up to 1.3.0
[packages/xorg-lib-libxkbcommon.git] / xorg-lib-libxkbcommon.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests   # check target
4 #
5 Summary:        xkbcommon library - keymap compiler and support library
6 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka xkbcommon - kompilatora i obsługi map klawiszy
7 Name:           xorg-lib-libxkbcommon
8 Version:        1.3.0
9 Release:        1
10 License:        MIT
11 Group:          X11/Libraries
12 Source0:        https://xkbcommon.org/download/libxkbcommon-%{version}.tar.xz
13 # Source0-md5:  00b5275ec1309a1d427a645de5861605
14 URL:            https://xkbcommon.org/
15 BuildRequires:  bison
16 BuildRequires:  doxygen
17 BuildRequires:  flex
18 BuildRequires:  libstdc++-devel >= 6:4.8.1
19 BuildRequires:  libxcb-devel >= 1.10
20 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2.0
21 BuildRequires:  meson >= 0.49.0
22 BuildRequires:  ninja >= 1.5
23 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.19
24 BuildRequires:  rpm-build >= 4.6
25 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.752
26 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
27 # wayland-client, wayland-scanner
28 BuildRequires:  wayland-devel >= 1.2.0
29 BuildRequires:  wayland-protocols >= 1.12
30 BuildRequires:  xz
31 %if %{with tests}
32 BuildRequires:  xorg-app-xkbcomp
33 BuildRequires:  xorg-xserver-Xvfb
34 %endif
35 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
36
37 %description
38 libxkbcommon is a keymap compiler and support library which processes
39 a reduced subset of keymaps as defined by the XKB specification.
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 libxkbcommon to biblioteka kompilatora i obsługi map klawiszy,
43 przetwarzająca ograniczony podzbiór map klawiszy zdefiniowanych w
44 specyfikacji XKB.
45
46 %package devel
47 Summary:        Header files for libxkbcommon library
48 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libxkbcommon
49 Group:          X11/Development/Libraries
50 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
51
52 %description devel
53 This package contains the header files needed to develop programs that
54 use libxkbcommon.
55
56 %description devel -l pl.UTF-8
57 Pakiet zawiera pliki nagłówkowe niezbędne do kompilowania programów
58 używających biblioteki libxkbcommon.
59
60 %package static
61 Summary:        Static libxkbcommon library
62 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka statyczna libxkbcommon
63 Group:          X11/Development/Libraries
64 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
65
66 %description static
67 This package contains the static libxkbcommon library.
68
69 %description static -l pl.UTF-8
70 Pakiet zawiera statyczną bibliotekę libxkbcommon.
71
72 %package tools
73 Summary:        Tools to interact with XKB keymaps
74 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do współpracy z mapowaniami klawiszy XKB
75 Group:          Applications
76 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
77 Requires:       %{name}-x11 = %{version}-%{release}
78 Requires:       libxkbregistry = %{version}-%{release}
79 Requires:       wayland >= 1.2.0
80
81 %description tools
82 Tools to interact with XKB keymaps.
83
84 %description tools -l pl.UTF-8
85 Narzędzia do współpracy z mapowaniami klawiszy XKB.
86
87 %package x11
88 Summary:        X11 support for XKB library
89 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa X11 dla biblioteki XKB
90 Group:          X11/Libraries
91 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
92 Requires:       libxcb >= 1.10
93
94 %description x11
95 X11 support for XKB library.
96
97 %description x11 -l pl.UTF-8
98 Obsługa X11 dla biblioteki XKB.
99
100 %package x11-devel
101 Summary:        Header file for libxkbcommon-x11 library
102 Summary(pl.UTF-8):      Plik nagłówkowy biblioteki libxkbcommon-x11
103 Group:          X11/Development/Libraries
104 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
105 Requires:       %{name}-x11 = %{version}-%{release}
106 Requires:       libxcb-devel >= 1.10
107
108 %description x11-devel
109 Header file for libxkbcommon-x11 library.
110
111 %description x11-devel -l pl.UTF-8
112 Plik nagłówkowy biblioteki libxkbcommon-x11.
113
114 %package x11-static
115 Summary:        Static libxkbcommon-x11 library
116 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libxkbcommon-x11
117 Group:          X11/Development/Libraries
118 Requires:       %{name}-x11-devel = %{version}-%{release}
119
120 %description x11-static
121 Static libxkbcommon-x11 library.
122
123 %description x11-static -l pl.UTF-8
124 Statyczna biblioteka libxkbcommon-x11.
125
126 %package apidocs
127 Summary:        API documentation for libxkbcommon libraries
128 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API bibliotek libxkbcommon
129 Group:          Documentation
130 BuildArch:      noarch
131
132 %description apidocs
133 API documentation for libxkbcommon libraries.
134
135 %description apidocs -l pl.UTF-8
136 Dokumentacja API bibliotek libxkbcommon.
137
138 %package -n libxkbregistry
139 Summary:        Library to query available RMLVO
140 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka do odpytywania dostępnych RMLVO
141 Group:          Development/Libraries
142 Requires:       libxml2 >= 2.0
143
144 %description -n libxkbregistry
145 Library to query available RMLVO.
146
147 %description -n libxkbregistry -l pl.UTF-8
148 Biblioteka do odpytywania dostępnych RMLVO.
149
150 %package -n libxkbregistry-devel
151 Summary:        Header files for libxkbregistry library
152 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libxkbregistry
153 Group:          Development/Libraries
154 Requires:       libxkbregistry = %{version}-%{release}
155 Requires:       libxml2-devel >= 2.0
156
157 %description -n libxkbregistry-devel
158 This package contains the header files needed to develop programs that
159 use libxkbregistry.
160
161 %description -n libxkbregistry-devel -l pl.UTF-8
162 Pakiet zawiera pliki nagłówkowe niezbędne do kompilowania programów
163 używających biblioteki libxkbregistry.
164
165 %package -n libxkbregistry-static
166 Summary:        Static libxkbregistry library
167 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka statyczna libxkbregistry
168 Group:          Development/Libraries
169 Requires:       libxkbregistry-devel = %{version}-%{release}
170
171 %description -n libxkbregistry-static
172 This package contains the static libxkbregistry library.
173
174 %description -n libxkbregistry-static -l pl.UTF-8
175 Pakiet zawiera statyczną bibliotekę libxkbregistry.
176
177 %prep
178 %setup -q -n libxkbcommon-%{version}
179
180 %build
181 %meson build
182
183 %ninja_build -C build
184
185 %if %{with tests}
186 %ninja_test -C build
187 %endif
188
189 %install
190 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
191
192 %ninja_install -C build
193
194 # packaged as %doc in -apidocs
195 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/libxkbcommon
196
197 %clean
198 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
199
200 %post   -p /sbin/ldconfig
201 %postun -p /sbin/ldconfig
202
203 %post   x11 -p /sbin/ldconfig
204 %postun x11 -p /sbin/ldconfig
205
206 %post   -n libxkbregistry -p /sbin/ldconfig
207 %postun -n libxkbregistry -p /sbin/ldconfig
208
209 %files
210 %defattr(644,root,root,755)
211 %doc LICENSE NEWS README.md
212 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbcommon.so.*.*.*
213 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxkbcommon.so.0
214
215 %files devel
216 %defattr(644,root,root,755)
217 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbcommon.so
218 %dir %{_includedir}/xkbcommon
219 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon.h
220 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-compat.h
221 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-compose.h
222 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-keysyms.h
223 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-names.h
224 %{_pkgconfigdir}/xkbcommon.pc
225
226 %files static
227 %defattr(644,root,root,755)
228 %{_libdir}/libxkbcommon.a
229
230 %files tools
231 %defattr(644,root,root,755)
232 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xkbcli
233 %dir %{_libexecdir}/xkbcommon
234 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-compile-keymap
235 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-how-to-type
236 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-interactive-evdev
237 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-interactive-wayland
238 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-interactive-x11
239 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-list
240 %{_mandir}/man1/xkbcli.1*
241 %{_mandir}/man1/xkbcli-compile-keymap.1*
242 %{_mandir}/man1/xkbcli-how-to-type.1*
243 %{_mandir}/man1/xkbcli-interactive-evdev.1*
244 %{_mandir}/man1/xkbcli-interactive-wayland.1*
245 %{_mandir}/man1/xkbcli-interactive-x11.1*
246 %{_mandir}/man1/xkbcli-list.1*
247
248 %files x11
249 %defattr(644,root,root,755)
250 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbcommon-x11.so.*.*.*
251 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxkbcommon-x11.so.0
252
253 %files x11-devel
254 %defattr(644,root,root,755)
255 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbcommon-x11.so
256 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-x11.h
257 %{_pkgconfigdir}/xkbcommon-x11.pc
258
259 %files x11-static
260 %defattr(644,root,root,755)
261 %{_libdir}/libxkbcommon-x11.a
262
263 %files apidocs
264 %defattr(644,root,root,755)
265 %doc build/html/*
266
267 %files -n libxkbregistry
268 %defattr(644,root,root,755)
269 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbregistry.so.*.*.*
270 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxkbregistry.so.0
271
272 %files -n libxkbregistry-devel
273 %defattr(644,root,root,755)
274 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbregistry.so
275 %{_includedir}/xkbcommon/xkbregistry.h
276 %{_pkgconfigdir}/xkbregistry.pc
277
278 %files -n libxkbregistry-static
279 %defattr(644,root,root,755)
280 %{_libdir}/libxkbregistry.a
This page took 0.24074 seconds and 3 git commands to generate.