- release 2 (by relup.sh)
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        1.0.3
5 Release:        2
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/1.0/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  8258b5521d1f25d18f7ace3c974c5ab1
10 Patch0:         %{name}-lt.patch
11 Patch1:         %{name}-vala.patch
12 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
13 BuildRequires:  autoconf >= 2.65
14 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
15 BuildRequires:  dbus-devel
16 BuildRequires:  dee-devel >= 1.0.2
17 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.19
18 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.36.0
19 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.30.0
20 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
21 BuildRequires:  json-glib-devel >= 0.14.0
22 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
23 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.21
24 BuildRequires:  python3
25 BuildRequires:  python3-rdflib >= 3.0.0
26 BuildRequires:  rpm-pythonprov
27 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.682
28 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.7.11
29 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
30 BuildRequires:  telepathy-glib-devel >= 0.18.0
31 BuildRequires:  vala >= 2:0.22.0
32 BuildRequires:  vala-telepathy-glib >= 0.18.0
33 BuildRequires:  valadoc >= 0.2
34 BuildRequires:  xapian-core-devel
35 BuildRequires:  xz
36 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
37 Requires:       dbus
38 Requires:       dee >= 1.0.2
39 Requires:       json-glib >= 0.14.0
40 Requires:       telepathy-glib >= 0.18.0
41 Provides:       zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
42 Obsoletes:      zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
43 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45 %description
46 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
47 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
48 etc.) and makes relevant information available to other applications.
49 It is able to establish relationships between items based on
50 similarity and usage patterns.
51
52 %description -l pl.UTF-8
53 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
54 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
55 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
56 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
57 i wzorce użycia.
58
59 %package libs
60 Summary:        Zeitgeist library
61 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Zeitgeist
62 Group:          Libraries
63 Requires:       glib2 >= 1:2.36.0
64 Requires:       sqlite3 >= 3.7.11
65
66 %description libs
67 This package provides Zeitgeist library.
68
69 %description libs -l pl.UTF-8
70 Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
71
72 %package devel
73 Summary:        Development files for Zeitgeist library
74 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
75 Group:          Development/Libraries
76 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
77 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36.0
78
79 %description devel
80 This package provides development files for Zeitgeist library.
81
82 %description devel -l pl.UTF-8
83 Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
84
85 %package -n python3-%{name}
86 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
87 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
88 Group:          Development/Languages/Python
89 Requires:       python3-dbus
90 Requires:       python3-modules
91 Obsoletes:      python-zeitgeist < 1.0.3
92 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
93 BuildArch:      noarch
94
95 %description -n python3-%{name}
96 Python client library for Zeitgeist DBus API.
97
98 %description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
99 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
100
101 %package -n vala-zeitgeist
102 Summary:        Zeitgeist API for Vala language
103 Summary(pl.UTF-8):      API Zeitgeist dla języka Vala
104 Group:          Development/Libraries
105 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
106 Requires:       vala >= 2:0.18.0
107 BuildArch:      noarch
108
109 %description -n vala-zeitgeist
110 Zeitgeist API for Vala language.
111
112 %description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
113 API Zeitgeist dla języka Vala.
114
115 %package -n bash-completion-zeitgeist
116 Summary:        bash-completion for Zeitgeist
117 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
118 Group:          Applications/Shells
119 Requires:       bash-completion >= 2.0
120 BuildArch:      noarch
121
122 %description -n bash-completion-zeitgeist
123 This package provides bash-completion for Zeitgeist.
124
125 %description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
126 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
127
128 %prep
129 %setup -q
130 %patch0 -p1
131 %patch1 -p1
132
133 %build
134 %{__gettextize}
135 %{__libtoolize}
136 %{__aclocal}
137 %{__autoconf}
138 %{__autoheader}
139 %{__automake}
140 %configure \
141         --disable-silent-rules \
142         --enable-fts
143 %{__make}
144
145 %install
146 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
147
148 %{__make} install \
149         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
150
151 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
152 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
153
154 %clean
155 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
156
157 %post   libs -p /sbin/ldconfig
158 %postun libs -p /sbin/ldconfig
159
160 %files
161 %defattr(644,root,root,755)
162 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
163 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
164 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
165 /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
166 %dir %{_libexecdir}/%{name}
167 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/zeitgeist-fts
168 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.Engine.service
169 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.SimpleIndexer.service
170 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
171 %{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
172 %{systemduserunitdir}/zeitgeist.service
173 %{systemduserunitdir}/zeitgeist-fts.service
174
175 %files libs
176 %defattr(644,root,root,755)
177 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
178 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
179 %{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
180 %dir %{_datadir}/zeitgeist
181
182 %files devel
183 %defattr(644,root,root,755)
184 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
185 %{_includedir}/zeitgeist-2.0
186 %{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
187 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
188
189 %files -n python3-%{name}
190 %defattr(644,root,root,755)
191 %{py3_sitescriptdir}/zeitgeist
192 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
193
194 %files -n vala-zeitgeist
195 %defattr(644,root,root,755)
196 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
197 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
198 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
199
200 %files -n bash-completion-zeitgeist
201 %defattr(644,root,root,755)
202 %{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.109247 seconds and 3 git commands to generate.