]> git.pld-linux.org Git - packages/rpm.git/blob - rpm.spec
- package rpmgraph, remove utils-perl package definition
[packages/rpm.git] / rpm.spec
1 #
2 # TODO:
3 # - when adopting, use 4.5 ticket for checklist: https://bugs.launchpad.net/pld-linux/+bug/262985
4 #
5 # Conditional build:
6 %bcond_without  apidocs         # don't generate documentation with doxygen
7 %bcond_without  python2         # don't build python bindings
8 %bcond_without  python3         # don't build python bindings
9 %bcond_without  plugins         # build plugins
10 %bcond_without  recommends_tags # build without Recommends tag (bootstrapping)
11 %bcond_with     db61            # use DB 6.1 instead of 5.3
12
13 # versions of required libraries
14 %if %{with db61}
15 %define         reqdb_pkg       db6.1
16 %define         reqdb_ver       6.1
17 %define         reqdb_pkgver    6.1.19
18 %else
19 %define         reqdb_pkg       db5.3
20 %define         reqdb_ver       5.3
21 %define         reqdb_pkgver    5.3.28.0
22 %endif
23 %define         reqpopt_ver     1.15
24 %define         openssl_ver     1.1.1d
25 %define         sover           9.0.1
26
27 Summary:        RPM Package Manager
28 Summary(de.UTF-8):      RPM Packet-Manager
29 Summary(es.UTF-8):      Gestor de paquetes RPM
30 Summary(pl.UTF-8):      Aplikacja do zarządzania pakietami RPM
31 Summary(pt_BR.UTF-8):   Gerenciador de pacotes RPM
32 Summary(ru.UTF-8):      Менеджер пакетов от RPM
33 Summary(uk.UTF-8):      Менеджер пакетів від RPM
34 Name:           rpm
35 Version:        4.15.1
36 Release:        0.1
37 License:        GPL v2 / LGPL v2.1
38 Group:          Base
39 Source0:        http://ftp.rpm.org/releases/rpm-4.15.x/%{name}-%{version}.tar.bz2
40 # Source0-md5:  ed72147451a5ed93b2a48e2f8f5413c3
41 Source1:        %{name}.groups
42 Source2:        macros.pld.in
43 Source3:        %{name}-install-tree
44 Source4:        %{name}-find-spec-bcond
45 Source5:        %{name}-hrmib-cache
46 Source6:        %{name}-groups-po.awk
47 Source7:        %{name}-compress-doc
48 Source8:        %{name}-php-provides
49 Source9:        %{name}-php-requires
50 Source10:       %{name}.sysinfo
51 Source11:       perl.prov
52 Source12:       %{name}-user_group.sh
53 Source13:       %{name}.sysconfig
54 Source14:       %{name}-java-requires
55 # http://svn.pld-linux.org/banner.sh/
56 Source15:       banner.sh
57 Source16:       ftp://ftp.pld-linux.org/dists/th/PLD-3.0-Th-GPG-key.asc
58 # Source16-md5: 23914bb49fafe7153cee87126d966461
59 Source17:       %{name}-mimetypedeps
60 Source18:       macros.local
61 Source19:       %{name}.noautocompressdoc
62 Source20:       %{name}.noautoprov
63 Source21:       %{name}.noautoprovfiles
64 Source22:       %{name}.noautoreq
65 Source24:       %{name}.noautoreqfiles
66 Source25:       %{name}-php-requires.php
67 Source26:       %{name}db_checkversion.c
68 Source27:       macros.lang
69 Source28:       %{name}db_reset.c
70 Source29:       dbupgrade.sh
71 Source30:       rubygems.rb
72 Source31:       gem_helper.rb
73 Patch0:         %{name}-man_pl.patch
74 Patch1:         %{name}-popt-aliases.patch
75 Patch2:         %{name}-perl-macros.patch
76 Patch3:         %{name}-perl-req-perlfile.patch
77 Patch4:         %{name}-scripts-closefds.patch
78 Patch5:         %{name}-php-macros.patch
79 Patch6:         %{name}-lua.patch
80 Patch7:         %{name}-perl_req-INC_dirs.patch
81 Patch8:         %{name}-debuginfo.patch
82 Patch9:         %{name}-javadeps.patch
83 Patch10:        %{name}-libtool-deps.patch
84 Patch11:        %{name}-builddir-readlink.patch
85 Patch12:        %{name}-changelog_order_check_nonfatal.patch
86 Patch13:        %{name}-postun-nofail.patch
87 Patch14:        %{name}-clean-docdir.patch
88 Patch15:        %{name}-perl-magic.patch
89 Patch16:        %{name}-ignore-missing-macro-files.patch
90 Patch17:        x32.patch
91 Patch18:        %{name}-fix-compress-doc.patch
92 Patch19:        vendor-pld.patch
93 URL:            https://rpm.org/
94 BuildRequires:  %{reqdb_pkg}-devel >= %{reqdb_pkgver}
95 BuildRequires:  %{reqdb_pkg}-sql-devel >= %{reqdb_pkgver}
96 BuildRequires:  autoconf >= 2.63
97 BuildRequires:  automake >= 1.4
98 BuildRequires:  bzip2-devel >= 1.0.2-17
99 BuildRequires:  elfutils-devel >= 0.108
100 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.19.2
101 BuildRequires:  libarchive-devel
102 BuildRequires:  libmagic-devel
103 BuildRequires:  openssl-devel >= %{openssl_ver}
104 %if %{with plugins}
105 BuildRequires:  audit-libs-devel
106 BuildRequires:  dbus-devel
107 BuildRequires:  libselinux-devel >= 2.1.0
108 %endif
109 # needed only for AM_PROG_CXX used for CXX substitution in rpm.macros
110 BuildRequires:  libstdc++-devel
111 BuildRequires:  libtool >= 1:1.4.2-9
112 BuildRequires:  lua53-devel >= 5.3.5
113 BuildRequires:  ossp-uuid-devel
114 BuildRequires:  patch >= 2.2
115 BuildRequires:  popt-devel >= %{reqpopt_ver}
116 %{?with_python2:BuildRequires:  python-devel >= 1:2.3}
117 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel}
118 BuildRequires:  python-modules >= 1:2.3
119 %if %{with python2} || %{with python3}
120 BuildRequires:  rpm-pythonprov
121 %endif
122 BuildRequires:  tcl
123 BuildRequires:  xz-devel
124 BuildRequires:  zlib-devel
125 BuildRequires:  zstd-devel
126 %if %{with apidocs}
127 BuildRequires:  doxygen
128 BuildRequires:  ghostscript
129 BuildRequires:  graphviz
130 BuildRequires:  tetex-pdftex
131 %endif
132 Requires(posttrans):    coreutils
133 Requires:       %{name}-base = %{version}-%{release}
134 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
135 Requires:       FHS >= 3.0-2
136 Requires:       openssl >= %{openssl_ver}
137 Requires:       popt >= %{reqpopt_ver}
138 %if %{with recommends_tags}
139 Recommends:     rpm-plugin-audit
140 Recommends:     rpm-plugin-prioreset
141 Recommends:     rpm-plugin-syslog
142 Recommends:     rpm-plugin-systemd-inhibit
143 %endif
144 Provides:       rpm-db-ver = %{reqdb_ver}
145 Obsoletes:      rpm-getdeps
146 Obsoletes:      rpm-utils-perl
147 Obsoletes:      rpm-utils-static
148 Conflicts:      glibc < 2.2.92
149 # db4.6 poldek needed
150 Conflicts:      poldek < 0.21-0.20070703.00.3
151 # segfaults with lzma 0.42.2
152 Conflicts:      lzma-libs < 4.999.3
153 Conflicts:      util-vserver < 0.30.216-1.pre3034.7
154 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
155
156 %define         _binary_payload         w9.gzdio
157
158 # don't require very fresh rpm.macros to build
159 %define         find_lang sh ./scripts/find-lang.sh $RPM_BUILD_ROOT
160 %define         ix86    i386 i486 i586 i686 athlon geode pentium3 pentium4
161 %define         ppc     ppc ppc7400 ppc7450
162 %define         x8664   amd64 ia32e x86_64
163
164 %define         _rpmlibdir /usr/lib/rpm
165 %define         _noautocompressdoc      RPM-GPG-KEY
166
167 %description
168 RPM is a powerful package manager, which can be used to build,
169 install, query, verify, update, and uninstall individual software
170 packages. A package consists of an archive of files, and package
171 information, including name, version, and description.
172
173 %description -l de.UTF-8
174 RPM ist ein kräftiger Packet-Manager, der verwendet sein kann zur
175 Installation, Anfrage, Verifizierung, Aktualisierung und
176 Uninstallation individueller Softwarepakete. Ein Paket besteht aus
177 einem Archiv Dateien und Paketinformation, inklusive Name, Version und
178 Beschreibung.
179
180 %description -l es.UTF-8
181 RPM es un poderoso administrador de paquetes, que puede ser usado para
182 construir, instalar, pesquisar, verificar, actualizar y desinstalar
183 paquetes individuales de software. Un paquete consiste en un
184 almacenaje de archivos, y información sobre el paquete, incluyendo
185 nombre, versión y descripción.
186
187 %description -l pl.UTF-8
188 RPM jest doskonałym programem zarządzającym pakietami. Umożliwia on
189 przebudowanie, instalację czy weryfikację dowolnego pakietu.
190 Informacje dotyczące każdego pakietu, takie jak jego opis, lista
191 plików wchodzących w skład pakietu, zależności od innych pakietów, są
192 przechowywane w bazie danych i można je uzyskać za pomocą opcji
193 odpytywania programu rpm.
194
195 %description -l pt_BR.UTF-8
196 RPM é um poderoso gerenciador de pacotes, que pode ser usado para
197 construir, instalar, pesquisar, verificar, atualizar e desinstalar
198 pacotes individuais de software. Um pacote consiste de um conjunto de
199 arquivos e informações adicionais, incluindo nome, versão e descrição
200 do pacote, permissões dos arquivos, etc.
201
202 %description -l ru.UTF-8
203 RPM - это мощный менеджер пакетов, который может быть использован для
204 создания, инсталляции, запросов (query), проверки, обновления и
205 удаления программных пакетов. Пакет состоит из файлового архива и
206 служебной информации, включающей название, версию, описание и другие
207 данные о пакете.
208
209 %description -l uk.UTF-8
210 RPM - це потужний менеджер пакетів, що може бути використаний для
211 створення, інсталяції, запитів (query), перевірки, поновлення та
212 видалення програмних пакетів. Пакет складається з файлового архіву та
213 службової інформації, що містить назву, версію, опис та іншу
214 інформацію про пакет.
215
216 %package base
217 Summary:        RPM base package - scripts used by rpm packages themselves
218 Summary(pl.UTF-8):      Podstawowy pakiet RPM - skrypty używane przez same pakiety rpm
219 Group:          Base
220 Requires:       filesystem
221 Obsoletes:      rpm-scripts
222 Obsoletes:      vserver-rpm
223
224 %description base
225 The RPM base package contains scripts used by rpm packages themselves.
226 These include:
227 - scripts for adding/removing groups and users needed for rpm
228   packages,
229 - banner.sh to display %%banner messages from rpm scriptlets.
230
231 %description base -l pl.UTF-8
232 Pakiet podstawowy RPM zwiera skrypty używane przez same pakiety rpm.
233 Zawiera on:
234 - skrypty dodające/usuwające grupy i użytkowników dla pakietów rpm,
235 - banner.sh do pokazywania komunikatów %%banner dla skryptletów rpm.
236
237 %package lib
238 Summary:        RPMs library
239 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki RPM-a
240 Group:          Libraries
241 Requires:       %{reqdb_pkg} >= %{reqdb_pkgver}
242 Requires:       %{reqdb_pkg}-sql >= %{reqdb_pkgver}
243 Requires:       libmagic >= 1.15-2
244 Requires:       openssl >= %{openssl_ver}
245 Requires:       popt >= %{reqpopt_ver}
246 Obsoletes:      rpm-libs
247 # avoid SEGV caused by mixed db versions
248 Conflicts:      poldek < 0.18.1-16
249
250 %description lib
251 RPMs library.
252
253 %description lib -l pl.UTF-8
254 Biblioteki RPM-a.
255
256 %package devel
257 Summary:        Header files for rpm libraries
258 Summary(de.UTF-8):      Header-Dateien für rpm Libraries
259 Summary(es.UTF-8):      Archivos de inclusión y bibliotecas para programas de manipulación de paquetes rpm
260 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek rpm
261 Summary(pt_BR.UTF-8):   Arquivos de inclusão e bibliotecas para programas de manipulação de pacotes RPM
262 Summary(ru.UTF-8):      Хедеры и библиотеки для программ, работающих с rpm-пакетами
263 Summary(uk.UTF-8):      Хедери та бібліотеки для програм, що працюють з пакетами rpm
264 Group:          Development/Libraries
265 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
266 Requires:       %{reqdb_pkg}-devel >= %{reqdb_pkgver}
267 Requires:       bzip2-devel
268 Requires:       elfutils-devel
269 Requires:       libmagic-devel
270 Requires:       openssl-devel >= %{openssl_ver}
271 %if %{with selinux}
272 Requires:       libselinux-devel
273 Requires:       libsemanage-devel
274 Requires:       libsepol-devel
275 %endif
276 Requires:       popt-devel >= %{reqpopt_ver}
277 Requires:       zlib-devel
278
279 %description devel
280 The RPM packaging system includes C libraries that make it easy to
281 manipulate RPM packages and databases. They are intended to ease the
282 creation of graphical package managers and other tools that need
283 intimate knowledge of RPM packages. This package contains header files
284 for these libraries.
285
286 %description devel -l de.UTF-8
287 Der RPM-Packensystem enthält eine C-Library, die macht es einfach
288 RPM-Pakete und Dateibanken zu manipulieren. Er eignet sich für
289 Vereinfachung des Schaffens grafischer Paket-Manager und anderer
290 Werkzeuge, die intime Kenntnis von RPM-Paketen brauchen.
291
292 %description devel -l es.UTF-8
293 El sistema de empaquetado RPM incluye una biblioteca C que vuelve
294 fácil la manipulación de paquetes y bases de datos RPM. Su objetivo es
295 facilitar la creación de administradores gráficos de paquetes y otras
296 herramientas que necesiten un conocimiento profundo de paquetes RPM.
297
298 %description devel -l pl.UTF-8
299 System RPM zawiera biblioteki C, które ułatwiają manipulowanie
300 pakietami RPM oraz bazami danych. W zamiarze ma to uprościć tworzenie
301 graficznych programów zarządzających pakietami oraz innych narzędzi,
302 które wymagają szczegółowej wiedzy na temat pakietów RPM. Ten pakiet
303 zawiera pliki nagłówkowe wspomnianych bibliotek.
304
305 %description devel -l pt_BR.UTF-8
306 O sistema de empacotamento RPM inclui uma biblioteca C que torna fácil
307 a manipulação de pacotes e bases de dados RPM. Seu objetivo é
308 facilitar a criação de gerenciadores gráficos de pacotes e outras
309 ferramentas que precisem de conhecimento profundo de pacotes RPM.
310
311 %description devel -l ru.UTF-8
312 Система управления пакетами RPM содержит библиотеку C, которая
313 упрощает манипуляцию пакетами RPM и соответствующими базами данных.
314 Эта библиотека предназначена для облегчения создания графических
315 пакетных менеджеров и других утилит, которым необходимо работать с
316 пакетами RPM.
317
318 %description devel -l uk.UTF-8
319 Система керування пакетами RPM містить бібліотеку C, котра спрощує
320 роботу з пакетами RPM та відповідними базами даних. Ця бібліотека
321 призначена для полегшення створення графічних пакетних менеджерів та
322 інших утиліт, що працюють з пакетами RPM.
323
324 %package utils
325 Summary:        Additional utilities for managing RPM packages and database
326 Summary(de.UTF-8):      Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken
327 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do zarządzania bazą RPM-a i pakietami
328 Group:          Applications/File
329 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
330 Requires:       popt >= %{reqpopt_ver}
331 %if %{with recommends_tags}
332 Recommends:     bzip2
333 Recommends:     gzip
334 %endif
335 Conflicts:      filesystem-debuginfo < 3.0-16
336
337 %description utils
338 Additional utilities for managing RPM packages and database.
339
340 %description utils -l de.UTF-8
341 Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken.
342
343 %description utils -l pl.UTF-8
344 Dodatkowe narzędzia do zarządzania bazą RPM-a i pakietami.
345
346 %package build
347 Summary:        Scripts for building binary RPM packages
348 Summary(de.UTF-8):      Scripts fürs Bauen binärer RPM-Pakete
349 Summary(pl.UTF-8):      Skrypty pomocnicze do budowania binarnych RPM-ów
350 Summary(pt_BR.UTF-8):   Scripts e programas executáveis usados para construir pacotes
351 Summary(ru.UTF-8):      Скрипты и утилиты, необходимые для сборки пакетов
352 Summary(uk.UTF-8):      Скрипти та утиліти, необхідні для побудови пакетів
353 Group:          Applications/File
354 Requires(pretrans):     coreutils
355 Requires(pretrans):     findutils
356 Requires:       %{name}-build-macros >= 1.712
357 Requires:       %{name}-utils = %{version}-%{release}
358 Requires:       /bin/id
359 Requires:       awk
360 Requires:       bzip2
361 Requires:       chrpath >= 0.10-4
362 Requires:       cpio
363 Requires:       diffutils
364 Requires:       elfutils
365 Requires:       file >= 4.17
366 Requires:       fileutils
367 Requires:       findutils
368 %ifarch athlon
369 Requires:       gcc >= 3.0.3
370 %else
371 Requires:       gcc
372 %endif
373 Requires:       glibc-devel
374 Requires:       grep
375 Requires:       gzip
376 Requires:       make
377 Requires:       patch
378 Requires:       sed >= 4.0
379 Requires:       sh-utils
380 Requires:       tar >= 1:1.22
381 Requires:       textutils
382 Requires:       which
383 Requires:       xz
384 Provides:       rpmbuild(monoautodeps)
385 Provides:       rpmbuild(noauto) = 3
386 %ifarch %{x8664}
387 Conflicts:      automake < 1:1.7.9-2
388 Conflicts:      libtool < 2:1.5-13
389 %endif
390
391 %description build
392 Scripts for building binary RPM packages.
393
394 %description build -l de.UTF-8
395 Scripts fürs Bauen binärer RPM-Pakete.
396
397 %description build -l pl.UTF-8
398 Skrypty pomocnicze do budowania binarnych RPM-ów.
399
400 %description build -l pt_BR.UTF-8
401 Este pacote contém scripts e programas executáveis que são usados para
402 construir pacotes usando o RPM.
403
404 %description build -l ru.UTF-8
405 Различные вспомогательные скрипты и исполняемые программы, которые
406 используются для сборки RPM'ов.
407
408 %description build -l uk.UTF-8
409 Різноманітні допоміжні скрипти та утиліти, які використовуються для
410 побудови RPM'ів.
411
412 %package javaprov
413 Summary:        Additional utilities for checking Java provides/requires in RPM packages
414 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do sprawdzania zależności kodu w Javie w pakietach RPM
415 Group:          Applications/File
416 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
417 Requires:       file
418 Requires:       findutils >= 1:4.2.26
419 Requires:       mktemp
420 Requires:       unzip
421
422 %description javaprov
423 Additional utilities for checking Java provides/requires in RPM
424 packages.
425
426 %description javaprov -l pl.UTF-8
427 Dodatkowe narzędzia do sprawdzania zależności kodu w Javie w pakietach
428 RPM.
429
430 %package perlprov
431 Summary:        Additional utilities for checking Perl provides/requires in RPM packages
432 Summary(de.UTF-8):      Zusatzwerkzeuge fürs Nachsehen Perl-Abhängigkeiten in RPM-Paketen
433 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do sprawdzenia zależności skryptów Perla w pakietach RPM
434 Group:          Applications/File
435 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
436 Requires:       perl-Encode
437 Requires:       perl-devel
438 Requires:       perl-modules
439
440 %description perlprov
441 Additional utilities for checking Perl provides/requires in RPM
442 packages.
443
444 %description perlprov -l de.UTF-8
445 Zusatzwerkzeuge fürs Nachsehen Perl-Abhängigkeiten in RPM-Paketen.
446
447 %description perlprov -l pl.UTF-8
448 Dodatkowe narzędzia do sprawdzenia zależności skryptów Perla w
449 pakietach RPM.
450
451 %package pythonprov
452 Summary:        Python macros, which simplifies creation of RPM packages with Python software
453 Summary(pl.UTF-8):      Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w Pythonie
454 Group:          Applications/File
455 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
456 Requires:       python
457 Requires:       python-modules
458 Requires:       python-setuptools
459
460 %description pythonprov
461 Python macros, which simplifies creation of RPM packages with Python
462 software.
463
464 %description pythonprov -l pl.UTF-8
465 Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w
466 Pythonie.
467
468 %package php-pearprov
469 Summary:        Additional utilities for checking PHP PEAR provides/requires in RPM packages
470 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do sprawdzania zależności skryptów php w RPM
471 Group:          Applications/File
472 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
473 Requires:       sed >= 4.0
474 Suggests:       php-pear-PHP_CompatInfo
475
476 %description php-pearprov
477 Additional utilities for checking PHP PEAR provides/requires in RPM
478 packages.
479
480 %description php-pearprov -l pl.UTF-8
481 Dodatkowe narzędzia do sprawdzenia zależności skryptów PHP PEAR w
482 pakietach RPM.
483
484 %package rubyprov
485 Summary:        Ruby tools, which simplify creation of RPM packages with Ruby software
486 Summary(pl.UTF-8):      Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w Ruby
487 Group:          Applications/File
488 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
489 Requires:       ruby
490 Requires:       ruby-modules
491 Requires:       ruby-rubygems
492
493 %description rubyprov
494 Ruby tools, which simplifies creation of RPM packages with Ruby
495 software.
496
497 %description rubyprov -l pl.UTF-8
498 Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w
499 Ruby.
500
501 %package -n python-rpm
502 Summary:        Python interface to RPM library
503 Summary(pl.UTF-8):      Pythonowy interfejs do biblioteki RPM-a
504 Summary(pt_BR.UTF-8):   Módulo Python para aplicativos que manipulam pacotes RPM
505 Group:          Development/Languages/Python
506 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
507 Requires:       python
508 Obsoletes:      rpm-python
509
510 %description -n python-rpm
511 The python-rpm package contains a module which permits applications
512 written in the Python programming language to use the interface
513 supplied by RPM (RPM Package Manager) libraries.
514
515 This package should be installed if you want to develop Python
516 programs that will manipulate RPM packages and databases.
517
518 %description -n python-rpm -l pl.UTF-8
519 Pakiet python-rpm zawiera moduł, który pozwala aplikacjom napisanym w
520 Pythonie na używanie interfejsu dostarczanego przez biblioteki RPM-a.
521
522 Pakiet ten powinien zostać zainstalowany, jeśli chcesz pisać w
523 Pythonie programy manipulujące pakietami i bazami danych rpm.
524
525 %description -n python-rpm -l pt_BR.UTF-8
526 O pacote python-rpm contém um módulo que permite que aplicações
527 escritas em Python utilizem a interface fornecida pelas bibliotecas
528 RPM (RPM Package Manager).
529
530 Esse pacote deve ser instalado se você quiser desenvolver programas em
531 Python para manipular pacotes e bancos de dados RPM.
532
533 %package -n python3-rpm
534 Summary:        Python 3 interface to RPM library
535 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs Pythona 3 do biblioteki RPM-a
536 Summary(pt_BR.UTF-8):   Módulo Python 3 para aplicativos que manipulam pacotes RPM
537 Group:          Development/Languages/Python
538 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
539 Requires:       python3
540
541 %description -n python3-rpm
542 The python3-rpm package contains a module which permits applications
543 written in the Python 3 programming language to use the interface
544 supplied by RPM (RPM Package Manager) libraries.
545
546 This package should be installed if you want to develop Python 3
547 programs that will manipulate RPM packages and databases.
548
549 %description -n python3-rpm -l pl.UTF-8
550 Pakiet python3-rpm zawiera moduł, który pozwala aplikacjom napisanym w
551 Pythonie 3 na używanie interfejsu dostarczanego przez biblioteki RPM-a.
552
553 Pakiet ten powinien zostać zainstalowany, jeśli chcesz pisać w
554 Pythonie 3 programy manipulujące pakietami i bazami danych rpm.
555
556 %description -n python3-rpm -l pt_BR.UTF-8
557 O pacote python3-rpm contém um módulo que permite que aplicações
558 escritas em Python 3 utilizem a interface fornecida pelas bibliotecas
559 RPM (RPM Package Manager).
560
561 Esse pacote deve ser instalado se você quiser desenvolver programas em
562 Python 3 para manipular pacotes e bancos de dados RPM.
563
564 %package plugin-audit
565 Summary:        Plugin for logging audit events on package operations
566 Group:          System/Base
567 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
568
569 %description plugin-audit
570 Plugin for libaudit support
571
572 %package plugin-syslog
573 Summary:        Plugin for syslog functionality
574 Group:          System/Base
575 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
576
577 %description plugin-syslog
578 This plugin exports RPM actions to the system log.
579
580 %package plugin-systemd-inhibit
581 Summary:        Plugin for systemd inhibit functionality
582 Group:          System/Base
583 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
584
585 %description plugin-systemd-inhibit
586 This plugin blocks systemd from entering idle, sleep or shutdown while
587 an rpm transaction is running using the systemd-inhibit mechanism.
588
589 %package plugin-ima
590 Summary:        Plugin for IMA file signatures
591 Group:          Base
592 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
593
594 %description plugin-ima
595 This plugin adds support for enforcing and verifying IMA file
596 signatures in an rpm.
597
598 %package plugin-prioreset
599 Summary:        Plugin for resetting scriptlet priorities for SysV init
600 Group:          Base
601 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
602
603 %description plugin-prioreset
604 This plugin is useful on legacy SysV init systems if you run rpm
605 transactions with nice/ionice priorities. Should not be used on
606 systemd systems.
607
608 %package plugin-selinux
609 Summary:        Plugin for SELinux functionality
610 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
611 Requires:       libselinux >= 2.1.0
612
613 %description plugin-selinux
614 Plugin for SELinux functionality.
615
616 %package apidocs
617 Summary:        RPM API documentation and guides
618 Summary(pl.UTF-8):      Documentacja API RPM-a i przewodniki
619 Group:          Documentation
620 BuildArch:      noarch
621
622 %description apidocs
623 Documentation for RPM API and guides in HTML format generated from rpm
624 sources by doxygen.
625
626 %description apidocs -l pl.UTF-8
627 Dokumentacja API RPM-a oraz przewodniki w formacie HTML generowane ze
628 źrodeł RPM-a przez doxygen.
629
630 %prep
631 %setup -q -n %{name}-%{version}%{?subver}
632 %patch0 -p1
633 %patch1 -p1
634 %patch2 -p1
635 %patch3 -p1
636 %patch4 -p1
637 %patch5 -p1
638 %patch6 -p1
639 %patch7 -p0
640 %patch8 -p1
641 %patch9 -p1
642 %patch10 -p1
643 %patch11 -p1
644 %patch12 -p1
645 %patch13 -p1
646 %patch14 -p1
647 %patch15 -p1
648 %patch16 -p1
649 %patch17 -p1
650 #%patch18 -p1
651 #%patch19 -p1
652
653 install %{SOURCE2} pld.in
654 install %{SOURCE8} scripts/php.prov.in
655 install %{SOURCE9} scripts/php.req.in
656 install %{SOURCE11} scripts/perl.prov.in
657 cp -p %{SOURCE30} scripts/rubygems.rb
658 cp -p %{SOURCE31} scripts/gem_helper.rb
659
660 %{__mv} -f scripts/perl.req{,.in}
661
662 # generate Group translations to *.po
663 awk -f %{SOURCE6} %{SOURCE1}
664
665 install %{SOURCE26} tools/rpmdb_checkversion.c
666 install %{SOURCE28} tools/rpmdb_reset.c
667
668 %{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/python,%{__python},' scripts/pythondistdeps.py
669
670 %build
671 %{__libtoolize}
672 %{__aclocal}
673 %{__autoheader}
674 %{__autoconf}
675 %{__automake}
676
677 # rpm checks for CPU type at runtime, but it looks better
678 sed -i \
679         -e 's|@host@|%{_target_cpu}-%{_target_vendor}-%{_target_os}|' \
680         -e 's|@host_cpu@|%{_target_cpu}|' \
681         -e 's|@host_os@|%{_target_os}|' \
682         macros.in
683
684 CPPFLAGS="-I/usr/include/lua53 %{rpmcppflags}"
685 %configure \
686         WITH_PERL_VERSION=no \
687         __GST_INSPECT=%{_bindir}/gst-inspect-1.0 \
688         __GPG=%{_bindir}/gpg \
689         %{?with_python3:PYTHON=python3} \
690         %{!?with_python3:%{?with_python2:PYTHON=python2}} \
691         --disable-silent-rules \
692         --enable-shared \
693         --enable-bdb \
694         --enable-zstd \
695         --with-crypto=openssl \
696         --with-lua \
697         --with-cap \
698         --with-acl \
699         --with-audit \
700         --with-archive \
701 %if %{with python2} || %{with python3}
702         --enable-python \
703 %endif
704         --with-selinux=%{!?with_plugins:no}%{?with_plugins:yes} \
705         %{!?with_plugins:--disable-plugins} \
706         --with-vendor=pld
707
708 #  --enable-ndb (EXPERIMENTAL) enable the new rpm database format
709 #  --enable-lmdb=[yes/no/auto] (EXPERIMENTAL) build with LMDB rpm database format support (default=auto)
710 #  --with-imaevm           build with imaevm support
711
712 %{__make}
713
714 %{__cc} %{rpmcflags} -I/usr/include/db%{reqdb_ver} tools/rpmdb_checkversion.c \
715         -o tools/rpmdb_checkversion -ldb-%{reqdb_ver}
716 %{__cc} %{rpmcflags} -I/usr/include/db%{reqdb_ver} tools/rpmdb_reset.c \
717         -o tools/rpmdb_reset -ldb-%{reqdb_ver}
718
719 if tools/rpmdb_checkversion -V 2>&1 | grep "t match library version"; then
720         echo "Error linking rpmdb tools!"
721         exit 1
722 fi
723 if tools/rpmdb_reset -V 2>&1 | grep "t match library version"; then
724         echo "Error linking rpmdb tools!"
725         exit 1
726 fi
727
728 %if %{with python2}
729 cd python
730 %py_build
731 cd ..
732 %endif
733
734 %if %{with python3}
735 cd python
736 %py3_build
737 %endif
738
739 %install
740 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
741 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/bin,/%{_lib},/etc/sysconfig,%{_sysconfdir}/{rpm,pki/rpm-gpg}} \
742         $RPM_BUILD_ROOT{/var/lib/banner,/var/cache/hrmib}
743
744 cp -p %{SOURCE16} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/pki/rpm-gpg/PLD-3.0-Th-GPG-key.asc
745
746 %{__make} install \
747         pkgconfigdir=%{_pkgconfigdir} \
748         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
749
750 # cleanup
751 %ifnarch %{ix86} %{x8664} x32
752 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/athlon-linux/macros
753 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/geode-linux/macros
754 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i386-linux/macros
755 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i486-linux/macros
756 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i586-linux/macros
757 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i686-linux/macros
758 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/pentium3-linux/macros
759 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/pentium4-linux/macros
760 %endif
761
762 %ifnarch %{x8664} x32
763 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/amd64-linux/macros
764 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ia32e-linux/macros
765 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/x32-linux/macros
766 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/x86_64-linux/macros
767 %endif
768
769 %ifnarch %{ppc}
770 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/m68k-linux/macros
771 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc32dy4-linux/macros
772 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc64*-linux/macros
773 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc8260-linux/macros
774 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc8560-linux/macros
775 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc-linux/macros
776 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc*series-linux/macros
777 %endif
778
779 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/aarch64-linux/macros
780 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/alpha*-linux/macros
781 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/arm*-linux/macros
782 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ia64-linux/macros
783 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/mips*-linux/macros
784 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/riscv64-linux/macros
785 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/s390*-linux/macros
786 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/sh*-linux/macros
787 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/sparc*-linux/macros
788
789 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/find-lang.sh
790
791 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/install-build-tree
792 cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/find-spec-bcond
793 cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/compress-doc
794 cp -p %{SOURCE12} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/user_group.sh
795 cp -p %{SOURCE14} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/java-find-requires
796 cp -p scripts/php.{prov,req}    $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}
797 cp -p %{SOURCE25} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/php.req.php
798 cp -p %{SOURCE17} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/mimetypedeps.sh
799 cp -p %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/hrmib-cache
800 cp -p %{SOURCE13} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rpm
801
802 cp -p %{SOURCE15} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/banner.sh
803
804 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo
805
806 cp -p %{SOURCE18} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/macros
807 cp -p %{SOURCE27} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/macros.lang
808 cp -p %{SOURCE19} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautocompressdoc
809 cp -p %{SOURCE20} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoprov
810 cp -p %{SOURCE21} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoprovfiles
811 cp -p %{SOURCE22} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoreq
812 cp -p %{SOURCE24} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoreqfiles
813
814 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Conflictname
815 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Dirnames
816 cp -p %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Filelinktos
817 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Obsoletename
818 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Providename
819 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Requirename
820
821 cp -p tools/rpmdb_checkversion $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/
822 cp -p tools/rpmdb_reset $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/
823 cp -p %{SOURCE29} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/dbupgrade.sh
824
825 # move rpm to /bin
826 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/rpm $RPM_BUILD_ROOT/bin
827 # move essential libs to /lib (libs that /bin/rpm links to)
828 for a in librpm.so librpmbuild.so librpmio.so librpmsign.so; do
829         mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/${a}.* $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
830         ln -sf /%{_lib}/$(basename $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/${a}.*.*.*) $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/${a}
831 done
832
833 %if %{with python2}
834 # Remove anything that rpm make install might put there
835 %{__rm} -rf $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
836 cd python
837 %py_install
838 %py_postclean
839 cd ..
840 %endif
841
842 %if %{with python3}
843 # Remove anything that rpm make install might put there
844 %{__rm} -rf $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
845 cd python
846 %py3_install
847 cd ..
848 %endif
849
850 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/rpm-plugins/*.la
851
852 # wrong location, not used anyway
853 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/rpm.{daily,log}
854
855 %find_lang %{name}
856
857 %clean
858 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
859
860 %pretrans
861 # this needs to be a dir
862 if [ -f %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo ]; then
863         umask 022
864         mv -f %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo{,.rpmsave}
865         mkdir %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo
866 fi
867
868 %posttrans
869 if [ -e /var/lib/rpm/Packages ] && \
870                 ! %{_rpmlibdir}/rpmdb_checkversion -h /var/lib/rpm -d /var/lib/rpm; then
871         if [ ! -e /var/lib/rpm.rpmbackup-%{version}-%{release} ] && \
872                         /bin/cp -a /var/lib/rpm /var/lib/rpm.rpmbackup-%{version}-%{release}; then
873                 echo
874                 echo "Backup of the rpm database has been created in /var/lib/rpm.rpmbackup-%{version}-%{release}"
875                 echo
876         fi
877         echo
878         echo 'If poldek aborts after migration with rpmdb error, this is expected behaviour,'
879         echo 'you should ignore it and restart poldek'
880         echo
881         %{_rpmlibdir}/dbupgrade.sh
882 fi
883
884 %triggerpostun -- %{name} < 4.4.9-44
885 %{_rpmlibdir}/hrmib-cache
886
887 %post   lib -p /sbin/ldconfig
888 %postun lib -p /sbin/ldconfig
889
890 %pretrans build
891 find %{_rpmlibdir} -name '*-linux' -type l | xargs rm -f
892
893 %files -f %{name}.lang
894 %defattr(644,root,root,755)
895 %doc ChangeLog CREDITS README
896
897 %dir /etc/pki/rpm-gpg
898 /etc/pki/rpm-gpg/PLD-3.0-Th-GPG-key.asc
899
900 %attr(755,root,root) /bin/rpm
901
902 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/macros
903 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/macros.lang
904 %dir %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo
905 # these are ok to be replaced
906 %config %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/*
907
908 %{_mandir}/man8/rpm.8*
909 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man8/rpm.8*
910 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpm.8*
911 %lang(ko) %{_mandir}/ko/man8/rpm.8*
912 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpm.8*
913 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man8/rpm.8*
914 %lang(sk) %{_mandir}/sk/man8/rpm.8*
915
916 #%dir /var/lib/rpm
917 #%dir /var/lib/rpm/log
918 #%dir /var/lib/rpm/tmp
919 #%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /var/lib/rpm/DB_CONFIG
920
921 # exported package NVRA (stamped with install tid)
922 # net-snmp hrSWInstalledName queries, bash-completions
923 %dir /var/cache/hrmib
924
925 %{_rpmlibdir}/rpmpopt*
926 %{_rpmlibdir}/macros
927 %dir %{_rpmlibdir}/macros.d
928 #%{_rpmlibdir}/macros.d/pld
929 %{_rpmlibdir}/platform/noarch-*
930 %ifarch %{ix86} %{x8664} x32
931 %{_rpmlibdir}/platform/athlon*
932 %{_rpmlibdir}/platform/geode*
933 %{_rpmlibdir}/platform/i?86*
934 %{_rpmlibdir}/platform/pentium*
935 %endif
936 %ifarch %{x8664} x32
937 %{_rpmlibdir}/platform/amd64*
938 %{_rpmlibdir}/platform/ia32e*
939 %{_rpmlibdir}/platform/x86_64*
940 %{_rpmlibdir}/platform/x32*
941 %endif
942 %ifarch alpha
943 %{_rpmlibdir}/platform/alpha*
944 %endif
945 %ifarch ia64
946 %{_rpmlibdir}/platform/ia64*
947 %endif
948 %ifarch mips mipsel mips64 mips64el
949 %{_rpmlibdir}/platform/mips*
950 %endif
951 %ifarch %{ppc}
952 %{_rpmlibdir}/platform/ppc*
953 %endif
954 %ifarch sparc sparc64
955 %{_rpmlibdir}/platform/sparc*
956 %endif
957
958 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/hrmib-cache
959
960 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/dbupgrade.sh
961 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdb_checkversion
962 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdb_reset
963
964 %files base
965 %defattr(644,root,root,755)
966 %dir %{_sysconfdir}/rpm
967 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rpm
968 %dir %{_rpmlibdir}
969 %attr(755,root,root) %{_bindir}/banner.sh
970 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/user_group.sh
971 %dir /var/lib/banner
972
973 %files lib
974 %defattr(644,root,root,755)
975 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpm.so.9
976 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpm.so.%{sover}
977 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmbuild.so.9
978 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmbuild.so.%{sover}
979 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmio.so.9
980 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmio.so.%{sover}
981 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmsign.so.9
982 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmsign.so.%{sover}
983 %{?with_plugins:%dir %{_libdir}/rpm-plugins}
984
985 %files devel
986 %defattr(644,root,root,755)
987 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpm.so
988 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpmbuild.so
989 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpmio.so
990 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpmsign.so
991 %{_libdir}/librpm*.la
992 %{_includedir}/rpm
993 %{_pkgconfigdir}/*.pc
994
995 %files utils
996 %defattr(644,root,root,755)
997 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpm2archive
998 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpm2cpio
999 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmgraph
1000 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpm2cpio.sh
1001 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/find-debuginfo.sh
1002 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdb_loadcvt
1003 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/tgpg
1004 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/debugedit
1005 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdeps
1006 %{_mandir}/man8/rpm2cpio.8*
1007 %{_mandir}/man8/rpmdeps.8*
1008 %{_mandir}/man8/rpmgraph.8*
1009 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpm2cpio.8*
1010 %lang(ko) %{_mandir}/ko/man8/rpm2cpio.8*
1011 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpm2cpio.8*
1012 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man8/rpm2cpio.8*
1013 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpmdeps.8*
1014 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpmgraph.8*
1015 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpmgraph.8*
1016
1017 %files build
1018 %defattr(644,root,root,755)
1019 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/noauto*
1020 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/brp-*
1021 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-files
1022 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/compress-doc
1023 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/find-spec-bcond
1024 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/install-build-tree
1025 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/elfdeps
1026 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/libtooldeps.sh
1027 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/mimetypedeps.sh
1028 # needs hacked pkg-config to return anything
1029 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/pkgconfigdeps.sh
1030 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/mkinstalldirs
1031 # we always used scripts provided by mono-devel, maybe move them here
1032 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/mono-find-provides
1033 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/mono-find-requires
1034
1035 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/fontconfig.prov
1036 # must be here for "Requires: rpm-*prov" to work
1037 #%{_rpmlibdir}/macros.d/cmake
1038 #%{_rpmlibdir}/macros.d/gstreamer
1039 #%{_rpmlibdir}/macros.d/java
1040 #%{_rpmlibdir}/macros.d/libtool
1041 #%{_rpmlibdir}/macros.d/mono
1042 #%{_rpmlibdir}/macros.d/perl
1043 #%{_rpmlibdir}/macros.d/php
1044 #%{_rpmlibdir}/macros.d/pkgconfig
1045 #%{_rpmlibdir}/macros.d/python
1046 #%{_rpmlibdir}/macros.d/ruby
1047 #%{_rpmlibdir}/macros.d/selinux
1048 #%{_rpmlibdir}/macros.d/tcl
1049 #%{_rpmlibdir}/macros.rpmbuild
1050
1051 %dir %{_rpmlibdir}/fileattrs
1052 %{_rpmlibdir}/fileattrs/debuginfo.attr
1053 %{_rpmlibdir}/fileattrs/desktop.attr
1054 %{_rpmlibdir}/fileattrs/elf.attr
1055 %{_rpmlibdir}/fileattrs/font.attr
1056 %{_rpmlibdir}/fileattrs/libtool.attr
1057 %{_rpmlibdir}/fileattrs/metainfo.attr
1058 %{_rpmlibdir}/fileattrs/ocaml.attr
1059 %{_rpmlibdir}/fileattrs/perl.attr
1060 %{_rpmlibdir}/fileattrs/perllib.attr
1061 %{_rpmlibdir}/fileattrs/php.attr
1062 %{_rpmlibdir}/fileattrs/pkgconfig.attr
1063 %{_rpmlibdir}/fileattrs/python.attr
1064 %{_rpmlibdir}/fileattrs/pythondist.attr
1065 %{_rpmlibdir}/fileattrs/script.attr
1066
1067 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gendiff
1068 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmbuild
1069 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmspec
1070
1071 %{_mandir}/man1/gendiff.1*
1072 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/gendiff.1*
1073 %{_mandir}/man8/rpmbuild.8*
1074 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpmbuild.8*
1075 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpmbuild.8*
1076 %{_mandir}/man8/rpmspec.8*
1077
1078 %files javaprov
1079 %defattr(644,root,root,755)
1080 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/java-find-requires
1081 # needs jar (any jdk), jcf-dump (gcc-java) to work
1082 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/javadeps.sh
1083
1084 %files rubyprov
1085 %defattr(644,root,root,755)
1086 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/gem_helper.rb
1087 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rubygems.rb
1088
1089 %files perlprov
1090 %defattr(644,root,root,755)
1091 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/perl.*
1092
1093 %files pythonprov
1094 %defattr(644,root,root,755)
1095 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/pythondeps.sh
1096 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/pythondistdeps.py
1097
1098 %files php-pearprov
1099 %defattr(644,root,root,755)
1100 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/php.prov
1101 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/php.req
1102 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/php.req.php
1103
1104 %if %{with python2}
1105 %files -n python-rpm
1106 %defattr(644,root,root,755)
1107 %dir %{py_sitedir}/rpm
1108 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/rpm/*.so
1109 %{py_sitedir}/rpm/*.py[co]
1110 %{py_sitedir}/rpm-%{version}-py*.egg-info
1111 %endif
1112
1113 %if %{with python3}
1114 %files -n python3-rpm
1115 %defattr(644,root,root,755)
1116 %dir %{py3_sitedir}/rpm
1117 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/rpm/*.so
1118 %{py3_sitedir}/rpm/*.py
1119 %{py3_sitedir}/rpm-%{version}-py*.egg-info
1120 %{py3_sitedir}/rpm/__pycache__
1121 %endif
1122
1123 %if %{with plugins}
1124 %files plugin-audit
1125 %defattr(644,root,root,755)
1126 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/audit.so
1127
1128 %files plugin-syslog
1129 %defattr(644,root,root,755)
1130 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/syslog.so
1131
1132 %files plugin-systemd-inhibit
1133 %defattr(644,root,root,755)
1134 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/systemd_inhibit.so
1135 %{_mandir}/man8/rpm-plugin-systemd-inhibit.8*
1136
1137 %files plugin-ima
1138 %defattr(644,root,root,755)
1139 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/ima.so
1140
1141 %files plugin-prioreset
1142 %defattr(644,root,root,755)
1143 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/prioreset.so
1144
1145 %files plugin-selinux
1146 %defattr(644,root,root,755)
1147 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/selinux.so
1148 %endif
1149
1150 %if %{with apidocs}
1151 %files apidocs
1152 %defattr(644,root,root,755)
1153 %doc doc/librpm/html/*
1154 %endif
1155
1156 %if 0
1157 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmdb
1158 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmkeys
1159 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmquery
1160 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmsign
1161 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmverify
1162 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-buildroot
1163 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-prereqs
1164 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-rpaths
1165 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-rpaths-worker
1166 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/config.guess
1167 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/config.sub
1168 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/debuginfo.prov
1169 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/desktop-file.prov
1170 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/find-provides
1171 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/find-requires
1172 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/metainfo.prov
1173 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/ocaml-find-provides.sh
1174 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/ocaml-find-requires.sh
1175 # valgrind suppression file for rpm
1176 %{_rpmlibdir}/rpm.supp
1177 %{_rpmlibdir}/rpmrc
1178 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/script.req
1179 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/sepdebugcrcfix
1180 %{_mandir}/man8/rpm-misc.8*
1181 %{_mandir}/man8/rpmdb.8*
1182 %{_mandir}/man8/rpmkeys.8*
1183 %{_mandir}/man8/rpmsign.8*
1184 %endif
This page took 0.243479 seconds and 3 git commands to generate.