]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blob - zeitgeist.spec
up to 1.0.3
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        1.0.3
5 Release:        1
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/1.0/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  8258b5521d1f25d18f7ace3c974c5ab1
10 Patch0:         %{name}-lt.patch
11 Patch1:         %{name}-vala.patch
12 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
13 BuildRequires:  autoconf >= 2.65
14 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
15 BuildRequires:  dbus-devel
16 BuildRequires:  dee-devel >= 1.0.2
17 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.19
18 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.36.0
19 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.30.0
20 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
21 BuildRequires:  json-glib-devel >= 0.14.0
22 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
23 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.21
24 BuildRequires:  python3
25 BuildRequires:  python3-rdflib >= 3.0.0
26 BuildRequires:  rpm-pythonprov
27 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.682
28 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.7.11
29 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
30 BuildRequires:  telepathy-glib-devel >= 0.18.0
31 BuildRequires:  vala >= 2:0.22.0
32 BuildRequires:  vala-telepathy-glib >= 0.18.0
33 BuildRequires:  valadoc >= 0.2
34 BuildRequires:  xapian-core-devel
35 BuildRequires:  xz
36 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
37 Requires:       dbus
38 Requires:       dee >= 1.0.2
39 Requires:       json-glib >= 0.14.0
40 Requires:       telepathy-glib >= 0.18.0
41 Provides:       zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
42 Obsoletes:      zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
43 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45 %description
46 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
47 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
48 etc.) and makes relevant information available to other applications.
49 It is able to establish relationships between items based on
50 similarity and usage patterns.
51
52 %description -l pl.UTF-8
53 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
54 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
55 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
56 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
57 i wzorce użycia.
58
59 %package libs
60 Summary:        Zeitgeist library
61 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Zeitgeist
62 Group:          Libraries
63 Requires:       glib2 >= 1:2.36.0
64 Requires:       sqlite3 >= 3.7.11
65
66 %description libs
67 This package provides Zeitgeist library.
68
69 %description libs -l pl.UTF-8
70 Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
71
72 %package devel
73 Summary:        Development files for Zeitgeist library
74 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
75 Group:          Development/Libraries
76 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
77 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36.0
78
79 %description devel
80 This package provides development files for Zeitgeist library.
81
82 %description devel -l pl.UTF-8
83 Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
84
85 %package -n python3-%{name}
86 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
87 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
88 Group:          Development/Languages/Python
89 Requires:       python3-dbus
90 Requires:       python3-modules
91 Obsoletes:      python-zeitgeist < 1.0.3
92 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
93
94 %description -n python3-%{name}
95 Python client library for Zeitgeist DBus API.
96
97 %description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
98 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
99
100 %package -n vala-zeitgeist
101 Summary:        Zeitgeist API for Vala language
102 Summary(pl.UTF-8):      API Zeitgeist dla języka Vala
103 Group:          Development/Libraries
104 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
105 Requires:       vala >= 2:0.18.0
106 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
107 BuildArch:      noarch
108 %endif
109
110 %description -n vala-zeitgeist
111 Zeitgeist API for Vala language.
112
113 %description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
114 API Zeitgeist dla języka Vala.
115
116 %package -n bash-completion-zeitgeist
117 Summary:        bash-completion for Zeitgeist
118 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
119 Group:          Applications/Shells
120 Requires:       bash-completion >= 2.0
121 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
122 BuildArch:      noarch
123 %endif
124
125 %description -n bash-completion-zeitgeist
126 This package provides bash-completion for Zeitgeist.
127
128 %description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
129 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
130
131 %prep
132 %setup -q
133 %patch0 -p1
134 %patch1 -p1
135
136 %build
137 %{__gettextize}
138 %{__libtoolize}
139 %{__aclocal}
140 %{__autoconf}
141 %{__autoheader}
142 %{__automake}
143 %configure \
144         --disable-silent-rules \
145         --enable-fts
146 %{__make}
147
148 %install
149 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
150
151 %{__make} install \
152         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
153
154 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
155 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
156
157 %clean
158 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
159
160 %post   libs -p /sbin/ldconfig
161 %postun libs -p /sbin/ldconfig
162
163 %files
164 %defattr(644,root,root,755)
165 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
166 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
167 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
168 /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
169 %dir %{_libexecdir}/%{name}
170 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/zeitgeist-fts
171 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.Engine.service
172 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.SimpleIndexer.service
173 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
174 %{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
175 %{systemduserunitdir}/zeitgeist.service
176 %{systemduserunitdir}/zeitgeist-fts.service
177
178 %files libs
179 %defattr(644,root,root,755)
180 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
181 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
182 %{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
183 %dir %{_datadir}/zeitgeist
184
185 %files devel
186 %defattr(644,root,root,755)
187 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
188 %{_includedir}/zeitgeist-2.0
189 %{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
190 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
191
192 %files -n python3-%{name}
193 %defattr(644,root,root,755)
194 %{py3_sitescriptdir}/zeitgeist
195 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
196
197 %files -n vala-zeitgeist
198 %defattr(644,root,root,755)
199 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
200 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
201 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
202
203 %files -n bash-completion-zeitgeist
204 %defattr(644,root,root,755)
205 %{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.064572 seconds and 3 git commands to generate.