2d200c413a13519280ebbe26b01bc4af569c4a50
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        0.9.16
5 Release:        3
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  f56b58a19d5fd5a7365ddcbe26ee6b15
10 Patch0:         %{name}-lt.patch
11 Patch1:         %{name}-vala.patch
12 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
13 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
14 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
15 BuildRequires:  dbus-devel
16 BuildRequires:  dee-devel >= 1.0.2
17 BuildRequires:  gettext-tools
18 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.36.0
19 BuildRequires:  gnome-common
20 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.30.0
21 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
22 BuildRequires:  intltool >= 0.40.0
23 BuildRequires:  json-glib-devel >= 0.14.0
24 BuildRequires:  libraptor2-rapper
25 BuildRequires:  python >= 1:2.6
26 BuildRequires:  python-rdflib >= 3.0.0
27 BuildRequires:  rpm-pythonprov
28 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.673
29 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.7.11
30 BuildRequires:  telepathy-glib-devel >= 0.18.0
31 BuildRequires:  vala >= 2:0.22.0
32 BuildRequires:  vala-telepathy-glib >= 0.18.0
33 BuildRequires:  xapian-core-devel
34 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
35 Requires:       dbus
36 Provides:       zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
37 Obsoletes:      zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
38 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
39
40 %description
41 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
42 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
43 etc.) and makes relevant information available to other applications.
44 It is able to establish relationships between items based on
45 similarity and usage patterns.
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
49 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
50 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
51 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
52 i wzorce użycia.
53
54 %package libs
55 Summary:        Zeitgeist library
56 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Zeitgeist
57 Group:          Libraries
58 Requires:       glib2 >= 1:2.36.0
59 Requires:       sqlite3 >= 3.7.11
60
61 %description libs
62 This package provides Zeitgeist library.
63
64 %description libs -l pl.UTF-8
65 Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
66
67 %package devel
68 Summary:        Development files for Zeitgeist library
69 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
70 Group:          Development/Libraries
71 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
72 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36.0
73
74 %description devel
75 This package provides development files for Zeitgeist library.
76
77 %description devel -l pl.UTF-8
78 Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
79
80 %package -n python-%{name}
81 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
82 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
83 Group:          Development/Languages/Python
84 Requires:       python-dbus
85 Requires:       python-modules
86 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
87
88 %description -n python-%{name}
89 Python client library for Zeitgeist DBus API.
90
91 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
92 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
93
94 %package -n vala-zeitgeist
95 Summary:        Zeitgeist API for Vala language
96 Summary(pl.UTF-8):      API Zeitgeist dla języka Vala
97 Group:          Development/Libraries
98 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
99 Requires:       vala >= 2:0.18.0
100 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
101 BuildArch:      noarch
102 %endif
103
104 %description -n vala-zeitgeist
105 Zeitgeist API for Vala language.
106
107 %description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
108 API Zeitgeist dla języka Vala.
109
110 %package -n bash-completion-zeitgeist
111 Summary:        bash-completion for Zeitgeist
112 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
113 Group:          Applications/Shells
114 Requires:       bash-completion >= 2.0
115 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
116 BuildArch:      noarch
117 %endif
118
119 %description -n bash-completion-zeitgeist
120 This package provides bash-completion for Zeitgeist.
121
122 %description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
123 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
124
125 %prep
126 %setup -q
127 %patch0 -p1
128 %patch1 -p1
129
130 %build
131 %{__intltoolize}
132 %{__libtoolize}
133 %{__aclocal}
134 %{__autoconf}
135 %{__autoheader}
136 %{__automake}
137 %configure \
138         --disable-silent-rules \
139         --enable-fts
140 %{__make}
141
142 %install
143 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
144
145 %{__make} install \
146         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
147
148 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
149 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
150
151 %clean
152 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
153
154 %post   libs -p /sbin/ldconfig
155 %postun libs -p /sbin/ldconfig
156
157 %files
158 %defattr(644,root,root,755)
159 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
160 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
161 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
162 /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
163 %attr(755,root,root) %{_libdir}/zeitgeist-fts
164 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.fts.service
165 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
166 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
167 %{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
168
169 %files libs
170 %defattr(644,root,root,755)
171 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
172 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
173 %{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
174 %dir %{_datadir}/zeitgeist
175
176 %files devel
177 %defattr(644,root,root,755)
178 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
179 %{_includedir}/zeitgeist-2.0
180 %{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
181 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
182
183 %files -n python-%{name}
184 %defattr(644,root,root,755)
185 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
186 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
187
188 %files -n vala-zeitgeist
189 %defattr(644,root,root,755)
190 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
191 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
192 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
193
194 %files -n bash-completion-zeitgeist
195 %defattr(644,root,root,755)
196 %{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.077388 seconds and 2 git commands to generate.