]> git.pld-linux.org Git - packages/valgrind.git/blob - valgrind.spec
- updated to 3.3.0
[packages/valgrind.git] / valgrind.spec
1 Summary:        An open-source memory debugger
2 Summary(pl.UTF-8):      Otwarty odpluskwiacz pamięci
3 Name:           valgrind
4 Version:        3.3.0
5 Release:        0.1
6 License:        GPL
7 Group:          Development/Tools
8 Source0:        http://valgrind.org/downloads/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  e5fc39755a714f36b7e5014c1c6d4748
10 Patch0:         %{name}-debuginfo.patch
11 URL:            http://valgrind.org/
12 BuildRequires:  autoconf
13 BuildRequires:  automake
14 # Needs libc.a
15 BuildRequires:  glibc-static
16 Obsoletes:      valgrind-callgrind
17 Obsoletes:      valgrind-calltree
18 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664} ppc ppc64
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %define         _noautostrip    .*/vgpreload.*\\.so
22 # ld portion broken
23 %undefine       with_ccache
24
25 %description
26 Valgrind is a GPL'd system for debugging and profiling Linux programs.
27 With the tools that come with Valgrind, you can automatically detect
28 many memory management and threading bugs, avoiding hours of frustrating
29 bug-hunting, making your programs more stable. You can also perform
30 detailed profiling to help speed up your programs.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 Valgrind jest systemem służącym do odpluskwiania i profilowania
34 programów na Linuksie. Używając dostarczanych z nim narzędzi można
35 automatycznie wykrywać wiele błędów związanych z zarządzaniem pamięcią i
36 wątkowaniem, dzięki czemu unika się frustrującego polowania na błędy, a
37 także czyni się programy bardziej stabilnymi. Możliwe jest również
38 dokładne profilowanie, dzięki któremu programy zaczną szybciej pracować.
39
40 %prep
41 %setup -q
42 %patch0 -p1
43
44 sed -i -e 's:^CFLAGS="-Wno-long-long":CFLAGS="$CFLAGS -Wno-long-long":' configure.in
45
46 %build
47 %{__aclocal}
48 %{__autoheader}
49 %{__autoconf}
50 %{__automake}
51 %configure \
52 %if %{_lib} != "lib"
53         --enable-only64bit \
54 %endif
55         LDFLAGS="" # no strip!
56 %{__make}
57
58 %install
59 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
60
61 %{__make} install \
62         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
63
64 rm -rf _docs
65 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/valgrind _docs
66
67 %clean
68 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
69
70 %files
71 %defattr(644,root,root,755)
72 %doc ACKNOWLEDGEMENTS AUTHORS FAQ.txt NEWS README README_MISSING_SYSCALL_OR_IOCTL
73 %doc _docs/html
74 %doc _docs/valgrind_manual.pdf
75 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
76 %dir %{_libdir}/%{name}
77 %dir %{_libdir}/%{name}/*-linux
78 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-linux/*
79 %{_libdir}/%{name}/*.supp
80 %{_includedir}/*
81 %{_pkgconfigdir}/*.pc
82 %{_mandir}/man1/*.1*
This page took 0.076127 seconds and 3 git commands to generate.