- updated glib2 version
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
5b478cdc
JP
4Version: 0.9.16
5Release: 1
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
17d323f7 8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
5b478cdc 9# Source0-md5: f56b58a19d5fd5a7365ddcbe26ee6b15
8a8d7931 10Patch0: %{name}-lt.patch
71043324 11Patch1: %{name}-vala.patch
5bb22124 12URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4 13BuildRequires: autoconf >= 2.50
8a8d7931 14BuildRequires: automake >= 1:1.11
5b478cdc 15BuildRequires: dbus-devel
17d323f7 16BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
1e2ac2a5 17BuildRequires: gettext-tools
40bd8113 18BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36.0
9c750fc4 19BuildRequires: gnome-common
17d323f7
MB
20BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
21BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
5bb22124 22BuildRequires: intltool >= 0.40.0
17d323f7 23BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
5bb22124 24BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 25BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 26BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 27BuildRequires: rpm-pythonprov
17d323f7
MB
28BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
29BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
5b478cdc 30BuildRequires: vala >= 2:0.22.0
8a8d7931 31BuildRequires: vala-telepathy-glib >= 0.18.0
4420f998 32BuildRequires: xapian-core-devel
17d323f7
MB
33Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
34Requires: dbus
35Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
36Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
37BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39%description
9c750fc4 40Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
41(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
42etc.) and makes relevant information available to other applications.
43It is able to establish relationships between items based on
44similarity and usage patterns.
45
9c750fc4
JB
46%description -l pl.UTF-8
47Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
48zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
49osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
50Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
51i wzorce użycia.
52
17d323f7
MB
53%package libs
54Summary: Zeitgeist library
55Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
56Group: Libraries
40bd8113 57Requires: glib2 >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
58Requires: sqlite3 >= 3.7.11
59
60%description libs
61This package provides Zeitgeist library.
62
63%description libs -l pl.UTF-8
64Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
65
66%package devel
67Summary: Development files for Zeitgeist library
68Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
69Group: Development/Libraries
70Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
40bd8113 71Requires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
72
73%description devel
74This package provides development files for Zeitgeist library.
75
76%description devel -l pl.UTF-8
77Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
78
9c750fc4
JB
79%package -n python-%{name}
80Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
81Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
82Group: Development/Languages/Python
83Requires: python-dbus
84Requires: python-modules
85Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
86
87%description -n python-%{name}
88Python client library for Zeitgeist DBus API.
89
90%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
91Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
92
17d323f7
MB
93%package -n vala-zeitgeist
94Summary: Zeitgeist API for Vala language
95Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
96Group: Development/Libraries
97Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
8a8d7931 98Requires: vala >= 2:0.18.0
17d323f7
MB
99
100%description -n vala-zeitgeist
101Zeitgeist API for Vala language.
102
103%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
104API Zeitgeist dla języka Vala.
105
8a8d7931
JB
106%package -n bash-completion-zeitgeist
107Summary: bash-completion for Zeitgeist
108Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
109Group: Applications/Shells
110Requires: bash-completion
44f1d5ef
ER
111%if "%{_rpmversion}" >= "5"
112BuildArch: noarch
113%endif
8a8d7931
JB
114
115%description -n bash-completion-zeitgeist
116This package provides bash-completion for Zeitgeist.
117
118%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
119Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
120
5bb22124
MB
121%prep
122%setup -q
8a8d7931 123%patch0 -p1
71043324 124%patch1 -p1
5bb22124
MB
125
126%build
127%{__intltoolize}
5b478cdc 128%{__libtoolize}
5bb22124
MB
129%{__aclocal}
130%{__autoconf}
5b478cdc 131%{__autoheader}
5bb22124 132%{__automake}
b92dc1a5 133%configure \
c631b202
JP
134 --disable-silent-rules \
135 --enable-fts
5bb22124
MB
136%{__make}
137
138%install
139rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
140
141%{__make} install \
142 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
143
17d323f7
MB
144%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
145%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
146
5bb22124
MB
147%clean
148rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
149
8a8d7931
JB
150%post libs -p /sbin/ldconfig
151%postun libs -p /sbin/ldconfig
17d323f7 152
4420f998 153%files
5bb22124 154%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 155%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 156%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
157%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
158/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
c631b202
JP
159%attr(755,root,root) %{_libdir}/zeitgeist-fts
160%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.fts.service
5bb22124 161%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
5bb22124 162%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7
MB
163%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
164
165%files libs
166%defattr(644,root,root,755)
167%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
168%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
169%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
6544abd8 170%dir %{_datadir}/zeitgeist
17d323f7
MB
171
172%files devel
173%defattr(644,root,root,755)
174%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
175%{_includedir}/zeitgeist-2.0
176%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
177%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4
JB
178
179%files -n python-%{name}
180%defattr(644,root,root,755)
181%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 182%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7 183
17d323f7
MB
184%files -n vala-zeitgeist
185%defattr(644,root,root,755)
186%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
187%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
188%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
8a8d7931
JB
189
190%files -n bash-completion-zeitgeist
191%defattr(644,root,root,755)
192%{_datadir}/bash-completion/completions/zeitgeist-daemon
This page took 0.068214 seconds and 4 git commands to generate.