]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blob - zeitgeist.spec
R: sqlite3-libs instead of sqlite3; rel 4
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        1.0.4
5 Release:        3
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        https://launchpad.net/zeitgeist/1.0/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  f02e8be3dc5f18a67be3b1272108d584
10 Patch0:         %{name}-lt.patch
11 Patch1:         %{name}-vala.patch
12 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
13 BuildRequires:  autoconf >= 2.65
14 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
15 BuildRequires:  dbus-devel
16 BuildRequires:  dee-devel >= 1.0.2
17 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.19
18 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.36.0
19 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.30.0
20 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
21 BuildRequires:  json-glib-devel >= 0.14.0
22 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
23 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.21
24 BuildRequires:  python3
25 BuildRequires:  python3-rdflib >= 3.0.0
26 BuildRequires:  rpm-build >= 4.6
27 BuildRequires:  rpm-pythonprov
28 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.682
29 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.7.11
30 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
31 BuildRequires:  telepathy-glib-devel >= 0.18.0
32 BuildRequires:  vala >= 2:0.32.1
33 BuildRequires:  vala-telepathy-glib >= 0.18.0
34 BuildRequires:  valadoc >= 0.2
35 BuildRequires:  xapian-core-devel
36 BuildRequires:  xz
37 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
38 Requires:       dbus
39 Requires:       dee >= 1.0.2
40 Requires:       json-glib >= 0.14.0
41 Requires:       telepathy-glib >= 0.18.0
42 Provides:       zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
43 Obsoletes:      zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
44 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
45
46 %description
47 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
48 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
49 etc.) and makes relevant information available to other applications.
50 It is able to establish relationships between items based on
51 similarity and usage patterns.
52
53 %description -l pl.UTF-8
54 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
55 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
56 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
57 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
58 i wzorce użycia.
59
60 %package libs
61 Summary:        Zeitgeist library
62 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Zeitgeist
63 Group:          Libraries
64 Requires:       glib2 >= 1:2.36.0
65 Requires:       sqlite3 >= 3.7.11
66
67 %description libs
68 This package provides Zeitgeist library.
69
70 %description libs -l pl.UTF-8
71 Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
72
73 %package devel
74 Summary:        Development files for Zeitgeist library
75 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
76 Group:          Development/Libraries
77 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
78 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36.0
79
80 %description devel
81 This package provides development files for Zeitgeist library.
82
83 %description devel -l pl.UTF-8
84 Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
85
86 %package -n python3-%{name}
87 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
88 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
89 Group:          Development/Languages/Python
90 Requires:       python3-dbus
91 Requires:       python3-modules
92 Obsoletes:      python-zeitgeist < 1.0.3
93 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
94 BuildArch:      noarch
95
96 %description -n python3-%{name}
97 Python client library for Zeitgeist DBus API.
98
99 %description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
100 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
101
102 %package -n vala-zeitgeist
103 Summary:        Zeitgeist API for Vala language
104 Summary(pl.UTF-8):      API Zeitgeist dla języka Vala
105 Group:          Development/Libraries
106 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
107 Requires:       vala >= 2:0.32.1
108 BuildArch:      noarch
109
110 %description -n vala-zeitgeist
111 Zeitgeist API for Vala language.
112
113 %description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
114 API Zeitgeist dla języka Vala.
115
116 %package -n bash-completion-zeitgeist
117 Summary:        bash-completion for Zeitgeist
118 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
119 Group:          Applications/Shells
120 Requires:       bash-completion >= 2.0
121 BuildArch:      noarch
122
123 %description -n bash-completion-zeitgeist
124 This package provides bash-completion for Zeitgeist.
125
126 %description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
127 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
128
129 %prep
130 %setup -q
131 %patch0 -p1
132 %patch1 -p1
133
134 %build
135 %{__gettextize}
136 %{__libtoolize}
137 %{__aclocal}
138 %{__autoconf}
139 %{__autoheader}
140 %{__automake}
141 %configure \
142         --disable-silent-rules \
143         --enable-fts
144 %{__make}
145
146 %install
147 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
148
149 %{__make} install \
150         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
151
152 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
153 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
154
155 %clean
156 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
157
158 %post   libs -p /sbin/ldconfig
159 %postun libs -p /sbin/ldconfig
160
161 %files
162 %defattr(644,root,root,755)
163 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
164 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
165 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
166 /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
167 %dir %{_libexecdir}/%{name}
168 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/zeitgeist-fts
169 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.Engine.service
170 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.SimpleIndexer.service
171 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
172 %{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
173 %{systemduserunitdir}/zeitgeist.service
174 %{systemduserunitdir}/zeitgeist-fts.service
175
176 %files libs
177 %defattr(644,root,root,755)
178 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
179 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
180 %{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
181 %dir %{_datadir}/zeitgeist
182
183 %files devel
184 %defattr(644,root,root,755)
185 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
186 %{_includedir}/zeitgeist-2.0
187 %{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
188 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
189
190 %files -n python3-%{name}
191 %defattr(644,root,root,755)
192 %{py3_sitescriptdir}/zeitgeist
193 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
194
195 %files -n vala-zeitgeist
196 %defattr(644,root,root,755)
197 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
198 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
199 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
200
201 %files -n bash-completion-zeitgeist
202 %defattr(644,root,root,755)
203 %{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.061061 seconds and 3 git commands to generate.