]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
up to 1.0
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
3b9419e9
JP
4Version: 1.0
5Release: 1
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
3b9419e9
JP
8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/1.0/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9# Source0-md5: 5f894639cce2293c17407c9bd2689031
8a8d7931 10Patch0: %{name}-lt.patch
71043324 11Patch1: %{name}-vala.patch
3b9419e9 12Patch2: %{name}-fts-service.patch
5bb22124 13URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4 14BuildRequires: autoconf >= 2.50
8a8d7931 15BuildRequires: automake >= 1:1.11
5b478cdc 16BuildRequires: dbus-devel
17d323f7 17BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
1e2ac2a5 18BuildRequires: gettext-tools
40bd8113 19BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
20BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
21BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
17d323f7 22BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
5bb22124 23BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 24BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 25BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 26BuildRequires: rpm-pythonprov
3b9419e9 27BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.682
17d323f7
MB
28BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
29BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
5b478cdc 30BuildRequires: vala >= 2:0.22.0
8a8d7931 31BuildRequires: vala-telepathy-glib >= 0.18.0
4420f998 32BuildRequires: xapian-core-devel
17d323f7
MB
33Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
34Requires: dbus
35Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
36Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
37BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
38
39%description
9c750fc4 40Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
41(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
42etc.) and makes relevant information available to other applications.
43It is able to establish relationships between items based on
44similarity and usage patterns.
45
9c750fc4
JB
46%description -l pl.UTF-8
47Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
48zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
49osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
50Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
51i wzorce użycia.
52
17d323f7
MB
53%package libs
54Summary: Zeitgeist library
55Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
56Group: Libraries
40bd8113 57Requires: glib2 >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
58Requires: sqlite3 >= 3.7.11
59
60%description libs
61This package provides Zeitgeist library.
62
63%description libs -l pl.UTF-8
64Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
65
66%package devel
67Summary: Development files for Zeitgeist library
68Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
69Group: Development/Libraries
70Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
40bd8113 71Requires: glib2-devel >= 1:2.36.0
17d323f7
MB
72
73%description devel
74This package provides development files for Zeitgeist library.
75
76%description devel -l pl.UTF-8
77Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
78
9c750fc4
JB
79%package -n python-%{name}
80Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
81Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
82Group: Development/Languages/Python
83Requires: python-dbus
84Requires: python-modules
85Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
86
87%description -n python-%{name}
88Python client library for Zeitgeist DBus API.
89
90%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
91Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
92
17d323f7
MB
93%package -n vala-zeitgeist
94Summary: Zeitgeist API for Vala language
95Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
96Group: Development/Libraries
97Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
8a8d7931 98Requires: vala >= 2:0.18.0
5415db69
ER
99%if "%{_rpmversion}" >= "5"
100BuildArch: noarch
101%endif
17d323f7
MB
102
103%description -n vala-zeitgeist
104Zeitgeist API for Vala language.
105
106%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
107API Zeitgeist dla języka Vala.
108
8a8d7931
JB
109%package -n bash-completion-zeitgeist
110Summary: bash-completion for Zeitgeist
111Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
112Group: Applications/Shells
5415db69 113Requires: bash-completion >= 2.0
44f1d5ef
ER
114%if "%{_rpmversion}" >= "5"
115BuildArch: noarch
116%endif
8a8d7931
JB
117
118%description -n bash-completion-zeitgeist
119This package provides bash-completion for Zeitgeist.
120
121%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
122Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
123
5bb22124
MB
124%prep
125%setup -q
8a8d7931 126%patch0 -p1
71043324 127%patch1 -p1
3b9419e9 128%patch2 -p1
5bb22124
MB
129
130%build
3b9419e9 131%{__gettextize}
5b478cdc 132%{__libtoolize}
5bb22124
MB
133%{__aclocal}
134%{__autoconf}
5b478cdc 135%{__autoheader}
5bb22124 136%{__automake}
b92dc1a5 137%configure \
c631b202
JP
138 --disable-silent-rules \
139 --enable-fts
5bb22124
MB
140%{__make}
141
142%install
143rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
144
145%{__make} install \
146 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
147
17d323f7
MB
148%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
149%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
150
5bb22124
MB
151%clean
152rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
153
8a8d7931
JB
154%post libs -p /sbin/ldconfig
155%postun libs -p /sbin/ldconfig
17d323f7 156
4420f998 157%files
5bb22124 158%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 159%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 160%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
161%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
162/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
3b9419e9
JP
163%dir %{_libdir}/%{name}
164%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/zeitgeist-fts
165%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.Engine.service
166%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.SimpleIndexer.service
5bb22124 167%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7 168%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
3b9419e9
JP
169%{systemduserunitdir}/zeitgeist.service
170%{systemduserunitdir}/zeitgeist-fts.service
17d323f7
MB
171
172%files libs
173%defattr(644,root,root,755)
174%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
175%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
176%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
6544abd8 177%dir %{_datadir}/zeitgeist
17d323f7
MB
178
179%files devel
180%defattr(644,root,root,755)
181%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
182%{_includedir}/zeitgeist-2.0
183%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
184%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4
JB
185
186%files -n python-%{name}
187%defattr(644,root,root,755)
188%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 189%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7 190
17d323f7
MB
191%files -n vala-zeitgeist
192%defattr(644,root,root,755)
193%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
194%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
195%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
8a8d7931
JB
196
197%files -n bash-completion-zeitgeist
198%defattr(644,root,root,755)
5415db69 199%{bash_compdir}/zeitgeist-daemon
This page took 0.137514 seconds and 4 git commands to generate.