a8c765372017f1ff0dd5dccf4f44bc9a1f171b1c
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        0.9.5
5 Release:        2
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  5841e4624b07ba74866fb177f1c9aae7
10 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
11 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
12 BuildRequires:  automake >= 1:1.9
13 BuildRequires:  gettext-devel
14 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.26.0
15 BuildRequires:  gnome-common
16 BuildRequires:  intltool >= 0.40.0
17 BuildRequires:  libraptor2-rapper
18 BuildRequires:  python >= 1:2.6
19 BuildRequires:  python-rdflib >= 3.0.0
20 BuildRequires:  rpm-pythonprov
21 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.7
22 # not required in releases
23 #BuildRequires: vala >= 0.16.0
24 BuildRequires:  xapian-core-devel
25 Requires:       glib2 >= 1:2.26.0
26 Requires:       python-%{name} = %{version}-%{release}
27 Requires:       python-modules-sqlite
28 Requires:       python-pygobject >= 2.16.0
29 Requires:       python-pyxdg
30 Requires:       sqlite3 >= 3.7
31 Suggests:       zeitgeist-datahub
32 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
33
34 %description
35 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
36 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
37 etc.) and makes relevant information available to other applications.
38 It is able to establish relationships between items based on
39 similarity and usage patterns.
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
43 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
44 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
45 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
46 i wzorce użycia.
47
48 %package -n python-%{name}
49 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
50 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
51 Group:          Development/Languages/Python
52 Requires:       python-dbus
53 Requires:       python-modules
54 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
55
56 %description -n python-%{name}
57 Python client library for Zeitgeist DBus API.
58
59 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
60 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
61
62 %prep
63 %setup -q
64
65 %build
66 %{__intltoolize}
67 %{__aclocal}
68 %{__autoconf}
69 %{__automake}
70 %configure \
71         --disable-fts \
72         --disable-silent-rules
73 %{__make}
74
75 %install
76 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77
78 %{__make} install \
79         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
80
81 %py_postclean
82
83 %clean
84 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
85
86 %files
87 %defattr(644,root,root,755)
88 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
89 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
90 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
91 %{_datadir}/zeitgeist
92 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
93
94 %files -n python-%{name}
95 %defattr(644,root,root,755)
96 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
97 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.038312 seconds and 2 git commands to generate.