]> git.pld-linux.org Git - packages/wavpack.git/commitdiff
- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:36 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    wavpack.spec -> 1.7

wavpack.spec

index 05247b193db9a6b0d2028d46378edaa7a8e2d443..03d55ba2536bb356cdb9195f823f1df3ef4b495d 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Open audio compression codec
-Summary(pl):   Otwarty kodek kompresji d¼wiêku
+Summary(pl.UTF-8):   Otwarty kodek kompresji dźwięku
 Name:          wavpack
 Version:       4.40.0
 Release:       1
@@ -37,65 +37,65 @@ the lossy file) provides full lossless restoration. For some users
 this means never having to choose between lossless and lossy
 compression!
 
-%description -l pl
-WavPack to ca³kowicie otwarty format kompresji d¼wiêku dostarczaj±cy
-tryby kompresji: bezstratny, stratny wysokiej jakoci oraz unikalny
+%description -l pl.UTF-8
+WavPack to całkowicie otwarty format kompresji dźwięku dostarczający
+tryby kompresji: bezstratny, stratny wysokiej jakości oraz unikalny
 hybrydowy.
 
-Chocia¿ technologia jest lu¼no oparta na poprzednich wersjach
-WavPacka, format nowej wersji 4 zosta³ zaprojektowany od nowa, aby
-zaoferowaæ niezrównan± wydajno¶æ i funkcjonalno¶æ. W domy¶lnym trybie
-bezstratnym WavPack zachowuje siê tak jak kompresor WinZip dla plików
-d¼wiêkowych. Jednak w przeciwieñstwie do kodowañ MP3 czy WMA, które
-wp³ywaj± na jako¶æ d¼wiêku, ¿aden bit oryginalnej informacji nie jest
-tracony, wiêc nie ma ¿adnych szans na degradacjê. Czyni to tryb
-bezstratny idealnym do archiwizowania materia³ów d¼wiêkowych oraz w
-innych sytuacjach, gdzie jako¶æ jest najwa¿niejsza. Wspó³czynnik
-kompresji zale¿y od materia³u ¼ród³owego, ale zwykle jest pomiêdzy
+Chociaż technologia jest luźno oparta na poprzednich wersjach
+WavPacka, format nowej wersji 4 został zaprojektowany od nowa, aby
+zaoferować niezrównaną wydajność i funkcjonalność. W domyślnym trybie
+bezstratnym WavPack zachowuje się tak jak kompresor WinZip dla plików
+dźwiękowych. Jednak w przeciwieństwie do kodowań MP3 czy WMA, które
+wpływają na jakość dźwięku, żaden bit oryginalnej informacji nie jest
+tracony, więc nie ma żadnych szans na degradację. Czyni to tryb
+bezstratny idealnym do archiwizowania materiałów dźwiękowych oraz w
+innych sytuacjach, gdzie jakość jest najważniejsza. Współczynnik
+kompresji zależy od materiału źródłowego, ale zwykle jest pomiędzy
 30% a 70%.
 
-Tryb hybrydowy udostêpnia wszystkie zalety kompresji bezstratnej z
+Tryb hybrydowy udostępnia wszystkie zalety kompresji bezstratnej z
 dodatkowym ulepszeniem. Zamiast tworzenia pojedynczego pliku tryb ten
-tworzy zarówno stosunkowo ma³y, wysokiej jako¶ci plik stratny, który
-mo¿e byæ u¿ywany jako taki oraz plik "poprawek", który (w po³±czeniu z
-plikiem stratnym) odtwarza pe³n± jako¶æ bez strat. Dla niektórych
-u¿ytkowników oznacza to, ¿e nie musz± wybieraæ pomiêdzy kompresj±
-bezstratn± a stratn±.
+tworzy zarówno stosunkowo mały, wysokiej jakości plik stratny, który
+może być używany jako taki oraz plik "poprawek", który (w połączeniu z
+plikiem stratnym) odtwarza pełną jakość bez strat. Dla niektórych
+użytkowników oznacza to, że nie muszą wybierać pomiędzy kompresją
+bezstratną a stratną.
 
 %package libs
 Summary:       Wavpack library
-Summary(pl):   Biblioteka Wavpack
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka Wavpack
 Group:         Libraries
 Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
 
 %description libs
 Wavpack library.
 
-%description libs -l pl
+%description libs -l pl.UTF-8
 Biblioteka Wavpack.
 
 %package devel
 Summary:       Header files for Wavpack
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe Wavpack
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe Wavpack
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 Header files for Wavpack.
 
-%description devel -l pl
-Pliki nag³ówkowe biblioteki Wavpack.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe biblioteki Wavpack.
 
 %package static
 Summary:       Static Wavpack library
-Summary(pl):   Statyczna biblioteka Wavpack
+Summary(pl.UTF-8):   Statyczna biblioteka Wavpack
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
 Static Wavpack library.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Statyczna biblioteka Wavpack.
 
 %prep
This page took 0.083088 seconds and 4 git commands to generate.