]> git.pld-linux.org Git - packages/sssd.git/blob - sssd.spec
- up to 1.12.3
[packages/sssd.git] / sssd.spec
1 # TODO
2 # - pac-responder (currently relies on MIT krb5 >= 1.9)
3 # - fix stripping before rpm:
4 #   *** WARNING: no sources found for /usr/lib64/libipa_hbac.so.0.0.0 (stripped without sourcefile information?)
5 %define         ldb_version 1.1.0
6 Summary:        System Security Services Daemon
7 Summary(pl.UTF-8):      System Security Services Daemon - demon usług bezpieczeństwa systemu
8 Name:           sssd
9 Version:        1.12.3
10 Release:        0.1
11 License:        GPL v3+
12 Group:          Applications/System
13 Source0:        https://fedorahosted.org/released/sssd/%{name}-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5:  b891c263819a1dde062d7065448a4d58
15 Source1:        %{name}.init
16 Patch0:         %{name}-python-config.patch
17 Patch1:         %{name}-heimdal.patch
18 Patch2:         %{name}-systemd.patch
19 Patch3:         %{name}-link.patch
20 URL:            https://fedorahosted.org/sssd/
21 BuildRequires:  augeas-devel >= 1.0.0
22 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
23 BuildRequires:  automake
24 # nsupdate utility
25 BuildRequires:  bind-utils
26 BuildRequires:  c-ares-devel
27 BuildRequires:  check-devel >= 0.9.5
28 BuildRequires:  cifs-utils-devel
29 BuildRequires:  cmocka-devel
30 BuildRequires:  cyrus-sasl-devel >= 2
31 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.0.0
32 BuildRequires:  docbook-dtd44-xml
33 BuildRequires:  docbook-style-xsl
34 BuildRequires:  doxygen
35 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.14
36 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.0
37 BuildRequires:  heimdal-devel
38 BuildRequires:  keyutils-devel
39 BuildRequires:  libcollection-devel >= 0.5.1
40 BuildRequires:  libdhash-devel >= 0.4.2
41 BuildRequires:  libini_config-devel >= 1.0.0
42 BuildRequires:  ldb-devel >= %{ldb_version}
43 BuildRequires:  libnfsidmap-devel
44 BuildRequires:  libnl-devel >= 3.2
45 BuildRequires:  libselinux-devel
46 BuildRequires:  libsemanage-devel
47 BuildRequires:  libtool >= 2:2
48 BuildRequires:  libxml2-progs
49 BuildRequires:  libxslt-progs
50 BuildRequires:  m4
51 BuildRequires:  nspr-devel
52 BuildRequires:  nss-devel
53 BuildRequires:  openldap-devel
54 BuildRequires:  pam-devel
55 BuildRequires:  pcre-devel >= 7
56 BuildRequires:  po4a
57 BuildRequires:  popt-devel
58 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.4
59 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.228
60 # pkgconfig(ndr_nbt)
61 BuildRequires:  samba-devel >= 4
62 BuildRequires:  systemd-units
63 BuildRequires:  talloc-devel
64 BuildRequires:  tdb-devel >= 1.1.3
65 BuildRequires:  tevent-devel
66 Requires(post): /sbin/ldconfig
67 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
68 Requires:       %{name}-client = %{version}-%{release}
69 Requires:       cyrus-sasl-gssapi
70 Requires:       ldb >= %{ldb_version}
71 Requires:       libsss_idmap = %{version}-%{release}
72 Requires:       rc-scripts >= 0.4.0.10
73 Requires:       tdb >= 1.1.3
74 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
75
76 %define         sssdstatedir            %{_localstatedir}/lib/sss
77 %define         dbpath                  %{sssdstatedir}/db
78 %define         pipepath                %{sssdstatedir}/pipes
79 %define         pubconfpath             %{sssdstatedir}/pubconf
80
81 # Determine the location of the LDB modules directory
82 %define         ldb_modulesdir  %(pkg-config --variable=modulesdir ldb)
83
84 %description
85 Provides a set of daemons to manage access to remote directories and
86 authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward
87 the system and a pluggable backend system to connect to multiple
88 different account sources. It is also the basis to provide client
89 auditing and policy services for projects like FreeIPA.
90
91 %description -l pl.UTF-8
92 Ten pakiet dostarcza zbiór demonów do zarządzania dostępem do zdalnych
93 katalogów i mechanizmów uwierzytelniania. Udostępnia interfejsy NSS i
94 PAM dla systemu oraz system backendu z wtyczkami w celu łączenia się z
95 wieloma różnymi źródłami kont. Jest także podstawą zapewniającą audyt
96 klientów oraz usługi polityk dla projektów takich jak FreeIPA.
97
98 %package client
99 Summary:        SSSD Client libraries for NSS and PAM
100 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki klienckie SSSD dla NSS i PAM
101 License:        LGPL v3+
102 Group:          Applications/System
103
104 %description client
105 Provides the libraries needed by the PAM and NSS stacks to connect to
106 the SSSD service.
107
108 %description client -l pl.UTF-8
109 Ten pakiet dostarcza biblioteki wymagane przez stosy PAM i NSS w celu
110 łączenia się z usługą SSSD.
111
112 %package tools
113 Summary:        Userspace tools for use with the SSSD
114 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia przestrzeni użytkownika do używania z SSSD
115 License:        GPL v3+
116 Group:          Applications/System
117 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
118
119 %description tools
120 Provides userspace tools for manipulating users, groups, and nested
121 groups in SSSD when using id_provider = local in /etc/sssd/sssd.conf.
122
123 Also provides several other administrative tools:
124  - sss_debuglevel to change the debug level on the fly,
125  - sss_seed which pre-creates a user entry for use in kickstarts,
126  - sss_obfuscate for generating an obfuscated LDAP password.
127
128 %description tools -l pl.UTF-8
129 Ten pakiet dostarcza narzędzia przestrzeni poleceń do operowania na
130 użytkownikach, grupach oraz zagnieżdżonych grupach w SSSD w przypadku
131 używania id_provider = local w /etc/sssd/sssd.conf.
132
133 Pakiet zawiera także kilka innych narzędzi administracyjnych:
134  - sss_debuglevel do zmiany poziomu diagnostyki w locie,
135  - sss_seed tworzący wpis użytkownika do szybkiego rozruchu,
136  - sss_obfuscate do generowania utajnionego hasła LDAP.
137
138 %package libwbclient
139 Summary:        The SSSD libwbclient implementation
140 Summary(pl.UTF-8):      Implementacja libwbclient oparta na SSSD
141 Group:          Libraries
142 License:        LGPL v3+
143 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
144
145 %description libwbclient
146 The SSSD implementation of Samba wbclient library.
147
148 %description libwbclient -l pl.UTF-8
149 Implementacja biblioteki Samba wbclient oparta na SSSD.
150
151 %package libwbclient-devel
152 Summary:        Development files of the SSSD libwbclient implementation
153 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne implementacja libwbclient oparta na SSSD
154 Group:          Development/Libraries
155 License:        LGPL v3+
156 Requires:       %{name}-libwbclient = %{version}-%{release}
157
158 %description libwbclient-devel
159 Development files for the SSSD implementation of Samba wbclient
160 library.
161
162 %description libwbclient-devel -l pl.UTF-8
163 Pliki programistyczne implementacji biblioteki Samba wbclient opartej
164 na SSSD.
165
166 %package -n libipa_hbac
167 Summary:        FreeIPA HBAC Evaluator library
168 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka oceniająca FreeIPA HBAC
169 License:        LGPL v3+
170 Group:          Libraries
171
172 %description -n libipa_hbac
173 Utility library to validate FreeIPA HBAC rules for authorization
174 requests.
175
176 %description -n libipa_hbac
177 Biblioteka narzędziowa do sprawdzania poprawności reguł FreeIPA HBAC
178 dla żądań autoryzacji.
179
180 %package -n libipa_hbac-devel
181 Summary:        Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library
182 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC
183 License:        LGPL v3+
184 Group:          Development/Libraries
185 Requires:       libipa_hbac = %{version}-%{release}
186
187 %description -n libipa_hbac-devel
188 Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library.
189
190 %description -n libipa_hbac-devel -l pl.UTF-8
191 Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC.
192
193 %package -n python-libipa_hbac
194 Summary:        Python bindings for the FreeIPA HBAC Evaluator library
195 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona do biblioteki oceniającej FreeIPA HBAC
196 License:        LGPL v3+
197 Group:          Libraries/Python
198 Requires:       libipa_hbac = %{version}-%{release}
199 Obsoletes:      libipa_hbac-python
200
201 %description -n python-libipa_hbac
202 This package contains the bindings so that libipa_hbac can be used by
203 Python applications.
204
205 %description -n python-libipa_hbac -l pl.UTF-8
206 Ten pakiet zawiera wiązania pozwalające na używanie libipa_hbac w
207 aplikacjach Pythona.
208
209 %package -n libsss_idmap
210 Summary:        FreeIPA Idmap library
211 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka FreeIPA Idmap
212 Group:          Libraries
213 License:        LGPL v3+
214
215 %description -n libsss_idmap
216 Utility library to convert SIDs to Unix uids and gids.
217
218 %description -n libsss_idmap -l pl.UTF-8
219 Biblioteka narzędziowa konwertująca SID-y na uniksowe uidy i gidy.
220
221 %package -n libsss_idmap-devel
222 Summary:        Development files for FreeIPA Idmap library
223 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap
224 Group:          Development/Libraries
225 License:        LGPL v3+
226 Requires:       libsss_idmap = %{version}-%{release}
227
228 %description -n libsss_idmap-devel
229 Development files for FreeIPA Idmap library.
230
231 %description -n libsss_idmap-devel -l pl.UTF-8
232 Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap.
233
234 %package -n libsss_nss_idmap
235 Summary:        Library for SID based lookups
236 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID
237 Group:          Libraries
238 License:        LGPL v3+
239
240 %description -n libsss_nss_idmap
241 Utility library for SID based lookups.
242
243 %description -n libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
244 Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID.
245
246 %package -n libsss_nss_idmap-devel
247 Summary:        Development files for sss_nss_idmap library
248 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap
249 Group:          Development/Libraries
250 License:        LGPL v3+
251 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
252
253 %description -n libsss_nss_idmap-devel
254 Development files for sss_nss_idmap library.
255
256 %description -n libsss_nss_idmap-devel -l pl.UTF-8
257 Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap.
258
259 %package -n python-libsss_nss_idmap
260 Summary:        Python bindings for libsss_nss_idmap
261 Summary(pl.UTF-8):      Wiązania Pythona do biblioteki libsss_nss_idmap
262 Group:          Libraries/Python
263 License:        LGPL v3+
264 Requires:       libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
265
266 %description -n python-libsss_nss_idmap
267 This package contains the bindings so that libsss_nss_idmap can be
268 used by Python applications.
269
270 %description -n python-libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
271 Ten pakiet zawiera wiązania umożliwiające korzystanie z biblioteki
272 libsss_nss_idmap w aplikacjach Pythona.
273
274 %package -n libsss_simpleifp
275 Summary:        A library that simplifies work with the InfoPipe responder
276 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe
277 Group:          Libraries
278 Requires:       dbus-libs >= 1.0.0
279 Requires:       libdhash >= 0.4.2
280
281 %description -n libsss_simpleifp
282 A library that simplifies work with the InfoPipe responder.
283
284 %description -n libsss_simpleifp -l pl.UTF-8
285 Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe.
286
287 %package -n libsss_simpleifp-devel
288 Summary:        Header files for libsss_simpleifp library
289 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp
290 Group:          Development/Libraries
291 Requires:       dbus-devel >= 1.0.0
292 Requires:       libdhash-devel >= 0.4.2
293 Requires:       libsss_simpleifp = %{version}-%{release}
294
295 %description -n libsss_simpleifp-devel
296 Header files for libsss_simpleifp library.
297
298 %description -n libsss_simpleifp-devel -l pl.UTF-8
299 Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp.
300
301 %prep
302 %setup -q
303 %patch0 -p1
304 %patch1 -p1
305 %patch2 -p1
306 %patch3 -p1
307
308 %build
309 %{__libtoolize}
310 %{__gettextize}
311 %{__aclocal}
312 %{__automake}
313 %{__autoconf}
314 #CFLAGS="-Wno-deprecated-declarations"
315 %configure \
316         NSCD=/usr/sbin/nscd \
317         --enable-nfsidmaplibdir=/%{_lib}/libnfsidmap \
318         --enable-nsslibdir=/%{_lib} \
319         --enable-pammoddir=/%{_lib}/security \
320         --disable-rpath \
321         --with-db-path=%{dbpath} \
322         --with-init-dir=/etc/rc.d/init.d \
323         --with-initscript=sysv,systemd \
324         --with-pipe-path=%{pipepath} \
325         --with-pubconf-path=%{pubconfpath} \
326         --with-systemdunitdir=%{systemdunitdir} \
327         --with-test-dir=/dev/shm
328
329 %{__make}
330
331 %if %{with tests}
332 export CK_TIMEOUT_MULTIPLIER=10
333 %{__make} check
334 unset CK_TIMEOUT_MULTIPLIER
335 %endif
336
337 %install
338 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
339 %{__make} install \
340         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
341
342 # Prepare language files
343 %find_lang %{name}
344
345 # Copy default sssd.conf file
346 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.api.d
347 cp -p src/examples/sssd-example.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
348
349 # Copy default logrotate file
350 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d
351 cp -p src/examples/logrotate $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d/sssd
352
353 # Make sure SSSD is able to run on read-only root
354 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d
355 cp -p src/examples/rwtab $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
356
357 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
358 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
359 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
360 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
361 %py_postclean
362
363 # Remove .la files created by libtool
364 %{__rm} \
365         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnss_sss.la \
366         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnfsidmap/sss.la \
367         $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/security/pam_sss.la \
368         $RPM_BUILD_ROOT%{ldb_modulesdir}/memberof.la \
369         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cifs-utils/*.la \
370         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sss*.la \
371         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/libsss_*.la \
372         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/modules/lib*.la \
373         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la \
374         $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/*.la
375
376 install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
377
378 echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_client.lang
379 echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_tools.lang
380 for man in $(find $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/??/man? -type f | sed -e "s#$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/##"); do
381         lang=$(echo $man | cut -c 1-2)
382         case $(basename $man) in
383         pam_sss.8|sssd_krb5_locator_plugin.8)
384                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_client.lang
385                 ;;
386         sss_debuglevel.8|sss_group*.8|sss_obfuscate.8|sss_seed.8|sss_user*.8)
387                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_tools.lang
388                 ;;
389         *)
390                 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd.lang
391                 ;;
392         esac
393 done
394
395 %clean
396 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
397
398 %post
399 /sbin/ldconfig
400 /sbin/chkconfig --add %{name}
401 %service %{name} restart
402
403 %preun
404 if [ "$1" = "0" ]; then
405         %service -q %{name} stop
406         /sbin/chkconfig --del %{name}
407 fi
408
409 %postun -p /sbin/ldconfig
410
411 %post   client -p /sbin/ldconfig
412 %postun client -p /sbin/ldconfig
413
414 %post   -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
415 %postun -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
416
417 %post   -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
418 %postun -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
419
420 %post   -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
421 %postun -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
422
423 %post   -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
424 %postun -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
425
426 %files -f sssd.lang
427 %defattr(644,root,root,755)
428 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_authorizedkeys
429 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_knownhostsproxy
430 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_cache
431 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sssd
432 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_sudo.so
433 %dir %{_libdir}/sssd
434 # internal shared libraries
435 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad_common.so
436 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_child.so
437 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_config.so
438 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_crypt.so
439 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_debug.so
440 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap_common.so
441 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_semanage.so
442 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_util.so
443 # modules
444 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_simple.so
445 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad.so
446 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ipa.so
447 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5.so
448 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5_common.so
449 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap.so
450 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_proxy.so
451 %dir %{_libdir}/sssd/modules
452 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libsss_autofs.so
453 %if "%{_libdir}" != "%{_libexecdir}"
454 %dir %{_libexecdir}/sssd
455 %endif
456 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/gpo_child
457 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/krb5_child
458 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/ldap_child
459 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/proxy_child
460 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/selinux_child
461 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sss_signal
462 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_autofs
463 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_be
464 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ifp
465 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_nss
466 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_pam
467 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ssh
468 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_sudo
469 %dir %{_datadir}/sssd
470 %{_datadir}/sssd/sssd.api.conf
471 %dir %{_datadir}/sssd/sssd.api.d
472 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ad.conf
473 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ipa.conf
474 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-krb5.conf
475 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ldap.conf
476 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-local.conf
477 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-proxy.conf
478 %{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-simple.conf
479 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libnfsidmap/sss.so
480 %attr(755,root,root) %{ldb_modulesdir}/memberof.so
481 %dir %{sssdstatedir}
482 %attr(700,root,root) %dir %{dbpath}
483 %dir %{pipepath}
484 %dir %{pubconfpath}
485 %attr(700,root,root) %dir %{pipepath}/private
486 %attr(750,root,root) %dir %{_var}/log/%{name}
487 %attr(700,root,root) %dir %{_sysconfdir}/sssd
488 %attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
489 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/sssd
490 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
491 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/sssd
492 %{systemdunitdir}/sssd.service
493 /etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.sssd.infopipe.conf
494 %{_datadir}/dbus-1/system-services/org.freedesktop.sssd.infopipe.service
495 %{_mandir}/man1/sss_ssh_authorizedkeys.1*
496 %{_mandir}/man1/sss_ssh_knownhostsproxy.1*
497 %{_mandir}/man5/sss_rpcidmapd.5*
498 %{_mandir}/man5/sssd.conf.5*
499 %{_mandir}/man5/sssd-ad.5*
500 %{_mandir}/man5/sssd-ifp.5*
501 %{_mandir}/man5/sssd-ipa.5*
502 %{_mandir}/man5/sssd-krb5.5*
503 %{_mandir}/man5/sssd-ldap.5*
504 %{_mandir}/man5/sssd-simple.5*
505 %{_mandir}/man5/sssd-sudo.5*
506 %{_mandir}/man8/sss_cache.8*
507 %{_mandir}/man8/sssd.8*
508 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss.so
509 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_murmur.so
510 %dir %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig
511 %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig/*.py[co]
512 %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig-%{version}-py*.egg-info
513
514 %files client -f sssd_client.lang
515 %defattr(644,root,root,755)
516 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libnss_sss.so.2
517 %attr(755,root,root) /%{_lib}/security/pam_sss.so
518 %attr(755,root,root) %{_libdir}/cifs-utils/cifs_idmap_sss.so
519 # FIXME: is it proper path for heimdal? where to package parent dirs?
520 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sssd_krb5_locator_plugin.so
521 %{_mandir}/man8/pam_sss.8*
522 %{_mandir}/man8/sssd_krb5_locator_plugin.8*
523
524 %files tools -f sssd_tools.lang
525 %defattr(644,root,root,755)
526 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_debuglevel
527 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupadd
528 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupdel
529 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupmod
530 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupshow
531 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_obfuscate
532 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_seed
533 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_useradd
534 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_userdel
535 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_usermod
536 %{_mandir}/man8/sss_debuglevel.8*
537 %{_mandir}/man8/sss_groupadd.8*
538 %{_mandir}/man8/sss_groupdel.8*
539 %{_mandir}/man8/sss_groupmod.8*
540 %{_mandir}/man8/sss_groupshow.8*
541 %{_mandir}/man8/sss_obfuscate.8*
542 %{_mandir}/man8/sss_seed.8*
543 %{_mandir}/man8/sss_useradd.8*
544 %{_mandir}/man8/sss_userdel.8*
545 %{_mandir}/man8/sss_usermod.8*
546
547 %files -n libipa_hbac
548 %defattr(644,root,root,755)
549 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so.*.*.*
550 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libipa_hbac.so.0
551
552 %files -n libipa_hbac-devel
553 %defattr(644,root,root,755)
554 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so
555 %{_includedir}/ipa_hbac.h
556 %{_pkgconfigdir}/ipa_hbac.pc
557
558 %files -n python-libipa_hbac
559 %defattr(644,root,root,755)
560 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pyhbac.so
561
562 %files -n libsss_idmap
563 %defattr(644,root,root,755)
564 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so.*.*.*
565 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_idmap.so.0
566
567 %files -n libsss_idmap-devel
568 %defattr(644,root,root,755)
569 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so
570 %{_includedir}/sss_idmap.h
571 %{_pkgconfigdir}/sss_idmap.pc
572
573 %files -n libsss_nss_idmap
574 %defattr(644,root,root,755)
575 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.*.*.*
576 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.0
577
578 %files -n libsss_nss_idmap-devel
579 %defattr(644,root,root,755)
580 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so
581 %{_includedir}/sss_nss_idmap.h
582 %{_pkgconfigdir}/sss_nss_idmap.pc
583
584 %files -n python-libsss_nss_idmap
585 %defattr(644,root,root,755)
586 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_nss_idmap.so
587
588 %files -n libsss_simpleifp
589 %defattr(644,root,root,755)
590 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.*.*.*
591 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.0
592
593 %files -n libsss_simpleifp-devel
594 %defattr(644,root,root,755)
595 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so
596 %{_includedir}/sss_sifp.h
597 %{_includedir}/sss_sifp_dbus.h
598 %{_pkgconfigdir}/sss_simpleifp.pc
599
600 %files libwbclient
601 %defattr(644,root,root,755)
602 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so.*
603
604 %files libwbclient-devel
605 %defattr(644,root,root,755)
606 %attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so
607 %{_includedir}/wbclient_sssd.h
608 %{_pkgconfigdir}/wbclient_sssd.pc
This page took 0.175974 seconds and 3 git commands to generate.