]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blob - zeitgeist.spec
96ac5188b3f1ae69228b78bf94c4cf9dbd6bd3cf
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        0.8.2
5 Release:        2
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/0.8/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  589e7de784d21177491780bffd11097d
10 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
11 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
12 BuildRequires:  automake >= 1:1.9
13 BuildRequires:  gettext-devel
14 BuildRequires:  gnome-common
15 BuildRequires:  intltool >= 0.40.0
16 BuildRequires:  libraptor2-rapper
17 BuildRequires:  python >= 1:2.6
18 BuildRequires:  python-rdflib >= 3.0.0
19 Requires:       python-%{name} = %{version}-%{release}
20 Requires:       python-modules-sqlite
21 Requires:       python-pygobject >= 2.16.0
22 Requires:       python-pyxdg
23 Suggests:       zeitgeist-datahub
24 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26 %description
27 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
28 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
29 etc.) and makes relevant information available to other applications.
30 It is able to establish relationships between items based on
31 similarity and usage patterns.
32
33 %description -l pl.UTF-8
34 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
35 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
36 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
37 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
38 i wzorce użycia.
39
40 %package -n python-%{name}
41 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
42 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
43 Group:          Development/Languages/Python
44 Requires:       python-dbus
45 Requires:       python-modules
46 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
47
48 %description -n python-%{name}
49 Python client library for Zeitgeist DBus API.
50
51 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
52 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
53
54 %prep
55 %setup -q
56
57 %build
58 %{__intltoolize}
59 %{__aclocal}
60 %{__autoconf}
61 %{__automake}
62 %configure
63 %{__make}
64
65 %install
66 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67
68 %{__make} install \
69         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
70
71 %py_postclean
72
73 %find_lang %{name}
74
75 %clean
76 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77
78 %files -f %{name}.lang
79 %defattr(644,root,root,755)
80 %doc AUTHORS COPYRIGHT ChangeLog NEWS README
81 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
82 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
83 %{_datadir}/zeitgeist/_zeitgeist
84 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
85 # -devel? (for daemon extensions development)
86 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-daemon.pc
87
88 %files -n python-%{name}
89 %defattr(644,root,root,755)
90 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
91 %dir %{_datadir}/zeitgeist
92 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.066616 seconds and 3 git commands to generate.