]> git.pld-linux.org Git - packages/valgrind.git/blame - valgrind.spec
- glibc 2.6 fix
[packages/valgrind.git] / valgrind.spec
CommitLineData
9fd66024 1Summary: An open-source memory debugger
81257f7b 2Summary(pl.UTF-8): Otwarty odpluskwiacz pamięci
cccdc142 3Name: valgrind
c9910a79 4Version: 3.2.3
35f8cbea 5Release: 3
cccdc142 6License: GPL
c5631d09 7Group: Development/Tools
e0752a56 8Source0: http://valgrind.org/downloads/%{name}-%{version}.tar.bz2
c9910a79 9# Source0-md5: 978847992b136c8d8cb5c6559a91df1c
a75fc68f 10Patch0: %{name}-debuginfo.patch
35f8cbea 11Patch1: %{name}-glibc2.6.patch
e0752a56 12URL: http://valgrind.org/
cccdc142
JK
13BuildRequires: autoconf
14BuildRequires: automake
c3075ce6
JB
15# Needs libc.a
16BuildRequires: glibc-static
11f54799 17Obsoletes: valgrind-callgrind
18Obsoletes: valgrind-calltree
69f988a5 19ExclusiveArch: %{ix86} %{x8664} ppc ppc64
cccdc142
JK
20BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
9fd66024 22%define _noautostrip .*/vgpreload.*\\.so
79e9a7b2
ER
23# ld portion broken
24%undefine with_ccache
a803692b 25
cccdc142 26%description
9fd66024 27Valgrind is a GPL'd system for debugging and profiling Linux programs.
28With the tools that come with Valgrind, you can automatically detect
29many memory management and threading bugs, avoiding hours of frustrating
30bug-hunting, making your programs more stable. You can also perform
31detailed profiling to help speed up your programs.
cccdc142 32
f86a5f7e
JR
33%description -l pl.UTF-8
34Valgrind jest systemem służącym do odpluskwiania i profilowania
35programów na Linuksie. Używając dostarczanych z nim narzędzi można
36automatycznie wykrywać wiele błędów związanych z zarządzaniem pamięcią i
37wątkowaniem, dzięki czemu unika się frustrującego polowania na błędy, a
38także czyni się programy bardziej stabilnymi. Możliwe jest również
39dokładne profilowanie, dzięki któremu programy zaczną szybciej pracować.
a3b1e5f5 40
cccdc142 41%prep
93912030 42%setup -q
a75fc68f 43%patch0 -p1
35f8cbea 44%patch1 -p1
1437dfea 45
cccdc142 46%build
c594fc71 47%{__aclocal}
1437dfea 48%{__autoheader}
cccdc142
JK
49%{__autoconf}
50%{__automake}
9eb4ec2b
JK
51%configure \
52 LDFLAGS="" # no strip!
cccdc142
JK
53%{__make}
54
55%install
56rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
a273c144
JB
58%{__make} install \
59 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
cccdc142 60
f1c36ddf 61strip $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/hp2ps
79e9a7b2
ER
62rm -rf _docs
63mv $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/valgrind _docs
f1c36ddf 64
cccdc142
JK
65%clean
66rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
67
68%files
69%defattr(644,root,root,755)
b4447ca3 70%doc ACKNOWLEDGEMENTS AUTHORS FAQ.txt NEWS README README_MISSING_SYSCALL_OR_IOCTL
79e9a7b2
ER
71%doc _docs/html
72%doc _docs/valgrind_manual.pdf
cccdc142 73%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
f1c36ddf 74%dir %{_libdir}/%{name}
9fd66024 75%dir %{_libdir}/%{name}/*-linux
76%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-linux/*
f1c36ddf 77%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/hp2ps
f1c36ddf 78%{_libdir}/%{name}/*.supp
802cf4bc
JB
79%{_includedir}/*
80%{_pkgconfigdir}/*.pc
e0752a56 81%{_mandir}/man1/*.1*
This page took 0.04646 seconds and 4 git commands to generate.