up to 1.13.4
[packages/sssd.git] / sssd.spec
1 # TODO
2 # - python3 packages
3 # - pac-responder (currently relies on MIT krb5 >= 1.9)
4 # - fix stripping before rpm:
5 #   *** WARNING: no sources found for /usr/lib64/libipa_hbac.so.0.0.0 (stripped without sourcefile information?)
6 #
7 # Conditional build:
8 %bcond_without  python2 # CPython 2.x module
9 %bcond_with     python3 # CPython 3.x module
10
11 %define         ldb_version 1.1.0
12 Summary:        System Security Services Daemon
13 Summary(pl.UTF-8):      System Security Services Daemon - demon usług bezpieczeństwa systemu
14 Name:           sssd
15 Version:        1.13.4
16 Release:        0.1
17 License:        GPL v3+
18 Group:          Applications/System
19 Source0:        https://fedorahosted.org/released/sssd/%{name}-%{version}.tar.gz
20 # Source0-md5:  d147e0a4f4719d993693c6a99370b350
21 Source1:        %{name}.init
22 Patch1:         %{name}-heimdal.patch
23 Patch2:         %{name}-systemd.patch
24 Patch3:         %{name}-link.patch
25 URL:            https://fedorahosted.org/sssd/
26 BuildRequires:  augeas-devel >= 1.0.0
27 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
28 BuildRequires:  automake
29 # nsupdate utility
30 BuildRequires:  bind-utils
31 BuildRequires:  c-ares-devel
32 BuildRequires:  check-devel >= 0.9.5
33 BuildRequires:  cifs-utils-devel
34 BuildRequires:  cmocka-devel
35 BuildRequires:  cyrus-sasl-devel >= 2
36 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.0.0
37 BuildRequires:  docbook-dtd44-xml
38 BuildRequires:  docbook-style-xsl
39 BuildRequires:  doxygen
40 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.14.4
41 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
42 BuildRequires:  heimdal-devel
43 BuildRequires:  keyutils-devel
44 BuildRequires:  libcollection-devel >= 0.5.1
45 BuildRequires:  libdhash-devel >= 0.4.2
46 BuildRequires:  libini_config-devel >= 1.0.0
47 BuildRequires:  ldb-devel >= %{ldb_version}
48 BuildRequires:  libltdl-devel
49 BuildRequires:  libnfsidmap-devel
50 BuildRequires:  libnl-devel >= 3.2
51 BuildRequires:  libselinux-devel
52 BuildRequires:  libsemanage-devel
53 BuildRequires:  libtool >= 2:2
54 BuildRequires:  libxml2-progs
55 BuildRequires:  libxslt-progs
56 BuildRequires:  m4
57 BuildRequires:  nspr-devel
58 BuildRequires:  nss-devel
59 BuildRequires:  openldap-devel
60 BuildRequires:  pam-devel
61 BuildRequires:  pcre-devel >= 7
62 BuildRequires:  pkgconfig
63 BuildRequires:  po4a
64 BuildRequires:  popt-devel
65 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.4
66 BuildRequires:  rpm-pythonprov
67 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.228
68 # pkgconfig(ndr_nbt)
69 BuildRequires:  samba-devel >= 4
70 BuildRequires:  systemd-units
71 BuildRequires:  talloc-devel
72 BuildRequires:  tdb-devel >= 1.1.3
73 BuildRequires:  tevent-devel
74 Requires(post): /sbin/ldconfig
75 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
76 Requires:       %{name}-client = %{version}-%{release}
77 Requires:       cyrus-sasl-gssapi
78 Requires:       ldb >= %{ldb_version}
79 Requires:       libsss_idmap = %{version}-%{release}
80 Requires:       rc-scripts >= 0.4.0.10
81 Requires:       tdb >= 1.1.3
82 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
83
84 %define         sssdstatedir            %{_localstatedir}/lib/sss
85 %define         dbpath                  %{sssdstatedir}/db
86 %define         pipepath                %{sssdstatedir}/pipes
87 %define         pubconfpath             %{sssdstatedir}/pubconf
88
89 # Determine the location of the LDB modules directory
90 %define         ldb_modulesdir  %(pkg-config --variable=modulesdir ldb)
91
92 %description
93 Provides a set of daemons to manage access to remote directories and
94 authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward
95 the system and a pluggable backend system to connect to multiple
96 different account sources. It is also the basis to provide client
97 auditing and policy services for projects like FreeIPA.
98
99 %description -l pl.UTF-8
100 Ten pakiet dostarcza zbiór demonów do zarządzania dostępem do zdalnych
101 katalogów i mechanizmów uwierzytelniania. Udostępnia interfejsy NSS i
102 PAM dla systemu oraz system backendu z wtyczkami w celu łączenia się z
103 wieloma różnymi źródłami kont. Jest także podstawą zapewniającą audyt
104 klientów oraz usługi polityk dla projektów takich jak FreeIPA.
105
106 %package client
107 Summary:        SSSD Client libraries for NSS and PAM
108 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki klienckie SSSD dla NSS i PAM
109 License:        LGPL v3+
110 Group:          Applications/System
111
112 %description client
113 Provides the libraries needed by the PAM and NSS stacks to connect to
114 the SSSD service.
115
116 %description client -l pl.UTF-8
117 Ten pakiet dostarcza biblioteki wymagane przez stosy PAM i NSS w celu
118 łączenia się z usługą SSSD.
119
120 %package tools
121 Summary:        Userspace tools for use with the SSSD
122 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia przestrzeni użytkownika do używania z SSSD
123 License:        GPL v3+
124 Group:          Applications/System
125 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
126
127 %description tools
128 Provides userspace tools for manipulating users, groups, and nested
129 groups in SSSD when using id_provider = local in /etc/sssd/sssd.conf.
130
131 Also provides several other administrative tools:
132  - sss_debuglevel to change the debug level on the fly,
133  - sss_seed which pre-creates a user entry for use in kickstarts,
134  - sss_obfuscate for generating an obfuscated LDAP password.
135
136 %description tools -l pl.UTF-8
137 Ten pakiet dostarcza narzędzia przestrzeni poleceń do operowania na
138 użytkownikach, grupach oraz zagnieżdżonych grupach w SSSD w przypadku
139 używania id_provider = local w /etc/sssd/sssd.conf.
140
141 Pakiet zawiera także kilka innych narzędzi administracyjnych:
142  - sss_debuglevel do zmiany poziomu diagnostyki w locie,
143  - sss_seed tworzący wpis użytkownika do szybkiego rozruchu,
144  - sss_obfuscate do generowania utajnionego hasła LDAP.
145
146 %package libwbclient
147 Summary:        The SSSD libwbclient implementation
148 Summary(pl.UTF-8):      Implementacja libwbclient oparta na SSSD
149 Group:          Libraries
150 License:        LGPL v3+
151 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
152
153 %description libwbclient
154 The SSSD implementation of Samba wbclient library.
155
156 %description libwbclient -l pl.UTF-8
157 Implementacja biblioteki Samba wbclient oparta na SSSD.
158
159 %package libwbclient-devel
160 Summary:        Development files of the SSSD libwbclient implementation
161 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne implementacja libwbclient oparta na SSSD
162 Group:          Development/Libraries
163 License:        LGPL v3+
164 Requires:       %{name}-libwbclient = %{version}-%{release}
165
166 %description libwbclient-devel
167 Development files for the SSSD implementation of Samba wbclient
168 library.
169
170 %description libwbclient-devel -l pl.UTF-8
171 Pliki programistyczne implementacji biblioteki Samba wbclient opartej
172 na SSSD.
173
174 %package -n libipa_hbac
175 Summary:        FreeIPA HBAC Evaluator library
176 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka oceniająca FreeIPA HBAC
177 License:        LGPL v3+
178 Group:          Libraries
179
180 %description -n libipa_hbac
181 Utility library to validate FreeIPA HBAC rules for authorization
182 requests.
183
184 %description -n libipa_hbac
185 Biblioteka narzędziowa do sprawdzania poprawności reguł FreeIPA HBAC
186 dla żądań autoryzacji.
187
188 %package -n libipa_hbac-devel
189 Summary:        Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library
190 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC
191 License:        LGPL v3+
192 Group:          Development/Libraries
193 Requires:       libipa_hbac = %{version}-%{release}
194
195 %description -n libipa_hbac-devel
196 Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library.
197
198 %description -n libipa_hbac-devel -l pl.UTF-8
199 Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC.
200
201 %package -n python-libipa_hbac
202 Summary:        Python bindings for the FreeIPA HBAC Evaluator library
203 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona do biblioteki oceniającej FreeIPA HBAC
204 License:        LGPL v3+
205 Group:          Libraries/Python
206 Requires:       libipa_hbac = %{version}-%{release}
207 Obsoletes:      libipa_hbac-python
208
209 %description -n python-libipa_hbac
210 This package contains the bindings so that libipa_hbac can be used by
211 Python applications.
212
213 %description -n python-libipa_hbac -l pl.UTF-8
214 Ten pakiet zawiera wiązania pozwalające na używanie libipa_hbac w
215 aplikacjach Pythona.
216
217 %package -n libsss_idmap
218 Summary:        FreeIPA Idmap library
219 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka FreeIPA Idmap
220 Group:          Libraries
221 License:        LGPL v3+
222
223 %description -n libsss_idmap
224 Utility library to convert SIDs to Unix uids and gids.
225
226 %description -n libsss_idmap -l pl.UTF-8
227 Biblioteka narzędziowa konwertująca SID-y na uniksowe uidy i gidy.
228
229 %package -n libsss_idmap-devel
230 Summary:        Development files for FreeIPA Idmap library
231 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap
232 Group:          Development/Libraries
233 License:        LGPL v3+
234 Requires:       libsss_idmap = %{version}-%{release}
235
236 %description -n libsss_idmap-devel
237 Development files for FreeIPA Idmap library.
238
239 %description -n libsss_idmap-devel -l pl.UTF-8
240 Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap.
241
242 %package -n libsss_nss_idmap
243 Summary:        Library for SID based lookups
244 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID
245 Group:          Libraries
246 License:        LGPL v3+
247
248 %description -n libsss_nss_idmap
249 Utility library for SID based lookups.
250
251 %description -n libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
252 Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID.
253
254 %package -n libsss_nss_idmap-devel
255 Summary:        Development files for sss_nss_idmap library
256 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap
257 Group:          Development/Libraries
258 License:        LGPL v3+
259 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
260
261 %description -n libsss_nss_idmap-devel
262 Development files for sss_nss_idmap library.
263
264 %description -n libsss_nss_idmap-devel -l pl.UTF-8
265 Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap.
266
267 %package -n python-libsss_nss_idmap
268 Summary:        Python bindings for libsss_nss_idmap
269 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona do biblioteki libsss_nss_idmap
270 Group:          Libraries/Python
271 License:        LGPL v3+
272 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
273
274 %description -n python-libsss_nss_idmap
275 This package contains the bindings so that libsss_nss_idmap can be
276 used by Python applications.
277
278 %description -n python-libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
279 Ten pakiet zawiera wiązania umożliwiające korzystanie z biblioteki
280 libsss_nss_idmap w aplikacjach Pythona.
281
282 %package -n libsss_simpleifp
283 Summary:        A library that simplifies work with the InfoPipe responder
284 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe
285 Group:          Libraries
286 Requires:       dbus-libs >= 1.0.0
287 Requires:       libdhash >= 0.4.2
288
289 %description -n libsss_simpleifp
290 A library that simplifies work with the InfoPipe responder.
291
292 %description -n libsss_simpleifp -l pl.UTF-8
293 Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe.
294
295 %package -n libsss_simpleifp-devel
296 Summary:        Header files for libsss_simpleifp library
297 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp
298 Group:          Development/Libraries
299 Requires:       dbus-devel >= 1.0.0
300 Requires:       libdhash-devel >= 0.4.2
301 Requires:       libsss_simpleifp = %{version}-%{release}
302
303 %description -n libsss_simpleifp-devel
304 Header files for libsss_simpleifp library.
305
306 %description -n libsss_simpleifp-devel -l pl.UTF-8
307 Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp.
308
309 %prep
310 %setup -q
311 %patch1 -p1
312 %patch2 -p1
313 %patch3 -p1
314
315 %build
316 %{__libtoolize}
317 %{__gettextize}
318 %{__aclocal}
319 %{__automake}
320 %{__autoconf}
321 #CFLAGS="-Wno-deprecated-declarations"
322 %configure \
323         NSCD=/usr/sbin/nscd \
324         --enable-nfsidmaplibdir=/%{_lib}/libnfsidmap \
325         --enable-nsslibdir=/%{_lib} \
326         --enable-pammoddir=/%{_lib}/security \
327         --disable-rpath \
328         --with-db-path=%{dbpath} \
329         --with-init-dir=/etc/rc.d/init.d \
330         --with-initscript=sysv,systemd \
331         --with-pipe-path=%{pipepath} \
332         --with-pubconf-path=%{pubconfpath} \
333         --with%{!?with_python2:out}-python2-bindings \
334         --with%{!?with_python3:out}-python3-bindings \
335         --with-systemdunitdir=%{systemdunitdir} \
336         --with-test-dir=/dev/shm
337
338 %{__make}
339
340 %if %{with tests}
341 export CK_TIMEOUT_MULTIPLIER=10
342 %{__make} check
343 unset CK_TIMEOUT_MULTIPLIER
344 %endif
345
346 %install
347 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
348 %{__make} install \
349         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
350
351 # Prepare language files
352 %find_lang %{name}
353
354 # Copy default sssd.conf file
355 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.api.d
356 cp -p src/examples/sssd-example.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
357
358 # Copy default logrotate file
359 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d
360 cp -p src/examples/logrotate $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d/sssd
361
362 # Make sure SSSD is able to run on read-only root
363 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d
364 cp -p src/examples/rwtab $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
365
366 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
367 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
368 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
369 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
370 %py_postclean
371
372 # Remove .la files created by libtool
373 %{__rm} \
374         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnss_sss.la \
375         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnfsidmap/sss.la \
376         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/security/pam_sss.la \
377         $RPM_BUILD_ROOT%{ldb_modulesdir}/memberof.la \
378         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cifs-utils/*.la \
379         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sss*.la \
380         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/libsss_*.la \
381         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/modules/lib*.la \
382         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la \
383         $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/*.la
384
385 install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
386
387 echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_client.lang
388 echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_tools.lang
389 for man in $(find $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/??/man? -type f | sed -e "s#$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/##"); do
390         lang=$(echo $man | cut -c 1-2)
391         case $(basename $man) in
392         pam_sss.8|sssd_krb5_locator_plugin.8)
393                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_client.lang
394                 ;;
395         sss_debuglevel.8|sss_group*.8|sss_obfuscate.8|sss_seed.8|sss_user*.8)
396                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_tools.lang
397                 ;;
398         *)
399                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd.lang
400                 ;;
401         esac
402 done
403
404 %clean
405 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
406
407 %post
408 /sbin/ldconfig
409 /sbin/chkconfig --add %{name}
410 %service %{name} restart
411
412 %preun
413 if [ "$1" = "0" ]; then
414         %service -q %{name} stop
415         /sbin/chkconfig --del %{name}
416 fi
417
418 %postun -p /sbin/ldconfig
419
420 %post   client -p /sbin/ldconfig
421 %postun client -p /sbin/ldconfig
422
423 %post   -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
424 %postun -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
425
426 %post   -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
427 %postun -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
428
429 %post   -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
430 %postun -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
431
432 %post   -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
433 %postun -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
434
435 %files -f sssd.lang
436 %defattr(644,root,root,755)
437 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_authorizedkeys
438 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_knownhostsproxy
439 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_cache
440 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sssd
441 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_sudo.so
442 %dir %{_libdir}/sssd
443 # internal shared libraries
444 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad_common.so
445 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_child.so
446 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_config.so
447 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_crypt.so
448 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_debug.so
449 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap_common.so
450 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_semanage.so
451 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_util.so
452 # modules
453 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_simple.so
454 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad.so
455 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ipa.so
456 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5.so
457 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5_common.so
458 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap.so
459 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_proxy.so
460 %dir %{_libdir}/sssd/modules
461 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libsss_autofs.so
462 %if "%{_libdir}" != "%{_libexecdir}"
463 %dir %{_libexecdir}/sssd
464 %endif
465 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/gpo_child
466 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/krb5_child
467 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/ldap_child
468 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/proxy_child
469 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/selinux_child
470 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sss_signal
471 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_autofs
472 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_be
473 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ifp
474 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_nss
475 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_pam
476 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ssh
477 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_sudo
478 %dir %{_datadir}/sssd
479 %{_datadir}/sssd/sssd.api.conf
480 %dir %{_datadir}/sssd/sssd.api.d
481 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ad.conf
482 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ipa.conf
483 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-krb5.conf
484 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ldap.conf
485 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-local.conf
486 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-proxy.conf
487 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-simple.conf
488 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libnfsidmap/sss.so
489 %attr(755,root,root) %{ldb_modulesdir}/memberof.so
490 %dir %{sssdstatedir}
491 %attr(700,root,root) %dir %{dbpath}
492 %dir %{pipepath}
493 %dir %{pubconfpath}
494 %attr(700,root,root) %dir %{pipepath}/private
495 %attr(750,root,root) %dir %{_var}/log/%{name}
496 %attr(700,root,root) %dir %{_sysconfdir}/sssd
497 %attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
498 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/sssd
499 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
500 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/sssd
501 %{systemdunitdir}/sssd.service
502 /etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.sssd.infopipe.conf
503 %{_datadir}/dbus-1/system-services/org.freedesktop.sssd.infopipe.service
504 %{_mandir}/man1/sss_ssh_authorizedkeys.1*
505 %{_mandir}/man1/sss_ssh_knownhostsproxy.1*
506 %{_mandir}/man5/sss_rpcidmapd.5*
507 %{_mandir}/man5/sssd.conf.5*
508 %{_mandir}/man5/sssd-ad.5*
509 %{_mandir}/man5/sssd-ifp.5*
510 %{_mandir}/man5/sssd-ipa.5*
511 %{_mandir}/man5/sssd-krb5.5*
512 %{_mandir}/man5/sssd-ldap.5*
513 %{_mandir}/man5/sssd-simple.5*
514 %{_mandir}/man5/sssd-sudo.5*
515 %{_mandir}/man8/sss_cache.8*
516 %{_mandir}/man8/sssd.8*
517 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss.so
518 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_murmur.so
519 %dir %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig
520 %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig/*.py[co]
521 %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig-%{version}-py*.egg-info
522
523 %files client -f sssd_client.lang
524 %defattr(644,root,root,755)
525 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libnss_sss.so.2
526 %attr(755,root,root) /%{_lib}/security/pam_sss.so
527 %attr(755,root,root) %{_libdir}/cifs-utils/cifs_idmap_sss.so
528 # FIXME: is it proper path for heimdal? where to package parent dirs?
529 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sssd_krb5_locator_plugin.so
530 %{_mandir}/man8/pam_sss.8*
531 %{_mandir}/man8/sssd_krb5_locator_plugin.8*
532
533 %files tools -f sssd_tools.lang
534 %defattr(644,root,root,755)
535 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_debuglevel
536 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupadd
537 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupdel
538 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupmod
539 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupshow
540 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_obfuscate
541 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_seed
542 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_useradd
543 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_userdel
544 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_usermod
545 %{_mandir}/man8/sss_debuglevel.8*
546 %{_mandir}/man8/sss_groupadd.8*
547 %{_mandir}/man8/sss_groupdel.8*
548 %{_mandir}/man8/sss_groupmod.8*
549 %{_mandir}/man8/sss_groupshow.8*
550 %{_mandir}/man8/sss_obfuscate.8*
551 %{_mandir}/man8/sss_seed.8*
552 %{_mandir}/man8/sss_useradd.8*
553 %{_mandir}/man8/sss_userdel.8*
554 %{_mandir}/man8/sss_usermod.8*
555
556 %files -n libipa_hbac
557 %defattr(644,root,root,755)
558 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so.*.*.*
559 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libipa_hbac.so.0
560
561 %files -n libipa_hbac-devel
562 %defattr(644,root,root,755)
563 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so
564 %{_includedir}/ipa_hbac.h
565 %{_pkgconfigdir}/ipa_hbac.pc
566
567 %files -n python-libipa_hbac
568 %defattr(644,root,root,755)
569 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pyhbac.so
570
571 %files -n libsss_idmap
572 %defattr(644,root,root,755)
573 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so.*.*.*
574 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_idmap.so.0
575
576 %files -n libsss_idmap-devel
577 %defattr(644,root,root,755)
578 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so
579 %{_includedir}/sss_idmap.h
580 %{_pkgconfigdir}/sss_idmap.pc
581
582 %files -n libsss_nss_idmap
583 %defattr(644,root,root,755)
584 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.*.*.*
585 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.0
586
587 %files -n libsss_nss_idmap-devel
588 %defattr(644,root,root,755)
589 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so
590 %{_includedir}/sss_nss_idmap.h
591 %{_pkgconfigdir}/sss_nss_idmap.pc
592
593 %files -n python-libsss_nss_idmap
594 %defattr(644,root,root,755)
595 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_nss_idmap.so
596
597 %files -n libsss_simpleifp
598 %defattr(644,root,root,755)
599 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.*.*.*
600 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.0
601
602 %files -n libsss_simpleifp-devel
603 %defattr(644,root,root,755)
604 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so
605 %{_includedir}/sss_sifp.h
606 %{_includedir}/sss_sifp_dbus.h
607 %{_pkgconfigdir}/sss_simpleifp.pc
608
609 %files libwbclient
610 %defattr(644,root,root,755)
611 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so.*
612
613 %files libwbclient-devel
614 %defattr(644,root,root,755)
615 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so
616 %{_includedir}/wbclient_sssd.h
617 %{_pkgconfigdir}/wbclient_sssd.pc
This page took 0.097347 seconds and 3 git commands to generate.