]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
- completed dependencies
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
162a26a3 4Version: 0.9.5
4420f998 5Release: 1
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
4420f998 8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.bz2
162a26a3 9# Source0-md5: 5841e4624b07ba74866fb177f1c9aae7
5bb22124 10URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4
JB
11BuildRequires: autoconf >= 2.50
12BuildRequires: automake >= 1:1.9
5bb22124 13BuildRequires: gettext-devel
b92dc1a5 14BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.26.0
9c750fc4 15BuildRequires: gnome-common
5bb22124
MB
16BuildRequires: intltool >= 0.40.0
17BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 18BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 19BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 20BuildRequires: rpm-pythonprov
b92dc1a5
JB
21BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7
22# not required in releases
23#BuildRequires: vala >= 0.16.0
4420f998 24BuildRequires: xapian-core-devel
b92dc1a5 25Requires: glib2 >= 1:2.26.0
9c750fc4 26Requires: python-%{name} = %{version}-%{release}
5bb22124 27Requires: python-modules-sqlite
9c750fc4 28Requires: python-pygobject >= 2.16.0
5bb22124 29Requires: python-pyxdg
b92dc1a5 30Requires: sqlite3 >= 3.7
ec5ba2e4 31Suggests: zeitgeist-datahub
5bb22124
MB
32BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
33
34%description
9c750fc4 35Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
36(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
37etc.) and makes relevant information available to other applications.
38It is able to establish relationships between items based on
39similarity and usage patterns.
40
9c750fc4
JB
41%description -l pl.UTF-8
42Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
43zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
44osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
45Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
46i wzorce użycia.
47
48%package -n python-%{name}
49Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
50Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
51Group: Development/Languages/Python
52Requires: python-dbus
53Requires: python-modules
54Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
55
56%description -n python-%{name}
57Python client library for Zeitgeist DBus API.
58
59%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
60Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
61
5bb22124
MB
62%prep
63%setup -q
5bb22124
MB
64
65%build
66%{__intltoolize}
67%{__aclocal}
68%{__autoconf}
69%{__automake}
b92dc1a5
JB
70%configure \
71 --disable-fts \
72 --disable-silent-rules
5bb22124
MB
73%{__make}
74
75%install
76rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77
78%{__make} install \
79 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
80
81%py_postclean
82
5bb22124
MB
83%clean
84rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
85
4420f998 86%files
5bb22124 87%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 88%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124
MB
89%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
90%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
5bb22124 91%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
9c750fc4
JB
92
93%files -n python-%{name}
94%defattr(644,root,root,755)
95%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 96%{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.125649 seconds and 4 git commands to generate.