %defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libqt5keychain.so
 %{_includedir}/qt5keychain
-%{_libdir}/libqt5keychain.so
 %{_libdir}/cmake/Qt5Keychain
+%{_libdir}/qt5/mkspecs/modules/qt_Qt5Keychain.pri
 %endif
diff --git a/cmake.patch b/cmake.patch
deleted file mode 100644 (file)
index 97e3e2b..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
---- qtkeychain-0.8.0/CMakeLists.txt.orig       2017-04-19 15:09:34.000000000 +0200
-+++ qtkeychain-0.8.0/CMakeLists.txt    2018-04-12 23:34:17.672301365 +0200
-@@ -21,6 +21,8 @@
- option(BUILD_TRANSLATIONS "Build translations" ON)
- option(QTKEYCHAIN_STATIC "Build static library" OFF)
-+list(APPEND qtkeychain_LIBRARIES "-lglib-2.0")
-+
- if(CMAKE_SYSTEM_NAME STREQUAL Android)
-     set(ANDROID 1)
- endif()
-@@ -38,7 +40,7 @@
-     find_package(Qt5Core QUIET)
- endif()
--if (Qt5Core_FOUND)
-+if (Qt5Core_FOUND AND NOT BUILD_WITH_QT4 )
-   set(QTKEYCHAIN_VERSION_INFIX 5)
-   if(UNIX AND NOT APPLE AND NOT ANDROID)
This page took 0.213066 seconds and 4 git commands to generate.