- up to 3.5.0; enable tls
[packages/valgrind.git] / valgrind.spec
1 Summary:        An open-source memory debugger
2 Summary(pl.UTF-8):      Otwarty odpluskwiacz pamięci
3 Name:           valgrind
4 Version:        3.5.0
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          Development/Tools
8 Source0:        http://valgrind.org/downloads/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  f03522a4687cf76c676c9494fcc0a517
10 Patch0:         %{name}-debuginfo.patch
11 URL:            http://valgrind.org/
12 BuildRequires:  autoconf
13 BuildRequires:  automake
14 # Needs libc.a
15 BuildRequires:  glibc-static
16 BuildRequires:  libgomp-devel
17 Obsoletes:      valgrind-callgrind
18 Obsoletes:      valgrind-calltree
19 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664} ppc ppc64
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %define         _noautostrip    .*/vgpreload.*\\.so
23 # ld portion broken
24 %undefine       with_ccache
25
26 %description
27 Valgrind is a GPL'd system for debugging and profiling Linux programs.
28 With the tools that come with Valgrind, you can automatically detect
29 many memory management and threading bugs, avoiding hours of frustrating
30 bug-hunting, making your programs more stable. You can also perform
31 detailed profiling to help speed up your programs.
32
33 %description -l pl.UTF-8
34 Valgrind jest systemem służącym do odpluskwiania i profilowania
35 programów na Linuksie. Używając dostarczanych z nim narzędzi można
36 automatycznie wykrywać wiele błędów związanych z zarządzaniem pamięcią i
37 wątkowaniem, dzięki czemu unika się frustrującego polowania na błędy, a
38 także czyni się programy bardziej stabilnymi. Możliwe jest również
39 dokładne profilowanie, dzięki któremu programy zaczną szybciej pracować.
40
41 %prep
42 %setup -q
43 %patch0 -p1
44
45 sed -i -e 's:^CFLAGS="-Wno-long-long":CFLAGS="$CFLAGS -Wno-long-long":' configure.in
46
47 %build
48 %{__aclocal}
49 %{__autoheader}
50 %{__autoconf}
51 %{__automake}
52 %configure \
53         --enable-tls \
54 %if %{_lib} != "lib"
55         --enable-only64bit \
56 %endif
57         LDFLAGS="" # no strip!
58 %{__make}
59
60 %install
61 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63 %{__make} install \
64         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
65
66 rm -rf _docs
67 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/valgrind _docs
68
69 %clean
70 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
71
72 %files
73 %defattr(644,root,root,755)
74 %doc ACKNOWLEDGEMENTS AUTHORS FAQ.txt NEWS README README_MISSING_SYSCALL_OR_IOCTL
75 %doc _docs/html
76 %doc _docs/valgrind_manual.pdf
77 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
78 %dir %{_libdir}/%{name}
79 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-linux
80 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*.so
81 %{_libdir}/%{name}/*.supp
82 %{_libdir}/%{name}/*.a
83 %{_includedir}/*
84 %{_pkgconfigdir}/*.pc
85 %{_mandir}/man1/*.1*
This page took 0.123519 seconds and 3 git commands to generate.