]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blob - zeitgeist.spec
8c30907af43b5a3f795193f617afbaf5652caccb
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        0.9.0.1
5 Release:        1
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  08f2eb384824e8458f18e10db7654965
10 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
11 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
12 BuildRequires:  automake >= 1:1.9
13 BuildRequires:  gettext-devel
14 BuildRequires:  gnome-common
15 BuildRequires:  intltool >= 0.40.0
16 BuildRequires:  libraptor2-rapper
17 BuildRequires:  python >= 1:2.6
18 BuildRequires:  python-rdflib >= 3.0.0
19 BuildRequires:  rpm-pythonprov
20 BuildRequires:  xapian-core-devel
21 Requires:       python-%{name} = %{version}-%{release}
22 Requires:       python-modules-sqlite
23 Requires:       python-pygobject >= 2.16.0
24 Requires:       python-pyxdg
25 Suggests:       zeitgeist-datahub
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %description
29 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
30 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
31 etc.) and makes relevant information available to other applications.
32 It is able to establish relationships between items based on
33 similarity and usage patterns.
34
35 %description -l pl.UTF-8
36 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
37 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
38 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
39 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
40 i wzorce użycia.
41
42 %package -n python-%{name}
43 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
44 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
45 Group:          Development/Languages/Python
46 Requires:       python-dbus
47 Requires:       python-modules
48 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
49
50 %description -n python-%{name}
51 Python client library for Zeitgeist DBus API.
52
53 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
54 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
55
56 %prep
57 %setup -q
58
59 %build
60 %{__intltoolize}
61 %{__aclocal}
62 %{__autoconf}
63 %{__automake}
64 %configure --disable-fts
65 %{__make}
66
67 %install
68 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
69
70 %{__make} install \
71         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
72
73 %py_postclean
74
75 %clean
76 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77
78 %files
79 %defattr(644,root,root,755)
80 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README
81 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
82 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
83 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
84
85 %files -n python-%{name}
86 %defattr(644,root,root,755)
87 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
88 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.098154 seconds and 3 git commands to generate.