- added normalize,ksi,mmgrok,mmkubernetes,amqp subpackages; release 2
[packages/rsyslog.git] / rsyslog.spec
1 # TODO
2 # - without gssapi still generates dep on heimdal-libs
3 # --enable-omhdfs? (BR: hdfs.h or hadoop/hdfs.h)
4 #
5 # Conditional build:
6 %bcond_without  amqp            # AMQP (Qpid Proton) output support
7 %bcond_without  curl            # clickhouse, elasticsearch, fmhttp, imdocker, and omhttpfs support vis curl
8 %bcond_without  dbi             # database support via libdbi
9 %bcond_without  grok            # mmgrok support
10 %bcond_without  gssapi          # GSSAPI Kerberos 5 support
11 %bcond_without  kafka           # Kafka output support
12 %bcond_without  ksi             # log file signing support (via GuardTime KSI LS12)
13 %bcond_without  lognorm         # normalization modules
14 %bcond_without  maxminddb       # MaxmindDB dblookup support
15 %bcond_without  mongodb         # MongoDB output support
16 %bcond_without  mysql           # MySQL database support
17 %bcond_with     openssl         # mmrfc5424addhmac module
18 %bcond_without  pgsql           # PostgreSQL database support
19 %bcond_without  rabbitmq        # RammitMQ support
20 %bcond_without  redis           # REDIS output support via hiredis
21 %bcond_without  relp            # RELP input/output support
22 %bcond_without  rfc3195         # RFC 3195 input support
23 %bcond_without  snmp            # SNMP support
24 %bcond_with     tcl             # Tcl output support [broken tcl linking]
25 %bcond_without  zeromq          # 0MQ input/output support via czmq
26 %bcond_without  systemd         # systemd integration and journal (input/output) support
27
28 Summary:        Linux system and kernel logger
29 Summary(de.UTF-8):      Linux-System- und Kerner-Logger
30 Summary(es.UTF-8):      Registrador de log del sistema linux
31 Summary(fr.UTF-8):      Le système Linux et le logger du noyau
32 Summary(pl.UTF-8):      Programy logujące zdarzenia w systemie i jądrze Linuksa
33 Summary(pt_BR.UTF-8):   Registrador de log do sistema linux
34 Summary(tr.UTF-8):      Linux sistem ve çekirdek kayıt süreci
35 Name:           rsyslog
36 Version:        8.2004.0
37 Release:        2
38 License:        GPL v3+
39 Group:          Daemons
40 #Source0Download: https://www.rsyslog.com/downloads/download-v8-stable/
41 Source0:        https://www.rsyslog.com/files/download/rsyslog/%{name}-%{version}.tar.gz
42 # Source0-md5:  375a60ab0f461367f84f07a5dbda6de2
43 Source1:        %{name}.init
44 Source2:        %{name}.conf
45 Source3:        %{name}.sysconfig
46 Source4:        %{name}.logrotate
47 Patch0:         rsyslog-systemd.patch
48 URL:            https://www.rsyslog.com/
49 %{?with_zeromq:BuildRequires:   czmq-devel >= 3.0.2}
50 %{?with_grok:BuildRequires:     glib2-devel >= 2.0}
51 BuildRequires:  gnutls-devel >= 1.4.0
52 %{?with_grok:BuildRequires:     grok-devel}
53 %{?with_gssapi:BuildRequires:   heimdal-devel}
54 %{?with_redis:BuildRequires:    hiredis-devel >= 0.10.1}
55 BuildRequires:  libdbi-devel
56 BuildRequires:  libestr-devel >= 0.1.9
57 BuildRequires:  libfastjson-devel >= 0.99.8
58 BuildRequires:  libgcrypt-devel
59 %{?with_ksi:BuildRequires:      libksi-devel >= 3.19.0}
60 %{?with_rfc3195:BuildRequires:  liblogging-rfc3195-devel >= 1.0.1}
61 BuildRequires:  liblogging-stdlog-devel >= 1.0.3
62 %{?with_lognorm:BuildRequires:  liblognorm-devel >= 2.0.3}
63 %{?with_maxminddb:BuildRequires:        libmaxminddb-devel}
64 BuildRequires:  libnet-devel >= 1:1.1
65 %{?with_kafka:BuildRequires:    librdkafka-devel >= 0.9.1}
66 %{?with_relp:BuildRequires:     librelp-devel >= 1.2.14}
67 BuildRequires:  libuuid-devel
68 %{?with_mongodb:BuildRequires:  mongo-c-driver-devel >= 1.0}
69 %{?with_mysql:BuildRequires:    mysql-devel}
70 %{?with_snmp:BuildRequires:     net-snmp-devel}
71 %{?with_openssl:BuildRequires:  openssl-devel >= 0.9.7}
72 %{?with_amqp:BuildRequires:     qpid-proton-c-devel >= 0.9}
73 BuildRequires:  pkgconfig
74 %{?with_pgsql:BuildRequires:    postgresql-devel}
75 %{?with_rabbitmq:BuildRequires: rabbitmq-c-devel >= 0.2.0}
76 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.626
77 %{?with_systemd:BuildRequires:  systemd-devel >= 1:234}
78 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel}
79 BuildRequires:  xxHash-devel
80 BuildRequires:  zlib-devel
81 Requires(post): fileutils
82 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
83 Requires(post,preun):   rc-scripts >= 0.2.0
84 Requires(postun):       /usr/sbin/groupdel
85 Requires(postun):       /usr/sbin/userdel
86 Requires(pre):  /bin/id
87 Requires(pre):  /usr/bin/getgid
88 Requires(pre):  /usr/lib/rpm/user_group.sh
89 Requires(pre):  /usr/sbin/groupadd
90 Requires(pre):  /usr/sbin/useradd
91 Requires(pre):  /usr/sbin/usermod
92 Requires(post,preun,postun):    systemd-units >= 38
93 Requires(triggerpostun):        sed >= 4.0
94 # for vservers we don't need klogd and syslog works without klogd
95 # (just it doesn't log kernel buffer into syslog)
96 # Requires:     klogd
97 Requires:       libestr >= 0.1.9
98 Requires:       libfastjson >= 0.99.8
99 Requires:       liblogging-stdlog >= 1.0.3
100 Requires:       logrotate >= 3.2-3
101 Requires:       psmisc >= 20.1
102 Requires:       systemd-units >= 38
103 Provides:       group(syslog)
104 Provides:       service(klogd)
105 Provides:       service(syslog)
106 Provides:       syslogdaemon
107 Provides:       user(syslog)
108 Obsoletes:      msyslog
109 Obsoletes:      rsyslog-systemd
110 Obsoletes:      sysklogd
111 Obsoletes:      syslog-ng
112 Conflicts:      cronie < 1.5.0-3
113 Conflicts:      fcron < 3.1.2-5
114 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
115
116 %description
117 Rsyslog is an enhanced multi-threaded syslogd supporting, among
118 others, MySQL, syslog/tcp, RFC 3195, permitted sender lists, filtering
119 on any message part, and fine grain output format control. It is quite
120 compatible to stock sysklogd and can be used as a drop-in replacement.
121 Its advanced features make it suitable for enterprise-class,
122 encryption protected syslog relay chains while at the same time being
123 very easy to setup for the novice user.
124
125 %description -l pl.UTF-8
126 rsyslog to zaawansowany, wielowątkowy syslogd obsługujący m.in.
127 MySQL-a, syslog/tcp, RFC 3195, listy dopuszczalnych nadawców,
128 filtrowanie po częściach komunikatów i szczegółową kontrolę formatu
129 wyjściowego. Jest w miarę kompatybilny ze zwykłym sysklogd i może być
130 używany jako jego zamiennik. Jego zaawansowane możliwości czynią go
131 odpowiednim do produkcyjnych, szyfrowanych łańcuchów przekazywania
132 logów, a jednocześnie jest przy tym łatwy do skonfigurowania dla
133 początkującego użytkownika.
134
135 %package gssapi
136 Summary:        GSSAPI authentication and encryption support for rsyslog
137 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa uwierzytelniania GSSAPI i szyfrowania dla rsysloga
138 Group:          Daemons
139 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
140
141 %description gssapi
142 The rsyslog-gssapi package contains the rsyslog plugins which support
143 GSSAPI authentication and secure connections. GSSAPI is commonly used
144 for Kerberos authentication.
145
146 %description gssapi -l pl.UTF-8
147 Pakiet rsyslog-gssapi zawiera wtyczki rsysloga obsługujące
148 uwierzytelnianie GSSAPI i bezpieczne połączenia. GSSAPI jest
149 powszechnie używane do uwierzytelniania Kerberos.
150
151 %package http
152 Summary:        HTTP support modules for rsyslog
153 Summary(pl.UTF-8):      Moduły obsługujące HTTP dla rsysloga
154 Group:          Daemons
155 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
156
157 %description http
158 HTTP support modules for rsyslog: http function module, docker input
159 module, clickhouse output module, elasticsearch output module, http
160 output module and httpfs output module.
161
162 %description http -l pl.UTF-8
163 Moduły obsługujące HTTP dla rsysloga: moduł funkcji http, moduł
164 wejściowy docker, moduł wyjściowy clickhouse, moduł wyjściowy
165 elasticsearch i moduł wyjściowy http i moduł wyjściowy httpfs.
166
167 %package czmq
168 Summary:        0MQ input/output support for rsyslog
169 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wejścia/wyjścia 0MQ dla rsysloga
170 Group:          Daemons
171 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
172 Requires:       czmq >= 3.0.2
173
174 %description czmq
175 0MQ input/output support for rsyslog.
176
177 %description czmq -l pl.UTF-8
178 Obsługa wejścia/wyjścia 0MQ dla rsysloga.
179
180 %package kafka
181 Summary:        Kafka input/output support for rsyslog
182 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wejścia/wyjścia Kafka dla rsysloga
183 Group:          Daemons
184 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
185 Requires:       librdkafka >= 0.9.1
186
187 %description kafka
188 Kafka input/output support for rsyslog.
189
190 %description kafka -l pl.UTF-8
191 Obsługa wejścia/wyjścia Kafka dla rsysloga.
192
193 %package relp
194 Summary:        RELP input/output support for rsyslog
195 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wejścia/wyjścia RELP dla rsysloga
196 Group:          Daemons
197 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
198 Requires:       librelp >= 1.2.14
199
200 %description relp
201 RELP input/output support for rsyslog.
202
203 %description relp -l pl.UTF-8
204 Obsługa wejścia/wyjścia RELP dla rsysloga.
205
206 %package normalize
207 Summary:        Normalization plugins for rsyslog
208 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki normalizujące dla rsysloga
209 Group:          Daemons
210 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
211 Requires:       liblognorm >= 2.0.3
212
213 %description normalize
214 rsyslog message modification and parser modules for parsing and
215 normalizing incoming messages with liblognorm.
216
217 %description normalize -l pl.UTF-8
218 Moduły rsysloga: modyfikujący komuynikaty i analizujący do analizy i
219 normalizowania przychodzących komunikatów przy użyciu biblioteki
220 liblognorm.
221
222 %package rfc3195
223 Summary:        RFC 3195 input support for rsyslog
224 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wejścia RFC 3195 dla rsysloga
225 Group:          Daemons
226 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
227 Requires:       liblogging-rfc3195 >= 1.0.1
228
229 %description rfc3195
230 RFC 3195 input support for rsyslog.
231
232 %description rfc3195 -l pl.UTF-8
233 Obsługa wejścia RFC 3195 dla rsysloga.
234
235 %package gnutls
236 Summary:        TLS protocol support for rsyslog
237 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa protokołu TLS dla rsysloga
238 Group:          Daemons
239 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
240 Requires:       gnutls-libs >= 1.4.0
241
242 %description gnutls
243 The rsyslog-gnutls package contains the rsyslog plugin that provide
244 the ability to receive syslog messages via upcoming
245 syslog-transport-tls IETF standard protocol.
246
247 %description gnutls -l pl.UTF-8
248 Ten pakiet zawiera wtyczkę rsysloga zapewniającą możliwośc odbierania
249 komunikatów sysloga poprzez protokół nadchodzącego standardu IETF
250 syslog-transport-tls.
251
252 %package ksi
253 Summary:        GuardTime KSI-LS12 signing support for rsyslog
254 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa podpisów GuardTime KSI-LS12 dl rsysloga
255 Group:          Daemons
256 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
257 Requires:       libksi-devel >= 3.19.0
258
259 %description ksi
260 GuardTime KSI-LS12 signing support for rsyslog.
261
262 %description ksi -l pl.UTF-8
263 Obsługa podpisów GuardTime KSI-LS12 dl rsysloga.
264
265 %package mmdblookup
266 Summary:        Maxmind DB lookup module for rsyslog
267 Summary(pl.UTF-8):      Moduł wyszukujący w bazie Maxmind DB dla rsysloga
268 Group:          Daemons
269 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
270
271 %description mmdblookup
272 Maxmind DB lookup module for rsyslog.
273
274 %description mmdblookup -l pl.UTF-8
275 Moduł wyszukujący w bazie Maxmind DB dla rsysloga.
276
277 %package mmgrok
278 Summary:        Grok Message Modify plugin for rsyslog
279 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka modyfikująca komunikaty Grok dla rsysloga
280 Group:          Daemons
281 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
282
283 %description mmgrok
284 Grok Message Modify plugin for rsyslog. Messages are parsed into a
285 structured JSON data.
286
287 %description mmgrok -l pl.UTF-8
288 Wtyczka modyfikująca komunikaty Grok dla rsysloga. Komunikaty są
289 przetwarzane do ustrukturyzowanych danych JSON.
290
291 %package mmkubernetes
292 Summary:        Kubernetes message modify plugin for rsyslog
293 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka modyfikująca Kubernetes dla rsysloga
294 Group:          Daemons
295 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
296 Requires:       liblognorm >= 2.0.3
297
298 %description mmkubernetes
299 rsyslog message modification module that uses metadata obtained from
300 the message to query Kubernetes and obtain additional metadata
301 relating to the container instance.
302
303 %description mmkubernetes -l pl.UTF-8
304 Moduł rsysloga modyfikujący komunikaty, wykorzystujący metadane
305 wydobyte z komunikatu do odpytania Kubernetesa i uzyskania
306 dodatkowych metadanych dotyczących instancji kontenera.
307
308 %package amqp
309 Summary:        AMQP1 output support for rsyslog
310 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wyjścia AMQP1 do rsysloga
311 Group:          Daemons
312 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
313 Requires:       qpid-proton-c >= 0.9
314
315 %description amqp
316 This output plugin enables rsyslog to send messages to an AMQP 1.0
317 protocol compliant message bus.
318
319 %description amqp -l pl.UTF-8
320 Wtyczka wyjściowa rsysloga wysyłająca komunikaty do magistrali
321 zgodnej z protokołem AMQP 1.0.
322
323 %package hiredis
324 Summary:        REDIS output support for rsyslog
325 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wyjścia REDIS dla rsysloga
326 Group:          Daemons
327 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
328 Requires:       hiredis >= 0.10.1
329
330 %description hiredis
331 REDIS output support for rsyslog.
332
333 %description hiredis -l pl.UTF-8
334 Obsługa wyjścia REDIS dla rsysloga.
335
336 %package dbi
337 Summary:        libdbi database support for rsyslog
338 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa baz danych przez libdbi dla rsysloga
339 Group:          Daemons
340 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
341
342 %description dbi
343 This module supports a large number of database systems via
344 libdbi. Libdbi abstracts the database layer and provides drivers for
345 many systems. Drivers are available via the libdbi-drivers project.
346
347 %description dbi -l pl.UTF-8
348 Ten moduł obsłuje wiele różnych systemów baz danych poprzez libdbi.
349 Libdbi to abstrakcyjna warstwa baz danych, udostępniająca sterowniki
350 do wielu systemów; sterowniki są dostępne w projekcie libdbi-drivers.
351
352 %package mongodb
353 Summary:        MongoDB output support for rsyslog
354 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wyjścia MongoDB dla rsysloga
355 Group:          Daemons
356 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
357
358 %description mongodb
359 MongoDB output support for rsyslog.
360
361 %description mongodb -l pl.UTF-8
362 Obsługa wyjścia MongoDB dla rsysloga.
363
364 %package mysql
365 Summary:        MySQL support for rsyslog
366 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa MySQL-a do rsysloga
367 Group:          Daemons
368 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
369
370 %description mysql
371 The rsyslog-mysql package contains a dynamic shared object that will
372 add MySQL database support to rsyslog.
373
374 %description mysql -l pl.UTF-8
375 Pakiet rsyslog-mysql zawiera moduł dynamiczny dodający obsługę bazy
376 danych MySQL do rsysloga.
377
378 %package pgsql
379 Summary:        PostgresSQL support for rsyslog
380 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa PostgreSQL-a dla rsysloga
381 Group:          Daemons
382 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
383
384 %description pgsql
385 The rsyslog-pgsql package contains a dynamic shared object that will
386 add PostgreSQL database support to rsyslog.
387
388 %description pgsql -l pl.UTF-8
389 Pakiet rsyslog-pgsql zawiera moduł dynamiczny dodający obsługę bazy
390 danych PostgreSQL do rsysloga.
391
392 %package rabbitmq
393 Summary:        RabbitMQ output support for rsyslog
394 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wyjścia RabbitMQ dla rsysloga
395 Group:          Daemons
396 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
397 Requires:       rabbitmq-c >= 0.2.0
398
399 %description rabbitmq
400 RabbitMQ output support for rsyslog.
401
402 %description rabbitmq -l pl.UTF-8
403 Obsługa wyjścia RabbitMQ dla rsysloga.
404
405 %package snmp
406 Summary:        SNMP protocol support for rsyslog
407 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa protokołu SNMP dla rsysloga
408 Group:          Daemons
409 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
410
411 %description snmp
412 The rsyslog-snmp package contains the rsyslog plugin that provides the
413 ability to send syslog messages as SNMPv1 and SNMPv2c traps.
414
415 %description snmp -l pl.UTF-8
416 Ten pakiet zawiera wtyczkę rsysloga zapewniającą możliwość wysyłania
417 komunikatów sysloga jako pułapki SNMPv1 i SNMPv2c.
418
419 %package udpspoof
420 Summary:        The omudpspoof module for rsyslog
421 Summary(pl.UTF-8):      Moduł omudspoof dla rsysloga
422 Group:          Daemons
423 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
424
425 %description udpspoof
426 This module is similar to the regular UDP forwarder, but permits to
427 spoof the sender address. Also, it enables to circle through a number
428 of source ports.
429
430 %description udpspoof -l pl.UTF-8
431 Ten moduł jest podobny do zwykłego przekaźnika UDP, ale pozwana na
432 fałszowanie adresu nadawcy. Dodatkowo umożliwia wysyłanie
433 naprzemiennie z pewnej liczby portów źródłowych.
434
435 %prep
436 %setup -q
437 %patch0 -p1
438
439 %{__mv} contrib/imczmq/README{,.imczmq}
440 %{__mv} contrib/omczmq/README{,.omczmq}
441 %{__mv} plugins/omelasticsearch/README{,.omelasticsearch}
442
443 %build
444 %configure \
445         --disable-silent-rules \
446         %{?with_curl:--enable-clickhouse} \
447         %{?with_curl:--enable-elasticsearch} \
448         --enable-fmhash-xxhash \
449         %{!?with_curl:--disable-fmhttp} \
450         --enable-gnutls \
451         %{?with_gssapi:--enable-gssapi-krb5} \
452         --enable-imbatchreport \
453         --enable-imdiag \
454         %{?with_curl:--enable-imdocker} \
455         --enable-imfile \
456         %{?with_zeromq:--enable-imczmq} \
457         %{?with_systemd:--enable-imjournal} \
458         %{?with_kafka:--enable-imkafka} \
459         --enable-impstats \
460         --enable-imptcp \
461         --enable-imtuxedoulog \
462         %{?with_ksi:--enable-ksi-ls12} \
463         %{?with_dbi:--enable-libdbi} \
464         %{!?with_systemd:--disable-libsystemd} \
465         --enable-mail \
466         --enable-mmanon \
467         --enable-mmaudit \
468         --enable-mmcount \
469         %{?with_maxminddb:--enable-mmdblookup} \
470         --enable-mmfields \
471         %{?with_grok:--enable-mmgrok} \
472         --enable-mmjsonparse \
473 %if %{with curl} && %{with lognorm}
474         --enable-mmkubernetes \
475 %endif
476         %{?with_lognorm:--enable-mmnormalize} \
477         --enable-mmpstrucdata \
478         %{?with_openssl:--enable-mmrfc5424addhmac} \
479         --enable-mmrm1stspace \
480         --enable-mmsequence \
481         --enable-mmsnmptrapd \
482         --enable-mmtaghostname \
483         --enable-mmutf8fix \
484         %{?with_mysql:--enable-mysql} \
485         %{?with_amqp:--enable-omamqp1} \
486         %{?with_zeromq:--enable-omczmq} \
487         --enable-omfile-hardened \
488         %{?with_curl:--enable-omhttp} \
489         %{?with_curl:--enable-omhttpfs} \
490         %{?with_redis:--enable-omhiredis} \
491         %{?with_systemd:--enable-omjournal} \
492         %{?with_kafka:--enable-omkafka} \
493         %{?with_mongodb:--enable-ommongodb} \
494         --enable-omprog \
495         %{?with_rabbitmq:--enable-omrabbitmq} \
496         --enable-omruleset \
497         --enable-omstdout \
498         %{?with_tcl:--enable-omtcl} \
499         --enable-omudpspoof \
500         --enable-omuxsock \
501         %{?with_pgsql:--enable-pgsql} \
502         --enable-pmaixforwardedfrom \
503         --enable-pmciscoios \
504         --enable-pmcisconames \
505         --enable-pmdb2diag \
506         --enable-pmlastmsg \
507         %{?with_lognorm:--enable-pmnormalize} \
508         --enable-pmpanngfw \
509         --enable-pmsnare \
510         %{?with_relp:--enable-relp} \
511         %{?with_rfc3195:--enable-rfc3195} \
512         %{?with_snmp:--enable-snmp} \
513         --enable-unlimited-select \
514         --enable-usertools \
515         --with-systemdsystemunitdir=%{systemdunitdir}
516
517 %{__make}
518
519 %install
520 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
521 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig,rc.d/init.d,logrotate.d,rsyslog.d} \
522         $RPM_BUILD_ROOT{%{_sbindir},%{_mandir}/man{5,8},%{_bindir}} \
523         $RPM_BUILD_ROOT/{dev,var/log}
524
525 %{__make} install \
526         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
527
528 install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/rsyslog
529 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rsyslog.conf
530 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rsyslog
531 cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/logrotate.d/rsyslog
532
533 for n in cron daemon debug kernel lpr maillog messages secure spooler syslog user; do
534         > $RPM_BUILD_ROOT/var/log/$n
535 done
536
537 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/rsyslog/*.la
538
539 %clean
540 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
541
542 %pre
543 %groupadd -P syslog -g 18 syslog
544 %useradd -P syslog -u 18 -g syslog -c "Syslog User" syslog
545 %addusertogroup syslog logs
546
547 %post
548 for n in /var/log/{cron,daemon,debug,kernel,lpr,maillog,messages,secure,spooler,syslog,user}; do
549         if [ -f $n ]; then
550                 chown root:logs $n
551                 continue
552         else
553                 touch $n
554                 chmod 000 $n
555                 chown root:logs $n
556                 chmod 640 $n
557         fi
558 done
559
560 /sbin/chkconfig --add %{name}
561 %service rsyslog restart "%{name} daemon"
562
563 %systemd_post rsyslog.service
564 ln -sf /lib/systemd/system/rsyslog.service /etc/systemd/system/syslog.service || :
565
566 %preun
567 if [ "$1" = "0" ]; then
568         %service %{name} stop
569         /sbin/chkconfig --del %{name}
570 fi
571 %systemd_preun rsyslog.service
572
573 %postun
574 if [ "$1" = "0" ]; then
575         %userremove syslog
576         %groupremove syslog
577 fi
578 %systemd_reload
579
580 %triggerpostun -- %{name} < 5.8.6-4
581 %systemd_trigger rsyslog.service
582
583 %triggerpostun -- inetutils-syslogd
584 /sbin/chkconfig --del syslog
585 /sbin/chkconfig --add syslog
586 if [ -f /etc/syslog.conf.rpmsave ]; then
587         mv -f /etc/syslog.conf{,.rpmnew}
588         mv -f /etc/syslog.conf{.rpmsave,}
589         echo "Moved /etc/syslog.conf.rpmsave to /etc/syslog.conf"
590         echo "Original file from package is available as /etc/syslog.conf.rpmnew"
591 fi
592
593 %files
594 %defattr(644,root,root,755)
595 %doc AUTHORS ChangeLog README.md
596 %attr(755,root,root) %{_bindir}/logctl
597 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rscryutil
598 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rsyslogd
599 %dir %{_sysconfdir}/rsyslog.d
600 %attr(640,root,syslog) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rsyslog.conf
601 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rsyslog
602 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/rsyslog
603 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/rsyslog
604 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/cron
605 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/daemon
606 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/debug
607 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/kernel
608 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/lpr
609 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/maillog
610 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/messages
611 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/secure
612 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/spooler
613 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/syslog
614 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/user
615 %{systemdunitdir}/rsyslog.service
616 %dir %{_libdir}/rsyslog
617 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/fmhash.so
618 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imbatchreport.so
619 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imdiag.so
620 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imfile.so
621 %{?with_systemd:%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imjournal.so}
622 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imklog.so
623 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/immark.so
624 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/impstats.so
625 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imptcp.so
626 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imtcp.so
627 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imtuxedoulog.so
628 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imudp.so
629 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imuxsock.so
630 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmcry_gcry.so
631 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnet.so
632 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnetstrms.so
633 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnsd_ptcp.so
634 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmregexp.so
635 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmtcpclt.so
636 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmtcpsrv.so
637 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmzlibw.so
638 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmanon.so
639 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmaudit.so
640 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmcount.so
641 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmexternal.so
642 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmfields.so
643 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmjsonparse.so
644 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmpstrucdata.so
645 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmrm1stspace.so
646 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmsequence.so
647 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmsnmptrapd.so
648 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmtaghostname.so
649 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmutf8fix.so
650 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omfile-hardened.so
651 %{?with_systemd:%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omjournal.so}
652 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ommail.so
653 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omprog.so
654 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omruleset.so
655 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omstdout.so
656 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omtesting.so
657 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omuxsock.so
658 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmaixforwardedfrom.so
659 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmciscoios.so
660 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmcisconames.so
661 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmdb2diag.so
662 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmlastmsg.so
663 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmpanngfw.so
664 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmsnare.so
665 %{_mandir}/man5/rsyslog.conf.5*
666 %{_mandir}/man8/rsyslogd.8*
667
668 %if %{with curl}
669 %files http
670 %defattr(644,root,root,755)
671 %doc plugins/omelasticsearch/README.omelasticsearch
672 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/fmhttp.so
673 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imdocker.so
674 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omclickhouse.so
675 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omelasticsearch.so
676 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omhttp.so
677 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omhttpfs.so
678 %endif
679
680 %if %{with gssapi}
681 %files gssapi
682 %defattr(644,root,root,755)
683 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imgssapi.so
684 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmgssutil.so
685 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omgssapi.so
686 %endif
687
688 %if %{with zeromq}
689 %files czmq
690 %defattr(644,root,root,755)
691 %doc contrib/imczmq/README.imczmq contrib/omczmq/README.omczmq
692 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imczmq.so
693 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omczmq.so
694 %endif
695
696 %if %{with kafka}
697 %files kafka
698 %defattr(644,root,root,755)
699 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imkafka.so
700 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omkafka.so
701 %endif
702
703 %if %{with relp}
704 %files relp
705 %defattr(644,root,root,755)
706 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imrelp.so
707 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omrelp.so
708 %endif
709
710 %if %{with lognorm}
711 %files normalize
712 %defattr(644,root,root,755)
713 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmnormalize.so
714 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmnormalize.so
715 %endif
716
717 %if %{with rfc3195}
718 %files rfc3195
719 %defattr(644,root,root,755)
720 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/im3195.so
721 %endif
722
723 %files gnutls
724 %defattr(644,root,root,755)
725 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnsd_gtls.so
726
727 %if %{with ksi}
728 %files ksi
729 %defattr(644,root,root,755)
730 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmsig_ksi_ls12.so
731 %endif
732
733 %if %{with maxminddb}
734 %files mmdblookup
735 %defattr(644,root,root,755)
736 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmdblookup.so
737 %endif
738
739 %if %{with grok}
740 %files mmgrok
741 %defattr(644,root,root,755)
742 %doc contrib/mmgrok/README
743 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmgrok.so
744 %endif
745
746 %if %{with curl} && %{with lognorm}
747 %files mmkubernetes
748 %defattr(644,root,root,755)
749 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmkubernetes.so
750 %endif
751
752 %if %{with amqp}
753 %files amqp
754 %defattr(644,root,root,755)
755 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omamqp1.so
756 %endif
757
758 %if %{with redis}
759 %files hiredis
760 %defattr(644,root,root,755)
761 %doc contrib/omhiredis/README
762 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omhiredis.so
763 %endif
764
765 %if %{with dbi}
766 %files dbi
767 %defattr(644,root,root,755)
768 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omlibdbi.so
769 %endif
770
771 %if %{with mongodb}
772 %files mongodb
773 %defattr(644,root,root,755)
774 %doc plugins/ommongodb/README
775 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ommongodb.so
776 %endif
777
778 %if %{with mysql}
779 %files mysql
780 %defattr(644,root,root,755)
781 %doc plugins/ommysql/createDB.sql
782 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ommysql.so
783 %endif
784
785 %if %{with pgsql}
786 %files pgsql
787 %defattr(644,root,root,755)
788 %doc plugins/ompgsql/createDB.sql
789 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ompgsql.so
790 %endif
791
792 %if %{with rabbitmq}
793 %files rabbitmq
794 %defattr(644,root,root,755)
795 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omrabbitmq.so
796 %endif
797
798 %if %{with snmp}
799 %files snmp
800 %defattr(644,root,root,755)
801 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omsnmp.so
802 %endif
803
804 %files udpspoof
805 %defattr(644,root,root,755)
806 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omudpspoof.so
This page took 0.143204 seconds and 3 git commands to generate.