]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blame - zeitgeist.spec
Update to 0.9.14
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
CommitLineData
5bb22124 1Summary: Framework providing Desktop activity awareness
9c750fc4 2Summary(pl.UTF-8): Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
5bb22124 3Name: zeitgeist
1464e2b4 4Version: 0.9.14
17d323f7 5Release: 1
9c750fc4 6License: LGPL v2.1+
5bb22124 7Group: Daemons
17d323f7 8Source0: http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
1464e2b4 9# Source0-md5: 92371b864515389ffe7d70569f0bc9ed
8a8d7931 10Patch0: %{name}-lt.patch
5bb22124 11URL: http://launchpad.net/zeitgeist
9c750fc4 12BuildRequires: autoconf >= 2.50
8a8d7931 13BuildRequires: automake >= 1:1.11
17d323f7 14BuildRequires: dee-devel >= 1.0.2
5bb22124 15BuildRequires: gettext-devel
b92dc1a5 16BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.26.0
9c750fc4 17BuildRequires: gnome-common
17d323f7
MB
18BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.30.0
19BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.0.0
5bb22124 20BuildRequires: intltool >= 0.40.0
17d323f7 21BuildRequires: json-glib-devel >= 0.14.0
5bb22124 22BuildRequires: libraptor2-rapper
9c750fc4 23BuildRequires: python >= 1:2.6
5c2f0d07 24BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
8c881b37 25BuildRequires: rpm-pythonprov
17d323f7
MB
26BuildRequires: sqlite3-devel >= 3.7.11
27BuildRequires: telepathy-glib-devel >= 0.18.0
8a8d7931
JB
28BuildRequires: vala >= 2:0.18.0
29BuildRequires: vala-telepathy-glib >= 0.18.0
4420f998 30BuildRequires: xapian-core-devel
17d323f7
MB
31Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
32Requires: dbus
33Provides: zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
34Obsoletes: zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
5bb22124
MB
35BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
36
37%description
9c750fc4 38Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
5bb22124
MB
39(files opened, websites visites, conversations hold with other people,
40etc.) and makes relevant information available to other applications.
41It is able to establish relationships between items based on
42similarity and usage patterns.
43
9c750fc4
JB
44%description -l pl.UTF-8
45Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
46zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
47osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
48Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
49i wzorce użycia.
50
17d323f7
MB
51%package libs
52Summary: Zeitgeist library
53Summary(pl.UTF-8): Biblioteka Zeitgeist
54Group: Libraries
55Requires: glib2 >= 1:2.26.0
56Requires: sqlite3 >= 3.7.11
57
58%description libs
59This package provides Zeitgeist library.
60
61%description libs -l pl.UTF-8
62Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
63
64%package devel
65Summary: Development files for Zeitgeist library
66Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
67Group: Development/Libraries
68Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
8a8d7931 69Requires: glib2-devel >= 1:2.26.0
17d323f7
MB
70
71%description devel
72This package provides development files for Zeitgeist library.
73
74%description devel -l pl.UTF-8
75Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
76
9c750fc4
JB
77%package -n python-%{name}
78Summary: Python client library for Zeitgeist DBus API
79Summary(pl.UTF-8): Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
80Group: Development/Languages/Python
81Requires: python-dbus
82Requires: python-modules
83Conflicts: zeitgeist < 0.8.2-2
84
85%description -n python-%{name}
86Python client library for Zeitgeist DBus API.
87
88%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
89Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
90
17d323f7
MB
91%package -n vala-zeitgeist
92Summary: Zeitgeist API for Vala language
93Summary(pl.UTF-8): API Zeitgeist dla języka Vala
94Group: Development/Libraries
95Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
8a8d7931 96Requires: vala >= 2:0.18.0
17d323f7
MB
97
98%description -n vala-zeitgeist
99Zeitgeist API for Vala language.
100
101%description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
102API Zeitgeist dla języka Vala.
103
8a8d7931
JB
104%package -n bash-completion-zeitgeist
105Summary: bash-completion for Zeitgeist
106Summary(pl.UTF-8): bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
107Group: Applications/Shells
108Requires: bash-completion
109
110%description -n bash-completion-zeitgeist
111This package provides bash-completion for Zeitgeist.
112
113%description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
114Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
115
5bb22124
MB
116%prep
117%setup -q
8a8d7931 118%patch0 -p1
5bb22124
MB
119
120%build
121%{__intltoolize}
122%{__aclocal}
123%{__autoconf}
124%{__automake}
b92dc1a5
JB
125%configure \
126 --disable-fts \
127 --disable-silent-rules
5bb22124
MB
128%{__make}
129
130%install
131rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
132
133%{__make} install \
134 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
135
17d323f7
MB
136%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
137%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
138
5bb22124
MB
139%py_postclean
140
5bb22124
MB
141%clean
142rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
143
8a8d7931
JB
144%post libs -p /sbin/ldconfig
145%postun libs -p /sbin/ldconfig
17d323f7 146
4420f998 147%files
5bb22124 148%defattr(644,root,root,755)
b92dc1a5 149%doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
5bb22124 150%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
17d323f7
MB
151%attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
152/etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
5bb22124 153%{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
9d91d748 154%dir %{_datadir}/zeitgeist
5bb22124 155%{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
17d323f7
MB
156%{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
157
158%files libs
159%defattr(644,root,root,755)
160%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
161%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
162%{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
163
164%files devel
165%defattr(644,root,root,755)
166%attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
167%{_includedir}/zeitgeist-2.0
168%{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
169%{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
9c750fc4
JB
170
171%files -n python-%{name}
172%defattr(644,root,root,755)
173%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
9c750fc4 174%{_datadir}/zeitgeist/ontology
17d323f7 175
17d323f7
MB
176%files -n vala-zeitgeist
177%defattr(644,root,root,755)
178%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
179%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
180%{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
8a8d7931
JB
181
182%files -n bash-completion-zeitgeist
183%defattr(644,root,root,755)
184%{_datadir}/bash-completion/completions/zeitgeist-daemon
This page took 0.14967 seconds and 4 git commands to generate.