]> git.pld-linux.org Git - packages/sssd.git/blob - sssd.spec
52795d24c423390e95052c9f6f4ed59510711d2e
[packages/sssd.git] / sssd.spec
1 # TODO
2 # - pac-responder (currently relies on MIT krb5 >= 1.9)
3 # - fix stripping before rpm:
4 #   *** WARNING: no sources found for /usr/lib64/libipa_hbac.so.0.0.0 (stripped without sourcefile information?)
5 %define         ldb_version 1.1.0
6 Summary:        System Security Services Daemon
7 Summary(pl.UTF-8):      System Security Services Daemon - demon usług bezpieczeństwa systemu
8 Name:           sssd
9 Version:        1.12.0
10 Release:        0.1
11 License:        GPL v3+
12 Group:          Applications/System
13 Source0:        https://fedorahosted.org/released/sssd/%{name}-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5:  f313613db186d478e9b40e10506c8838
15 Source1:        %{name}.init
16 Patch0:         %{name}-python-config.patch
17 Patch1:         %{name}-heimdal.patch
18 Patch2:         %{name}-systemd.patch
19 URL:            https://fedorahosted.org/sssd/
20 BuildRequires:  augeas-devel >= 1.0.0
21 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
22 BuildRequires:  automake
23 # nsupdate utility
24 BuildRequires:  bind-utils
25 BuildRequires:  c-ares-devel
26 BuildRequires:  check-devel >= 0.9.5
27 BuildRequires:  cifs-utils-devel
28 BuildRequires:  cmocka-devel
29 BuildRequires:  cyrus-sasl-devel >= 2
30 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.0.0
31 BuildRequires:  docbook-dtd44-xml
32 BuildRequires:  docbook-style-xsl
33 BuildRequires:  doxygen
34 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.14
35 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
36 BuildRequires:  heimdal-devel
37 BuildRequires:  keyutils-devel
38 BuildRequires:  libcollection-devel >= 0.5.1
39 BuildRequires:  libdhash-devel >= 0.4.2
40 BuildRequires:  libini_config-devel >= 1.0.0
41 BuildRequires:  ldb-devel >= %{ldb_version}
42 BuildRequires:  libnl-devel >= 3.2
43 BuildRequires:  libselinux-devel
44 BuildRequires:  libsemanage-devel
45 BuildRequires:  libtool
46 BuildRequires:  libxml2-progs
47 BuildRequires:  libxslt-progs
48 BuildRequires:  m4
49 BuildRequires:  nspr-devel
50 BuildRequires:  nss-devel
51 BuildRequires:  openldap-devel
52 BuildRequires:  pam-devel
53 BuildRequires:  pcre-devel >= 7
54 BuildRequires:  po4a
55 BuildRequires:  popt-devel
56 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.4
57 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.228
58 # pkgconfig(ndr_nbt)
59 BuildRequires:  samba-devel >= 4
60 BuildRequires:  systemd-units
61 BuildRequires:  talloc-devel
62 BuildRequires:  tdb-devel >= 1.1.3
63 BuildRequires:  tevent-devel
64 Requires(post): /sbin/ldconfig
65 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
66 Requires:       %{name}-client = %{version}-%{release}
67 Requires:       cyrus-sasl-gssapi
68 Requires:       ldb >= %{ldb_version}
69 Requires:       libsss_idmap = %{version}-%{release}
70 Requires:       rc-scripts >= 0.4.0.10
71 Requires:       tdb >= 1.1.3
72 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
73
74 %define         sssdstatedir            %{_localstatedir}/lib/sss
75 %define         dbpath                  %{sssdstatedir}/db
76 %define         pipepath                %{sssdstatedir}/pipes
77 %define         pubconfpath             %{sssdstatedir}/pubconf
78
79 # Determine the location of the LDB modules directory
80 %define         ldb_modulesdir  %(pkg-config --variable=modulesdir ldb)
81
82 %description
83 Provides a set of daemons to manage access to remote directories and
84 authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward
85 the system and a pluggable backend system to connect to multiple
86 different account sources. It is also the basis to provide client
87 auditing and policy services for projects like FreeIPA.
88
89 %description -l pl.UTF-8
90 Ten pakiet dostarcza zbiór demonów do zarządzania dostępem do zdalnych
91 katalogów i mechanizmów uwierzytelniania. Udostępnia interfejsy NSS i
92 PAM dla systemu oraz system backendu z wtyczkami w celu łączenia się z
93 wieloma różnymi źródłami kont. Jest także podstawą zapewniającą audyt
94 klientów oraz usługi polityk dla projektów takich jak FreeIPA.
95
96 %package client
97 Summary:        SSSD Client libraries for NSS and PAM
98 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki klienckie SSSD dla NSS i PAM
99 License:        LGPL v3+
100 Group:          Applications/System
101
102 %description client
103 Provides the libraries needed by the PAM and NSS stacks to connect to
104 the SSSD service.
105
106 %description client -l pl.UTF-8
107 Ten pakiet dostarcza biblioteki wymagane przez stosy PAM i NSS w celu
108 łączenia się z usługą SSSD.
109
110 %package tools
111 Summary:        Userspace tools for use with the SSSD
112 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia przestrzeni użytkownika do używania z SSSD
113 License:        GPL v3+
114 Group:          Applications/System
115 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
116
117 %description tools
118 Provides userspace tools for manipulating users, groups, and nested
119 groups in SSSD when using id_provider = local in /etc/sssd/sssd.conf.
120
121 Also provides several other administrative tools:
122  - sss_debuglevel to change the debug level on the fly,
123  - sss_seed which pre-creates a user entry for use in kickstarts,
124  - sss_obfuscate for generating an obfuscated LDAP password.
125
126 %description tools -l pl.UTF-8
127 Ten pakiet dostarcza narzędzia przestrzeni poleceń do operowania na
128 użytkownikach, grupach oraz zagnieżdżonych grupach w SSSD w przypadku
129 używania id_provider = local w /etc/sssd/sssd.conf.
130
131 Pakiet zawiera także kilka innych narzędzi administracyjnych:
132  - sss_debuglevel do zmiany poziomu diagnostyki w locie,
133  - sss_seed tworzący wpis użytkownika do szybkiego rozruchu,
134  - sss_obfuscate do generowania utajnionego hasła LDAP.
135
136 %package -n libipa_hbac
137 Summary:        FreeIPA HBAC Evaluator library
138 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka oceniająca FreeIPA HBAC
139 License:        LGPL v3+
140 Group:          Libraries
141
142 %description -n libipa_hbac
143 Utility library to validate FreeIPA HBAC rules for authorization
144 requests.
145
146 %description -n libipa_hbac
147 Biblioteka narzędziowa do sprawdzania poprawności reguł FreeIPA HBAC
148 dla żądań autoryzacji.
149
150 %package -n libipa_hbac-devel
151 Summary:        Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library
152 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC
153 License:        LGPL v3+
154 Group:          Development/Libraries
155 Requires:       libipa_hbac = %{version}-%{release}
156
157 %description -n libipa_hbac-devel
158 Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library.
159
160 %description -n libipa_hbac-devel -l pl.UTF-8
161 Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC.
162
163 %package -n python-libipa_hbac
164 Summary:        Python bindings for the FreeIPA HBAC Evaluator library
165 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona do biblioteki oceniającej FreeIPA HBAC
166 License:        LGPL v3+
167 Group:          Libraries/Python
168 Requires:       libipa_hbac = %{version}-%{release}
169 Obsoletes:      libipa_hbac-python
170
171 %description -n python-libipa_hbac
172 This package contains the bindings so that libipa_hbac can be used by
173 Python applications.
174
175 %description -n python-libipa_hbac -l pl.UTF-8
176 Ten pakiet zawiera wiązania pozwalające na używanie libipa_hbac w
177 aplikacjach Pythona.
178
179 %package -n libsss_idmap
180 Summary:        FreeIPA Idmap library
181 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka FreeIPA Idmap
182 Group:          Libraries
183 License:        LGPL v3+
184
185 %description -n libsss_idmap
186 Utility library to convert SIDs to Unix uids and gids.
187
188 %description -n libsss_idmap -l pl.UTF-8
189 Biblioteka narzędziowa konwertująca SID-y na uniksowe uidy i gidy.
190
191 %package -n libsss_idmap-devel
192 Summary:        Development files for FreeIPA Idmap library
193 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap
194 Group:          Development/Libraries
195 License:        LGPL v3+
196 Requires:       libsss_idmap = %{version}-%{release}
197
198 %description -n libsss_idmap-devel
199 Development files for FreeIPA Idmap library.
200
201 %description -n libsss_idmap-devel -l pl.UTF-8
202 Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap.
203
204 %package -n libsss_nss_idmap
205 Summary:        Library for SID based lookups
206 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID
207 Group:          Libraries
208 License:        LGPL v3+
209
210 %description -n libsss_nss_idmap
211 Utility library for SID based lookups.
212
213 %description -n libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
214 Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID.
215
216 %package -n libsss_nss_idmap-devel
217 Summary:        Development files for sss_nss_idmap library
218 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap
219 Group:          Development/Libraries
220 License:        LGPL v3+
221 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
222
223 %description -n libsss_nss_idmap-devel
224 Development files for sss_nss_idmap library.
225
226 %description -n libsss_nss_idmap-devel -l pl.UTF-8
227 Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap.
228
229 %package -n python-libsss_nss_idmap
230 Summary:        Python bindings for libsss_nss_idmap
231 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona do biblioteki libsss_nss_idmap
232 Group:          Libraries/Python
233 License:        LGPL v3+
234 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
235
236 %description -n python-libsss_nss_idmap
237 This package contains the bindings so that libsss_nss_idmap can be
238 used by Python applications.
239
240 %description -n python-libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
241 Ten pakiet zawiera wiązania umożliwiające korzystanie z biblioteki
242 libsss_nss_idmap w aplikacjach Pythona.
243
244 %package -n libsss_simpleifp
245 Summary:        A library that simplifies work with the InfoPipe responder
246 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe
247 Group:          Libraries
248 Requires:       dbus-libs >= 1.0.0
249 Requires:       libdhash >= 0.4.2
250
251 %description -n libsss_simpleifp
252 A library that simplifies work with the InfoPipe responder.
253
254 %description -n libsss_simpleifp -l pl.UTF-8
255 Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe.
256
257 %package -n libsss_simpleifp-devel
258 Summary:        Header files for libsss_simpleifp library
259 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp
260 Group:          Development/Libraries
261 Requires:       dbus-devel >= 1.0.0
262 Requires:       libdhash-devel >= 0.4.2
263 Requires:       libsss_simpleifp = %{version}-%{release}
264
265 %description -n libsss_simpleifp-devel
266 Header files for libsss_simpleifp library.
267
268 %description -n libsss_simpleifp-devel -l pl.UTF-8
269 Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp.
270
271 %prep
272 %setup -q
273 %patch0 -p1
274 %patch1 -p1 -b .orig
275 %patch2 -p1
276
277 %build
278 %{__libtoolize}
279 %{__gettextize}
280 %{__aclocal}
281 %{__automake}
282 %{__autoconf}
283 #CFLAGS="-Wno-deprecated-declarations"
284 %configure \
285         NSCD=/usr/sbin/nscd \
286         --with-db-path=%{dbpath} \
287         --with-initscript=sysv,systemd \
288         --with-pipe-path=%{pipepath} \
289         --with-pubconf-path=%{pubconfpath} \
290         --with-init-dir=/etc/rc.d/init.d \
291         --enable-nsslibdir=/%{_lib} \
292         --enable-pammoddir=/%{_lib}/security \
293         --disable-rpath \
294         --with-systemdunitdir=%{systemdunitdir} \
295         --with-test-dir=/dev/shm
296
297 %{__make}
298
299 %if %{with tests}
300 export CK_TIMEOUT_MULTIPLIER=10
301 %{__make} check
302 unset CK_TIMEOUT_MULTIPLIER
303 %endif
304
305 %install
306 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
307 %{__make} install \
308         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
309
310 # Prepare language files
311 %find_lang %{name}
312
313 # Copy default sssd.conf file
314 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.api.d
315 cp -p src/examples/sssd-example.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
316
317 # Copy default logrotate file
318 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d
319 cp -p src/examples/logrotate $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d/sssd
320
321 # Make sure SSSD is able to run on read-only root
322 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d
323 cp -p src/examples/rwtab $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
324
325 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
326 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
327 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
328 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
329 %py_postclean
330
331 # Remove .la files created by libtool
332 %{__rm} \
333         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnss_sss.la \
334         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/security/pam_sss.la \
335         $RPM_BUILD_ROOT%{ldb_modulesdir}/memberof.la \
336         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cifs-utils/*.la \
337         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sss*.la \
338         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/libsss_*.la \
339         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/modules/libsss_*.la \
340         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la \
341         $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/*.la
342
343 install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
344
345 echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_client.lang
346 echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_tools.lang
347 for man in $(find $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/??/man? -type f | sed -e "s#$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/##"); do
348         lang=$(echo $man | cut -c 1-2)
349         case $(basename $man) in
350         pam_sss.8|sssd_krb5_locator_plugin.8)
351                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_client.lang
352                 ;;
353         sss_debuglevel.8|sss_group*.8|sss_obfuscate.8|sss_seed.8|sss_user*.8)
354                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_tools.lang
355                 ;;
356         *)
357                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd.lang
358                 ;;
359         esac
360 done
361
362 %clean
363 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
364
365 %post
366 /sbin/ldconfig
367 /sbin/chkconfig --add %{name}
368 %service %{name} restart
369
370 %preun
371 if [ "$1" = "0" ]; then
372         %service -q %{name} stop
373         /sbin/chkconfig --del %{name}
374 fi
375
376 %postun -p /sbin/ldconfig
377
378 %post   client -p /sbin/ldconfig
379 %postun client -p /sbin/ldconfig
380
381 %post   -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
382 %postun -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
383
384 %post   -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
385 %postun -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
386
387 %post   -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
388 %postun -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
389
390 %post   -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
391 %postun -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
392
393 %files -f sssd.lang
394 %defattr(644,root,root,755)
395 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_authorizedkeys
396 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_knownhostsproxy
397 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_cache
398 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sssd
399 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_sudo.so
400 %dir %{_libdir}/sssd
401 # internal shared libraries
402 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad_common.so
403 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_child.so
404 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_config.so
405 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_crypt.so
406 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_debug.so
407 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap_common.so
408 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_util.so
409 # modules
410 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_simple.so
411 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad.so
412 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ipa.so
413 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5.so
414 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5_common.so
415 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap.so
416 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_proxy.so
417 %dir %{_libdir}/sssd/modules
418 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libsss_autofs.so
419 %if "%{_libdir}" != "%{_libexecdir}"
420 %dir %{_libexecdir}/sssd
421 %endif
422 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/gpo_child
423 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/krb5_child
424 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/ldap_child
425 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/proxy_child
426 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sss_signal
427 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_autofs
428 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_be
429 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ifp
430 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_nss
431 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_pam
432 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ssh
433 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_sudo
434 %dir %{_datadir}/sssd
435 %{_datadir}/sssd/sssd.api.conf
436 %dir %{_datadir}/sssd/sssd.api.d
437 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ad.conf
438 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ipa.conf
439 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-krb5.conf
440 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ldap.conf
441 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-local.conf
442 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-proxy.conf
443 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-simple.conf
444 %attr(755,root,root) %{ldb_modulesdir}/memberof.so
445 %dir %{sssdstatedir}
446 %attr(700,root,root) %dir %{dbpath}
447 %dir %{pipepath}
448 %dir %{pubconfpath}
449 %attr(700,root,root) %dir %{pipepath}/private
450 %attr(750,root,root) %dir %{_var}/log/%{name}
451 %attr(700,root,root) %dir %{_sysconfdir}/sssd
452 %attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
453 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/sssd
454 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
455 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/sssd
456 %{systemdunitdir}/sssd.service
457 /etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.sssd.infopipe.conf
458 %{_datadir}/dbus-1/system-services/org.freedesktop.sssd.infopipe.service
459 %{_mandir}/man1/sss_ssh_authorizedkeys.1*
460 %{_mandir}/man1/sss_ssh_knownhostsproxy.1*
461 %{_mandir}/man5/sssd.conf.5*
462 %{_mandir}/man5/sssd-ad.5*
463 %{_mandir}/man5/sssd-ifp.5*
464 %{_mandir}/man5/sssd-ipa.5*
465 %{_mandir}/man5/sssd-krb5.5*
466 %{_mandir}/man5/sssd-ldap.5*
467 %{_mandir}/man5/sssd-simple.5*
468 %{_mandir}/man5/sssd-sudo.5*
469 %{_mandir}/man8/sss_cache.8*
470 %{_mandir}/man8/sssd.8*
471 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss.so
472 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_murmur.so
473 %dir %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig
474 %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig/*.py[co]
475 %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig-%{version}-py*.egg-info
476
477 %files client -f sssd_client.lang
478 %defattr(644,root,root,755)
479 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libnss_sss.so.2
480 %attr(755,root,root) /%{_lib}/security/pam_sss.so
481 %attr(755,root,root) %{_libdir}/cifs-utils/cifs_idmap_sss.so
482 # FIXME: is it proper path for heimdal? where to package parent dirs?
483 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sssd_krb5_locator_plugin.so
484 %{_mandir}/man8/pam_sss.8*
485 %{_mandir}/man8/sssd_krb5_locator_plugin.8*
486
487 %files tools -f sssd_tools.lang
488 %defattr(644,root,root,755)
489 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_debuglevel
490 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupadd
491 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupdel
492 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupmod
493 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupshow
494 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_obfuscate
495 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_seed
496 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_useradd
497 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_userdel
498 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_usermod
499 %{_mandir}/man8/sss_debuglevel.8*
500 %{_mandir}/man8/sss_groupadd.8*
501 %{_mandir}/man8/sss_groupdel.8*
502 %{_mandir}/man8/sss_groupmod.8*
503 %{_mandir}/man8/sss_groupshow.8*
504 %{_mandir}/man8/sss_obfuscate.8*
505 %{_mandir}/man8/sss_seed.8*
506 %{_mandir}/man8/sss_useradd.8*
507 %{_mandir}/man8/sss_userdel.8*
508 %{_mandir}/man8/sss_usermod.8*
509
510 %files -n libipa_hbac
511 %defattr(644,root,root,755)
512 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so.*.*.*
513 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libipa_hbac.so.0
514
515 %files -n libipa_hbac-devel
516 %defattr(644,root,root,755)
517 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so
518 %{_includedir}/ipa_hbac.h
519 %{_pkgconfigdir}/ipa_hbac.pc
520
521 %files -n python-libipa_hbac
522 %defattr(644,root,root,755)
523 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pyhbac.so
524
525 %files -n libsss_idmap
526 %defattr(644,root,root,755)
527 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so.*.*.*
528 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_idmap.so.0
529
530 %files -n libsss_idmap-devel
531 %defattr(644,root,root,755)
532 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so
533 %{_includedir}/sss_idmap.h
534 %{_pkgconfigdir}/sss_idmap.pc
535
536 %files -n libsss_nss_idmap
537 %defattr(644,root,root,755)
538 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.*.*.*
539 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.0
540
541 %files -n libsss_nss_idmap-devel
542 %defattr(644,root,root,755)
543 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so
544 %{_includedir}/sss_nss_idmap.h
545 %{_pkgconfigdir}/sss_nss_idmap.pc
546
547 %files -n python-libsss_nss_idmap
548 %defattr(644,root,root,755)
549 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_nss_idmap.so
550
551 %files -n libsss_simpleifp
552 %defattr(644,root,root,755)
553 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.*.*.*
554 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.0
555
556 %files -n libsss_simpleifp-devel
557 %defattr(644,root,root,755)
558 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so
559 %{_includedir}/sss_sifp.h
560 %{_includedir}/sss_sifp_dbus.h
561 %{_pkgconfigdir}/sss_simpleifp.pc
This page took 0.097386 seconds and 2 git commands to generate.