]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blob - zeitgeist.spec
447966eaf803c8314c67bde8650f8a129cfca7f0
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        0.8.2
5 Release:        3
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/0.8/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  589e7de784d21177491780bffd11097d
10 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
11 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
12 BuildRequires:  automake >= 1:1.9
13 BuildRequires:  gettext-devel
14 BuildRequires:  gnome-common
15 BuildRequires:  intltool >= 0.40.0
16 BuildRequires:  libraptor2-rapper
17 BuildRequires:  python >= 1:2.6
18 BuildRequires:  python-rdflib >= 3.0.0
19 BuildRequires:  rpm-pythonprov
20 Requires:       python-%{name} = %{version}-%{release}
21 Requires:       python-modules-sqlite
22 Requires:       python-pygobject >= 2.16.0
23 Requires:       python-pyxdg
24 Suggests:       zeitgeist-datahub
25 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27 %description
28 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
29 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
30 etc.) and makes relevant information available to other applications.
31 It is able to establish relationships between items based on
32 similarity and usage patterns.
33
34 %description -l pl.UTF-8
35 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
36 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
37 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
38 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
39 i wzorce użycia.
40
41 %package -n python-%{name}
42 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
43 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
44 Group:          Development/Languages/Python
45 Requires:       python-dbus
46 Requires:       python-modules
47 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
48
49 %description -n python-%{name}
50 Python client library for Zeitgeist DBus API.
51
52 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
53 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
54
55 %prep
56 %setup -q
57
58 %build
59 %{__intltoolize}
60 %{__aclocal}
61 %{__autoconf}
62 %{__automake}
63 %configure
64 %{__make}
65
66 %install
67 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
68
69 %{__make} install \
70         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
71
72 %py_postclean
73
74 %find_lang %{name}
75
76 %clean
77 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
78
79 %files -f %{name}.lang
80 %defattr(644,root,root,755)
81 %doc AUTHORS COPYRIGHT ChangeLog NEWS README
82 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
83 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
84 %{_datadir}/zeitgeist/_zeitgeist
85 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
86 # -devel? (for daemon extensions development)
87 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-daemon.pc
88
89 %files -n python-%{name}
90 %defattr(644,root,root,755)
91 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
92 %dir %{_datadir}/zeitgeist
93 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.068303 seconds and 3 git commands to generate.