]> git.pld-linux.org Git - packages/thunderbolt-software-user-space.git/blob - thunderbolt-software-user-space.spec
319c587fe027e59114e5cb0ab6423695971fb6ce
[packages/thunderbolt-software-user-space.git] / thunderbolt-software-user-space.spec
1 Summary:        User-space components for handling Thunderbolt controller and devices
2 Summary(pl.UTF-8):      Komponenty przestrzeni użytkownika do obsługi kontrolerów i urządzeń Thunderbolt
3 Name:           thunderbolt-software-user-space
4 Version:        0.9.3
5 Release:        2
6 License:        BSD
7 Group:          Libraries
8 #Source0Download: https://github.com/01org/thunderbolt-software-user-space/releases
9 Source0:        https://github.com/01org/thunderbolt-software-user-space/archive/v%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  45047cb57cc7c70d2db473628bf29c12
11 URL:            https://01.org/thunderbolt-sw/
12 BuildRequires:  boost-devel
13 BuildRequires:  cmake >= 3.5
14 # C++14
15 BuildRequires:  libstdc++-devel >= 6:5
16 BuildRequires:  pkgconfig
17 BuildRequires:  txt2tags
18 BuildRequires:  udev-devel
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Thunderbolt(TM) technology is a transformational high-speed, dual
23 protocol I/O that provides unmatched performance with up to 40Gbps
24 bi-directional transfer speeds. It provides flexibility and simplicity
25 by supporting both data (PCIe, USB3.1) and video (DisplayPort) on a
26 single cable connection that can daisy-chain up to six devices.
27
28 This package includes the user-space components for device approval
29 support:
30 - Easier interaction with the kernel module for approving connected
31   devices.
32 - ACL for auto-approving devices white-listed by the user.
33
34 %description -l pl.UTF-8
35 Technologia Thunderbolt(TM) to bardzo szybkie, używające dwóch
36 protokołów wejście/wyjście, zapewniające wydajność przesyłu danych do
37 40Gb/s w obie strony. Zapewnia elastyczność i prostotę, obsługując
38 zarówno dane (PCIe, USB3.1), jak i obraz (DisplayPort) na połączeniu
39 pojedynczym kablem, pozwalającym na połączenie szeregowe do sześciu
40 urządzeń.
41
42 Ten pakiet zawiera komponenty przestrzeni użytkownika do zatwierdzania
43 urządzeń:
44 - łatwej interakcji z modułem jądra do zatwierdzania podłączonych
45   urządzeń,
46 - ACL do automatycznego zatwierdzania urządzeń zaakceptowanych przez
47   użytkownika.
48
49 %package -n bash-completion-tbtadm
50 Summary:        Bash completion for Thunderbolt tbtadm command
51 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów polecenia tbtadm do sprzętu Thunderbolt
52 Group:          Applications/Shells
53 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
54 Requires:       bash-completion >= 2.0
55
56 %description -n bash-completion-tbtadm
57 Bash completion for Thunderbolt tbtadm command.
58
59 %description -n bash-completion-tbtadm -l pl.UTF-8
60 Bashowe uzupełnianie parametrów polecenia tbtadm do sprzętu
61 Thunderbolt.
62
63 %prep
64 %setup -q
65
66 %build
67 install -d build
68 cd build
69 %cmake ..
70
71 %{__make}
72
73 %install
74 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
75 install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/lib/thunderbolt/acl
76
77 %{__make} -C build install \
78         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
79
80 # packaged as %doc COPYING
81 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/thunderbolt-user-space/copyright
82
83 %clean
84 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
85
86 %files
87 %defattr(644,root,root,755)
88 %doc AUTHORS COPYING Description MAINTAINERS README.md
89 # udev service
90 %attr(755,root,root) /lib/udev/tbtacl
91 %attr(755,root,root) /lib/udev/tbtacl-write
92 %attr(755,root,root) /lib/udev/tbtxdomain
93 /lib/udev/rules.d/60-tbtacl.rules
94 /lib/udev/rules.d/60-tbtxdomain.rules
95 %dir /var/lib/thunderbolt
96 %dir /var/lib/thunderbolt/acl
97 # CLI utility (controls kernel module and udev service)
98 %attr(755,root,root) %{_bindir}/tbtadm
99 %{_mandir}/man1/tbtadm.1*
100
101 %files -n bash-completion-tbtadm
102 %defattr(644,root,root,755)
103 %{bash_compdir}/tbtadm
This page took 0.09253 seconds and 2 git commands to generate.