up to 1.0.3
[packages/xorg-lib-libxkbcommon.git] / xorg-lib-libxkbcommon.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  tests   # check target
4 #
5 Summary:        xkbcommon library - keymap compiler and support library
6 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka xkbcommon - kompilatora i obsługi map klawiszy
7 Name:           xorg-lib-libxkbcommon
8 Version:        1.0.3
9 Release:        1
10 License:        MIT
11 Group:          X11/Libraries
12 Source0:        https://xkbcommon.org/download/libxkbcommon-%{version}.tar.xz
13 # Source0-md5:  bd0ff892fe937e39ec3bb4daeb348f76
14 URL:            https://xkbcommon.org/
15 BuildRequires:  bison
16 BuildRequires:  doxygen
17 BuildRequires:  flex
18 BuildRequires:  libxcb-devel >= 1.10
19 BuildRequires:  libxml2-devel
20 BuildRequires:  meson >= 0.49.0
21 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.19
22 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.736
23 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
24 BuildRequires:  xorg-proto-kbproto-devel >= 1.0.4
25 BuildRequires:  xorg-proto-xproto-devel
26 BuildRequires:  xorg-util-util-macros >= 1.16
27 BuildRequires:  xz
28 %if %{with tests}
29 # wayland-client, wayland-scanner
30 BuildRequires:  wayland-devel >= 1.2
31 BuildRequires:  wayland-protocols >= 1.7
32 BuildRequires:  xorg-app-xkbcomp
33 BuildRequires:  xorg-xserver-Xvfb
34 %endif
35 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
36
37 %description
38 libxkbcommon is a keymap compiler and support library which processes
39 a reduced subset of keymaps as defined by the XKB specification.
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 libxkbcommon to biblioteka kompilatora i obsługi map klawiszy,
43 przetwarzająca ograniczony podzbiór map klawiszy zdefiniowanych w
44 specyfikacji XKB.
45
46 %package devel
47 Summary:        Header files for libxkbcommon library
48 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libxkbcommon
49 Group:          X11/Development/Libraries
50 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
51
52 %description devel
53 This package contains the header files needed to develop programs that
54 use libxkbcommon.
55
56 %description devel -l pl.UTF-8
57 Pakiet zawiera pliki nagłówkowe niezbędne do kompilowania programów
58 używających biblioteki libxkbcommon.
59
60 %package static
61 Summary:        Static libxkbcommon library
62 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka statyczna libxkbcommon
63 Group:          X11/Development/Libraries
64 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
65
66 %description static
67 This package contains the static libxkbcommon library.
68
69 %description static -l pl.UTF-8
70 Pakiet zawiera statyczną bibliotekę libxkbcommon.
71
72 %package tools
73 Summary:        Tools to interact with XKB keymaps
74 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do współpracy z mapowaniami klawiszy XKB
75 Group:          Applications
76 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
77 Requires:       %{name}-x11 = %{version}-%{release}
78 Requires:       libxkbregistry = %{version}-%{release}
79
80 %description tools
81 Tools to interact with XKB keymaps.
82
83 %description tools -l pl.UTF-8
84 Narzędzia do współpracy z mapowaniami klawiszy XKB.
85
86 %package x11
87 Summary:        X11 support for XKB library
88 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa X11 dla biblioteki XKB
89 Group:          X11/Libraries
90 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
91 Requires:       libxcb >= 1.10
92
93 %description x11
94 X11 support for XKB library.
95
96 %description x11 -l pl.UTF-8
97 Obsługa X11 dla biblioteki XKB.
98
99 %package x11-devel
100 Summary:        Header file for libxkbcommon-x11 library
101 Summary(pl.UTF-8):      Plik nagłówkowy biblioteki libxkbcommon-x11
102 Group:          X11/Development/Libraries
103 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
104 Requires:       %{name}-x11 = %{version}-%{release}
105 Requires:       libxcb-devel >= 1.10
106
107 %description x11-devel
108 Header file for libxkbcommon-x11 library.
109
110 %description x11-devel -l pl.UTF-8
111 Plik nagłówkowy biblioteki libxkbcommon-x11.
112
113 %package x11-static
114 Summary:        Static libxkbcommon-x11 library
115 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libxkbcommon-x11
116 Group:          X11/Development/Libraries
117 Requires:       %{name}-x11-devel = %{version}-%{release}
118
119 %description x11-static
120 Static libxkbcommon-x11 library.
121
122 %description x11-static -l pl.UTF-8
123 Statyczna biblioteka libxkbcommon-x11.
124
125 %package apidocs
126 Summary:        API documentation for libxkbcommon libraries
127 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API bibliotek libxkbcommon
128 Group:          Documentation
129 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
130 BuildArch:      noarch
131 %endif
132
133 %description apidocs
134 API documentation for libxkbcommon libraries.
135
136 %description apidocs -l pl.UTF-8
137 Dokumentacja API bibliotek libxkbcommon.
138
139 %package -n libxkbregistry
140 Summary:        Library to query available RMLVO
141 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka do odpytywania dostępnych RMLVO
142 Group:          Development/Libraries
143
144 %description -n libxkbregistry
145 Library to query available RMLVO.
146
147 %description -n libxkbregistry -l pl.UTF-8
148 Biblioteka do odpytywania dostępnych RMLVO.
149
150 %package -n libxkbregistry-devel
151 Summary:        Header files for libxkbregistry library
152 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libxkbregistry
153 Group:          Development/Libraries
154 Requires:       libxkbregistry = %{version}-%{release}
155
156 %description -n libxkbregistry-devel
157 This package contains the header files needed to develop programs that
158 use libxkbregistry.
159
160 %description -n libxkbregistry-devel -l pl.UTF-8
161 Pakiet zawiera pliki nagłówkowe niezbędne do kompilowania programów
162 używających biblioteki libxkbregistry.
163
164 %package -n libxkbregistry-static
165 Summary:        Static libxkbregistry library
166 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka statyczna libxkbregistry
167 Group:          Development/Libraries
168 Requires:       libxkbregistry-devel = %{version}-%{release}
169
170 %description -n libxkbregistry-static
171 This package contains the static libxkbregistry library.
172
173 %description -n libxkbregistry-static -l pl.UTF-8
174 Pakiet zawiera statyczną bibliotekę libxkbregistry.
175
176 %prep
177 %setup -q -n libxkbcommon-%{version}
178
179 %build
180 %meson build
181
182 %ninja_build -C build
183
184 %if %{with tests}
185 %ninja_test -C build
186 %endif
187
188 %install
189 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
190
191 %ninja_install -C build
192
193 # packaged as %doc in -apidocs
194 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/libxkbcommon
195
196 %clean
197 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
198
199 %post   -p /sbin/ldconfig
200 %postun -p /sbin/ldconfig
201
202 %post   x11 -p /sbin/ldconfig
203 %postun x11 -p /sbin/ldconfig
204
205 %post   -n libxkbregistry -p /sbin/ldconfig
206 %postun -n libxkbregistry -p /sbin/ldconfig
207
208 %files
209 %defattr(644,root,root,755)
210 %doc LICENSE NEWS README.md
211 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbcommon.so.*.*.*
212 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxkbcommon.so.0
213
214 %files devel
215 %defattr(644,root,root,755)
216 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbcommon.so
217 %dir %{_includedir}/xkbcommon
218 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon.h
219 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-compat.h
220 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-compose.h
221 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-keysyms.h
222 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-names.h
223 %{_pkgconfigdir}/xkbcommon.pc
224
225 %files static
226 %defattr(644,root,root,755)
227 %{_libdir}/libxkbcommon.a
228
229 %files tools
230 %defattr(644,root,root,755)
231 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xkbcli
232 %dir %{_libexecdir}/xkbcommon
233 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-compile-keymap
234 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-how-to-type
235 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-interactive-evdev
236 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-interactive-wayland
237 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-interactive-x11
238 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/xkbcommon/xkbcli-list
239 %{_mandir}/man1/xkbcli.1*
240 %{_mandir}/man1/xkbcli-compile-keymap.1*
241 %{_mandir}/man1/xkbcli-how-to-type.1*
242 %{_mandir}/man1/xkbcli-interactive-evdev.1*
243 %{_mandir}/man1/xkbcli-interactive-wayland.1*
244 %{_mandir}/man1/xkbcli-interactive-x11.1*
245 %{_mandir}/man1/xkbcli-list.1*
246
247 %files x11
248 %defattr(644,root,root,755)
249 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbcommon-x11.so.*.*.*
250 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxkbcommon-x11.so.0
251
252 %files x11-devel
253 %defattr(644,root,root,755)
254 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbcommon-x11.so
255 %{_includedir}/xkbcommon/xkbcommon-x11.h
256 %{_pkgconfigdir}/xkbcommon-x11.pc
257
258 %files x11-static
259 %defattr(644,root,root,755)
260 %{_libdir}/libxkbcommon-x11.a
261
262 %files apidocs
263 %defattr(644,root,root,755)
264 %doc build/html/*
265
266 %files -n libxkbregistry
267 %defattr(644,root,root,755)
268 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbregistry.so.*.*.*
269 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libxkbregistry.so.0
270
271 %files -n libxkbregistry-devel
272 %defattr(644,root,root,755)
273 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libxkbregistry.so
274 %{_includedir}/xkbcommon/xkbregistry.h
275 %{_pkgconfigdir}/xkbregistry.pc
276
277 %files -n libxkbregistry-static
278 %defattr(644,root,root,755)
279 %{_libdir}/libxkbregistry.a
This page took 0.099449 seconds and 3 git commands to generate.