76fbc063a7cf5e7f5ed82440263264fc2eea2083
[packages/rsyslog.git] / rsyslog.spec
1 # TODO
2 # - without gssapi still generates dep on heimdal-libs
3 # --enable-ksi-ls12 (BR: libksi >= 3.19.0)
4 # --enable-mmgrok (BR: glib2-devel >= 2.0, grok)
5 # --enable-mmkubernetes (BR: curl lognorm >= 2.0.3)
6 # --enable-mmnormalize (BR: liblognorm-devel >= 2.0.3)
7 # --enable-pmnormalize (BR: liblognorm-devel >= 2.0.3)
8 # --enable-omamqp1? (BR: libqpid-proton >= 0.9)
9 # --enable-omhdfs? (BR: hdfs.h or hadoop/hdfs.h)
10 #
11 # Conditional build:
12 %bcond_without  curl            # clickhouse, elasticsearch, fmhttp, imdocker, and omhttpfs support vis curl
13 %bcond_without  dbi             # database support via libdbi
14 %bcond_without  gssapi          # GSSAPI Kerberos 5 support
15 %bcond_without  kafka           # Kafka output support
16 %bcond_without  maxminddb       # MaxmindDB dblookup support
17 %bcond_without  mongodb         # MongoDB output support
18 %bcond_without  mysql           # MySQL database support
19 %bcond_with     openssl         # mmrfc5424addhmac module
20 %bcond_without  pgsql           # PostgreSQL database support
21 %bcond_without  rabbitmq        # RammitMQ support
22 %bcond_without  redis           # REDIS output support via hiredis
23 %bcond_without  relp            # RELP input/output support
24 %bcond_without  rfc3195         # RFC 3195 input support
25 %bcond_without  snmp            # SNMP support
26 %bcond_with     tcl             # Tcl output support [broken tcl linking]
27 %bcond_without  zeromq          # 0MQ input/output support via czmq
28 %bcond_without  systemd         # systemd integration and journal (input/output) support
29
30 Summary:        Linux system and kernel logger
31 Summary(de.UTF-8):      Linux-System- und Kerner-Logger
32 Summary(es.UTF-8):      Registrador de log del sistema linux
33 Summary(fr.UTF-8):      Le système Linux et le logger du noyau
34 Summary(pl.UTF-8):      Programy logujące zdarzenia w systemie i jądrze Linuksa
35 Summary(pt_BR.UTF-8):   Registrador de log do sistema linux
36 Summary(tr.UTF-8):      Linux sistem ve çekirdek kayıt süreci
37 Name:           rsyslog
38 Version:        8.2004.0
39 Release:        1
40 License:        GPL v3+
41 Group:          Daemons
42 #Source0Download: https://www.rsyslog.com/downloads/download-v8-stable/
43 Source0:        https://www.rsyslog.com/files/download/rsyslog/%{name}-%{version}.tar.gz
44 # Source0-md5:  375a60ab0f461367f84f07a5dbda6de2
45 Source1:        %{name}.init
46 Source2:        %{name}.conf
47 Source3:        %{name}.sysconfig
48 Source4:        %{name}.logrotate
49 Patch0:         rsyslog-systemd.patch
50 URL:            https://www.rsyslog.com/
51 %{?with_zeromq:BuildRequires:   czmq-devel >= 3.0.2}
52 BuildRequires:  gnutls-devel >= 1.4.0
53 %{?with_gssapi:BuildRequires:   heimdal-devel}
54 %{?with_redis:BuildRequires:    hiredis-devel >= 0.10.1}
55 BuildRequires:  libdbi-devel
56 BuildRequires:  libestr-devel >= 0.1.9
57 BuildRequires:  libfastjson-devel >= 0.99.8
58 BuildRequires:  libgcrypt-devel
59 %{?with_rfc3195:BuildRequires:  liblogging-rfc3195-devel >= 1.0.1}
60 BuildRequires:  liblogging-stdlog-devel >= 1.0.3
61 #BuildRequires: liblognorm-devel >= 2.0.3
62 %{?with_maxminddb:BuildRequires:        libmaxminddb-devel}
63 BuildRequires:  libnet-devel >= 1:1.1
64 %{?with_kafka:BuildRequires:    librdkafka-devel >= 0.9.1}
65 %{?with_relp:BuildRequires:     librelp-devel >= 1.2.14}
66 BuildRequires:  libuuid-devel
67 %{?with_mongodb:BuildRequires:  mongo-c-driver-devel >= 1.0}
68 %{?with_mysql:BuildRequires:    mysql-devel}
69 %{?with_snmp:BuildRequires:     net-snmp-devel}
70 %{?with_openssl:BuildRequires:  openssl-devel >= 0.9.7}
71 BuildRequires:  pkgconfig
72 %{?with_pgsql:BuildRequires:    postgresql-devel}
73 %{?with_rabbitmq:BuildRequires: rabbitmq-c-devel >= 0.2.0}
74 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.626
75 %{?with_systemd:BuildRequires:  systemd-devel >= 1:234}
76 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel}
77 BuildRequires:  xxHash-devel
78 BuildRequires:  zlib-devel
79 Requires(post): fileutils
80 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
81 Requires(post,preun):   rc-scripts >= 0.2.0
82 Requires(postun):       /usr/sbin/groupdel
83 Requires(postun):       /usr/sbin/userdel
84 Requires(pre):  /bin/id
85 Requires(pre):  /usr/bin/getgid
86 Requires(pre):  /usr/lib/rpm/user_group.sh
87 Requires(pre):  /usr/sbin/groupadd
88 Requires(pre):  /usr/sbin/useradd
89 Requires(pre):  /usr/sbin/usermod
90 Requires(post,preun,postun):    systemd-units >= 38
91 Requires(triggerpostun):        sed >= 4.0
92 # for vservers we don't need klogd and syslog works without klogd
93 # (just it doesn't log kernel buffer into syslog)
94 # Requires:     klogd
95 Requires:       libestr >= 0.1.9
96 Requires:       libfastjson >= 0.99.8
97 Requires:       liblogging-stdlog >= 1.0.3
98 Requires:       logrotate >= 3.2-3
99 Requires:       psmisc >= 20.1
100 Requires:       systemd-units >= 38
101 Provides:       group(syslog)
102 Provides:       service(klogd)
103 Provides:       service(syslog)
104 Provides:       syslogdaemon
105 Provides:       user(syslog)
106 Obsoletes:      msyslog
107 Obsoletes:      rsyslog-systemd
108 Obsoletes:      sysklogd
109 Obsoletes:      syslog-ng
110 Conflicts:      cronie < 1.5.0-3
111 Conflicts:      fcron < 3.1.2-5
112 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
113
114 %description
115 Rsyslog is an enhanced multi-threaded syslogd supporting, among
116 others, MySQL, syslog/tcp, RFC 3195, permitted sender lists, filtering
117 on any message part, and fine grain output format control. It is quite
118 compatible to stock sysklogd and can be used as a drop-in replacement.
119 Its advanced features make it suitable for enterprise-class,
120 encryption protected syslog relay chains while at the same time being
121 very easy to setup for the novice user.
122
123 %description -l pl.UTF-8
124 rsyslog to zaawansowany, wielowątkowy syslogd obsługujący m.in.
125 MySQL-a, syslog/tcp, RFC 3195, listy dopuszczalnych nadawców,
126 filtrowanie po częściach komunikatów i szczegółową kontrolę formatu
127 wyjściowego. Jest w miarę kompatybilny ze zwykłym sysklogd i może być
128 używany jako jego zamiennik. Jego zaawansowane możliwości czynią go
129 odpowiednim do produkcyjnych, szyfrowanych łańcuchów przekazywania
130 logów, a jednocześnie jest przy tym łatwy do skonfigurowania dla
131 początkującego użytkownika.
132
133 %package gssapi
134 Summary:        GSSAPI authentication and encryption support for rsyslog
135 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa uwierzytelniania GSSAPI i szyfrowania dla rsysloga
136 Group:          Daemons
137 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
138
139 %description gssapi
140 The rsyslog-gssapi package contains the rsyslog plugins which support
141 GSSAPI authentication and secure connections. GSSAPI is commonly used
142 for Kerberos authentication.
143
144 %description gssapi -l pl.UTF-8
145 Pakiet rsyslog-gssapi zawiera wtyczki rsysloga obsługujące
146 uwierzytelnianie GSSAPI i bezpieczne połączenia. GSSAPI jest
147 powszechnie używane do uwierzytelniania Kerberos.
148
149 %package http
150 Summary:        HTTP support modules for rsyslog
151 Summary(pl.UTF-8):      Moduły obsługujące HTTP dla rsysloga
152 Group:          Daemons
153 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
154
155 %description http
156 HTTP support modules for rsyslog: http function module, docker input
157 module, clickhouse output module, elasticsearch output module, http
158 output module and httpfs output module.
159
160 %description http -l pl.UTF-8
161 Moduły obsługujące HTTP dla rsysloga: moduł funkcji http, moduł
162 wejściowy docker, moduł wyjściowy clickhouse, moduł wyjściowy
163 elasticsearch i moduł wyjściowy http i moduł wyjściowy httpfs.
164
165 %package czmq
166 Summary:        0MQ input/output support for rsyslog
167 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wejścia/wyjścia 0MQ dla rsysloga
168 Group:          Daemons
169 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
170 Requires:       czmq >= 3.0.2
171
172 %description czmq
173 0MQ input/output support for rsyslog.
174
175 %description czmq -l pl.UTF-8
176 Obsługa wejścia/wyjścia 0MQ dla rsysloga.
177
178 %package kafka
179 Summary:        Kafka input/output support for rsyslog
180 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wejścia/wyjścia Kafka dla rsysloga
181 Group:          Daemons
182 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
183 Requires:       librdkafka >= 0.9.1
184
185 %description kafka
186 Kafka input/output support for rsyslog.
187
188 %description kafka -l pl.UTF-8
189 Obsługa wejścia/wyjścia Kafka dla rsysloga.
190
191 %package relp
192 Summary:        RELP input/output support for rsyslog
193 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wejścia/wyjścia RELP dla rsysloga
194 Group:          Daemons
195 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
196 Requires:       librelp >= 1.2.14
197
198 %description relp
199 RELP input/output support for rsyslog.
200
201 %description relp -l pl.UTF-8
202 Obsługa wejścia/wyjścia RELP dla rsysloga.
203
204 %package rfc3195
205 Summary:        RFC 3195 input support for rsyslog
206 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wejścia RFC 3195 dla rsysloga
207 Group:          Daemons
208 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
209 Requires:       liblogging-rfc3195 >= 1.0.1
210
211 %description rfc3195
212 RFC 3195 input support for rsyslog.
213
214 %description rfc3195 -l pl.UTF-8
215 Obsługa wejścia RFC 3195 dla rsysloga.
216
217 %package gnutls
218 Summary:        TLS protocol support for rsyslog
219 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa protokołu TLS dla rsysloga
220 Group:          Daemons
221 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
222 Requires:       gnutls-libs >= 1.4.0
223
224 %description gnutls
225 The rsyslog-gnutls package contains the rsyslog plugin that provide
226 the ability to receive syslog messages via upcoming
227 syslog-transport-tls IETF standard protocol.
228
229 %description gnutls -l pl.UTF-8
230 Ten pakiet zawiera wtyczkę rsysloga zapewniającą możliwośc odbierania
231 komunikatów sysloga poprzez protokół nadchodzącego standardu IETF
232 syslog-transport-tls.
233
234 %package mmdblookup
235 Summary:        Maxmind DB lookup module for rsyslog
236 Summary(pl.UTF-8):      Moduł wyszukujący w bazie Maxmind DB dla rsysloga
237 Group:          Daemons
238 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
239
240 %description mmdblookup
241 Maxmind DB lookup module for rsyslog.
242
243 %description mmdblookup -l pl.UTF-8
244 Moduł wyszukujący w bazie Maxmind DB dla rsysloga.
245
246 %package hiredis
247 Summary:        REDIS output support for rsyslog
248 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wyjścia REDIS dla rsysloga
249 Group:          Daemons
250 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
251 Requires:       hiredis >= 0.10.1
252
253 %description hiredis
254 REDIS output support for rsyslog.
255
256 %description hiredis -l pl.UTF-8
257 Obsługa wyjścia REDIS dla rsysloga.
258
259 %package dbi
260 Summary:        libdbi database support for rsyslog
261 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa baz danych przez libdbi dla rsysloga
262 Group:          Daemons
263 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
264
265 %description dbi
266 This module supports a large number of database systems via
267 libdbi. Libdbi abstracts the database layer and provides drivers for
268 many systems. Drivers are available via the libdbi-drivers project.
269
270 %description dbi -l pl.UTF-8
271 Ten moduł obsłuje wiele różnych systemów baz danych poprzez libdbi.
272 Libdbi to abstrakcyjna warstwa baz danych, udostępniająca sterowniki
273 do wielu systemów; sterowniki są dostępne w projekcie libdbi-drivers.
274
275 %package mongodb
276 Summary:        MongoDB output support for rsyslog
277 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wyjścia MongoDB dla rsysloga
278 Group:          Daemons
279 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
280
281 %description mongodb
282 MongoDB output support for rsyslog.
283
284 %description mongodb -l pl.UTF-8
285 Obsługa wyjścia MongoDB dla rsysloga.
286
287 %package mysql
288 Summary:        MySQL support for rsyslog
289 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa MySQL-a do rsysloga
290 Group:          Daemons
291 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
292
293 %description mysql
294 The rsyslog-mysql package contains a dynamic shared object that will
295 add MySQL database support to rsyslog.
296
297 %description mysql -l pl.UTF-8
298 Pakiet rsyslog-mysql zawiera moduł dynamiczny dodający obsługę bazy
299 danych MySQL do rsysloga.
300
301 %package pgsql
302 Summary:        PostgresSQL support for rsyslog
303 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa PostgreSQL-a dla rsysloga
304 Group:          Daemons
305 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
306
307 %description pgsql
308 The rsyslog-pgsql package contains a dynamic shared object that will
309 add PostgreSQL database support to rsyslog.
310
311 %description pgsql -l pl.UTF-8
312 Pakiet rsyslog-pgsql zawiera moduł dynamiczny dodający obsługę bazy
313 danych PostgreSQL do rsysloga.
314
315 %package rabbitmq
316 Summary:        RabbitMQ output support for rsyslog
317 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa wyjścia RabbitMQ dla rsysloga
318 Group:          Daemons
319 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
320 Requires:       rabbitmq-c >= 0.2.0
321
322 %description rabbitmq
323 RabbitMQ output support for rsyslog.
324
325 %description rabbitmq -l pl.UTF-8
326 Obsługa wyjścia RabbitMQ dla rsysloga.
327
328 %package snmp
329 Summary:        SNMP protocol support for rsyslog
330 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa protokołu SNMP dla rsysloga
331 Group:          Daemons
332 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
333
334 %description snmp
335 The rsyslog-snmp package contains the rsyslog plugin that provides the
336 ability to send syslog messages as SNMPv1 and SNMPv2c traps.
337
338 %description snmp -l pl.UTF-8
339 Ten pakiet zawiera wtyczkę rsysloga zapewniającą możliwość wysyłania
340 komunikatów sysloga jako pułapki SNMPv1 i SNMPv2c.
341
342 %package udpspoof
343 Summary:        The omudpspoof module for rsyslog
344 Summary(pl.UTF-8):      Moduł omudspoof dla rsysloga
345 Group:          Daemons
346 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
347
348 %description udpspoof
349 This module is similar to the regular UDP forwarder, but permits to
350 spoof the sender address. Also, it enables to circle through a number
351 of source ports.
352
353 %description udpspoof -l pl.UTF-8
354 Ten moduł jest podobny do zwykłego przekaźnika UDP, ale pozwana na
355 fałszowanie adresu nadawcy. Dodatkowo umożliwia wysyłanie
356 naprzemiennie z pewnej liczby portów źródłowych.
357
358 %prep
359 %setup -q
360 %patch0 -p1
361
362 %build
363 %configure \
364         --disable-silent-rules \
365         %{?with_curl:--enable-clickhouse} \
366         %{?with_curl:--enable-elasticsearch} \
367         --enable-fmhash-xxhash \
368         %{!?with_curl:--disable-fmhttp} \
369         --enable-gnutls \
370         %{?with_gssapi:--enable-gssapi-krb5} \
371         --enable-imbatchreport \
372         --enable-imdiag \
373         %{?with_curl:--enable-imdocker} \
374         --enable-imfile \
375         %{?with_zeromq:--enable-imczmq} \
376         %{?with_systemd:--enable-imjournal} \
377         %{?with_kafka:--enable-imkafka} \
378         --enable-impstats \
379         --enable-imptcp \
380         --enable-imtemplate \
381         %{?with_dbi:--enable-libdbi} \
382         %{!?with_systemd:--disable-libsystemd} \
383         --enable-mail \
384         --enable-mmanon \
385         --enable-mmaudit \
386         --enable-mmcount \
387         %{?with_maxminddb:--enable-mmdblookup} \
388         --enable-mmfields \
389         --enable-mmjsonparse \
390         --enable-mmpstrucdata \
391         %{?with_openssl:--enable-mmrfc5424addhmac} \
392         --enable-mmrm1stspace \
393         --enable-mmsequence \
394         --enable-mmsnmptrapd \
395         --enable-mmtaghostname \
396         --enable-mmutf8fix \
397         %{?with_mysql:--enable-mysql} \
398         %{?with_zeromq:--enable-omczmq} \
399         --enable-omdbalerting \
400         --enable-omfile-hardened \
401         %{?with_curl:--enable-omhttp} \
402         %{?with_curl:--enable-omhttpfs} \
403         %{?with_redis:--enable-omhiredis} \
404         %{?with_systemd:--enable-omjournal} \
405         %{?with_kafka:--enable-omkafka} \
406         %{?with_mongodb:--enable-ommongodb} \
407         --enable-omprog \
408         %{?with_rabbitmq:--enable-omrabbitmq} \
409         --enable-omruleset \
410         --enable-omstdout \
411         %{?with_tcl:--enable-omtcl} \
412         --enable-omtemplate \
413         --enable-omudpspoof \
414         --enable-omuxsock \
415         %{?with_pgsql:--enable-pgsql} \
416         --enable-pmaixforwardedfrom \
417         --enable-pmciscoios \
418         --enable-pmcisconames \
419         --enable-pmdb2diag \
420         --enable-pmlastmsg \
421         --enable-pmpanngfw \
422         --enable-pmrfc3164sd \
423         --enable-pmsnare \
424         %{?with_relp:--enable-relp} \
425         %{?with_rfc3195:--enable-rfc3195} \
426         --enable-smcustbindcdr \
427         %{?with_snmp:--enable-snmp} \
428         --enable-unlimited-select \
429         --enable-usertools \
430         --with-systemdsystemunitdir=%{systemdunitdir}
431
432 %{__make}
433
434 %install
435 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
436 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{sysconfig,rc.d/init.d,logrotate.d,rsyslog.d} \
437         $RPM_BUILD_ROOT{%{_sbindir},%{_mandir}/man{5,8},%{_bindir}} \
438         $RPM_BUILD_ROOT/{dev,var/log}
439
440 %{__make} install \
441         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
442
443 install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/rsyslog
444 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rsyslog.conf
445 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rsyslog
446 cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/logrotate.d/rsyslog
447
448 for n in cron daemon debug kernel lpr maillog messages secure spooler syslog user; do
449         > $RPM_BUILD_ROOT/var/log/$n
450 done
451
452 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/rsyslog/*.la
453
454 %clean
455 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
456
457 %pre
458 %groupadd -P syslog -g 18 syslog
459 %useradd -P syslog -u 18 -g syslog -c "Syslog User" syslog
460 %addusertogroup syslog logs
461
462 %post
463 for n in /var/log/{cron,daemon,debug,kernel,lpr,maillog,messages,secure,spooler,syslog,user}; do
464         if [ -f $n ]; then
465                 chown root:logs $n
466                 continue
467         else
468                 touch $n
469                 chmod 000 $n
470                 chown root:logs $n
471                 chmod 640 $n
472         fi
473 done
474
475 /sbin/chkconfig --add %{name}
476 %service rsyslog restart "%{name} daemon"
477
478 %systemd_post rsyslog.service
479 ln -sf /lib/systemd/system/rsyslog.service /etc/systemd/system/syslog.service || :
480
481 %preun
482 if [ "$1" = "0" ]; then
483         %service %{name} stop
484         /sbin/chkconfig --del %{name}
485 fi
486 %systemd_preun rsyslog.service
487
488 %postun
489 if [ "$1" = "0" ]; then
490         %userremove syslog
491         %groupremove syslog
492 fi
493 %systemd_reload
494
495 %triggerpostun -- %{name} < 5.8.6-4
496 %systemd_trigger rsyslog.service
497
498 %triggerpostun -- inetutils-syslogd
499 /sbin/chkconfig --del syslog
500 /sbin/chkconfig --add syslog
501 if [ -f /etc/syslog.conf.rpmsave ]; then
502         mv -f /etc/syslog.conf{,.rpmnew}
503         mv -f /etc/syslog.conf{.rpmsave,}
504         echo "Moved /etc/syslog.conf.rpmsave to /etc/syslog.conf"
505         echo "Original file from package is available as /etc/syslog.conf.rpmnew"
506 fi
507
508 %files
509 %defattr(644,root,root,755)
510 %doc AUTHORS ChangeLog README.md
511 %attr(755,root,root) %{_bindir}/logctl
512 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rscryutil
513 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rsyslogd
514 %dir %{_sysconfdir}/rsyslog.d
515 %attr(640,root,syslog) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rsyslog.conf
516 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rsyslog
517 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/rsyslog
518 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/rsyslog
519 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/cron
520 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/daemon
521 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/debug
522 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/kernel
523 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/lpr
524 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/maillog
525 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/messages
526 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/secure
527 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/spooler
528 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/syslog
529 %attr(640,root,logs) %ghost /var/log/user
530 %{systemdunitdir}/rsyslog.service
531 %dir %{_libdir}/rsyslog
532 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/fmhash.so
533 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imbatchreport.so
534 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imdiag.so
535 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imfile.so
536 %{?with_systemd:%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imjournal.so}
537 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imklog.so
538 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/immark.so
539 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/impstats.so
540 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imptcp.so
541 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imtcp.so
542 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imudp.so
543 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imuxsock.so
544 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmcry_gcry.so
545 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnet.so
546 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnetstrms.so
547 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnsd_ptcp.so
548 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmregexp.so
549 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmtcpclt.so
550 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmtcpsrv.so
551 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmzlibw.so
552 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmanon.so
553 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmaudit.so
554 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmcount.so
555 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmexternal.so
556 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmfields.so
557 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmjsonparse.so
558 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmpstrucdata.so
559 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmrm1stspace.so
560 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmsequence.so
561 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmsnmptrapd.so
562 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmtaghostname.so
563 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmutf8fix.so
564 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omfile-hardened.so
565 %{?with_systemd:%attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omjournal.so}
566 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ommail.so
567 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omprog.so
568 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omruleset.so
569 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omstdout.so
570 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omtesting.so
571 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omuxsock.so
572 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmaixforwardedfrom.so
573 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmciscoios.so
574 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmcisconames.so
575 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmdb2diag.so
576 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmlastmsg.so
577 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmpanngfw.so
578 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/pmsnare.so
579 %{_mandir}/man5/rsyslog.conf.5*
580 %{_mandir}/man8/rsyslogd.8*
581
582 %if %{with curl}
583 %files http
584 %defattr(644,root,root,755)
585 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/fmhttp.so
586 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imdocker.so
587 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omclickhouse.so
588 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omelasticsearch.so
589 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omhttp.so
590 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omhttpfs.so
591 %endif
592
593 %if %{with gssapi}
594 %files gssapi
595 %defattr(644,root,root,755)
596 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imgssapi.so
597 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmgssutil.so
598 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omgssapi.so
599 %endif
600
601 %if %{with zeromq}
602 %files czmq
603 %defattr(644,root,root,755)
604 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imczmq.so
605 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omczmq.so
606 %endif
607
608 %if %{with kafka}
609 %files kafka
610 %defattr(644,root,root,755)
611 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imkafka.so
612 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omkafka.so
613 %endif
614
615 %if %{with relp}
616 %files relp
617 %defattr(644,root,root,755)
618 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/imrelp.so
619 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omrelp.so
620 %endif
621
622 %if %{with rfc3195}
623 %files rfc3195
624 %defattr(644,root,root,755)
625 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/im3195.so
626 %endif
627
628 %files gnutls
629 %defattr(644,root,root,755)
630 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/lmnsd_gtls.so
631
632 %if %{with maxminddb}
633 %files mmdblookup
634 %defattr(644,root,root,755)
635 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/mmdblookup.so
636 %endif
637
638 %if %{with redis}
639 %files hiredis
640 %defattr(644,root,root,755)
641 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omhiredis.so
642 %endif
643
644 %if %{with dbi}
645 %files dbi
646 %defattr(644,root,root,755)
647 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omlibdbi.so
648 %endif
649
650 %if %{with mongodb}
651 %files mongodb
652 %defattr(644,root,root,755)
653 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ommongodb.so
654 %endif
655
656 %if %{with mysql}
657 %files mysql
658 %defattr(644,root,root,755)
659 %doc plugins/ommysql/createDB.sql
660 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ommysql.so
661 %endif
662
663 %if %{with pgsql}
664 %files pgsql
665 %defattr(644,root,root,755)
666 %doc plugins/ompgsql/createDB.sql
667 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/ompgsql.so
668 %endif
669
670 %if %{with rabbitmq}
671 %files rabbitmq
672 %defattr(644,root,root,755)
673 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omrabbitmq.so
674 %endif
675
676 %if %{with snmp}
677 %files snmp
678 %defattr(644,root,root,755)
679 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omsnmp.so
680 %endif
681
682 %files udpspoof
683 %defattr(644,root,root,755)
684 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rsyslog/omudpspoof.so
This page took 0.135035 seconds and 2 git commands to generate.