]> git.pld-linux.org Git - packages/valgrind.git/blob - valgrind.spec
75e9bb3a311e9de055ca03d0f2f6b852cde468af
[packages/valgrind.git] / valgrind.spec
1 # TODO:
2 # - fix CC detection in configure, so CC=gcc won't be needed
3 Summary:        An open-source memory debugger
4 Summary(pl.UTF-8):      Otwarty odpluskwiacz pamięci
5 Name:           valgrind
6 Version:        3.7.0
7 Release:        2
8 License:        GPL
9 Group:          Development/Tools
10 Source0:        http://valgrind.org/downloads/%{name}-%{version}.tar.bz2
11 # Source0-md5:  a855fda56edf05614f099dca316d1775
12 Patch0:         %{name}-debuginfo.patch
13 Patch1:         %{name}-native-cpuid.patch
14 Patch2:         %{name}-automake-1.11.2.patch
15 Patch3:         %{name}-ld_linux_strlen.patch
16 URL:            http://valgrind.org/
17 BuildRequires:  autoconf
18 BuildRequires:  automake
19 BuildRequires:  gcc >= 5:3.0
20 # Needs libc.a
21 BuildRequires:  glibc-devel >= 6:2.2
22 BuildRequires:  glibc-devel < 6:2.15
23 BuildRequires:  glibc-static
24 BuildRequires:  libgomp-devel
25 BuildRequires:  libstdc++-devel
26 Obsoletes:      valgrind-callgrind
27 Obsoletes:      valgrind-calltree
28 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664} arm ppc ppc64 s390x
29 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
30
31 %define         _noautostrip    .*/vgpreload.*\\.so
32 # ld portion broken
33 %undefine       with_ccache
34
35 %description
36 Valgrind is a GPL'd system for debugging and profiling Linux programs.
37 With the tools that come with Valgrind, you can automatically detect
38 many memory management and threading bugs, avoiding hours of
39 frustrating bug-hunting, making your programs more stable. You can
40 also perform detailed profiling to help speed up your programs.
41
42 %description -l pl.UTF-8
43 Valgrind jest systemem służącym do odpluskwiania i profilowania
44 programów na Linuksie. Używając dostarczanych z nim narzędzi można
45 automatycznie wykrywać wiele błędów związanych z zarządzaniem pamięcią
46 i wątkowaniem, dzięki czemu unika się frustrującego polowania na
47 błędy, a także czyni się programy bardziej stabilnymi. Możliwe jest
48 również dokładne profilowanie, dzięki któremu programy zaczną szybciej
49 pracować.
50
51 %prep
52 %setup -q
53 %patch0
54 %patch1 -p1
55 %patch2 -p0
56 %patch3 -p1
57
58 sed -i -e 's:^CFLAGS="-Wno-long-long":CFLAGS="$CFLAGS -Wno-long-long":' configure.in
59
60 %build
61 %{__aclocal}
62 %{__autoheader}
63 %{__autoconf}
64 %{__automake}
65
66 ac_cv_path_GDB=/usr/bin/gdb \
67 %configure \
68         CC=gcc \
69         --enable-tls \
70 %if %{_lib} != "lib"
71         --enable-only64bit \
72 %endif
73         LDFLAGS="" # no strip!
74
75 %{__make}
76
77 %install
78 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
79
80 %{__make} install \
81         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
82
83 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/doc
84 mv docs/index.pdf docs/valgrind_manual.pdf
85 mv docs/index.ps docs/valgrind_manual.ps
86
87 %clean
88 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
89
90 %files
91 %defattr(644,root,root,755)
92 %doc AUTHORS NEWS README README_MISSING_SYSCALL_OR_IOCTL
93 %doc docs/html docs/valgrind_manual.pdf docs/valgrind_manual.ps
94 %attr(755,root,root) %{_bindir}/callgrind_annotate
95 %attr(755,root,root) %{_bindir}/callgrind_control
96 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cg_annotate
97 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cg_diff
98 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cg_merge
99 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ms_print
100 %attr(755,root,root) %{_bindir}/valgrind
101 %attr(755,root,root) %{_bindir}/valgrind-listener
102 %attr(755,root,root) %{_bindir}/vgdb
103 %dir %{_libdir}/%{name}
104 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-linux
105 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vgpreload_*-linux.so
106 %{_libdir}/%{name}/*.xml
107 %{_libdir}/%{name}/default.supp
108 %{_libdir}/%{name}/lib*-linux.a
109 %{_includedir}/valgrind
110 %{_mandir}/man1/callgrind_annotate.1*
111 %{_mandir}/man1/callgrind_control.1*
112 %{_mandir}/man1/cg_annotate.1*
113 %{_mandir}/man1/ms_print.1*
114 %{_mandir}/man1/valgrind.1*
115 %{_pkgconfigdir}/valgrind.pc
This page took 0.078403 seconds and 3 git commands to generate.