]> git.pld-linux.org Git - packages/valgrind.git/blob - valgrind.spec
86c6682db3079a1582a95fd2e39aa174543c2758
[packages/valgrind.git] / valgrind.spec
1 Summary:        An open-source memory debugger
2 Summary(pl.UTF-8):      Otwarty odpluskwiacz pamięci
3 Name:           valgrind
4 Version:        3.6.0
5 Release:        3
6 License:        GPL
7 Group:          Development/Tools
8 Source0:        http://valgrind.org/downloads/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  b289c5f4ab8e39741602445f1dd09b34
10 Patch0:         %{name}-debuginfo.patch
11 Patch1:         %{name}-pr262995.patch
12 URL:            http://valgrind.org/
13 BuildRequires:  autoconf
14 BuildRequires:  automake
15 # Needs libc.a
16 BuildRequires:  glibc-static
17 BuildRequires:  libgomp-devel
18 Obsoletes:      valgrind-callgrind
19 Obsoletes:      valgrind-calltree
20 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664} ppc ppc64
21 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23 %define         _noautostrip    .*/vgpreload.*\\.so
24 # ld portion broken
25 %undefine       with_ccache
26
27 %description
28 Valgrind is a GPL'd system for debugging and profiling Linux programs.
29 With the tools that come with Valgrind, you can automatically detect
30 many memory management and threading bugs, avoiding hours of
31 frustrating bug-hunting, making your programs more stable. You can
32 also perform detailed profiling to help speed up your programs.
33
34 %description -l pl.UTF-8
35 Valgrind jest systemem służącym do odpluskwiania i profilowania
36 programów na Linuksie. Używając dostarczanych z nim narzędzi można
37 automatycznie wykrywać wiele błędów związanych z zarządzaniem pamięcią
38 i wątkowaniem, dzięki czemu unika się frustrującego polowania na
39 błędy, a także czyni się programy bardziej stabilnymi. Możliwe jest
40 również dokładne profilowanie, dzięki któremu programy zaczną szybciej
41 pracować.
42
43 %prep
44 %setup -q
45 %patch0
46 %patch1 -p1
47
48 sed -i -e 's:^CFLAGS="-Wno-long-long":CFLAGS="$CFLAGS -Wno-long-long":' configure.in
49
50 %build
51 %{__aclocal}
52 %{__autoheader}
53 %{__autoconf}
54 %{__automake}
55
56 ac_cv_path_GDB=/usr/bin/gdb \
57 %configure \
58         --enable-tls \
59 %if %{_lib} != "lib"
60         --enable-only64bit \
61 %endif
62         LDFLAGS="" # no strip!
63
64 %{__make}
65
66 %install
67 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
68
69 %{__make} install \
70         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
71
72 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT/%{_datadir}/doc
73 mv docs/index.pdf docs/valgrind_manual.pdf
74 mv docs/index.ps docs/valgrind_manual.ps
75
76 %clean
77 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
78
79 %files
80 %defattr(644,root,root,755)
81 %doc AUTHORS NEWS README README_MISSING_SYSCALL_OR_IOCTL
82 %doc docs/html docs/valgrind_manual.pdf docs/valgrind_manual.ps
83 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
84 %{_includedir}/*
85 %dir %{_libdir}/%{name}
86 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-linux
87 %{_libdir}/%{name}/*.a
88 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*.so
89 %{_libdir}/%{name}/*.supp
90 %{_mandir}/man1/*.1*
91 %{_pkgconfigdir}/*.pc
This page took 0.063922 seconds and 3 git commands to generate.