up to 0.9.16
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        0.9.16
5 Release:        1
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  f56b58a19d5fd5a7365ddcbe26ee6b15
10 Patch0:         %{name}-lt.patch
11 Patch1:         %{name}-vala.patch
12 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
13 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
14 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
15 BuildRequires:  dbus-devel
16 BuildRequires:  dee-devel >= 1.0.2
17 BuildRequires:  gettext-tools
18 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.26.0
19 BuildRequires:  gnome-common
20 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.30.0
21 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
22 BuildRequires:  intltool >= 0.40.0
23 BuildRequires:  json-glib-devel >= 0.14.0
24 BuildRequires:  libraptor2-rapper
25 BuildRequires:  python >= 1:2.6
26 BuildRequires:  python-rdflib >= 3.0.0
27 BuildRequires:  rpm-pythonprov
28 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.7.11
29 BuildRequires:  telepathy-glib-devel >= 0.18.0
30 BuildRequires:  vala >= 2:0.22.0
31 BuildRequires:  vala-telepathy-glib >= 0.18.0
32 BuildRequires:  xapian-core-devel
33 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
34 Requires:       dbus
35 Provides:       zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
36 Obsoletes:      zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
37 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39 %description
40 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
41 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
42 etc.) and makes relevant information available to other applications.
43 It is able to establish relationships between items based on
44 similarity and usage patterns.
45
46 %description -l pl.UTF-8
47 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
48 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
49 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
50 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
51 i wzorce użycia.
52
53 %package libs
54 Summary:        Zeitgeist library
55 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Zeitgeist
56 Group:          Libraries
57 Requires:       glib2 >= 1:2.26.0
58 Requires:       sqlite3 >= 3.7.11
59
60 %description libs
61 This package provides Zeitgeist library.
62
63 %description libs -l pl.UTF-8
64 Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
65
66 %package devel
67 Summary:        Development files for Zeitgeist library
68 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
69 Group:          Development/Libraries
70 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
71 Requires:       glib2-devel >= 1:2.26.0
72
73 %description devel
74 This package provides development files for Zeitgeist library.
75
76 %description devel -l pl.UTF-8
77 Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
78
79 %package -n python-%{name}
80 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
81 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
82 Group:          Development/Languages/Python
83 Requires:       python-dbus
84 Requires:       python-modules
85 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
86
87 %description -n python-%{name}
88 Python client library for Zeitgeist DBus API.
89
90 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
91 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
92
93 %package -n vala-zeitgeist
94 Summary:        Zeitgeist API for Vala language
95 Summary(pl.UTF-8):      API Zeitgeist dla języka Vala
96 Group:          Development/Libraries
97 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
98 Requires:       vala >= 2:0.18.0
99
100 %description -n vala-zeitgeist
101 Zeitgeist API for Vala language.
102
103 %description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
104 API Zeitgeist dla języka Vala.
105
106 %package -n bash-completion-zeitgeist
107 Summary:        bash-completion for Zeitgeist
108 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
109 Group:          Applications/Shells
110 Requires:       bash-completion
111 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
112 BuildArch:      noarch
113 %endif
114
115 %description -n bash-completion-zeitgeist
116 This package provides bash-completion for Zeitgeist.
117
118 %description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
119 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
120
121 %prep
122 %setup -q
123 %patch0 -p1
124 %patch1 -p1
125
126 %build
127 %{__intltoolize}
128 %{__libtoolize}
129 %{__aclocal}
130 %{__autoconf}
131 %{__autoheader}
132 %{__automake}
133 %configure \
134         --disable-silent-rules \
135         --enable-fts
136 %{__make}
137
138 %install
139 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
140
141 %{__make} install \
142         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
143
144 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
145 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
146
147 %clean
148 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
149
150 %post   libs -p /sbin/ldconfig
151 %postun libs -p /sbin/ldconfig
152
153 %files
154 %defattr(644,root,root,755)
155 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
156 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
157 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
158 /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
159 %attr(755,root,root) %{_libdir}/zeitgeist-fts
160 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.fts.service
161 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
162 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
163 %{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
164
165 %files libs
166 %defattr(644,root,root,755)
167 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
168 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
169 %{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
170 %dir %{_datadir}/zeitgeist
171
172 %files devel
173 %defattr(644,root,root,755)
174 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
175 %{_includedir}/zeitgeist-2.0
176 %{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
177 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
178
179 %files -n python-%{name}
180 %defattr(644,root,root,755)
181 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
182 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
183
184 %files -n vala-zeitgeist
185 %defattr(644,root,root,755)
186 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
187 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
188 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
189
190 %files -n bash-completion-zeitgeist
191 %defattr(644,root,root,755)
192 %{_datadir}/bash-completion/completions/zeitgeist-daemon
This page took 0.053334 seconds and 3 git commands to generate.