- updated gettext BR
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        0.9.14
5 Release:        5
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  92371b864515389ffe7d70569f0bc9ed
10 Patch0:         %{name}-lt.patch
11 Patch1:         %{name}-vala.patch
12 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
13 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
14 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
15 BuildRequires:  dee-devel >= 1.0.2
16 BuildRequires:  gettext-tools
17 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.26.0
18 BuildRequires:  gnome-common
19 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.30.0
20 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
21 BuildRequires:  intltool >= 0.40.0
22 BuildRequires:  json-glib-devel >= 0.14.0
23 BuildRequires:  libraptor2-rapper
24 BuildRequires:  python >= 1:2.6
25 BuildRequires:  python-rdflib >= 3.0.0
26 BuildRequires:  rpm-pythonprov
27 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.7.11
28 BuildRequires:  telepathy-glib-devel >= 0.18.0
29 BuildRequires:  vala >= 2:0.18.0
30 BuildRequires:  vala-telepathy-glib >= 0.18.0
31 BuildRequires:  xapian-core-devel
32 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
33 Requires:       dbus
34 Provides:       zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
35 Obsoletes:      zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
36 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
37
38 %description
39 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
40 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
41 etc.) and makes relevant information available to other applications.
42 It is able to establish relationships between items based on
43 similarity and usage patterns.
44
45 %description -l pl.UTF-8
46 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
47 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
48 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
49 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
50 i wzorce użycia.
51
52 %package libs
53 Summary:        Zeitgeist library
54 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Zeitgeist
55 Group:          Libraries
56 Requires:       glib2 >= 1:2.26.0
57 Requires:       sqlite3 >= 3.7.11
58
59 %description libs
60 This package provides Zeitgeist library.
61
62 %description libs -l pl.UTF-8
63 Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
64
65 %package devel
66 Summary:        Development files for Zeitgeist library
67 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
68 Group:          Development/Libraries
69 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
70 Requires:       glib2-devel >= 1:2.26.0
71
72 %description devel
73 This package provides development files for Zeitgeist library.
74
75 %description devel -l pl.UTF-8
76 Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
77
78 %package -n python-%{name}
79 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
80 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
81 Group:          Development/Languages/Python
82 Requires:       python-dbus
83 Requires:       python-modules
84 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
85
86 %description -n python-%{name}
87 Python client library for Zeitgeist DBus API.
88
89 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
90 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
91
92 %package -n vala-zeitgeist
93 Summary:        Zeitgeist API for Vala language
94 Summary(pl.UTF-8):      API Zeitgeist dla języka Vala
95 Group:          Development/Libraries
96 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
97 Requires:       vala >= 2:0.18.0
98
99 %description -n vala-zeitgeist
100 Zeitgeist API for Vala language.
101
102 %description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
103 API Zeitgeist dla języka Vala.
104
105 %package -n bash-completion-zeitgeist
106 Summary:        bash-completion for Zeitgeist
107 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
108 Group:          Applications/Shells
109 Requires:       bash-completion
110 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
111 BuildArch:      noarch
112 %endif
113
114 %description -n bash-completion-zeitgeist
115 This package provides bash-completion for Zeitgeist.
116
117 %description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
118 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
119
120 %prep
121 %setup -q
122 %patch0 -p1
123 %patch1 -p1
124
125 %build
126 %{__intltoolize}
127 %{__aclocal}
128 %{__autoconf}
129 %{__automake}
130 %configure \
131         --disable-silent-rules \
132         --enable-fts
133 %{__make}
134
135 %install
136 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
137
138 %{__make} install \
139         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
140
141 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
142 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
143
144 %clean
145 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
146
147 %post   libs -p /sbin/ldconfig
148 %postun libs -p /sbin/ldconfig
149
150 %files
151 %defattr(644,root,root,755)
152 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
153 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
154 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
155 /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
156 %attr(755,root,root) %{_libdir}/zeitgeist-fts
157 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.fts.service
158 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
159 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
160 %{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
161
162 %files libs
163 %defattr(644,root,root,755)
164 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
165 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
166 %{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
167 %dir %{_datadir}/zeitgeist
168
169 %files devel
170 %defattr(644,root,root,755)
171 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
172 %{_includedir}/zeitgeist-2.0
173 %{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
174 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
175
176 %files -n python-%{name}
177 %defattr(644,root,root,755)
178 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
179 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
180
181 %files -n vala-zeitgeist
182 %defattr(644,root,root,755)
183 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
184 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
185 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
186
187 %files -n bash-completion-zeitgeist
188 %defattr(644,root,root,755)
189 %{_datadir}/bash-completion/completions/zeitgeist-daemon
This page took 0.086728 seconds and 3 git commands to generate.