0c559046e6e479a03409df5b0b66a5da6e84e54b
[packages/w3c-libwww.git] / w3c-libwww.spec
1 Summary:        HTTP library of common code
2 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka wspólnego kodu HTTP
3 Summary(pt_BR.UTF-8):   Biblioteca HTTP de uso geral
4 Summary(ru.UTF-8):      HTTP-библиотека общеупотребительного кода
5 Summary(uk.UTF-8):      HTTP-бібліотека загальновживаного коду
6 Name:           w3c-libwww
7 Version:        5.4.0
8 Release:        12
9 License:        W3C (see: http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software.html)
10 Group:          Libraries
11 Source0:        http://www.w3.org/Library/Distribution/%{name}-%{version}.tgz
12 # Source0-md5:  c3734ca6caa405707e134cc8c6d7e422
13 Patch0:         %{name}-ac25x.patch
14 Patch1:         %{name}-system-expat.patch
15 Patch2:         %{name}-amfix.patch
16 Patch3:         %{name}-link.patch
17 Patch4:         %{name}-system-libmd5.patch
18 Patch5:         %{name}-ssl.patch
19 URL:            http://www.w3.org/Library/
20 BuildRequires:  autoconf
21 BuildRequires:  automake
22 BuildRequires:  expat-devel
23 BuildRequires:  libtool
24 BuildRequires:  libmd5-devel >= 20020413-2
25 BuildRequires:  openssl-devel >= 0.9.7d
26 BuildRequires:  zlib-devel
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %description
30 Libwww is a general-purpose Web API written in C for Unix and Windows
31 (Win32). With a highly extensible and layered API, it can accommodate
32 many different types of applications including clients, robots, etc.
33 The purpose of libwww is to provide a highly optimized HTTP sample
34 implementation as well as other Internet protocols and to serve as a
35 testbed for protocol experiments.
36
37 %description -l pl.UTF-8
38 Libwww jest biblioteką WWW ogólnego przeznaczenia napisaną w C dla
39 Uniksów oraz Windows. Z wysoko rozszerzalnym i warstwowym API, może
40 mieć zastosowanie w wielu rodzajach aplikacji, w tym klientach,
41 robotach itp. Celem libwww jest dostarczenie dobrze zoptymalizowanej,
42 przykładowej implementacji HTTP, a także innych protokołów
43 internetowych, oraz środowiska testowego do eksperymentów z
44 protokołami.
45
46 %description -l pt_BR.UTF-8
47 A libwww é uma API web de propósito geral escrita em C para Unix e
48 Windows (Win32). Possui uma API altamente extensível e em camadas e
49 pode acomodar muitos tipos diferentes de aplicações, incluindo
50 clientes, robôs, etc. O propósito da libwww é fornecer uma
51 implementação HTTP exemplo altamente otimizada para servidor como um
52 ambiente de testes para experimentações com protocolos.
53
54 %description -l ru.UTF-8
55 Libwww - это Web API общего назначения, написанные на C для Unix и
56 Windows (Win32). Имея расширяемые многоуровневые API, она пригодна для
57 построения множества различных типов приложений включая клиентов,
58 роботов etc. Libwww является примером высокооптимизированной
59 реализации HTTP и других Интернет-протоколов и тестовой средой для
60 экспериментов с протоколами.
61
62 %description -l uk.UTF-8
63 Libwww - це Web API загального призначення, написані на C для Unix та
64 Windows (Win32). Маючи розширювані багаторівневі API, вона придатна
65 для побудови великої кількості різних різних типів прикладних програм
66 включаючи клієнтів, роботів etc. Libwww є прикладом
67 високооптимізованої реалізації HTTP та інших Інтернет-протоколів та
68 тестовим середовищем для експериментів з протоколами.
69
70 %package devel
71 Summary:        Header files for programs that use libwww
72 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla programów używających libwww
73 Summary(pt_BR.UTF-8):   Arquivos necessários para desenvolvimento com a libwww
74 Summary(ru.UTF-8):      Библиотеки и хедеры для программ, которые используют libwww
75 Summary(uk.UTF-8):      Бібліотеки та хедери для програм, що використовують libwww
76 Group:          Development/Libraries
77 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
78 Requires:       expat-devel
79 Requires:       openssl-devel >= 0.9.7c
80 Requires:       zlib-devel
81
82 %description devel
83 Header files for libwww, which are available as public libraries.
84
85 %description devel -l pl.UTF-8
86 Pliki nagłówkowe dla libwww.
87
88 %description devel -l pt_BR.UTF-8
89 Bibliotecas e arquivos de inclusão para desenvolvimento baseado na
90 libwww, que está disponível ao público.
91
92 %description devel -l ru.UTF-8
93 Библиотеки разработчика и хедеры для libwww.
94
95 %description devel -l uk.UTF-8
96 Бібліотеки програміста та хедери для libwww.
97
98 %package static
99 Summary:        Static libwww libraries
100 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki libwww
101 Summary(pt_BR.UTF-8):   Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com w3c-libwww
102 Group:          Development/Libraries
103 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
104
105 %description static
106 Static libwww libraries.
107
108 %description static -l pl.UTF-8
109 Statyczne biblioteki libwww.
110
111 %description static -l pt_BR.UTF-8
112 Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com w3c-libwww
113
114 %package apps
115 Summary:        Applications built using Libwww web library: e.g. Robot, command line tool, etc
116 Summary(pl.UTF-8):      Aplikacje używające Libwww: Robot, narzędzie command-line itp
117 Summary(pt_BR.UTF-8):   Aplicativos construídos usando a libwww
118 Summary(ru.UTF-8):      Приложения с использованием Libwww - робот, утилита командной строки и т.п.
119 Summary(uk.UTF-8):      Програми з використанням Libwww - робот, утиліта командного рядка і т.і.
120 Group:          Applications/Networking
121 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
122
123 %description apps
124 Web applications built using Libwww: Robot, Command line tool, line
125 mode browser. The Robot can crawl web sites faster, and with lower
126 load, than any other web walker that we know of, due to its extensive
127 pipelining and use of HTTP/1.1. The command line tool (w3c) is very
128 useful for manipulation of Web sites that implement more than just
129 HTTP GET (e.g. PUT, POST, etc.). The line mode browser is a minimal
130 line mode web browser; often useful to convert to ascii text.
131 Currently unavailable until someone updates it to some new interfaces.
132 (hint, hint...)
133
134 %description apps -l pl.UTF-8
135 Aplikacje sieciowe zbudowane przy użyciu libwww: Robot, narzędzie
136 comman-line, liniowa przeglądarka. Robot może przechodzić po stronach
137 szybciej i z mniejszym obciążeniem niż inne znane roboty, dzięki
138 wykorzystywaniu pipeliningu i HTTP/1.1. Narzędzie command-line (w3c)
139 jest użyteczne do manipulowania serwisami WWW, które mają
140 zaimplementowane coś więcej niż HTTP GET (np. PUT, POST...).
141 Przeglądarka liniowa jest użyteczna głównie do konwersji do zwykłego
142 tekstu. Aktualnie niedostępna dopóki ktoś nie przystosuje jej do
143 nowego interfejsu (hint, hint...).
144
145 %description apps -l pt_BR.UTF-8
146 Aplicativos WEB utilizando a libwww: Robot, Ferramenta de execução de
147 linha de comando, navegação por linha de comando. Robot pode navegar
148 rapidamente e com baixa carga no sistema.
149
150 A Ferramenta de execução de linha de comando (w3c) é muito útil para
151 manipulação de sítios Web que implementam mais do que um HTTP GET (por
152 exemplo, PUT, POST, etc.)
153
154 %description apps -l ru.UTF-8
155 Web-приложения, построенные с использованием Libwww - робот, утилита
156 командной строки, строчный браузер. Робот может бродить по web-сайтам
157 быстрее и с меньшей нагрузкой чем любая другая известная нам бродилка
158 из-за исключительной конвейеризации и использования HTTP/1.1.
159
160 Утилита командной строки (w3c) очень полезна для работы с web-сайтами,
161 которые реализуют больше команд чем просто HTTP GET (например, PUT,
162 POST, etc.).
163
164 Строчный браузер - это минимальный web-браузер, работающий в командном
165 режиме. Часто полезен для преобразования в текстовый формат.
166
167 %description apps -l uk.UTF-8
168 Web-програми, побудовані з використанням Libwww - робот, утиліта
169 командної стрічки, командний браузер. Робот може ходити по web-сайтах
170 швидше та з меншим завантаженням ніж будь-яка відома нам ходилка
171 завдяки виключній конвейєризації та використанню HTTP/1.1.
172
173 Утиліта командного рядка (w3c) дуже корисна для роботи з web-сайтами,
174 які реалізують більше команд ніж просто HTTP GET (наприклад, PUT,
175 POST, etc.).
176
177 Командний браузер - це мінімальний web-браузер, що працює в командному
178 режимі. Часто корисний для перетворення у текстовий формат.
179
180 %prep
181 %setup -q
182 %patch0 -p1
183 %patch1 -p1
184 %patch2 -p1
185 %patch3 -p1
186 %patch4 -p1
187 %patch5 -p1
188
189 %build
190 %{__libtoolize}
191 %{__aclocal}
192 %{__autoconf}
193 %{__automake}
194 %configure \
195         ac_cv_lib_rx_regexec=no \
196         --enable-shared \
197         --with-dav \
198         --with-gnu-ld \
199         --with-md5 \
200         --with-regex \
201         --with-ssl \
202         --with-zlib
203 %{__make}
204
205 %install
206 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
207
208 %{__make} -j1 install \
209         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
210
211 %clean
212 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
213
214 %post   -p /sbin/ldconfig
215 %postun -p /sbin/ldconfig
216
217 %files
218 %defattr(644,root,root,755)
219 %doc COPYRIGHT.html ChangeLog LICENSE.html
220 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwww*.so.*.*.*
221 %ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwww*.so.0
222 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libpics.so.*.*.*
223 %ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/libpics.so.0
224 %{_datadir}/w3c-libwww
225
226 %files apps
227 %defattr(644,root,root,755)
228 %attr(755,root,root) %{_bindir}/webbot
229 %attr(755,root,root) %{_bindir}/w3c
230 %attr(755,root,root) %{_bindir}/www
231
232 %files devel
233 %defattr(644,root,root,755)
234 %attr(755,root,root) %{_bindir}/libwww-config
235 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libwww*.so
236 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libpics.so
237 %{_libdir}/libwww*.la
238 %{_libdir}/libpics.la
239 %{_includedir}/wwwconf.h
240 %{_includedir}/w3c-libwww
241
242 %files static
243 %defattr(644,root,root,755)
244 %{_libdir}/libwww*.a
245 %{_libdir}/libpics.a
This page took 0.090054 seconds and 2 git commands to generate.