]> git.pld-linux.org Git - packages/thunderbolt-software-user-space.git/blame - thunderbolt-software-user-space.spec
- switched to master branch (software from fwupdate branch moved to thunderbolt-softw...
[packages/thunderbolt-software-user-space.git] / thunderbolt-software-user-space.spec
CommitLineData
60f03421
JB
1Summary: User-space components for handling Thunderbolt controller and devices
2Summary(pl.UTF-8): Komponenty przestrzeni użytkownika do obsługi kontrolerów i urządzeń Thunderbolt
1acd0316 3Name: thunderbolt-software-user-space
60f03421
JB
4Version: 0.9.3
5Release: 1
1acd0316
JB
6License: BSD
7Group: Libraries
60f03421
JB
8#Source0Download: https://github.com/01org/thunderbolt-software-user-space/releases
9Source0: https://github.com/01org/thunderbolt-software-user-space/archive/v%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
10# Source0-md5: 45047cb57cc7c70d2db473628bf29c12
1acd0316 11URL: https://01.org/thunderbolt-sw/
60f03421
JB
12BuildRequires: boost-devel
13BuildRequires: cmake >= 3.5
14# C++14
15BuildRequires: libstdc++-devel >= 6:5
16BuildRequires: pkgconfig
17BuildRequires: txt2tags
18BuildRequires: udev-devel
1acd0316
JB
19BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21%description
1acd0316
JB
22Thunderbolt(TM) technology is a transformational high-speed, dual
23protocol I/O that provides unmatched performance with up to 40Gbps
24bi-directional transfer speeds. It provides flexibility and simplicity
25by supporting both data (PCIe, USB3.1) and video (DisplayPort) on a
26single cable connection that can daisy-chain up to six devices.
27
60f03421
JB
28This package includes the user-space components for device approval
29support:
30- Easier interaction with the kernel module for approving connected
31 devices.
32- ACL for auto-approving devices white-listed by the user.
1acd0316 33
60f03421
JB
34%description -l pl.UTF-8
35Technologia Thunderbolt(TM) to bardzo szybkie, używające dwóch
36protokołów wejście/wyjście, zapewniające wydajność przesyłu danych do
3740Gb/s w obie strony. Zapewnia elastyczność i prostotę, obsługując
38zarówno dane (PCIe, USB3.1), jak i obraz (DisplayPort) na połączeniu
39pojedynczym kablem, pozwalającym na połączenie szeregowe do sześciu
40urządzeń.
41
42Ten pakiet zawiera komponenty przestrzeni użytkownika do zatwierdzania
43urządzeń:
44- łatwej interakcji z modułem jądra do zatwierdzania podłączonych
45 urządzeń,
46- ACL do automatycznego zatwierdzania urządzeń zaakceptowanych przez
47 użytkownika.
48
49%package -n bash-completion-tbtadm
50Summary: Bash completion for Thunderbolt tbtadm command
51Summary(pl.UTF-8): Bashowe uzupełnianie parametrów polecenia tbtadm do sprzętu Thunderbolt
52Group: Applications/Shells
53Requires: %{name} = %{version}-%{release}
54Requires: bash-completion >= 2.0
55
56%description -n bash-completion-tbtadm
57Bash completion for Thunderbolt tbtadm command.
58
59%description -n bash-completion-tbtadm -l pl.UTF-8
60Bashowe uzupełnianie parametrów polecenia tbtadm do sprzętu
61Thunderbolt.
1acd0316
JB
62
63%prep
60f03421 64%setup -q
1acd0316
JB
65
66%build
60f03421
JB
67install -d build
68cd build
69%cmake ..
1acd0316 70
1acd0316 71%{__make}
1acd0316
JB
72
73%install
74rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
60f03421 75install -d $RPM_BUILD_ROOT/var/lib/thunderbolt/acl
1acd0316 76
60f03421 77%{__make} -C build install \
1acd0316
JB
78 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
79
60f03421
JB
80# packaged as %doc COPYING
81%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/thunderbolt-user-space/copyright
1acd0316
JB
82
83%clean
84rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
85
60f03421 86%files
1acd0316 87%defattr(644,root,root,755)
60f03421
JB
88%doc AUTHORS COPYING Description MAINTAINERS README.md
89# udev service
90%attr(755,root,root) /lib/udev/tbtacl
91%attr(755,root,root) /lib/udev/tbtacl-write
92%attr(755,root,root) /lib/udev/tbtxdomain
93/lib/udev/rules.d/60-tbtacl.rules
94/lib/udev/rules.d/60-tbtxdomain.rules
95%dir /var/lib/thunderbolt
96%dir /var/lib/thunderbolt/acl
97# CLI utility (controls kernel module and udev service)
98%attr(755,root,root) %{_bindir}/tbtadm
99%{_mandir}/man1/tbtadm.1*
100
101%files -n bash-completion-tbtadm
1acd0316 102%defattr(644,root,root,755)
60f03421 103%{bash_compdir}/tbtadm
This page took 0.10379 seconds and 4 git commands to generate.