]> git.pld-linux.org Git - packages/valgrind.git/blobdiff - valgrind.spec
- converted to UTF-8
[packages/valgrind.git] / valgrind.spec
index 6a38c299bfcc76f61e002a255d5552cdb04a561f..eae70c39e856718e40b57e98b92081f30fe539d7 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 %bcond_with    multilib        # enable multilib on amd64
 #
 Summary:       An open-source memory debugger
-Summary(pl):   Otwarty odpluskwiacz pamiêci
+Summary(pl.UTF-8):   Otwarty odpluskwiacz pamięci
 Name:          valgrind
 Version:       3.2.3
 Release:       1
@@ -33,13 +33,13 @@ many memory management and threading bugs, avoiding hours of frustrating
 bug-hunting, making your programs more stable. You can also perform
 detailed profiling to help speed up your programs.
 
-%description -l pl
-Valgrind jest systemem s³u¿±cym do odpluskwiania i profilowania
-programów na Linuksie. U¿ywaj±c dostarczanych z nim narzêdzi mo¿na
-automatycznie wykrywaæ wiele b³êdów zwi±zanych z zarz±dzaniem pamiêci± i
-w±tkowaniem, dziêki czemu unika siê frustruj±cego polowania na b³êdy, a
-tak¿e czyni siê programy bardziej stabilnymi. Mo¿liwe jest równie¿
-dok³adne profilowanie, dziêki któremu programy zaczn± szybciej pracowaæ.
+%description -l pl.UTF-8
+Valgrind jest systemem służącym do odpluskwiania i profilowania
+programów na Linuksie. Używając dostarczanych z nim narzędzi można
+automatycznie wykrywać wiele błędów związanych z zarządzaniem pamięcią i
+wątkowaniem, dzięki czemu unika się frustrującego polowania na błędy, a
+także czyni się programy bardziej stabilnymi. Możliwe jest również
+dokładne profilowanie, dzięki któremu programy zaczną szybciej pracować.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.056886 seconds and 4 git commands to generate.