]> git.pld-linux.org Git - packages/sssd.git/blame - sssd.spec
- up to 1.12.3
[packages/sssd.git] / sssd.spec
CommitLineData
dacaa562 1# TODO
bf8e7304 2# - pac-responder (currently relies on MIT krb5 >= 1.9)
dacaa562
ER
3# - fix stripping before rpm:
4# *** WARNING: no sources found for /usr/lib64/libipa_hbac.so.0.0.0 (stripped without sourcefile information?)
599b73f3
ER
5%define ldb_version 1.1.0
6Summary: System Security Services Daemon
dd3b701a 7Summary(pl.UTF-8): System Security Services Daemon - demon usług bezpieczeństwa systemu
599b73f3 8Name: sssd
7168e7f9 9Version: 1.12.3
599b73f3
ER
10Release: 0.1
11License: GPL v3+
12Group: Applications/System
599b73f3 13Source0: https://fedorahosted.org/released/sssd/%{name}-%{version}.tar.gz
7168e7f9 14# Source0-md5: b891c263819a1dde062d7065448a4d58
dacaa562 15Source1: %{name}.init
2713c68f
ER
16Patch0: %{name}-python-config.patch
17Patch1: %{name}-heimdal.patch
38af2cc5 18Patch2: %{name}-systemd.patch
7168e7f9 19Patch3: %{name}-link.patch
dd3b701a 20URL: https://fedorahosted.org/sssd/
3278078b 21BuildRequires: augeas-devel >= 1.0.0
dd3b701a 22BuildRequires: autoconf >= 2.59
599b73f3 23BuildRequires: automake
dd3b701a 24# nsupdate utility
599b73f3
ER
25BuildRequires: bind-utils
26BuildRequires: c-ares-devel
dd3b701a 27BuildRequires: check-devel >= 0.9.5
3278078b 28BuildRequires: cifs-utils-devel
bf8e7304 29BuildRequires: cmocka-devel
dd3b701a
JB
30BuildRequires: cyrus-sasl-devel >= 2
31BuildRequires: dbus-devel >= 1.0.0
2713c68f 32BuildRequires: docbook-dtd44-xml
599b73f3
ER
33BuildRequires: docbook-style-xsl
34BuildRequires: doxygen
51c81048 35BuildRequires: gettext-tools >= 0.14
dd3b701a 36BuildRequires: glib2-devel >= 2.0
2713c68f
ER
37BuildRequires: heimdal-devel
38BuildRequires: keyutils-devel
dd3b701a 39BuildRequires: libcollection-devel >= 0.5.1
4d07ac90 40BuildRequires: libdhash-devel >= 0.4.2
dd3b701a
JB
41BuildRequires: libini_config-devel >= 1.0.0
42BuildRequires: ldb-devel >= %{ldb_version}
7168e7f9 43BuildRequires: libnfsidmap-devel
dd3b701a 44BuildRequires: libnl-devel >= 3.2
599b73f3
ER
45BuildRequires: libselinux-devel
46BuildRequires: libsemanage-devel
7168e7f9 47BuildRequires: libtool >= 2:2
dd3b701a
JB
48BuildRequires: libxml2-progs
49BuildRequires: libxslt-progs
599b73f3 50BuildRequires: m4
599b73f3
ER
51BuildRequires: nspr-devel
52BuildRequires: nss-devel
53BuildRequires: openldap-devel
54BuildRequires: pam-devel
dd3b701a
JB
55BuildRequires: pcre-devel >= 7
56BuildRequires: po4a
599b73f3 57BuildRequires: popt-devel
3278078b 58BuildRequires: python-devel >= 1:2.4
599b73f3 59BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.228
38af2cc5 60# pkgconfig(ndr_nbt)
dd3b701a
JB
61BuildRequires: samba-devel >= 4
62BuildRequires: systemd-units
63BuildRequires: talloc-devel
64BuildRequires: tdb-devel >= 1.1.3
59928269 65BuildRequires: tevent-devel
a256e3fe 66Requires(post): /sbin/ldconfig
2713c68f 67Requires(post,preun): /sbin/chkconfig
59928269 68Requires: %{name}-client = %{version}-%{release}
599b73f3 69Requires: cyrus-sasl-gssapi
dd3b701a
JB
70Requires: ldb >= %{ldb_version}
71Requires: libsss_idmap = %{version}-%{release}
70b8a086 72Requires: rc-scripts >= 0.4.0.10
4d07ac90 73Requires: tdb >= 1.1.3
599b73f3
ER
74BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
75
dd3b701a 76%define sssdstatedir %{_localstatedir}/lib/sss
599b73f3
ER
77%define dbpath %{sssdstatedir}/db
78%define pipepath %{sssdstatedir}/pipes
79%define pubconfpath %{sssdstatedir}/pubconf
80
81# Determine the location of the LDB modules directory
82%define ldb_modulesdir %(pkg-config --variable=modulesdir ldb)
83
84%description
85Provides a set of daemons to manage access to remote directories and
86authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward
87the system and a pluggable backend system to connect to multiple
88different account sources. It is also the basis to provide client
89auditing and policy services for projects like FreeIPA.
90
dd3b701a
JB
91%description -l pl.UTF-8
92Ten pakiet dostarcza zbiór demonów do zarządzania dostępem do zdalnych
93katalogów i mechanizmów uwierzytelniania. Udostępnia interfejsy NSS i
94PAM dla systemu oraz system backendu z wtyczkami w celu łączenia się z
95wieloma różnymi źródłami kont. Jest także podstawą zapewniającą audyt
96klientów oraz usługi polityk dla projektów takich jak FreeIPA.
97
599b73f3
ER
98%package client
99Summary: SSSD Client libraries for NSS and PAM
dd3b701a
JB
100Summary(pl.UTF-8): Biblioteki klienckie SSSD dla NSS i PAM
101License: LGPL v3+
599b73f3
ER
102Group: Applications/System
103
104%description client
105Provides the libraries needed by the PAM and NSS stacks to connect to
106the SSSD service.
107
dd3b701a
JB
108%description client -l pl.UTF-8
109Ten pakiet dostarcza biblioteki wymagane przez stosy PAM i NSS w celu
110łączenia się z usługą SSSD.
111
599b73f3
ER
112%package tools
113Summary: Userspace tools for use with the SSSD
dd3b701a 114Summary(pl.UTF-8): Narzędzia przestrzeni użytkownika do używania z SSSD
599b73f3
ER
115License: GPL v3+
116Group: Applications/System
117Requires: %{name} = %{version}-%{release}
118
119%description tools
120Provides userspace tools for manipulating users, groups, and nested
121groups in SSSD when using id_provider = local in /etc/sssd/sssd.conf.
122
dd3b701a
JB
123Also provides several other administrative tools:
124 - sss_debuglevel to change the debug level on the fly,
125 - sss_seed which pre-creates a user entry for use in kickstarts,
126 - sss_obfuscate for generating an obfuscated LDAP password.
127
128%description tools -l pl.UTF-8
129Ten pakiet dostarcza narzędzia przestrzeni poleceń do operowania na
130użytkownikach, grupach oraz zagnieżdżonych grupach w SSSD w przypadku
131używania id_provider = local w /etc/sssd/sssd.conf.
132
133Pakiet zawiera także kilka innych narzędzi administracyjnych:
134 - sss_debuglevel do zmiany poziomu diagnostyki w locie,
135 - sss_seed tworzący wpis użytkownika do szybkiego rozruchu,
136 - sss_obfuscate do generowania utajnionego hasła LDAP.
599b73f3 137
7168e7f9
JB
138%package libwbclient
139Summary: The SSSD libwbclient implementation
140Summary(pl.UTF-8): Implementacja libwbclient oparta na SSSD
141Group: Libraries
142License: LGPL v3+
143Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
144
145%description libwbclient
146The SSSD implementation of Samba wbclient library.
147
148%description libwbclient -l pl.UTF-8
149Implementacja biblioteki Samba wbclient oparta na SSSD.
150
151%package libwbclient-devel
152Summary: Development files of the SSSD libwbclient implementation
153Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne implementacja libwbclient oparta na SSSD
154Group: Development/Libraries
155License: LGPL v3+
156Requires: %{name}-libwbclient = %{version}-%{release}
157
158%description libwbclient-devel
159Development files for the SSSD implementation of Samba wbclient
160library.
161
162%description libwbclient-devel -l pl.UTF-8
163Pliki programistyczne implementacji biblioteki Samba wbclient opartej
164na SSSD.
165
599b73f3
ER
166%package -n libipa_hbac
167Summary: FreeIPA HBAC Evaluator library
dd3b701a
JB
168Summary(pl.UTF-8): Biblioteka oceniająca FreeIPA HBAC
169License: LGPL v3+
170Group: Libraries
599b73f3
ER
171
172%description -n libipa_hbac
173Utility library to validate FreeIPA HBAC rules for authorization
dd3b701a
JB
174requests.
175
176%description -n libipa_hbac
177Biblioteka narzędziowa do sprawdzania poprawności reguł FreeIPA HBAC
178dla żądań autoryzacji.
599b73f3
ER
179
180%package -n libipa_hbac-devel
dd3b701a
JB
181Summary: Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library
182Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC
183License: LGPL v3+
599b73f3
ER
184Group: Development/Libraries
185Requires: libipa_hbac = %{version}-%{release}
186
187%description -n libipa_hbac-devel
dd3b701a
JB
188Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library.
189
190%description -n libipa_hbac-devel -l pl.UTF-8
191Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC.
599b73f3
ER
192
193%package -n python-libipa_hbac
194Summary: Python bindings for the FreeIPA HBAC Evaluator library
dd3b701a
JB
195Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona do biblioteki oceniającej FreeIPA HBAC
196License: LGPL v3+
197Group: Libraries/Python
599b73f3
ER
198Requires: libipa_hbac = %{version}-%{release}
199Obsoletes: libipa_hbac-python
200
201%description -n python-libipa_hbac
202This package contains the bindings so that libipa_hbac can be used by
203Python applications.
204
dd3b701a
JB
205%description -n python-libipa_hbac -l pl.UTF-8
206Ten pakiet zawiera wiązania pozwalające na używanie libipa_hbac w
207aplikacjach Pythona.
208
209%package -n libsss_idmap
210Summary: FreeIPA Idmap library
211Summary(pl.UTF-8): Biblioteka FreeIPA Idmap
212Group: Libraries
213License: LGPL v3+
214
215%description -n libsss_idmap
216Utility library to convert SIDs to Unix uids and gids.
217
218%description -n libsss_idmap -l pl.UTF-8
219Biblioteka narzędziowa konwertująca SID-y na uniksowe uidy i gidy.
220
221%package -n libsss_idmap-devel
222Summary: Development files for FreeIPA Idmap library
223Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap
224Group: Development/Libraries
225License: LGPL v3+
226Requires: libsss_idmap = %{version}-%{release}
227
228%description -n libsss_idmap-devel
229Development files for FreeIPA Idmap library.
230
231%description -n libsss_idmap-devel -l pl.UTF-8
232Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap.
233
234%package -n libsss_nss_idmap
235Summary: Library for SID based lookups
236Summary(pl.UTF-8): Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID
237Group: Libraries
238License: LGPL v3+
239
240%description -n libsss_nss_idmap
241Utility library for SID based lookups.
242
243%description -n libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
244Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID.
245
246%package -n libsss_nss_idmap-devel
247Summary: Development files for sss_nss_idmap library
248Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap
249Group: Development/Libraries
250License: LGPL v3+
251Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
252
253%description -n libsss_nss_idmap-devel
254Development files for sss_nss_idmap library.
255
256%description -n libsss_nss_idmap-devel -l pl.UTF-8
257Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap.
258
259%package -n python-libsss_nss_idmap
260Summary: Python bindings for libsss_nss_idmap
261Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona do biblioteki libsss_nss_idmap
262Group: Libraries/Python
263License: LGPL v3+
264Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
265
266%description -n python-libsss_nss_idmap
267This package contains the bindings so that libsss_nss_idmap can be
268used by Python applications.
269
270%description -n python-libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
271Ten pakiet zawiera wiązania umożliwiające korzystanie z biblioteki
272libsss_nss_idmap w aplikacjach Pythona.
273
3278078b
JB
274%package -n libsss_simpleifp
275Summary: A library that simplifies work with the InfoPipe responder
276Summary(pl.UTF-8): Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe
277Group: Libraries
278Requires: dbus-libs >= 1.0.0
279Requires: libdhash >= 0.4.2
280
281%description -n libsss_simpleifp
282A library that simplifies work with the InfoPipe responder.
283
284%description -n libsss_simpleifp -l pl.UTF-8
285Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe.
286
287%package -n libsss_simpleifp-devel
288Summary: Header files for libsss_simpleifp library
289Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp
290Group: Development/Libraries
291Requires: dbus-devel >= 1.0.0
292Requires: libdhash-devel >= 0.4.2
293Requires: libsss_simpleifp = %{version}-%{release}
294
295%description -n libsss_simpleifp-devel
296Header files for libsss_simpleifp library.
297
298%description -n libsss_simpleifp-devel -l pl.UTF-8
299Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp.
300
599b73f3
ER
301%prep
302%setup -q
2713c68f 303%patch0 -p1
7168e7f9 304%patch1 -p1
38af2cc5 305%patch2 -p1
7168e7f9 306%patch3 -p1
599b73f3
ER
307
308%build
dacaa562 309%{__libtoolize}
2713c68f
ER
310%{__gettextize}
311%{__aclocal}
312%{__automake}
313%{__autoconf}
dd3b701a 314#CFLAGS="-Wno-deprecated-declarations"
599b73f3 315%configure \
dd3b701a 316 NSCD=/usr/sbin/nscd \
7168e7f9
JB
317 --enable-nfsidmaplibdir=/%{_lib}/libnfsidmap \
318 --enable-nsslibdir=/%{_lib} \
319 --enable-pammoddir=/%{_lib}/security \
320 --disable-rpath \
599b73f3 321 --with-db-path=%{dbpath} \
7168e7f9 322 --with-init-dir=/etc/rc.d/init.d \
38af2cc5 323 --with-initscript=sysv,systemd \
599b73f3
ER
324 --with-pipe-path=%{pipepath} \
325 --with-pubconf-path=%{pubconfpath} \
38af2cc5 326 --with-systemdunitdir=%{systemdunitdir} \
599b73f3
ER
327 --with-test-dir=/dev/shm
328
329%{__make}
330
331%if %{with tests}
332export CK_TIMEOUT_MULTIPLIER=10
333%{__make} check
334unset CK_TIMEOUT_MULTIPLIER
335%endif
336
337%install
338rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
339%{__make} install \
340 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
341
342# Prepare language files
343%find_lang %{name}
344
345# Copy default sssd.conf file
dd3b701a
JB
346install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.api.d
347cp -p src/examples/sssd-example.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
599b73f3
ER
348
349# Copy default logrotate file
350install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d
351cp -p src/examples/logrotate $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d/sssd
352
353# Make sure SSSD is able to run on read-only root
dacaa562 354install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d
599b73f3
ER
355cp -p src/examples/rwtab $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
356
dacaa562
ER
357%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
358%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
dd3b701a
JB
359%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
360%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
dacaa562
ER
361%py_postclean
362
4d07ac90 363# Remove .la files created by libtool
364%{__rm} \
dd3b701a 365 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnss_sss.la \
7168e7f9 366 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnfsidmap/sss.la \
dd3b701a
JB
367 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/security/pam_sss.la \
368 $RPM_BUILD_ROOT%{ldb_modulesdir}/memberof.la \
3278078b 369 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cifs-utils/*.la \
dd3b701a
JB
370 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sss*.la \
371 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/libsss_*.la \
7168e7f9 372 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/modules/lib*.la \
dd3b701a
JB
373 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la \
374 $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/*.la
599b73f3 375
2713c68f
ER
376install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
377
dd3b701a
JB
378echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_client.lang
379echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_tools.lang
dacaa562
ER
380for man in $(find $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/??/man? -type f | sed -e "s#$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/##"); do
381 lang=$(echo $man | cut -c 1-2)
382 case $(basename $man) in
dd3b701a
JB
383 pam_sss.8|sssd_krb5_locator_plugin.8)
384 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_client.lang
385 ;;
386 sss_debuglevel.8|sss_group*.8|sss_obfuscate.8|sss_seed.8|sss_user*.8)
dacaa562
ER
387 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_tools.lang
388 ;;
389 *)
390 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd.lang
599b73f3 391 ;;
599b73f3
ER
392 esac
393done
394
395%clean
396rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
397
398%post
399/sbin/ldconfig
400/sbin/chkconfig --add %{name}
401%service %{name} restart
402
403%preun
404if [ "$1" = "0" ]; then
405 %service -q %{name} stop
406 /sbin/chkconfig --del %{name}
407fi
408
dd3b701a
JB
409%postun -p /sbin/ldconfig
410
599b73f3
ER
411%post client -p /sbin/ldconfig
412%postun client -p /sbin/ldconfig
413
414%post -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
415%postun -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
416
dd3b701a
JB
417%post -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
418%postun -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
419
420%post -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
421%postun -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
422
3278078b
JB
423%post -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
424%postun -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
425
599b73f3
ER
426%files -f sssd.lang
427%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
428%attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_authorizedkeys
429%attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_knownhostsproxy
430%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_cache
599b73f3 431%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sssd
dd3b701a
JB
432%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_sudo.so
433%dir %{_libdir}/sssd
434# internal shared libraries
3278078b 435%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad_common.so
dd3b701a 436%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_child.so
3278078b 437%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_config.so
dd3b701a
JB
438%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_crypt.so
439%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_debug.so
440%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap_common.so
7168e7f9 441%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_semanage.so
dd3b701a
JB
442%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_util.so
443# modules
444%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_simple.so
445%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad.so
446%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ipa.so
447%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5.so
448%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5_common.so
449%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap.so
450%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_proxy.so
451%dir %{_libdir}/sssd/modules
452%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libsss_autofs.so
453%if "%{_libdir}" != "%{_libexecdir}"
454%dir %{_libexecdir}/sssd
455%endif
3278078b 456%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/gpo_child
dd3b701a
JB
457%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/krb5_child
458%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/ldap_child
459%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/proxy_child
7168e7f9 460%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/selinux_child
3278078b 461%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sss_signal
dd3b701a
JB
462%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_autofs
463%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_be
38af2cc5 464%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ifp
dd3b701a
JB
465%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_nss
466%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_pam
467%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ssh
468%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_sudo
469%dir %{_datadir}/sssd
470%{_datadir}/sssd/sssd.api.conf
471%dir %{_datadir}/sssd/sssd.api.d
472%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ad.conf
473%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ipa.conf
474%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-krb5.conf
475%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ldap.conf
476%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-local.conf
477%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-proxy.conf
478%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-simple.conf
7168e7f9 479%attr(755,root,root) /%{_lib}/libnfsidmap/sss.so
599b73f3
ER
480%attr(755,root,root) %{ldb_modulesdir}/memberof.so
481%dir %{sssdstatedir}
482%attr(700,root,root) %dir %{dbpath}
483%dir %{pipepath}
484%dir %{pubconfpath}
485%attr(700,root,root) %dir %{pipepath}/private
486%attr(750,root,root) %dir %{_var}/log/%{name}
487%attr(700,root,root) %dir %{_sysconfdir}/sssd
dd3b701a
JB
488%attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
489%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/sssd
490%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
38af2cc5
JB
491%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/sssd
492%{systemdunitdir}/sssd.service
493/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.sssd.infopipe.conf
3278078b 494%{_datadir}/dbus-1/system-services/org.freedesktop.sssd.infopipe.service
dd3b701a
JB
495%{_mandir}/man1/sss_ssh_authorizedkeys.1*
496%{_mandir}/man1/sss_ssh_knownhostsproxy.1*
7168e7f9 497%{_mandir}/man5/sss_rpcidmapd.5*
599b73f3 498%{_mandir}/man5/sssd.conf.5*
dd3b701a 499%{_mandir}/man5/sssd-ad.5*
38af2cc5 500%{_mandir}/man5/sssd-ifp.5*
599b73f3
ER
501%{_mandir}/man5/sssd-ipa.5*
502%{_mandir}/man5/sssd-krb5.5*
503%{_mandir}/man5/sssd-ldap.5*
504%{_mandir}/man5/sssd-simple.5*
dd3b701a
JB
505%{_mandir}/man5/sssd-sudo.5*
506%{_mandir}/man8/sss_cache.8*
599b73f3
ER
507%{_mandir}/man8/sssd.8*
508%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss.so
dd3b701a
JB
509%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_murmur.so
510%dir %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig
511%{py_sitescriptdir}/SSSDConfig/*.py[co]
512%{py_sitescriptdir}/SSSDConfig-%{version}-py*.egg-info
599b73f3 513
dd3b701a 514%files client -f sssd_client.lang
599b73f3
ER
515%defattr(644,root,root,755)
516%attr(755,root,root) /%{_lib}/libnss_sss.so.2
517%attr(755,root,root) /%{_lib}/security/pam_sss.so
3278078b 518%attr(755,root,root) %{_libdir}/cifs-utils/cifs_idmap_sss.so
dd3b701a 519# FIXME: is it proper path for heimdal? where to package parent dirs?
2713c68f 520#%attr(755,root,root) %{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sssd_krb5_locator_plugin.so
599b73f3
ER
521%{_mandir}/man8/pam_sss.8*
522%{_mandir}/man8/sssd_krb5_locator_plugin.8*
523
dd3b701a 524%files tools -f sssd_tools.lang
599b73f3 525%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a 526%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_debuglevel
599b73f3
ER
527%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupadd
528%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupdel
529%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupmod
530%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupshow
531%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_obfuscate
dd3b701a
JB
532%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_seed
533%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_useradd
534%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_userdel
535%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_usermod
536%{_mandir}/man8/sss_debuglevel.8*
599b73f3
ER
537%{_mandir}/man8/sss_groupadd.8*
538%{_mandir}/man8/sss_groupdel.8*
539%{_mandir}/man8/sss_groupmod.8*
540%{_mandir}/man8/sss_groupshow.8*
dd3b701a
JB
541%{_mandir}/man8/sss_obfuscate.8*
542%{_mandir}/man8/sss_seed.8*
599b73f3
ER
543%{_mandir}/man8/sss_useradd.8*
544%{_mandir}/man8/sss_userdel.8*
545%{_mandir}/man8/sss_usermod.8*
599b73f3
ER
546
547%files -n libipa_hbac
548%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
549%attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so.*.*.*
550%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libipa_hbac.so.0
599b73f3
ER
551
552%files -n libipa_hbac-devel
553%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a 554%attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so
599b73f3 555%{_includedir}/ipa_hbac.h
599b73f3
ER
556%{_pkgconfigdir}/ipa_hbac.pc
557
558%files -n python-libipa_hbac
559%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
560%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pyhbac.so
561
562%files -n libsss_idmap
563%defattr(644,root,root,755)
564%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so.*.*.*
565%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_idmap.so.0
566
567%files -n libsss_idmap-devel
568%defattr(644,root,root,755)
569%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so
570%{_includedir}/sss_idmap.h
571%{_pkgconfigdir}/sss_idmap.pc
572
573%files -n libsss_nss_idmap
574%defattr(644,root,root,755)
575%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.*.*.*
576%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.0
577
578%files -n libsss_nss_idmap-devel
579%defattr(644,root,root,755)
580%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so
581%{_includedir}/sss_nss_idmap.h
582%{_pkgconfigdir}/sss_nss_idmap.pc
583
584%files -n python-libsss_nss_idmap
585%defattr(644,root,root,755)
38af2cc5 586%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_nss_idmap.so
3278078b
JB
587
588%files -n libsss_simpleifp
589%defattr(644,root,root,755)
590%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.*.*.*
591%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.0
592
593%files -n libsss_simpleifp-devel
594%defattr(644,root,root,755)
595%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so
596%{_includedir}/sss_sifp.h
597%{_includedir}/sss_sifp_dbus.h
598%{_pkgconfigdir}/sss_simpleifp.pc
7168e7f9
JB
599
600%files libwbclient
601%defattr(644,root,root,755)
602%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so.*
603
604%files libwbclient-devel
605%defattr(644,root,root,755)
606%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libwbclient.so
607%{_includedir}/wbclient_sssd.h
608%{_pkgconfigdir}/wbclient_sssd.pc
This page took 0.331589 seconds and 4 git commands to generate.