- up to 1.1.28
[packages/tomcat-native.git] / tomcat-native.spec
CommitLineData
fd07ef08 1
fd07ef08 2%include /usr/lib/rpm/macros.java
3
c9ca93f2 4Summary: Native Tomcat Connector based on APR
5Summary(pl.UTF-8): Natywny Connector Tomcata oparty o APR
6Name: tomcat-native
9d3aef56 7Version: 1.1.28
d5b2922e 8Release: 1
fd07ef08 9License: Apache v2
c9ca93f2 10Group: Libraries
11Source0: http://www.apache.org/dist/tomcat/tomcat-connectors/native/%{version}/source/%{name}-%{version}-src.tar.gz
9d3aef56 12# Source0-md5: ae85f03bed95795f93456504e5b268c9
c9ca93f2 13URL: http://tomcat.apache.org/native-doc
fd07ef08 14BuildRequires: ant
15BuildRequires: apr-devel
16BuildRequires: autoconf
17BuildRequires: automake
9d3aef56 18BuildRequires: jdk >= 1.7.0
fd07ef08 19BuildRequires: jpackage-utils
20BuildRequires: libtool
c9ca93f2 21BuildRequires: openssl-devel
fd07ef08 22BuildRequires: rpm >= 4.4.9-56
23BuildRequires: rpm-javaprov
24BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.300
99a4b5c8 25BuildConflicts: java-gcj-compat
c9ca93f2 26BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28%description
29Tomcat can use the Apache Portable Runtime to provide superior
30scalability, performance, and better integration with native server
31technologies. The Apache Portable Runtime is a highly portable library
32that is at the heart of Apache HTTP Server 2.x. APR has many uses,
33including access to advanced IO functionality (such as sendfile, epoll
34and OpenSSL), OS level functionality (random number generation, system
35status, etc), and native process handling (shared memory, NT pipes and
36Unix sockets).
37
38These features allows making Tomcat a general purpose webserver, will
39enable much better integration with other native web technologies, and
40overall make Java much more viable as a full fledged webserver
41platform rather than simply a backend focused technology.
42
43%description -l pl.UTF-8
c80659b3 44Tomcat może wykorzytać Apache Portable Runtime aby zapewnić najwyższą,
45saklowalność, wydajność i lepszą integrację z natywnymi technologiami
46serwerowymi.
c9ca93f2 47
c80659b3 48Apache portable Runtime jest wysoce przenośną biblioteką, która jest
49sercem serwera Apache HTTPD 2.x. APR ma wiele zestosowań, m. in.
c9ca93f2 50dostępd do zaawansowanych funkcjonalnośći IO (takich jak sendfile,
51epoll i OpenSSL), funkcjonalności posiomu systemu operacyjnego
52(generacja liczb losowych, stan systemu, itp.) i natywną obsługę
53procesów (współdzielona pamięć, potoki NT i gniazda uniksowe).
54
55Te cechy pozwalają na wykorzystanie Tomcata jako sewera www do
c80659b3 56zastosowań ogólnych, pozwalają na o wiele lepszą integrację z innymi
57natywnymi technologiami www i w ogólności pozwalają na traktowanie
58Javy jako zaawansowanej i kompletnej platformy www a nie tylko
59technologii backendowej.
c9ca93f2 60
61%package devel
62Summary: Header files for tcnative library
63Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówwkowe biblioteki tcnative
64Group: Development/Libraries
65Requires: %{name} = %{version}-%{release}
66
67%description devel
c80659b3 68Header files for tcnative library.
c9ca93f2 69
70%description devel -l pl.UTF-8
c80659b3 71Pliki nagłówkowe biblioteki tcnative.
fd07ef08 72
73%package static
74Summary: Static tcnative library
75Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka tcnative
76Group: Development/Libraries
77Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
78
79%description static
80Static tcnative library.
81
82%description static -l pl.UTF-8
83Statyczna biblioteka tcnative.
c9ca93f2 84
85%prep
fd07ef08 86%setup -q -n %{name}-%{version}-src
c9ca93f2 87
88%build
fd07ef08 89# build java part
90cd jni
91%ant clean jar
c9ca93f2 92
fd07ef08 93# build native part
94cd native
95./buildconf --with-apr=%{_datadir}/apr
96%configure \
97 --with-java-home=%{java_home} \
98 --with-apr=/usr
c9ca93f2 99%{__make}
100
101%install
102rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
c9ca93f2 103
fd07ef08 104cd jni
105install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_javadir}
9d3aef56 106install dist/tomcat-native-%{version}-dev.jar $RPM_BUILD_ROOT/%{_javadir}/tomcat-native-%{version}.jar
cc752fca 107ln -s tomcat-native-%{version}.jar $RPM_BUILD_ROOT/%{_javadir}/tomcat-native.jar
fd07ef08 108
109cd native
110%{__make} install \
111 prefix=%{_prefix} \
112 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
113
114# Why Makefile doesn't do that?
115install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_includedir}
116install include/*.h $RPM_BUILD_ROOT/%{_includedir}
c9ca93f2 117
118%clean
119rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
120
fd07ef08 121%post -p /sbin/ldconfig
122%postun -p /sbin/ldconfig
123
c9ca93f2 124%files
125%defattr(644,root,root,755)
9d3aef56 126%doc CHANGELOG.txt README.txt
cc752fca 127%{_javadir}/%{name}-%{version}.jar
fd07ef08 128%{_javadir}/%{name}.jar
c80659b3 129%attr(755,root,root) %{_libdir}/libtcnative-1.so.*.*
fd07ef08 130%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libtcnative-1.so.0
105bb620 131%{_libdir}/libtcnative-1.so
c9ca93f2 132
133%files devel
134%defattr(644,root,root,755)
fd07ef08 135%{_libdir}/libtcnative-1.la
c9ca93f2 136%{_pkgconfigdir}/tcnative-1.pc
fd07ef08 137%{_includedir}/*.h
138
139%files static
140%defattr(644,root,root,755)
141%{_libdir}/libtcnative-1.a
This page took 0.116724 seconds and 4 git commands to generate.