unconditional noarch bash/vala subpackages; noarch python3 subpackage
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
1e77dada
JP
4Version: 1.0.3
5Release: 1
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
3b9419e9 8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/1.0/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
1e77dada 9# Source0-md5: 8258b5521d1f25d18f7ace3c974c5ab1
8a8d7931 10Patch0: %{name}-lt.patch
71043324 11Patch1: %{name}-vala.patch
5bb22124 12URL: http://launchpad.net/zeitgeist
2c75b570 13BuildRequires: autoconf >= 2.65
8a8d7931 14BuildRequires: automake >= 1:1.11
5b478cdc 15BuildRequires: dbus-devel
17d323f7 16BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
2c75b570 17BuildRequires: gettext-tools >= 0.19
40bd8113 18BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
19BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
20BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
17d323f7 21BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
2c75b570
JB
22BuildRequires: libtool >= 2:2.2.6
23BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.21
1e77dada
JP
24BuildRequires: python3
25BuildRequires: python3-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 26BuildRequires: rpm-pythonprov
3b9419e9 27BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.682
17d323f7 28BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
2c75b570 29BuildRequires: tar >= 1:1.22
17d323f7 30BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
5b478cdc 31BuildRequires: vala >= 2:0.22.0
8a8d7931 32BuildRequires: vala-telepathy-glib >= 0.18.0
2c75b570 33BuildRequires: valadoc >= 0.2
4420f998 34BuildRequires: xapian-core-devel
2c75b570 35BuildRequires: xz
17d323f7
MB
36Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
37Requires: dbus
2c75b570
JB
38Requires: dee >= 1.0.2
39Requires: json-glib >= 0.14.0
40Requires: telepathy-glib >= 0.18.0
17d323f7
MB
41Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
42Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
43BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
44
45%description
9c750fc4 46Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
47(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
48etc.) and makes relevant information available to other applications.
49It is able to establish relationships between items based on
50similarity and usage patterns.
51
9c750fc4
JB
52%description -l pl.UTF-8
53Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
54zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
55osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
56Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
57i wzorce użycia.
58
17d323f7
MB
59%package libs
60Summary: Zeitgeist library
61Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
62Group: Libraries
40bd8113 63Requires: glib2 >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
64Requires: sqlite3 >= 3.7.11
65
66%description libs
67This package provides Zeitgeist library.
68
69%description libs -l pl.UTF-8
70Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
71
72%package devel
73Summary: Development files for Zeitgeist library
74Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
75Group: Development/Libraries
76Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
40bd8113 77Requires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
78
79%description devel
80This package provides development files for Zeitgeist library.
81
82%description devel -l pl.UTF-8
83Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
84
1e77dada 85%package -n python3-%{name}
9c750fc4
JB
86Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
87Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
88Group: Development/Languages/Python
1e77dada
JP
89Requires: python3-dbus
90Requires: python3-modules
91Obsoletes: python-zeitgeist < 1.0.3
9c750fc4 92Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
67e0975a 93BuildArch: noarch
9c750fc4 94
1e77dada 95%description -n python3-%{name}
9c750fc4
JB
96Python client library for Zeitgeist DBus API.
97
1e77dada 98%description -n python3-%{name} -l pl.UTF-8
9c750fc4
JB
99Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
100
17d323f7
MB
101%package -n vala-zeitgeist
102Summary: Zeitgeist API for Vala language
103Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
104Group: Development/Libraries
105Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
8a8d7931 106Requires: vala >= 2:0.18.0
5415db69 107BuildArch: noarch
17d323f7
MB
108
109%description -n vala-zeitgeist
110Zeitgeist API for Vala language.
111
112%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
113API Zeitgeist dla języka Vala.
114
8a8d7931
JB
115%package -n bash-completion-zeitgeist
116Summary: bash-completion for Zeitgeist
117Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
118Group: Applications/Shells
5415db69 119Requires: bash-completion >= 2.0
44f1d5ef 120BuildArch: noarch
8a8d7931
JB
121
122%description -n bash-completion-zeitgeist
123This package provides bash-completion for Zeitgeist.
124
125%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
126Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
127
5bb22124
MB
128%prep
129%setup -q
8a8d7931 130%patch0 -p1
71043324 131%patch1 -p1
5bb22124
MB
132
133%build
3b9419e9 134%{__gettextize}
5b478cdc 135%{__libtoolize}
5bb22124
MB
136%{__aclocal}
137%{__autoconf}
5b478cdc 138%{__autoheader}
5bb22124 139%{__automake}
b92dc1a5 140%configure \
c631b202
JP
141 --disable-silent-rules \
142 --enable-fts
5bb22124
MB
143%{__make}
144
145%install
146rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
147
148%{__make} install \
149 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
150
17d323f7
MB
151%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
152%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
153
5bb22124
MB
154%clean
155rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
156
8a8d7931
JB
157%post libs -p /sbin/ldconfig
158%postun libs -p /sbin/ldconfig
17d323f7 159
4420f998 160%files
5bb22124 161%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 162%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 163%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
164%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
165/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
ed9efcef
JP
166%dir %{_libexecdir}/%{name}
167%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/zeitgeist-fts
3b9419e9
JP
168%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.Engine.service
169%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.SimpleIndexer.service
5bb22124 170%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7 171%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
3b9419e9
JP
172%{systemduserunitdir}/zeitgeist.service
173%{systemduserunitdir}/zeitgeist-fts.service
17d323f7
MB
174
175%files libs
176%defattr(644,root,root,755)
177%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
178%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
179%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
6544abd8 180%dir %{_datadir}/zeitgeist
17d323f7
MB
181
182%files devel
183%defattr(644,root,root,755)
184%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
185%{_includedir}/zeitgeist-2.0
186%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
187%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4 188
1e77dada 189%files -n python3-%{name}
9c750fc4 190%defattr(644,root,root,755)
1e77dada 191%{py3_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 192%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7 193
17d323f7
MB
194%files -n vala-zeitgeist
195%defattr(644,root,root,755)
196%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
197%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
198%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
8a8d7931
JB
199
200%files -n bash-completion-zeitgeist
201%defattr(644,root,root,755)
5415db69 202%{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.116778 seconds and 4 git commands to generate.