]> git.pld-linux.org Git - packages/valgrind.git/blob - valgrind.spec
761f413fad8573cb585e3b89f8473211dcd101ef
[packages/valgrind.git] / valgrind.spec
1 # TODO:
2 # - fix CC detection in configure, so CC=gcc won't be needed
3 Summary:        An open-source memory debugger
4 Summary(pl.UTF-8):      Otwarty odpluskwiacz pamięci
5 Name:           valgrind
6 Version:        3.7.0
7 Release:        2
8 License:        GPL
9 Group:          Development/Tools
10 Source0:        http://valgrind.org/downloads/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  a855fda56edf05614f099dca316d1775
12 Patch0:         %{name}-debuginfo.patch
13 Patch1:         %{name}-native-cpuid.patch
14 Patch2:         %{name}-automake-1.11.2.patch
15 URL:            http://valgrind.org/
16 BuildRequires:  autoconf
17 BuildRequires:  automake
18 BuildRequires:  gcc >= 5:3.0
19 # Needs libc.a
20 BuildRequires:  glibc-devel >= 6:2.2
21 BuildRequires:  glibc-devel < 6:2.15
22 BuildRequires:  glibc-static
23 BuildRequires:  libgomp-devel
24 BuildRequires:  libstdc++-devel
25 Obsoletes:      valgrind-callgrind
26 Obsoletes:      valgrind-calltree
27 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664} arm ppc ppc64 s390x
28 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30 %define         _noautostrip    .*/vgpreload.*\\.so
31 # ld portion broken
32 %undefine       with_ccache
33
34 %description
35 Valgrind is a GPL'd system for debugging and profiling Linux programs.
36 With the tools that come with Valgrind, you can automatically detect
37 many memory management and threading bugs, avoiding hours of
38 frustrating bug-hunting, making your programs more stable. You can
39 also perform detailed profiling to help speed up your programs.
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 Valgrind jest systemem służącym do odpluskwiania i profilowania
43 programów na Linuksie. Używając dostarczanych z nim narzędzi można
44 automatycznie wykrywać wiele błędów związanych z zarządzaniem pamięcią
45 i wątkowaniem, dzięki czemu unika się frustrującego polowania na
46 błędy, a także czyni się programy bardziej stabilnymi. Możliwe jest
47 również dokładne profilowanie, dzięki któremu programy zaczną szybciej
48 pracować.
49
50 %prep
51 %setup -q
52 %patch0
53 %patch1 -p1
54 %patch2 -p0
55
56 sed -i -e 's:^CFLAGS="-Wno-long-long":CFLAGS="$CFLAGS -Wno-long-long":' configure.in
57
58 %build
59 %{__aclocal}
60 %{__autoheader}
61 %{__autoconf}
62 %{__automake}
63
64 ac_cv_path_GDB=/usr/bin/gdb \
65 %configure \
66         CC=gcc \
67         --enable-tls \
68 %if %{_lib} != "lib"
69         --enable-only64bit \
70 %endif
71         LDFLAGS="" # no strip!
72
73 %{__make}
74
75 %install
76 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
77
78 %{__make} install \
79         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
80
81 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/doc
82 mv docs/index.pdf docs/valgrind_manual.pdf
83 mv docs/index.ps docs/valgrind_manual.ps
84
85 %clean
86 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
87
88 %files
89 %defattr(644,root,root,755)
90 %doc AUTHORS NEWS README README_MISSING_SYSCALL_OR_IOCTL
91 %doc docs/html docs/valgrind_manual.pdf docs/valgrind_manual.ps
92 %attr(755,root,root) %{_bindir}/callgrind_annotate
93 %attr(755,root,root) %{_bindir}/callgrind_control
94 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cg_annotate
95 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cg_diff
96 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cg_merge
97 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ms_print
98 %attr(755,root,root) %{_bindir}/valgrind
99 %attr(755,root,root) %{_bindir}/valgrind-listener
100 %attr(755,root,root) %{_bindir}/vgdb
101 %dir %{_libdir}/%{name}
102 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-linux
103 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vgpreload_*-linux.so
104 %{_libdir}/%{name}/*.xml
105 %{_libdir}/%{name}/default.supp
106 %{_libdir}/%{name}/lib*-linux.a
107 %{_includedir}/valgrind
108 %{_mandir}/man1/callgrind_annotate.1*
109 %{_mandir}/man1/callgrind_control.1*
110 %{_mandir}/man1/cg_annotate.1*
111 %{_mandir}/man1/ms_print.1*
112 %{_mandir}/man1/valgrind.1*
113 %{_pkgconfigdir}/valgrind.pc
This page took 0.073858 seconds and 3 git commands to generate.