]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
- ver. 0.9.0.1
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
4420f998 4Version: 0.9.0.1
5Release: 1
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
4420f998 8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.bz2
9# Source0-md5: 08f2eb384824e8458f18e10db7654965
5bb22124 10URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4
JB
11BuildRequires: autoconf >= 2.50
12BuildRequires: automake >= 1:1.9
5bb22124 13BuildRequires: gettext-devel
9c750fc4 14BuildRequires: gnome-common
5bb22124
MB
15BuildRequires: intltool >= 0.40.0
16BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 17BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 18BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 19BuildRequires: rpm-pythonprov
4420f998 20BuildRequires: xapian-core-devel
9c750fc4 21Requires: python-%{name} = %{version}-%{release}
5bb22124 22Requires: python-modules-sqlite
9c750fc4 23Requires: python-pygobject >= 2.16.0
5bb22124 24Requires: python-pyxdg
ec5ba2e4 25Suggests: zeitgeist-datahub
5bb22124
MB
26BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28%description
9c750fc4 29Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
30(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
31etc.) and makes relevant information available to other applications.
32It is able to establish relationships between items based on
33similarity and usage patterns.
34
9c750fc4
JB
35%description -l pl.UTF-8
36Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
37zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
38osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
39Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
40i wzorce użycia.
41
42%package -n python-%{name}
43Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
44Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
45Group: Development/Languages/Python
46Requires: python-dbus
47Requires: python-modules
48Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
49
50%description -n python-%{name}
51Python client library for Zeitgeist DBus API.
52
53%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
54Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
55
5bb22124
MB
56%prep
57%setup -q
5bb22124
MB
58
59%build
60%{__intltoolize}
61%{__aclocal}
62%{__autoconf}
63%{__automake}
4420f998 64%configure --disable-fts
5bb22124
MB
65%{__make}
66
67%install
68rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
69
70%{__make} install \
71 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
72
73%py_postclean
74
5bb22124
MB
75%clean
76rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77
4420f998 78%files
5bb22124 79%defattr(644,root,root,755)
4420f998 80%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README
5bb22124
MB
81%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
82%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
5bb22124 83%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
9c750fc4
JB
84
85%files -n python-%{name}
86%defattr(644,root,root,755)
87%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 88%{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.096068 seconds and 4 git commands to generate.