up to 1.0
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        1.0
5 Release:        1
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/1.0/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  5f894639cce2293c17407c9bd2689031
10 Patch0:         %{name}-lt.patch
11 Patch1:         %{name}-vala.patch
12 Patch2:         %{name}-fts-service.patch
13 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
14 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
15 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
16 BuildRequires:  dbus-devel
17 BuildRequires:  dee-devel >= 1.0.2
18 BuildRequires:  gettext-tools
19 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.36.0
20 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.30.0
21 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
22 BuildRequires:  json-glib-devel >= 0.14.0
23 BuildRequires:  libraptor2-rapper
24 BuildRequires:  python >= 1:2.6
25 BuildRequires:  python-rdflib >= 3.0.0
26 BuildRequires:  rpm-pythonprov
27 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.682
28 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.7.11
29 BuildRequires:  telepathy-glib-devel >= 0.18.0
30 BuildRequires:  vala >= 2:0.22.0
31 BuildRequires:  vala-telepathy-glib >= 0.18.0
32 BuildRequires:  xapian-core-devel
33 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
34 Requires:       dbus
35 Provides:       zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
36 Obsoletes:      zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
37 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39 %description
40 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
41 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
42 etc.) and makes relevant information available to other applications.
43 It is able to establish relationships between items based on
44 similarity and usage patterns.
45
46 %description -l pl.UTF-8
47 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
48 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
49 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
50 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
51 i wzorce użycia.
52
53 %package libs
54 Summary:        Zeitgeist library
55 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Zeitgeist
56 Group:          Libraries
57 Requires:       glib2 >= 1:2.36.0
58 Requires:       sqlite3 >= 3.7.11
59
60 %description libs
61 This package provides Zeitgeist library.
62
63 %description libs -l pl.UTF-8
64 Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
65
66 %package devel
67 Summary:        Development files for Zeitgeist library
68 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
69 Group:          Development/Libraries
70 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
71 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36.0
72
73 %description devel
74 This package provides development files for Zeitgeist library.
75
76 %description devel -l pl.UTF-8
77 Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
78
79 %package -n python-%{name}
80 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
81 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
82 Group:          Development/Languages/Python
83 Requires:       python-dbus
84 Requires:       python-modules
85 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
86
87 %description -n python-%{name}
88 Python client library for Zeitgeist DBus API.
89
90 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
91 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
92
93 %package -n vala-zeitgeist
94 Summary:        Zeitgeist API for Vala language
95 Summary(pl.UTF-8):      API Zeitgeist dla języka Vala
96 Group:          Development/Libraries
97 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
98 Requires:       vala >= 2:0.18.0
99 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
100 BuildArch:      noarch
101 %endif
102
103 %description -n vala-zeitgeist
104 Zeitgeist API for Vala language.
105
106 %description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
107 API Zeitgeist dla języka Vala.
108
109 %package -n bash-completion-zeitgeist
110 Summary:        bash-completion for Zeitgeist
111 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
112 Group:          Applications/Shells
113 Requires:       bash-completion >= 2.0
114 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
115 BuildArch:      noarch
116 %endif
117
118 %description -n bash-completion-zeitgeist
119 This package provides bash-completion for Zeitgeist.
120
121 %description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
122 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
123
124 %prep
125 %setup -q
126 %patch0 -p1
127 %patch1 -p1
128 %patch2 -p1
129
130 %build
131 %{__gettextize}
132 %{__libtoolize}
133 %{__aclocal}
134 %{__autoconf}
135 %{__autoheader}
136 %{__automake}
137 %configure \
138         --disable-silent-rules \
139         --enable-fts
140 %{__make}
141
142 %install
143 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
144
145 %{__make} install \
146         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
147
148 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
149 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
150
151 %clean
152 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
153
154 %post   libs -p /sbin/ldconfig
155 %postun libs -p /sbin/ldconfig
156
157 %files
158 %defattr(644,root,root,755)
159 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
160 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
161 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
162 /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
163 %dir %{_libdir}/%{name}
164 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/zeitgeist-fts
165 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.Engine.service
166 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.SimpleIndexer.service
167 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
168 %{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
169 %{systemduserunitdir}/zeitgeist.service
170 %{systemduserunitdir}/zeitgeist-fts.service
171
172 %files libs
173 %defattr(644,root,root,755)
174 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
175 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
176 %{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
177 %dir %{_datadir}/zeitgeist
178
179 %files devel
180 %defattr(644,root,root,755)
181 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
182 %{_includedir}/zeitgeist-2.0
183 %{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
184 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
185
186 %files -n python-%{name}
187 %defattr(644,root,root,755)
188 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
189 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
190
191 %files -n vala-zeitgeist
192 %defattr(644,root,root,755)
193 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
194 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
195 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
196
197 %files -n bash-completion-zeitgeist
198 %defattr(644,root,root,755)
199 %{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.088834 seconds and 3 git commands to generate.