]> git.pld-linux.org Git - packages/rsyslog.git/commitdiff
- added normalize,ksi,mmgrok,mmkubernetes,amqp subpackages; release 2 auto/th/rsyslog-8.2004.0-2
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 2 Jun 2020 20:21:29 +0000 (22:21 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 2 Jun 2020 20:21:29 +0000 (22:21 +0200)
rsyslog.spec

index 76fbc063a7cf5e7f5ed82440263264fc2eea2083..d9cb275557bea24eee1db1e67bf37af1a55975f0 100644 (file)
@@ -1,18 +1,16 @@
 # TODO
 # - without gssapi still generates dep on heimdal-libs
-# --enable-ksi-ls12 (BR: libksi >= 3.19.0)
-# --enable-mmgrok (BR: glib2-devel >= 2.0, grok)
-# --enable-mmkubernetes (BR: curl lognorm >= 2.0.3)
-# --enable-mmnormalize (BR: liblognorm-devel >= 2.0.3)
-# --enable-pmnormalize (BR: liblognorm-devel >= 2.0.3)
-# --enable-omamqp1? (BR: libqpid-proton >= 0.9)
 # --enable-omhdfs? (BR: hdfs.h or hadoop/hdfs.h)
 #
 # Conditional build:
+%bcond_without amqp            # AMQP (Qpid Proton) output support
 %bcond_without curl            # clickhouse, elasticsearch, fmhttp, imdocker, and omhttpfs support vis curl
 %bcond_without dbi             # database support via libdbi
+%bcond_without grok            # mmgrok support
 %bcond_without gssapi          # GSSAPI Kerberos 5 support
 %bcond_without kafka           # Kafka output support
+%bcond_without ksi             # log file signing support (via GuardTime KSI LS12)
+%bcond_without lognorm         # normalization modules
 %bcond_without maxminddb       # MaxmindDB dblookup support
 %bcond_without mongodb         # MongoDB output support
 %bcond_without mysql           # MySQL database support
@@ -36,7 +34,7 @@ Summary(pt_BR.UTF-8): Registrador de log do sistema linux
 Summary(tr.UTF-8):     Linux sistem ve çekirdek kayıt süreci
 Name:          rsyslog
 Version:       8.2004.0
-Release:       1
+Release:       2
 License:       GPL v3+
 Group:         Daemons
 #Source0Download: https://www.rsyslog.com/downloads/download-v8-stable/
@@ -49,16 +47,19 @@ Source4:    %{name}.logrotate
 Patch0:                rsyslog-systemd.patch
 URL:           https://www.rsyslog.com/
 %{?with_zeromq:BuildRequires:  czmq-devel >= 3.0.2}
+%{?with_grok:BuildRequires:    glib2-devel >= 2.0}
 BuildRequires: gnutls-devel >= 1.4.0
+%{?with_grok:BuildRequires:    grok-devel}
 %{?with_gssapi:BuildRequires:  heimdal-devel}
 %{?with_redis:BuildRequires:   hiredis-devel >= 0.10.1}
 BuildRequires: libdbi-devel
 BuildRequires: libestr-devel >= 0.1.9
 BuildRequires: libfastjson-devel >= 0.99.8
 BuildRequires: libgcrypt-devel
+%{?with_ksi:BuildRequires:     libksi-devel >= 3.19.0}
 %{?with_rfc3195:BuildRequires: liblogging-rfc3195-devel >= 1.0.1}
 BuildRequires: liblogging-stdlog-devel >= 1.0.3
-#BuildRequires:        liblognorm-devel >= 2.0.3
+%{?with_lognorm:BuildRequires: liblognorm-devel >= 2.0.3}
 %{?with_maxminddb:BuildRequires:       libmaxminddb-devel}
 BuildRequires: libnet-devel >= 1:1.1
 %{?with_kafka:BuildRequires:   librdkafka-devel >= 0.9.1}
@@ -68,6 +69,7 @@ BuildRequires:        libuuid-devel
 %{?with_mysql:BuildRequires:   mysql-devel}
 %{?with_snmp:BuildRequires:    net-snmp-devel}
 %{?with_openssl:BuildRequires: openssl-devel >= 0.9.7}
+%{?with_amqp:BuildRequires:    qpid-proton-c-devel >= 0.9}
 BuildRequires: pkgconfig
 %{?with_pgsql:BuildRequires:   postgresql-devel}
 %{?with_rabbitmq:BuildRequires:        rabbitmq-c-devel >= 0.2.0}
@@ -201,6 +203,22 @@ RELP input/output support for rsyslog.
 %description relp -l pl.UTF-8
 Obsługa wejścia/wyjścia RELP dla rsysloga.
 
+%package normalize
+Summary:       Normalization plugins for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczki normalizujące dla rsysloga
+Group:         Daemons
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      liblognorm >= 2.0.3
+
+%description normalize
+rsyslog message modification and parser modules for parsing and
+normalizing incoming messages with liblognorm.
+
+%description normalize -l pl.UTF-8
+Moduły rsysloga: modyfikujący komuynikaty i analizujący do analizy i
+normalizowania przychodzących komunikatów przy użyciu biblioteki
+liblognorm.
+
 %package rfc3195
 Summary:       RFC 3195 input support for rsyslog
 Summary(pl.UTF-8):     Obsługa wejścia RFC 3195 dla rsysloga
@@ -231,6 +249,19 @@ Ten pakiet zawiera wtyczkę rsysloga zapewniającą możliwośc odbierania
 komunikatów sysloga poprzez protokół nadchodzącego standardu IETF
 syslog-transport-tls.
 
+%package ksi
+Summary:       GuardTime KSI-LS12 signing support for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Obsługa podpisów GuardTime KSI-LS12 dl rsysloga
+Group:         Daemons
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      libksi-devel >= 3.19.0
+
+%description ksi
+GuardTime KSI-LS12 signing support for rsyslog.
+
+%description ksi -l pl.UTF-8
+Obsługa podpisów GuardTime KSI-LS12 dl rsysloga.
+
 %package mmdblookup
 Summary:       Maxmind DB lookup module for rsyslog
 Summary(pl.UTF-8):     Moduł wyszukujący w bazie Maxmind DB dla rsysloga
@@ -243,6 +274,52 @@ Maxmind DB lookup module for rsyslog.
 %description mmdblookup -l pl.UTF-8
 Moduł wyszukujący w bazie Maxmind DB dla rsysloga.
 
+%package mmgrok
+Summary:       Grok Message Modify plugin for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka modyfikująca komunikaty Grok dla rsysloga
+Group:         Daemons
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description mmgrok
+Grok Message Modify plugin for rsyslog. Messages are parsed into a
+structured JSON data.
+
+%description mmgrok -l pl.UTF-8
+Wtyczka modyfikująca komunikaty Grok dla rsysloga. Komunikaty są
+przetwarzane do ustrukturyzowanych danych JSON.
+
+%package mmkubernetes
+Summary:       Kubernetes message modify plugin for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Wtyczka modyfikująca Kubernetes dla rsysloga
+Group:         Daemons
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      liblognorm >= 2.0.3
+
+%description mmkubernetes
+rsyslog message modification module that uses metadata obtained from
+the message to query Kubernetes and obtain additional metadata
+relating to the container instance.
+
+%description mmkubernetes -l pl.UTF-8
+Moduł rsysloga modyfikujący komunikaty, wykorzystujący metadane
+wydobyte z komunikatu do odpytania Kubernetesa i uzyskania
+dodatkowych metadanych dotyczących instancji kontenera.
+
+%package amqp
+Summary:       AMQP1 output support for rsyslog
+Summary(pl.UTF-8):     Obsługa wyjścia AMQP1 do rsysloga
+Group:         Daemons
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      qpid-proton-c >= 0.9
+
+%description amqp
+This output plugin enables rsyslog to send messages to an AMQP 1.0
+protocol compliant message bus.
+
+%description amqp -l pl.UTF-8
+Wtyczka wyjściowa rsysloga wysyłająca komunikaty do magistrali
+zgodnej z protokołem AMQP 1.0.
+
 %package hiredis
 Summary:       REDIS output support for rsyslog
 Summary(pl.UTF-8):     Obsługa wyjścia REDIS dla rsysloga
@@ -359,6 +436,10 @@ naprzemiennie z pewnej liczby portów źródłowych.
 %setup -q
 %patch0 -p1
 
+%{__mv} contrib/imczmq/README{,.imczmq}
+%{__mv} contrib/omczmq/README{,.omczmq}
+%{__mv} plugins/omelasticsearch/README{,.omelasticsearch}
+
 %build
 %configure \
        --disable-silent-rules \
@@ -377,7 +458,8 @@ naprzemiennie z pewnej liczby portów źródłowych.
        %{?with_kafka:--enable-imkafka} \
        --enable-impstats \
        --enable-imptcp \
-       --enable-imtemplate \
+       --enable-imtuxedoulog \
+       %{?with_ksi:--enable-ksi-ls12} \
        %{?with_dbi:--enable-libdbi} \
        %{!?with_systemd:--disable-libsystemd} \
        --enable-mail \
@@ -386,7 +468,12 @@ naprzemiennie z pewnej liczby portów źródłowych.
        --enable-mmcount \
        %{?with_maxminddb:--enable-mmdblookup} \
        --enable-mmfields \
+       %{?with_grok:--enable-mmgrok} \
        --enable-mmjsonparse \
+%if %{with curl} && %{with lognorm}
+       --enable-mmkubernetes \
+%endif
+       %{?with_lognorm:--enable-mmnormalize} \
        --enable-mmpstrucdata \
        %{?with_openssl:--enable-mmrfc5424addhmac} \
        --enable-mmrm1stspace \
@@ -395,8 +482,8 @@ naprzemiennie z pewnej liczby portów źródłowych.
        --enable-mmtaghostname \
        --enable-mmutf8fix \
        %{?with_mysql:--enable-mysql} \
+       %{?with_amqp:--enable-omamqp1} \
        %{?with_zeromq:--enable-omczmq} \
-       --enable-omdbalerting \
        --enable-omfile-hardened \
        %{?with_curl:--enable-omhttp} \
        %{?with_curl:--enable-omhttpfs} \
@@ -409,7 +496,6 @@ naprzemiennie z pewnej liczby portów źródłowych.
        --enable-omruleset \
        --enable-omstdout \
        %{?with_tcl:--enable-omtcl} \
-       --enable-omtemplate \
        --enable-omudpspoof \
        --enable-omuxsock \
        %{?with_pgsql:--enable-pgsql} \
@@ -418,12 +504,11 @@ naprzemiennie z pewnej liczby portów źródłowych.
        --enable-pmcisconames \
        --enable-pmdb2diag \
        --enable-pmlastmsg \
+       %{?with_lognorm:--enable-pmnormalize} \
        --enable-pmpanngfw \
-       --enable-pmrfc3164sd \
        --enable-pmsnare \
        %{?with_relp:--enable-relp} \
        %{?with_rfc3195:--enable-rfc3195} \
-       --enable-smcustbindcdr \
        %{?with_snmp:--enable-snmp} \
        --enable-unlimited-select \
        --enable-usertools \
@@ -539,6 +624,7 @@ fi
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/impstats.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imptcp.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imtcp.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imtuxedoulog.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imudp.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imuxsock.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmcry_gcry.so
@@ -582,6 +668,7 @@ fi
 %if %{with curl}
 %files http
 %defattr(644,root,root,755)
+%doc plugins/omelasticsearch/README.omelasticsearch
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/fmhttp.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imdocker.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omclickhouse.so
@@ -601,6 +688,7 @@ fi
 %if %{with zeromq}
 %files czmq
 %defattr(644,root,root,755)
+%doc contrib/imczmq/README.imczmq contrib/omczmq/README.omczmq
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imczmq.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omczmq.so
 %endif
@@ -619,6 +707,13 @@ fi
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omrelp.so
 %endif
 
+%if %{with lognorm}
+%files normalize
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmnormalize.so
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmnormalize.so
+%endif
+
 %if %{with rfc3195}
 %files rfc3195
 %defattr(644,root,root,755)
@@ -629,15 +724,41 @@ fi
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnsd_gtls.so
 
+%if %{with ksi}
+%files ksi
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmsig_ksi_ls12.so
+%endif
+
 %if %{with maxminddb}
 %files mmdblookup
 %defattr(644,root,root,755)
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmdblookup.so
 %endif
 
+%if %{with grok}
+%files mmgrok
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc contrib/mmgrok/README
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmgrok.so
+%endif
+
+%if %{with curl} && %{with lognorm}
+%files mmkubernetes
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmkubernetes.so
+%endif
+
+%if %{with amqp}
+%files amqp
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omamqp1.so
+%endif
+
 %if %{with redis}
 %files hiredis
 %defattr(644,root,root,755)
+%doc contrib/omhiredis/README
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omhiredis.so
 %endif
 
@@ -650,6 +771,7 @@ fi
 %if %{with mongodb}
 %files mongodb
 %defattr(644,root,root,755)
+%doc plugins/ommongodb/README
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ommongodb.so
 %endif
 
This page took 0.139448 seconds and 4 git commands to generate.