]> git.pld-linux.org Git - packages/valgrind.git/blob - valgrind.spec
- fix accessing debuginfo data
[packages/valgrind.git] / valgrind.spec
1 Summary:        An open-source memory debugger
2 Summary(pl.UTF-8):      Otwarty odpluskwiacz pamięci
3 Name:           valgrind
4 Version:        3.2.3
5 Release:        2
6 License:        GPL
7 Group:          Development/Tools
8 Source0:        http://valgrind.org/downloads/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  978847992b136c8d8cb5c6559a91df1c
10 Patch0:         %{name}-debuginfo.patch
11 URL:            http://valgrind.org/
12 BuildRequires:  autoconf
13 BuildRequires:  automake
14 # Needs libc.a
15 BuildRequires:  glibc-static
16 Obsoletes:      valgrind-callgrind
17 Obsoletes:      valgrind-calltree
18 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664} ppc ppc64
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %define         _noautostrip    .*/vgpreload.*\\.so
22 # ld portion broken
23 %undefine       with_ccache
24
25 %description
26 Valgrind is a GPL'd system for debugging and profiling Linux programs.
27 With the tools that come with Valgrind, you can automatically detect
28 many memory management and threading bugs, avoiding hours of frustrating
29 bug-hunting, making your programs more stable. You can also perform
30 detailed profiling to help speed up your programs.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 Valgrind jest systemem służącym do odpluskwiania i profilowania
34 programów na Linuksie. Używając dostarczanych z nim narzędzi można
35 automatycznie wykrywać wiele błędów związanych z zarządzaniem pamięcią i
36 wątkowaniem, dzięki czemu unika się frustrującego polowania na błędy, a
37 także czyni się programy bardziej stabilnymi. Możliwe jest również
38 dokładne profilowanie, dzięki któremu programy zaczną szybciej pracować.
39
40 %prep
41 %setup -q
42 %patch0 -p1
43
44 %build
45 %{__aclocal}
46 %{__autoheader}
47 %{__autoconf}
48 %{__automake}
49 %configure \
50         LDFLAGS="" # no strip!
51 %{__make}
52
53 %install
54 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
55
56 %{__make} install \
57         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
58
59 strip $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/hp2ps
60 rm -rf _docs
61 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/valgrind _docs
62
63 %clean
64 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
65
66 %files
67 %defattr(644,root,root,755)
68 %doc ACKNOWLEDGEMENTS AUTHORS FAQ.txt NEWS README README_MISSING_SYSCALL_OR_IOCTL
69 %doc _docs/html
70 %doc _docs/valgrind_manual.pdf
71 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
72 %dir %{_libdir}/%{name}
73 %dir %{_libdir}/%{name}/*-linux
74 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-linux/*
75 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/hp2ps
76 %{_libdir}/%{name}/*.supp
77 %{_includedir}/*
78 %{_pkgconfigdir}/*.pc
79 %{_mandir}/man1/*.1*
This page took 0.052045 seconds and 3 git commands to generate.