]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blobdiff - zeitgeist.spec
- ver. 0.9.0.1
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
index 3e7d03d541b1ed666e6510c5eb8b8733875e8454..8c30907af43b5a3f795193f617afbaf5652caccb 100644 (file)
@@ -1,32 +1,58 @@
 Summary:       Framework providing Desktop activity awareness
+Summary(pl.UTF-8):     Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
 Name:          zeitgeist
-Version:       0.8.2
-Release:       0.1
-License:       LGPL v2
+Version:       0.9.0.1
+Release:       1
+License:       LGPL v2.1+
 Group:         Daemons
-Source0:       http://launchpad.net/zeitgeist/0.8/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 589e7de784d21177491780bffd11097d
+Source0:       http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.bz2
+# Source0-md5: 08f2eb384824e8458f18e10db7654965
 URL:           http://launchpad.net/zeitgeist
-BuildRequires: autoconf
-BuildRequires: automake
+BuildRequires: autoconf >= 2.50
+BuildRequires: automake >= 1:1.9
 BuildRequires: gettext-devel
+BuildRequires: gnome-common
 BuildRequires: intltool >= 0.40.0
 BuildRequires: libraptor2-rapper
+BuildRequires: python >= 1:2.6
 BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
-Requires:      python-dbus
-Requires:      python-modules
+BuildRequires: rpm-pythonprov
+BuildRequires: xapian-core-devel
+Requires:      python-%{name} = %{version}-%{release}
 Requires:      python-modules-sqlite
-Requires:      python-pygobject
+Requires:      python-pygobject >= 2.16.0
 Requires:      python-pyxdg
+Suggests:      zeitgeist-datahub
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-Zeitgeist is a service which logs the users's activities and events
+Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
 etc.) and makes relevant information available to other applications.
 It is able to establish relationships between items based on
 similarity and usage patterns.
 
+%description -l pl.UTF-8
+Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
+zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
+osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
+Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
+i wzorce użycia.
+
+%package -n python-%{name}
+Summary:       Python client library for Zeitgeist DBus API
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
+Group:         Development/Languages/Python
+Requires:      python-dbus
+Requires:      python-modules
+Conflicts:     zeitgeist < 0.8.2-2
+
+%description -n python-%{name}
+Python client library for Zeitgeist DBus API.
+
+%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
+Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
+
 %prep
 %setup -q
 
@@ -35,7 +61,7 @@ similarity and usage patterns.
 %{__aclocal}
 %{__autoconf}
 %{__automake}
-%configure
+%configure --disable-fts
 %{__make}
 
 %install
@@ -46,17 +72,17 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %py_postclean
 
-%find_lang %{name}
-
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
-%files -f %{name}.lang
+%files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README 
+%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
-%{_datadir}/zeitgeist
 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
+
+%files -n python-%{name}
+%defattr(644,root,root,755)
 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
-%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-daemon.pc
+%{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.073263 seconds and 4 git commands to generate.