up to 1.13.4
[packages/sssd.git] / sssd.spec
CommitLineData
dacaa562 1# TODO
e1f3ee2a 2# - python3 packages
bf8e7304 3# - pac-responder (currently relies on MIT krb5 >= 1.9)
dacaa562
ER
4# - fix stripping before rpm:
5# *** WARNING: no sources found for /usr/lib64/libipa_hbac.so.0.0.0 (stripped without sourcefile information?)
e1f3ee2a
ER
6#
7# Conditional build:
8%bcond_without python2 # CPython 2.x module
9%bcond_with python3 # CPython 3.x module
10
599b73f3
ER
11%define ldb_version 1.1.0
12Summary: System Security Services Daemon
dd3b701a 13Summary(pl.UTF-8): System Security Services Daemon - demon usług bezpieczeństwa systemu
599b73f3 14Name: sssd
e1f3ee2a 15Version: 1.13.4
599b73f3
ER
16Release: 0.1
17License: GPL v3+
18Group: Applications/System
599b73f3 19Source0: https://fedorahosted.org/released/sssd/%{name}-%{version}.tar.gz
e1f3ee2a 20# Source0-md5: d147e0a4f4719d993693c6a99370b350
dacaa562 21Source1: %{name}.init
2713c68f 22Patch1: %{name}-heimdal.patch
38af2cc5 23Patch2: %{name}-systemd.patch
7168e7f9 24Patch3: %{name}-link.patch
dd3b701a 25URL: https://fedorahosted.org/sssd/
3278078b 26BuildRequires: augeas-devel >= 1.0.0
dd3b701a 27BuildRequires: autoconf >= 2.59
599b73f3 28BuildRequires: automake
dd3b701a 29# nsupdate utility
599b73f3
ER
30BuildRequires: bind-utils
31BuildRequires: c-ares-devel
dd3b701a 32BuildRequires: check-devel >= 0.9.5
3278078b 33BuildRequires: cifs-utils-devel
bf8e7304 34BuildRequires: cmocka-devel
dd3b701a
JB
35BuildRequires: cyrus-sasl-devel >= 2
36BuildRequires: dbus-devel >= 1.0.0
2713c68f 37BuildRequires: docbook-dtd44-xml
599b73f3
ER
38BuildRequires: docbook-style-xsl
39BuildRequires: doxygen
e1f3ee2a 40BuildRequires: gettext-tools >= 0.14.4
dd3b701a 41BuildRequires: glib2-devel >= 2.0
2713c68f
ER
42BuildRequires: heimdal-devel
43BuildRequires: keyutils-devel
dd3b701a 44BuildRequires: libcollection-devel >= 0.5.1
4d07ac90 45BuildRequires: libdhash-devel >= 0.4.2
dd3b701a
JB
46BuildRequires: libini_config-devel >= 1.0.0
47BuildRequires: ldb-devel >= %{ldb_version}
6c14d591 48BuildRequires: libltdl-devel
7168e7f9 49BuildRequires: libnfsidmap-devel
dd3b701a 50BuildRequires: libnl-devel >= 3.2
599b73f3
ER
51BuildRequires: libselinux-devel
52BuildRequires: libsemanage-devel
7168e7f9 53BuildRequires: libtool >= 2:2
dd3b701a
JB
54BuildRequires: libxml2-progs
55BuildRequires: libxslt-progs
599b73f3 56BuildRequires: m4
599b73f3
ER
57BuildRequires: nspr-devel
58BuildRequires: nss-devel
59BuildRequires: openldap-devel
60BuildRequires: pam-devel
dd3b701a 61BuildRequires: pcre-devel >= 7
6c14d591 62BuildRequires: pkgconfig
dd3b701a 63BuildRequires: po4a
599b73f3 64BuildRequires: popt-devel
3278078b 65BuildRequires: python-devel >= 1:2.4
6c14d591 66BuildRequires: rpm-pythonprov
599b73f3 67BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.228
38af2cc5 68# pkgconfig(ndr_nbt)
dd3b701a
JB
69BuildRequires: samba-devel >= 4
70BuildRequires: systemd-units
71BuildRequires: talloc-devel
72BuildRequires: tdb-devel >= 1.1.3
59928269 73BuildRequires: tevent-devel
a256e3fe 74Requires(post): /sbin/ldconfig
2713c68f 75Requires(post,preun): /sbin/chkconfig
59928269 76Requires: %{name}-client = %{version}-%{release}
599b73f3 77Requires: cyrus-sasl-gssapi
dd3b701a
JB
78Requires: ldb >= %{ldb_version}
79Requires: libsss_idmap = %{version}-%{release}
70b8a086 80Requires: rc-scripts >= 0.4.0.10
4d07ac90 81Requires: tdb >= 1.1.3
599b73f3
ER
82BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
83
dd3b701a 84%define sssdstatedir %{_localstatedir}/lib/sss
599b73f3
ER
85%define dbpath %{sssdstatedir}/db
86%define pipepath %{sssdstatedir}/pipes
87%define pubconfpath %{sssdstatedir}/pubconf
88
89# Determine the location of the LDB modules directory
90%define ldb_modulesdir %(pkg-config --variable=modulesdir ldb)
91
92%description
93Provides a set of daemons to manage access to remote directories and
94authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward
95the system and a pluggable backend system to connect to multiple
96different account sources. It is also the basis to provide client
97auditing and policy services for projects like FreeIPA.
98
dd3b701a
JB
99%description -l pl.UTF-8
100Ten pakiet dostarcza zbiór demonów do zarządzania dostępem do zdalnych
101katalogów i mechanizmów uwierzytelniania. Udostępnia interfejsy NSS i
102PAM dla systemu oraz system backendu z wtyczkami w celu łączenia się z
103wieloma różnymi źródłami kont. Jest także podstawą zapewniającą audyt
104klientów oraz usługi polityk dla projektów takich jak FreeIPA.
105
599b73f3
ER
106%package client
107Summary: SSSD Client libraries for NSS and PAM
dd3b701a
JB
108Summary(pl.UTF-8): Biblioteki klienckie SSSD dla NSS i PAM
109License: LGPL v3+
599b73f3
ER
110Group: Applications/System
111
112%description client
113Provides the libraries needed by the PAM and NSS stacks to connect to
114the SSSD service.
115
dd3b701a
JB
116%description client -l pl.UTF-8
117Ten pakiet dostarcza biblioteki wymagane przez stosy PAM i NSS w celu
118łączenia się z usługą SSSD.
119
599b73f3
ER
120%package tools
121Summary: Userspace tools for use with the SSSD
dd3b701a 122Summary(pl.UTF-8): Narzędzia przestrzeni użytkownika do używania z SSSD
599b73f3
ER
123License: GPL v3+
124Group: Applications/System
125Requires: %{name} = %{version}-%{release}
126
127%description tools
128Provides userspace tools for manipulating users, groups, and nested
129groups in SSSD when using id_provider = local in /etc/sssd/sssd.conf.
130
dd3b701a
JB
131Also provides several other administrative tools:
132 - sss_debuglevel to change the debug level on the fly,
133 - sss_seed which pre-creates a user entry for use in kickstarts,
134 - sss_obfuscate for generating an obfuscated LDAP password.
135
136%description tools -l pl.UTF-8
137Ten pakiet dostarcza narzędzia przestrzeni poleceń do operowania na
138użytkownikach, grupach oraz zagnieżdżonych grupach w SSSD w przypadku
139używania id_provider = local w /etc/sssd/sssd.conf.
140
141Pakiet zawiera także kilka innych narzędzi administracyjnych:
142 - sss_debuglevel do zmiany poziomu diagnostyki w locie,
143 - sss_seed tworzący wpis użytkownika do szybkiego rozruchu,
144 - sss_obfuscate do generowania utajnionego hasła LDAP.
599b73f3 145
7168e7f9
JB
146%package libwbclient
147Summary: The SSSD libwbclient implementation
148Summary(pl.UTF-8): Implementacja libwbclient oparta na SSSD
149Group: Libraries
150License: LGPL v3+
151Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
152
153%description libwbclient
154The SSSD implementation of Samba wbclient library.
155
156%description libwbclient -l pl.UTF-8
157Implementacja biblioteki Samba wbclient oparta na SSSD.
158
159%package libwbclient-devel
160Summary: Development files of the SSSD libwbclient implementation
161Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne implementacja libwbclient oparta na SSSD
162Group: Development/Libraries
163License: LGPL v3+
164Requires: %{name}-libwbclient = %{version}-%{release}
165
166%description libwbclient-devel
167Development files for the SSSD implementation of Samba wbclient
168library.
169
170%description libwbclient-devel -l pl.UTF-8
171Pliki programistyczne implementacji biblioteki Samba wbclient opartej
172na SSSD.
173
599b73f3
ER
174%package -n libipa_hbac
175Summary: FreeIPA HBAC Evaluator library
dd3b701a
JB
176Summary(pl.UTF-8): Biblioteka oceniająca FreeIPA HBAC
177License: LGPL v3+
178Group: Libraries
599b73f3
ER
179
180%description -n libipa_hbac
181Utility library to validate FreeIPA HBAC rules for authorization
dd3b701a
JB
182requests.
183
184%description -n libipa_hbac
185Biblioteka narzędziowa do sprawdzania poprawności reguł FreeIPA HBAC
186dla żądań autoryzacji.
599b73f3
ER
187
188%package -n libipa_hbac-devel
dd3b701a
JB
189Summary: Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library
190Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC
191License: LGPL v3+
599b73f3
ER
192Group: Development/Libraries
193Requires: libipa_hbac = %{version}-%{release}
194
195%description -n libipa_hbac-devel
dd3b701a
JB
196Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library.
197
198%description -n libipa_hbac-devel -l pl.UTF-8
199Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC.
599b73f3
ER
200
201%package -n python-libipa_hbac
202Summary: Python bindings for the FreeIPA HBAC Evaluator library
dd3b701a
JB
203Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona do biblioteki oceniającej FreeIPA HBAC
204License: LGPL v3+
205Group: Libraries/Python
599b73f3
ER
206Requires: libipa_hbac = %{version}-%{release}
207Obsoletes: libipa_hbac-python
208
209%description -n python-libipa_hbac
210This package contains the bindings so that libipa_hbac can be used by
211Python applications.
212
dd3b701a
JB
213%description -n python-libipa_hbac -l pl.UTF-8
214Ten pakiet zawiera wiązania pozwalające na używanie libipa_hbac w
215aplikacjach Pythona.
216
217%package -n libsss_idmap
218Summary: FreeIPA Idmap library
219Summary(pl.UTF-8): Biblioteka FreeIPA Idmap
220Group: Libraries
221License: LGPL v3+
222
223%description -n libsss_idmap
224Utility library to convert SIDs to Unix uids and gids.
225
226%description -n libsss_idmap -l pl.UTF-8
227Biblioteka narzędziowa konwertująca SID-y na uniksowe uidy i gidy.
228
229%package -n libsss_idmap-devel
230Summary: Development files for FreeIPA Idmap library
231Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap
232Group: Development/Libraries
233License: LGPL v3+
234Requires: libsss_idmap = %{version}-%{release}
235
236%description -n libsss_idmap-devel
237Development files for FreeIPA Idmap library.
238
239%description -n libsss_idmap-devel -l pl.UTF-8
240Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap.
241
242%package -n libsss_nss_idmap
243Summary: Library for SID based lookups
244Summary(pl.UTF-8): Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID
245Group: Libraries
246License: LGPL v3+
247
248%description -n libsss_nss_idmap
249Utility library for SID based lookups.
250
251%description -n libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
252Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID.
253
254%package -n libsss_nss_idmap-devel
255Summary: Development files for sss_nss_idmap library
256Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap
257Group: Development/Libraries
258License: LGPL v3+
259Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
260
261%description -n libsss_nss_idmap-devel
262Development files for sss_nss_idmap library.
263
264%description -n libsss_nss_idmap-devel -l pl.UTF-8
265Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap.
266
267%package -n python-libsss_nss_idmap
268Summary: Python bindings for libsss_nss_idmap
269Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona do biblioteki libsss_nss_idmap
270Group: Libraries/Python
271License: LGPL v3+
272Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
273
274%description -n python-libsss_nss_idmap
275This package contains the bindings so that libsss_nss_idmap can be
276used by Python applications.
277
278%description -n python-libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
279Ten pakiet zawiera wiązania umożliwiające korzystanie z biblioteki
280libsss_nss_idmap w aplikacjach Pythona.
281
3278078b
JB
282%package -n libsss_simpleifp
283Summary: A library that simplifies work with the InfoPipe responder
284Summary(pl.UTF-8): Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe
285Group: Libraries
286Requires: dbus-libs >= 1.0.0
287Requires: libdhash >= 0.4.2
288
289%description -n libsss_simpleifp
290A library that simplifies work with the InfoPipe responder.
291
292%description -n libsss_simpleifp -l pl.UTF-8
293Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe.
294
295%package -n libsss_simpleifp-devel
296Summary: Header files for libsss_simpleifp library
297Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp
298Group: Development/Libraries
299Requires: dbus-devel >= 1.0.0
300Requires: libdhash-devel >= 0.4.2
301Requires: libsss_simpleifp = %{version}-%{release}
302
303%description -n libsss_simpleifp-devel
304Header files for libsss_simpleifp library.
305
306%description -n libsss_simpleifp-devel -l pl.UTF-8
307Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp.
308
599b73f3
ER
309%prep
310%setup -q
7168e7f9 311%patch1 -p1
38af2cc5 312%patch2 -p1
7168e7f9 313%patch3 -p1
599b73f3
ER
314
315%build
dacaa562 316%{__libtoolize}
2713c68f
ER
317%{__gettextize}
318%{__aclocal}
319%{__automake}
320%{__autoconf}
dd3b701a 321#CFLAGS="-Wno-deprecated-declarations"
599b73f3 322%configure \
dd3b701a 323 NSCD=/usr/sbin/nscd \
7168e7f9
JB
324 --enable-nfsidmaplibdir=/%{_lib}/libnfsidmap \
325 --enable-nsslibdir=/%{_lib} \
326 --enable-pammoddir=/%{_lib}/security \
327 --disable-rpath \
599b73f3 328 --with-db-path=%{dbpath} \
7168e7f9 329 --with-init-dir=/etc/rc.d/init.d \
38af2cc5 330 --with-initscript=sysv,systemd \
599b73f3
ER
331 --with-pipe-path=%{pipepath} \
332 --with-pubconf-path=%{pubconfpath} \
e1f3ee2a
ER
333 --with%{!?with_python2:out}-python2-bindings \
334 --with%{!?with_python3:out}-python3-bindings \
38af2cc5 335 --with-systemdunitdir=%{systemdunitdir} \
599b73f3
ER
336 --with-test-dir=/dev/shm
337
338%{__make}
339
340%if %{with tests}
341export CK_TIMEOUT_MULTIPLIER=10
342%{__make} check
343unset CK_TIMEOUT_MULTIPLIER
344%endif
345
346%install
347rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
348%{__make} install \
349 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
350
351# Prepare language files
352%find_lang %{name}
353
354# Copy default sssd.conf file
dd3b701a
JB
355install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.api.d
356cp -p src/examples/sssd-example.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
599b73f3
ER
357
358# Copy default logrotate file
359install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d
360cp -p src/examples/logrotate $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d/sssd
361
362# Make sure SSSD is able to run on read-only root
dacaa562 363install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d
599b73f3
ER
364cp -p src/examples/rwtab $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
365
dacaa562
ER
366%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
367%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
dd3b701a
JB
368%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
369%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
dacaa562
ER
370%py_postclean
371
4d07ac90 372# Remove .la files created by libtool
373%{__rm} \
dd3b701a 374 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnss_sss.la \
7168e7f9 375 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnfsidmap/sss.la \
dd3b701a
JB
376 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/security/pam_sss.la \
377 $RPM_BUILD_ROOT%{ldb_modulesdir}/memberof.la \
3278078b 378 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cifs-utils/*.la \
dd3b701a
JB
379 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sss*.la \
380 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/libsss_*.la \
7168e7f9 381 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/modules/lib*.la \
dd3b701a
JB
382 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la \
383 $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/*.la
599b73f3 384
2713c68f
ER
385install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
386
dd3b701a
JB
387echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_client.lang
388echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_tools.lang
dacaa562
ER
389for man in $(find $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/??/man? -type f | sed -e "s#$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/##"); do
390 lang=$(echo $man | cut -c 1-2)
391 case $(basename $man) in
dd3b701a
JB
392 pam_sss.8|sssd_krb5_locator_plugin.8)
393 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_client.lang
394 ;;
395 sss_debuglevel.8|sss_group*.8|sss_obfuscate.8|sss_seed.8|sss_user*.8)
dacaa562
ER
396 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_tools.lang
397 ;;
398 *)
399 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd.lang
599b73f3 400 ;;
599b73f3
ER
401 esac
402done
403
404%clean
405rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
406
407%post
408/sbin/ldconfig
409/sbin/chkconfig --add %{name}
410%service %{name} restart
411
412%preun
413if [ "$1" = "0" ]; then
414 %service -q %{name} stop
415 /sbin/chkconfig --del %{name}
416fi
417
dd3b701a
JB
418%postun -p /sbin/ldconfig
419
599b73f3
ER
420%post client -p /sbin/ldconfig
421%postun client -p /sbin/ldconfig
422
423%post -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
424%postun -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
425
dd3b701a
JB
426%post -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
427%postun -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
428
429%post -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
430%postun -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
431
3278078b
JB
432%post -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
433%postun -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
434
599b73f3
ER
435%files -f sssd.lang
436%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
437%attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_authorizedkeys
438%attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_knownhostsproxy
439%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_cache
599b73f3 440%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sssd
dd3b701a
JB
441%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_sudo.so
442%dir %{_libdir}/sssd
443# internal shared libraries
3278078b 444%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad_common.so
dd3b701a 445%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_child.so
3278078b 446%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_config.so
dd3b701a
JB
447%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_crypt.so
448%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_debug.so
449%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap_common.so
7168e7f9 450%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_semanage.so
dd3b701a
JB
451%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_util.so
452# modules
453%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_simple.so
454%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad.so
455%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ipa.so
456%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5.so
457%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5_common.so
458%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap.so
459%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_proxy.so
460%dir %{_libdir}/sssd/modules
461%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libsss_autofs.so
462%if "%{_libdir}" != "%{_libexecdir}"
463%dir %{_libexecdir}/sssd
464%endif
3278078b 465%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/gpo_child
dd3b701a
JB
466%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/krb5_child
467%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/ldap_child
468%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/proxy_child
7168e7f9 469%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/selinux_child
3278078b 470%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sss_signal
dd3b701a
JB
471%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_autofs
472%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_be
38af2cc5 473%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ifp
dd3b701a
JB
474%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_nss
475%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_pam
476%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ssh
477%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_sudo
478%dir %{_datadir}/sssd
479%{_datadir}/sssd/sssd.api.conf
480%dir %{_datadir}/sssd/sssd.api.d
481%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ad.conf
482%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ipa.conf
483%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-krb5.conf
484%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ldap.conf
485%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-local.conf
486%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-proxy.conf
487%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-simple.conf
7168e7f9 488%attr(755,root,root) /%{_lib}/libnfsidmap/sss.so
599b73f3
ER
489%attr(755,root,root) %{ldb_modulesdir}/memberof.so
490%dir %{sssdstatedir}
491%attr(700,root,root) %dir %{dbpath}
492%dir %{pipepath}
493%dir %{pubconfpath}
494%attr(700,root,root) %dir %{pipepath}/private
495%attr(750,root,root) %dir %{_var}/log/%{name}
496%attr(700,root,root) %dir %{_sysconfdir}/sssd
dd3b701a
JB
497%attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
498%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/sssd
499%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
38af2cc5
JB
500%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/sssd
501%{systemdunitdir}/sssd.service
502/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.sssd.infopipe.conf
3278078b 503%{_datadir}/dbus-1/system-services/org.freedesktop.sssd.infopipe.service
dd3b701a
JB
504%{_mandir}/man1/sss_ssh_authorizedkeys.1*
505%{_mandir}/man1/sss_ssh_knownhostsproxy.1*
7168e7f9 506%{_mandir}/man5/sss_rpcidmapd.5*
599b73f3 507%{_mandir}/man5/sssd.conf.5*
dd3b701a 508%{_mandir}/man5/sssd-ad.5*
38af2cc5 509%{_mandir}/man5/sssd-ifp.5*
599b73f3
ER
510%{_mandir}/man5/sssd-ipa.5*
511%{_mandir}/man5/sssd-krb5.5*
512%{_mandir}/man5/sssd-ldap.5*
513%{_mandir}/man5/sssd-simple.5*
dd3b701a
JB
514%{_mandir}/man5/sssd-sudo.5*
515%{_mandir}/man8/sss_cache.8*
599b73f3
ER
516%{_mandir}/man8/sssd.8*
517%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss.so
dd3b701a
JB
518%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_murmur.so
519%dir %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig
520%{py_sitescriptdir}/SSSDConfig/*.py[co]
521%{py_sitescriptdir}/SSSDConfig-%{version}-py*.egg-info
599b73f3 522
dd3b701a 523%files client -f sssd_client.lang
599b73f3
ER
524%defattr(644,root,root,755)
525%attr(755,root,root) /%{_lib}/libnss_sss.so.2
526%attr(755,root,root) /%{_lib}/security/pam_sss.so
3278078b 527%attr(755,root,root) %{_libdir}/cifs-utils/cifs_idmap_sss.so
dd3b701a 528# FIXME: is it proper path for heimdal? where to package parent dirs?
2713c68f 529#%attr(755,root,root) %{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sssd_krb5_locator_plugin.so
599b73f3
ER
530%{_mandir}/man8/pam_sss.8*
531%{_mandir}/man8/sssd_krb5_locator_plugin.8*
532
dd3b701a 533%files tools -f sssd_tools.lang
599b73f3 534%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a 535%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_debuglevel
599b73f3
ER
536%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupadd
537%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupdel
538%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupmod
539%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupshow
540%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_obfuscate
dd3b701a
JB
541%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_seed
542%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_useradd
543%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_userdel
544%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_usermod
545%{_mandir}/man8/sss_debuglevel.8*
599b73f3
ER
546%{_mandir}/man8/sss_groupadd.8*
547%{_mandir}/man8/sss_groupdel.8*
548%{_mandir}/man8/sss_groupmod.8*
549%{_mandir}/man8/sss_groupshow.8*
dd3b701a
JB
550%{_mandir}/man8/sss_obfuscate.8*
551%{_mandir}/man8/sss_seed.8*
599b73f3
ER
552%{_mandir}/man8/sss_useradd.8*
553%{_mandir}/man8/sss_userdel.8*
554%{_mandir}/man8/sss_usermod.8*
599b73f3
ER
555
556%files -n libipa_hbac
557%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
558%attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so.*.*.*
559%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libipa_hbac.so.0
599b73f3
ER
560
561%files -n libipa_hbac-devel
562%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a 563%attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so
599b73f3 564%{_includedir}/ipa_hbac.h
599b73f3
ER
565%{_pkgconfigdir}/ipa_hbac.pc
566
567%files -n python-libipa_hbac
568%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
569%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pyhbac.so
570
571%files -n libsss_idmap
572%defattr(644,root,root,755)
573%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so.*.*.*
574%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_idmap.so.0
575
576%files -n libsss_idmap-devel
577%defattr(644,root,root,755)
578%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so
579%{_includedir}/sss_idmap.h
580%{_pkgconfigdir}/sss_idmap.pc
581
582%files -n libsss_nss_idmap
583%defattr(644,root,root,755)
584%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.*.*.*
585%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.0
586
587%files -n libsss_nss_idmap-devel
588%defattr(644,root,root,755)
589%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so
590%{_includedir}/sss_nss_idmap.h
591%{_pkgconfigdir}/sss_nss_idmap.pc
592
593%files -n python-libsss_nss_idmap
594%defattr(644,root,root,755)
38af2cc5 595%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_nss_idmap.so
3278078b
JB
596
597%files -n libsss_simpleifp
598%defattr(644,root,root,755)
599%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.*.*.*
600%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.0
601
602%files -n libsss_simpleifp-devel
603%defattr(644,root,root,755)
604%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so
605%{_includedir}/sss_sifp.h
606%{_includedir}/sss_sifp_dbus.h
607%{_pkgconfigdir}/sss_simpleifp.pc
7168e7f9
JB
608
609%files libwbclient
610%defattr(644,root,root,755)
611%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so.*
612
613%files libwbclient-devel
614%defattr(644,root,root,755)
615%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so
616%{_includedir}/wbclient_sssd.h
617%{_pkgconfigdir}/wbclient_sssd.pc
This page took 0.167217 seconds and 4 git commands to generate.