]> git.pld-linux.org Git - packages/rpm.git/blob - rpm.spec
- spec cleanup
[packages/rpm.git] / rpm.spec
1 #
2 # TODO:
3 # - when adopting, use 4.5 ticket for checklist: https://bugs.launchpad.net/pld-linux/+bug/262985
4 #
5 # Conditional build:
6 %bcond_with     static          # build static rpm+rpmi
7 %bcond_without  apidocs         # don't generate documentation with doxygen
8 %bcond_without  python          # don't build python bindings
9 %bcond_without  selinux         # build without selinux support
10 %bcond_without  recommends_tags # build without Recommends tag (bootstrapping)
11 %bcond_with     db61            # use DB 6.1 instead of 5.3
12
13 # versions of required libraries
14 %if %{with db61}
15 %define         reqdb_pkg       db6.1
16 %define         reqdb_ver       6.1
17 %define         reqdb_pkgver    6.1.19
18 %else
19 %define         reqdb_pkg       db5.3
20 %define         reqdb_ver       5.3
21 %define         reqdb_pkgver    5.3.28.0
22 %endif
23 %define         reqpopt_ver     1.15
24 %define         openssl_ver     1.1.1d
25 %define         sover           9.0.1
26
27 Summary:        RPM Package Manager
28 Summary(de.UTF-8):      RPM Packet-Manager
29 Summary(es.UTF-8):      Gestor de paquetes RPM
30 Summary(pl.UTF-8):      Aplikacja do zarządzania pakietami RPM
31 Summary(pt_BR.UTF-8):   Gerenciador de pacotes RPM
32 Summary(ru.UTF-8):      Менеджер пакетов от RPM
33 Summary(uk.UTF-8):      Менеджер пакетів від RPM
34 Name:           rpm
35 Version:        4.15.1
36 Release:        0.1
37 License:        GPL v2 / LGPL v2.1
38 Group:          Base
39 Source0:        http://ftp.rpm.org/releases/rpm-4.15.x/%{name}-%{version}.tar.bz2
40 # Source0-md5:  ed72147451a5ed93b2a48e2f8f5413c3
41 Source1:        %{name}.groups
42 Source2:        macros.pld.in
43 Source3:        %{name}-install-tree
44 Source4:        %{name}-find-spec-bcond
45 Source5:        %{name}-hrmib-cache
46 Source6:        %{name}-groups-po.awk
47 Source7:        %{name}-compress-doc
48 Source8:        %{name}-php-provides
49 Source9:        %{name}-php-requires
50 Source10:       %{name}.sysinfo
51 Source11:       perl.prov
52 Source12:       %{name}-user_group.sh
53 Source13:       %{name}.sysconfig
54 Source14:       %{name}-java-requires
55 # http://svn.pld-linux.org/banner.sh/
56 Source15:       banner.sh
57 Source16:       ftp://ftp.pld-linux.org/dists/th/PLD-3.0-Th-GPG-key.asc
58 # Source16-md5: 23914bb49fafe7153cee87126d966461
59 Source17:       %{name}-mimetypedeps
60 Source18:       macros.local
61 Source19:       %{name}.noautocompressdoc
62 Source20:       %{name}.noautoprov
63 Source21:       %{name}.noautoprovfiles
64 Source22:       %{name}.noautoreq
65 Source24:       %{name}.noautoreqfiles
66 Source25:       %{name}-php-requires.php
67 Source26:       %{name}db_checkversion.c
68 Source27:       macros.lang
69 Source28:       %{name}db_reset.c
70 Source29:       dbupgrade.sh
71 Source30:       rubygems.rb
72 Source31:       gem_helper.rb
73 Patch0:         %{name}-man_pl.patch
74 Patch1:         %{name}-popt-aliases.patch
75 Patch2:         %{name}-perl-macros.patch
76 Patch3:         %{name}-perl-req-perlfile.patch
77 Patch4:         %{name}-scripts-closefds.patch
78 Patch5:         %{name}-php-macros.patch
79 Patch6:         %{name}-lua.patch
80 Patch7:         %{name}-perl_req-INC_dirs.patch
81 Patch8:         %{name}-debuginfo.patch
82 Patch9:         %{name}-javadeps.patch
83 Patch10:        %{name}-libtool-deps.patch
84 Patch11:        %{name}-builddir-readlink.patch
85 Patch12:        %{name}-changelog_order_check_nonfatal.patch
86 Patch13:        %{name}-postun-nofail.patch
87 Patch14:        %{name}-clean-docdir.patch
88 Patch15:        %{name}-perl-magic.patch
89 Patch16:        %{name}-ignore-missing-macro-files.patch
90 Patch17:        x32.patch
91 Patch18:        %{name}-fix-compress-doc.patch
92 Patch19:        vendor-pld.patch
93
94 URL:            http://rpm5.org/
95 BuildRequires:  %{reqdb_pkg}-devel >= %{reqdb_pkgver}
96 BuildRequires:  %{reqdb_pkg}-sql-devel >= %{reqdb_pkgver}
97 BuildRequires:  autoconf >= 2.63
98 BuildRequires:  automake >= 1.4
99 BuildRequires:  openssl-devel >= %{openssl_ver}
100 BuildRequires:  bzip2-devel >= 1.0.2-17
101 BuildRequires:  elfutils-devel >= 0.108
102 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.19.2
103 BuildRequires:  libarchive-devel
104 BuildRequires:  libmagic-devel
105 %if %{with selinux}
106 BuildRequires:  libselinux-devel >= 2.1.0
107 BuildRequires:  libsemanage-devel >= 2.1.0
108 BuildRequires:  libsepol-devel >= 2.1.0
109 %endif
110 # needed only for AM_PROG_CXX used for CXX substitution in rpm.macros
111 BuildRequires:  libstdc++-devel
112 BuildRequires:  libtool >= 1:1.4.2-9
113 BuildRequires:  lua53-devel >= 5.3.5
114 BuildRequires:  ossp-uuid-devel
115 BuildRequires:  patch >= 2.2
116 BuildRequires:  popt-devel >= %{reqpopt_ver}
117 %{?with_python:BuildRequires:   python-devel >= 1:2.3}
118 BuildRequires:  python-modules >= 1:2.3
119 %{?with_python:BuildRequires:   rpm-pythonprov}
120 BuildRequires:  tcl
121 BuildRequires:  xz-devel
122 BuildRequires:  zlib-devel
123 BuildRequires:  zstd-devel
124 %if %{with apidocs}
125 BuildRequires:  doxygen
126 BuildRequires:  ghostscript
127 BuildRequires:  graphviz
128 BuildRequires:  tetex-pdftex
129 %endif
130 %if %{with static}
131 # Require static library only for static build
132 BuildRequires:  %{reqdb_pkg}-static >= %{reqdb_pkgver}
133 BuildRequires:  openssl-static >= %{openssl_ver}
134 BuildRequires:  bzip2-static >= 1.0.2-17
135 BuildRequires:  elfutils-static
136 BuildRequires:  glibc-static >= 2.2.94
137 BuildRequires:  libmagic-static
138 %if %{with selinux}
139 BuildRequires:  libselinux-static >= 2.1.0
140 BuildRequires:  libsemanage-static >= 2.1.0
141 BuildRequires:  libsepol-static >= 2.1.0
142 %endif
143 BuildRequires:  popt-static >= %{reqpopt_ver}
144 BuildRequires:  zlib-static
145 BuildRequires:  zstd-static
146 %endif
147 Requires(posttrans):    coreutils
148 Requires:       FHS >= 3.0-2
149 Requires:       %{name}-base = %{version}-%{release}
150 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
151 Requires:       openssl >= %{openssl_ver}
152 Requires:       popt >= %{reqpopt_ver}
153 Provides:       rpm-db-ver = %{reqdb_ver}
154 Obsoletes:      rpm-getdeps
155 %{!?with_static:Obsoletes:      rpm-utils-static}
156 Conflicts:      glibc < 2.2.92
157 # db4.6 poldek needed
158 Conflicts:      poldek < 0.21-0.20070703.00.3
159 # segfaults with lzma 0.42.2
160 Conflicts:      lzma-libs < 4.999.3
161 Conflicts:      util-vserver < 0.30.216-1.pre3034.7
162 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
163
164 %define         _binary_payload         w9.gzdio
165
166 # don't require very fresh rpm.macros to build
167 %define         find_lang sh ./scripts/find-lang.sh $RPM_BUILD_ROOT
168 %define         ix86    i386 i486 i586 i686 athlon geode pentium3 pentium4
169 %define         ppc     ppc ppc7400 ppc7450
170 %define         x8664   amd64 ia32e x86_64
171
172 %define         _rpmlibdir /usr/lib/rpm
173 %define         _noautocompressdoc      RPM-GPG-KEY
174
175 %description
176 RPM is a powerful package manager, which can be used to build,
177 install, query, verify, update, and uninstall individual software
178 packages. A package consists of an archive of files, and package
179 information, including name, version, and description.
180
181 %description -l de.UTF-8
182 RPM ist ein kräftiger Packet-Manager, der verwendet sein kann zur
183 Installation, Anfrage, Verifizierung, Aktualisierung und
184 Uninstallation individueller Softwarepakete. Ein Paket besteht aus
185 einem Archiv Dateien und Paketinformation, inklusive Name, Version und
186 Beschreibung.
187
188 %description -l es.UTF-8
189 RPM es un poderoso administrador de paquetes, que puede ser usado para
190 construir, instalar, pesquisar, verificar, actualizar y desinstalar
191 paquetes individuales de software. Un paquete consiste en un
192 almacenaje de archivos, y información sobre el paquete, incluyendo
193 nombre, versión y descripción.
194
195 %description -l pl.UTF-8
196 RPM jest doskonałym programem zarządzającym pakietami. Umożliwia on
197 przebudowanie, instalację czy weryfikację dowolnego pakietu.
198 Informacje dotyczące każdego pakietu, takie jak jego opis, lista
199 plików wchodzących w skład pakietu, zależności od innych pakietów, są
200 przechowywane w bazie danych i można je uzyskać za pomocą opcji
201 odpytywania programu rpm.
202
203 %description -l pt_BR.UTF-8
204 RPM é um poderoso gerenciador de pacotes, que pode ser usado para
205 construir, instalar, pesquisar, verificar, atualizar e desinstalar
206 pacotes individuais de software. Um pacote consiste de um conjunto de
207 arquivos e informações adicionais, incluindo nome, versão e descrição
208 do pacote, permissões dos arquivos, etc.
209
210 %description -l ru.UTF-8
211 RPM - это мощный менеджер пакетов, который может быть использован для
212 создания, инсталляции, запросов (query), проверки, обновления и
213 удаления программных пакетов. Пакет состоит из файлового архива и
214 служебной информации, включающей название, версию, описание и другие
215 данные о пакете.
216
217 %description -l uk.UTF-8
218 RPM - це потужний менеджер пакетів, що може бути використаний для
219 створення, інсталяції, запитів (query), перевірки, поновлення та
220 видалення програмних пакетів. Пакет складається з файлового архіву та
221 службової інформації, що містить назву, версію, опис та іншу
222 інформацію про пакет.
223
224 %package base
225 Summary:        RPM base package - scripts used by rpm packages themselves
226 Summary(pl.UTF-8):      Podstawowy pakiet RPM - skrypty używane przez same pakiety rpm
227 Group:          Base
228 Requires:       filesystem
229 Obsoletes:      rpm-scripts
230 Obsoletes:      vserver-rpm
231
232 %description base
233 The RPM base package contains scripts used by rpm packages themselves.
234 These include:
235 - scripts for adding/removing groups and users needed for rpm
236   packages,
237 - banner.sh to display %%banner messages from rpm scriptlets.
238
239 %description base -l pl.UTF-8
240 Pakiet podstawowy RPM zwiera skrypty używane przez same pakiety rpm.
241 Zawiera on:
242 - skrypty dodające/usuwające grupy i użytkowników dla pakietów rpm,
243 - banner.sh do pokazywania komunikatów %%banner dla skryptletów rpm.
244
245 %package lib
246 Summary:        RPMs library
247 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki RPM-a
248 Group:          Libraries
249 Requires:       %{reqdb_pkg} >= %{reqdb_pkgver}
250 Requires:       %{reqdb_pkg}-sql >= %{reqdb_pkgver}
251 Requires:       openssl >= %{openssl_ver}
252 Requires:       libmagic >= 1.15-2
253 %{?with_selinux:Requires:       libselinux >= 2.1.0}
254 Requires:       popt >= %{reqpopt_ver}
255 Obsoletes:      rpm-libs
256 # avoid SEGV caused by mixed db versions
257 Conflicts:      poldek < 0.18.1-16
258
259 %description lib
260 RPMs library.
261
262 %description lib -l pl.UTF-8
263 Biblioteki RPM-a.
264
265 %package devel
266 Summary:        Header files for rpm libraries
267 Summary(de.UTF-8):      Header-Dateien für rpm Libraries
268 Summary(es.UTF-8):      Archivos de inclusión y bibliotecas para programas de manipulación de paquetes rpm
269 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek rpm
270 Summary(pt_BR.UTF-8):   Arquivos de inclusão e bibliotecas para programas de manipulação de pacotes RPM
271 Summary(ru.UTF-8):      Хедеры и библиотеки для программ, работающих с rpm-пакетами
272 Summary(uk.UTF-8):      Хедери та бібліотеки для програм, що працюють з пакетами rpm
273 Group:          Development/Libraries
274 Requires:       %{name}-lib = %{version}-%{release}
275 Requires:       %{reqdb_pkg}-devel >= %{reqdb_pkgver}
276 Requires:       openssl-devel >= %{openssl_ver}
277 Requires:       bzip2-devel
278 Requires:       elfutils-devel
279 Requires:       libmagic-devel
280 %if %{with selinux}
281 Requires:       libselinux-devel
282 Requires:       libsemanage-devel
283 Requires:       libsepol-devel
284 %endif
285 Requires:       popt-devel >= %{reqpopt_ver}
286 Requires:       zlib-devel
287
288 %description devel
289 The RPM packaging system includes C libraries that make it easy to
290 manipulate RPM packages and databases. They are intended to ease the
291 creation of graphical package managers and other tools that need
292 intimate knowledge of RPM packages. This package contains header files
293 for these libraries.
294
295 %description devel -l de.UTF-8
296 Der RPM-Packensystem enthält eine C-Library, die macht es einfach
297 RPM-Pakete und Dateibanken zu manipulieren. Er eignet sich für
298 Vereinfachung des Schaffens grafischer Paket-Manager und anderer
299 Werkzeuge, die intime Kenntnis von RPM-Paketen brauchen.
300
301 %description devel -l es.UTF-8
302 El sistema de empaquetado RPM incluye una biblioteca C que vuelve
303 fácil la manipulación de paquetes y bases de datos RPM. Su objetivo es
304 facilitar la creación de administradores gráficos de paquetes y otras
305 herramientas que necesiten un conocimiento profundo de paquetes RPM.
306
307 %description devel -l pl.UTF-8
308 System RPM zawiera biblioteki C, które ułatwiają manipulowanie
309 pakietami RPM oraz bazami danych. W zamiarze ma to uprościć tworzenie
310 graficznych programów zarządzających pakietami oraz innych narzędzi,
311 które wymagają szczegółowej wiedzy na temat pakietów RPM. Ten pakiet
312 zawiera pliki nagłówkowe wspomnianych bibliotek.
313
314 %description devel -l pt_BR.UTF-8
315 O sistema de empacotamento RPM inclui uma biblioteca C que torna fácil
316 a manipulação de pacotes e bases de dados RPM. Seu objetivo é
317 facilitar a criação de gerenciadores gráficos de pacotes e outras
318 ferramentas que precisem de conhecimento profundo de pacotes RPM.
319
320 %description devel -l ru.UTF-8
321 Система управления пакетами RPM содержит библиотеку C, которая
322 упрощает манипуляцию пакетами RPM и соответствующими базами данных.
323 Эта библиотека предназначена для облегчения создания графических
324 пакетных менеджеров и других утилит, которым необходимо работать с
325 пакетами RPM.
326
327 %description devel -l uk.UTF-8
328 Система керування пакетами RPM містить бібліотеку C, котра спрощує
329 роботу з пакетами RPM та відповідними базами даних. Ця бібліотека
330 призначена для полегшення створення графічних пакетних менеджерів та
331 інших утиліт, що працюють з пакетами RPM.
332
333 %package static
334 Summary:        RPM static libraries
335 Summary(de.UTF-8):      RPMs statische Libraries
336 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne RPM-a
337 Summary(pt_BR.UTF-8):   Bibliotecas estáticas para o desenvolvimento de aplicações RPM
338 Summary(ru.UTF-8):      Статическая библиотека для программ, работающих с rpm-пакетами
339 Summary(uk.UTF-8):      Статична бібліотека для програм, що працюють з пакетами rpm
340 Group:          Development/Libraries
341 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
342 Requires:       %{reqdb_pkg}-static >= %{reqdb_pkgver}
343 Requires:       openssl-static >= %{openssl_ver}
344 Requires:       bzip2-static
345 Requires:       elfutils-static
346 Requires:       libmagic-static
347 %if %{with selinux}
348 Requires:       libselinux-static
349 Requires:       libsemanage-static
350 Requires:       libsepol-static
351 %endif
352 Requires:       popt-static >= %{reqpopt_ver}
353 Requires:       zlib-static
354
355 %description static
356 RPM static libraries.
357
358 %description static -l de.UTF-8
359 RPMs statische Libraries.
360
361 %description static -l pl.UTF-8
362 Biblioteki statyczne RPM-a.
363
364 %description static -l pt_BR.UTF-8
365 Bibliotecas estáticas para desenvolvimento.
366
367 %description static -l ru.UTF-8
368 Система управления пакетами RPM содержит библиотеку C, которая
369 упрощает манипуляцию пакетами RPM и соответствующими базами данных.
370 Это статическая библиотека RPM.
371
372 %description static -l uk.UTF-8
373 Система керування пакетами RPM містить бібліотеку C, котра спрощує
374 роботу з пакетами RPM та відповідними базами даних. Це статична
375 бібліотека RPM.
376
377 %package utils
378 Summary:        Additional utilities for managing RPM packages and database
379 Summary(de.UTF-8):      Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken
380 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do zarządzania bazą RPM-a i pakietami
381 Group:          Applications/File
382 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
383 Requires:       popt >= %{reqpopt_ver}
384 %if %{with recommends_tags}
385 Recommends:     bzip2
386 Recommends:     gzip
387 %endif
388 Conflicts:      filesystem-debuginfo < 3.0-16
389
390 %description utils
391 Additional utilities for managing RPM packages and database.
392
393 %description utils -l de.UTF-8
394 Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken.
395
396 %description utils -l pl.UTF-8
397 Dodatkowe narzędzia do zarządzania bazą RPM-a i pakietami.
398
399 %package utils-perl
400 Summary:        Additional utilities for managing RPM packages and database
401 Summary(de.UTF-8):      Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken
402 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do zarządzania bazą RPM-a i pakietami
403 Group:          Applications/File
404 Requires:       %{name}-utils = %{version}-%{release}
405 Requires:       popt >= %{reqpopt_ver}
406
407 %description utils-perl
408 Additional utilities for managing RPM packages and database.
409
410 %description utils-perl -l de.UTF-8
411 Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken.
412
413 %description utils-perl -l pl.UTF-8
414 Dodatkowe narzędzia do zarządzania bazą RPM-a i pakietami.
415
416 %package utils-static
417 Summary:        Static rpm utilities
418 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne narzędzia rpm
419 Group:          Applications/System
420 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
421
422 %description utils-static
423 Static rpm utilities for repairing system in case something with
424 shared libraries used by rpm become broken. Currently it contains rpmi
425 binary, which can be used to install/upgrade/remove packages without
426 using shared libraries (well, in fact with exception of NSS modules).
427
428 %description utils-static -l pl.UTF-8
429 Statyczne narzędzia rpm do naprawy systemu w przypadku zepsucia czegoś
430 związanego z bibliotekami współdzielonymi używanymi przez rpm-a.
431 Aktualnie pakiet zawiera binarkę rpmi, którą można użyć do instalacji,
432 uaktualniania lub usuwania pakietów bez udziału bibliotek statycznych
433 (z wyjątkiem modułów NSS).
434
435 %package build
436 Summary:        Scripts for building binary RPM packages
437 Summary(de.UTF-8):      Scripts fürs Bauen binärer RPM-Pakete
438 Summary(pl.UTF-8):      Skrypty pomocnicze do budowania binarnych RPM-ów
439 Summary(pt_BR.UTF-8):   Scripts e programas executáveis usados para construir pacotes
440 Summary(ru.UTF-8):      Скрипты и утилиты, необходимые для сборки пакетов
441 Summary(uk.UTF-8):      Скрипти та утиліти, необхідні для побудови пакетів
442 Group:          Applications/File
443 Requires(pretrans):     coreutils
444 Requires(pretrans):     findutils
445 Requires:       %{name}-build-macros >= 1.712
446 Requires:       %{name}-utils = %{version}-%{release}
447 Requires:       /bin/id
448 Requires:       awk
449 Requires:       bzip2
450 Requires:       chrpath >= 0.10-4
451 Requires:       cpio
452 Requires:       diffutils
453 Requires:       elfutils
454 Requires:       file >= 4.17
455 Requires:       fileutils
456 Requires:       findutils
457 %ifarch athlon
458 Requires:       gcc >= 3.0.3
459 %else
460 Requires:       gcc
461 %endif
462 Requires:       glibc-devel
463 Requires:       grep
464 Requires:       gzip
465 Requires:       make
466 Requires:       patch
467 Requires:       sed >= 4.0
468 Requires:       sh-utils
469 Requires:       tar >= 1:1.22
470 Requires:       textutils
471 Requires:       which
472 Requires:       xz
473 Provides:       rpmbuild(monoautodeps)
474 Provides:       rpmbuild(noauto) = 3
475 %ifarch %{x8664}
476 Conflicts:      automake < 1:1.7.9-2
477 Conflicts:      libtool < 2:1.5-13
478 %endif
479
480 %description build
481 Scripts for building binary RPM packages.
482
483 %description build -l de.UTF-8
484 Scripts fürs Bauen binärer RPM-Pakete.
485
486 %description build -l pl.UTF-8
487 Skrypty pomocnicze do budowania binarnych RPM-ów.
488
489 %description build -l pt_BR.UTF-8
490 Este pacote contém scripts e programas executáveis que são usados para
491 construir pacotes usando o RPM.
492
493 %description build -l ru.UTF-8
494 Различные вспомогательные скрипты и исполняемые программы, которые
495 используются для сборки RPM'ов.
496
497 %description build -l uk.UTF-8
498 Різноманітні допоміжні скрипти та утиліти, які використовуються для
499 побудови RPM'ів.
500
501 %package javaprov
502 Summary:        Additional utilities for checking Java provides/requires in RPM packages
503 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do sprawdzania zależności kodu w Javie w pakietach RPM
504 Group:          Applications/File
505 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
506 Requires:       file
507 Requires:       findutils >= 1:4.2.26
508 Requires:       mktemp
509 Requires:       unzip
510
511 %description javaprov
512 Additional utilities for checking Java provides/requires in RPM
513 packages.
514
515 %description javaprov -l pl.UTF-8
516 Dodatkowe narzędzia do sprawdzania zależności kodu w Javie w pakietach
517 RPM.
518
519 %package perlprov
520 Summary:        Additional utilities for checking Perl provides/requires in RPM packages
521 Summary(de.UTF-8):      Zusatzwerkzeuge fürs Nachsehen Perl-Abhängigkeiten in RPM-Paketen
522 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do sprawdzenia zależności skryptów Perla w pakietach RPM
523 Group:          Applications/File
524 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
525 Requires:       perl-Encode
526 Requires:       perl-devel
527 Requires:       perl-modules
528
529 %description perlprov
530 Additional utilities for checking Perl provides/requires in RPM
531 packages.
532
533 %description perlprov -l de.UTF-8
534 Zusatzwerkzeuge fürs Nachsehen Perl-Abhängigkeiten in RPM-Paketen.
535
536 %description perlprov -l pl.UTF-8
537 Dodatkowe narzędzia do sprawdzenia zależności skryptów Perla w
538 pakietach RPM.
539
540 %package pythonprov
541 Summary:        Python macros, which simplifies creation of RPM packages with Python software
542 Summary(pl.UTF-8):      Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w Pythonie
543 Group:          Applications/File
544 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
545 Requires:       python
546 Requires:       python-setuptools
547 Requires:       python-modules
548
549 %description pythonprov
550 Python macros, which simplifies creation of RPM packages with Python
551 software.
552
553 %description pythonprov -l pl.UTF-8
554 Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w
555 Pythonie.
556
557 %package php-pearprov
558 Summary:        Additional utilities for checking PHP PEAR provides/requires in RPM packages
559 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do sprawdzania zależności skryptów php w RPM
560 Group:          Applications/File
561 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
562 Requires:       sed >= 4.0
563 Suggests:       php-pear-PHP_CompatInfo
564
565 %description php-pearprov
566 Additional utilities for checking PHP PEAR provides/requires in RPM
567 packages.
568
569 %description php-pearprov -l pl.UTF-8
570 Dodatkowe narzędzia do sprawdzenia zależności skryptów PHP PEAR w
571 pakietach RPM.
572
573 %package rubyprov
574 Summary:        Ruby tools, which simplify creation of RPM packages with Ruby software
575 Summary(pl.UTF-8):      Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w Ruby
576 Group:          Applications/File
577 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
578 Requires:       ruby
579 Requires:       ruby-modules
580 Requires:       ruby-rubygems
581
582 %description rubyprov
583 Ruby tools, which simplifies creation of RPM packages with Ruby
584 software.
585
586 %description rubyprov -l pl.UTF-8
587 Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w
588 Ruby.
589
590 %package -n python-rpm
591 Summary:        Python interface to RPM library
592 Summary(pl.UTF-8):      Pythonowy interfejs do biblioteki RPM-a
593 Summary(pt_BR.UTF-8):   Módulo Python para aplicativos que manipulam pacotes RPM
594 Group:          Development/Languages/Python
595 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
596 Requires:       python
597 Obsoletes:      rpm-python
598
599 %description -n python-rpm
600 The rpm-python package contains a module which permits applications
601 written in the Python programming language to use the interface
602 supplied by RPM (RPM Package Manager) libraries.
603
604 This package should be installed if you want to develop Python
605 programs that will manipulate RPM packages and databases.
606
607 %description -n python-rpm -l pl.UTF-8
608 Pakiet rpm-python zawiera moduł, który pozwala aplikacjom napisanym w
609 Pythonie na używanie interfejsu dostarczanego przez biblioteki RPM-a.
610
611 Pakiet ten powinien zostać zainstalowany, jeśli chcesz pisać w
612 Pythonie programy manipulujące pakietami i bazami danych rpm.
613
614 %description -n python-rpm -l pt_BR.UTF-8
615 O pacote rpm-python contém um módulo que permite que aplicações
616 escritas em Python utilizem a interface fornecida pelas bibliotecas
617 RPM (RPM Package Manager).
618
619 Esse pacote deve ser instalado se você quiser desenvolver programas em
620 Python para manipular pacotes e bancos de dados RPM.
621
622 %package apidocs
623 Summary:        RPM API documentation and guides
624 Summary(pl.UTF-8):      Documentacja API RPM-a i przewodniki
625 Group:          Documentation
626 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
627 BuildArch:      noarch
628 %endif
629
630 %description apidocs
631 Documentation for RPM API and guides in HTML format generated from rpm
632 sources by doxygen.
633
634 %description apidocs -l pl.UTF-8
635 Dokumentacja API RPM-a oraz przewodniki w formacie HTML generowane ze
636 źrodeł RPM-a przez doxygen.
637
638 %prep
639 %setup -q -n %{name}-%{version}%{?subver}
640 %patch0 -p1
641 %patch1 -p1
642 %patch2 -p1
643 %patch3 -p1
644 %patch4 -p1
645 %patch5 -p1
646 %patch6 -p1
647 %patch7 -p0
648 %patch8 -p1
649 %patch9 -p1
650 %patch10 -p1
651 %patch11 -p1
652 %patch12 -p1
653 %patch13 -p1
654 %patch14 -p1
655 %patch15 -p1
656 %patch16 -p1
657 %patch17 -p1
658 #%patch18 -p1
659 #%patch19 -p1
660
661 install %{SOURCE2} pld.in
662 install %{SOURCE8} scripts/php.prov.in
663 install %{SOURCE9} scripts/php.req.in
664 install %{SOURCE11} scripts/perl.prov.in
665 cp -p %{SOURCE30} scripts/rubygems.rb
666 cp -p %{SOURCE31} scripts/gem_helper.rb
667
668 %{__mv} -f scripts/perl.req{,.in}
669
670 # generate Group translations to *.po
671 awk -f %{SOURCE6} %{SOURCE1}
672
673 install %{SOURCE26} tools/rpmdb_checkversion.c
674 install %{SOURCE28} tools/rpmdb_reset.c
675
676 %{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/python,%{__python},' scripts/pythondistdeps.py
677
678 %build
679 %{__libtoolize}
680 %{__aclocal}
681 %{__autoheader}
682 %{__autoconf}
683 %{__automake}
684
685 # rpm checks for CPU type at runtime, but it looks better
686 sed -i \
687         -e 's|@host@|%{_target_cpu}-%{_target_vendor}-%{_target_os}|' \
688         -e 's|@host_cpu@|%{_target_cpu}|' \
689         -e 's|@host_os@|%{_target_os}|' \
690         macros.in
691
692 CPPFLAGS="-I/usr/include/lua53 %{rpmcppflags}"
693 %configure \
694         WITH_PERL_VERSION=no \
695         __GST_INSPECT=%{_bindir}/gst-inspect-1.0 \
696         __GPG=%{_bindir}/gpg \
697         %{?with_python:PYTHON=python%{py_ver}} \
698         --disable-silent-rules \
699         --enable-shared \
700         --enable-static \
701         --with-hackingdocs=%{!?with_apidocs:no}%{?with_apidocs:yes} \
702         --enable-bdb \
703         --enable-zstd \
704         --with-crypto=openssl \
705         --with-lua \
706         --with-cap \
707         --with-acl \
708         --with-audit \
709         --with-archive \
710         %{?with_python:--enable-python} \
711         --with-selinux=%{!?with_selinux:no}%{?with_selinux:yes} \
712         --with-vendor=pld
713
714 #  --enable-ndb (EXPERIMENTAL) enable the new rpm database format
715 #  --enable-lmdb=[yes/no/auto] (EXPERIMENTAL) build with LMDB rpm database format support (default=auto)
716 #  --with-imaevm           build with imaevm support
717
718 %{__make}
719
720 %{__cc} %{rpmcflags} -I/usr/include/db%{reqdb_ver} tools/rpmdb_checkversion.c \
721         -o tools/rpmdb_checkversion -ldb-%{reqdb_ver}
722 %{__cc} %{rpmcflags} -I/usr/include/db%{reqdb_ver} tools/rpmdb_reset.c \
723         -o tools/rpmdb_reset -ldb-%{reqdb_ver}
724
725 if tools/rpmdb_checkversion -V 2>&1 | grep "t match library version"; then
726         echo "Error linking rpmdb tools!"
727         exit 1
728 fi
729 if tools/rpmdb_reset -V 2>&1 | grep "t match library version"; then
730         echo "Error linking rpmdb tools!"
731         exit 1
732 fi
733
734 %install
735 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
736 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/bin,/%{_lib},/etc/sysconfig,%{_sysconfdir}/rpm} \
737         $RPM_BUILD_ROOT{/var/lib/banner,/var/cache/hrmib,/etc/pki/rpm-gpg}
738
739 install %{SOURCE16} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/pki/rpm-gpg/PLD-3.0-Th-GPG-key.asc
740
741 %{__make} -j1 install \
742         pkgconfigdir=%{_pkgconfigdir} \
743         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
744
745 # cleanup
746 %ifnarch %{ix86} %{x8664} x32
747 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/athlon-linux/macros
748 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/geode-linux/macros
749 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i386-linux/macros
750 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i486-linux/macros
751 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i586-linux/macros
752 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i686-linux/macros
753 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/pentium3-linux/macros
754 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/pentium4-linux/macros
755 %endif
756
757 %ifnarch %{x8664} x32
758 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/amd64-linux/macros
759 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ia32e-linux/macros
760 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/x32-linux/macros
761 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/x86_64-linux/macros
762 %endif
763
764 %ifnarch %{ppc}
765 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/m68k-linux/macros
766 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc32dy4-linux/macros
767 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc64*-linux/macros
768 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc8260-linux/macros
769 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc8560-linux/macros
770 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc-linux/macros
771 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc*series-linux/macros
772 %endif
773
774 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/aarch64-linux/macros
775 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/alpha*-linux/macros
776 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/arm*-linux/macros
777 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ia64-linux/macros
778 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/mips*-linux/macros
779 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/riscv64-linux/macros
780 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/s390*-linux/macros
781 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/sh*-linux/macros
782 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/sparc*-linux/macros
783
784 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/find-lang.sh
785
786 install %{SOURCE1} doc/manual/groups
787 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/install-build-tree
788 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/find-spec-bcond
789 install %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/compress-doc
790 install %{SOURCE12} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/user_group.sh
791 install %{SOURCE14} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/java-find-requires
792 install scripts/php.{prov,req}  $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}
793 cp -p %{SOURCE25} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/php.req.php
794 install %{SOURCE17} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/mimetypedeps.sh
795 install %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/hrmib-cache
796 install %{SOURCE13} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rpm
797
798 install %{SOURCE15} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/banner.sh
799
800 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo
801
802 install %{SOURCE18} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/macros
803 install %{SOURCE27} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/macros.lang
804 install %{SOURCE19} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautocompressdoc
805 install %{SOURCE20} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoprov
806 install %{SOURCE21} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoprovfiles
807 install %{SOURCE22} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoreq
808 install %{SOURCE24} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoreqfiles
809
810 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Conflictname
811 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Dirnames
812 install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Filelinktos
813 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Obsoletename
814 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Providename
815 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/Requirename
816
817 install tools/rpmdb_checkversion $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/bin
818 install tools/rpmdb_reset $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/bin
819 #install %{SOURCE29} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/bin/dbupgrade.sh
820
821 # create macro loading wrappers for backward compatibility
822 for m in gstreamer java mono perl php python; do
823         echo "%%{load:%{_rpmlibdir}/macros.d/$m}" >$RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/macros.$m
824 done
825
826 # move rpm to /bin
827 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/rpm $RPM_BUILD_ROOT/bin
828 # move essential libs to /lib (libs that /bin/rpm links to)
829 for a in librpm.so librpmbuild.so librpmio.so librpmsign.so; do
830         mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/${a}.* $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
831         ln -sf /%{_lib}/$(basename $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/${a}.*.*.*) $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/${a}
832 done
833
834 %if %{with python}
835 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
836 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
837
838 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/rpm/*.{la,py}
839 %endif
840
841 # wrong location, not used anyway
842 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/rpm.{daily,log}
843
844 %find_lang %{name}
845
846 %{__rm} -rf manual
847 cp -a doc/manual manual
848 %{__rm} -f manual/Makefile*
849
850 %clean
851 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
852
853 %pretrans
854 # this needs to be a dir
855 if [ -f %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo ]; then
856         umask 022
857         mv -f %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo{,.rpmsave}
858         mkdir %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo
859 fi
860
861 %posttrans
862 if [ -e /var/lib/rpm/Packages ] && \
863                 ! %{_rpmlibdir}/bin/rpmdb_checkversion -h /var/lib/rpm -d /var/lib/rpm; then
864         if [ ! -e /var/lib/rpm.rpmbackup-%{version}-%{release} ] && \
865                         /bin/cp -a /var/lib/rpm /var/lib/rpm.rpmbackup-%{version}-%{release}; then
866                 echo
867                 echo "Backup of the rpm database has been created in /var/lib/rpm.rpmbackup-%{version}-%{release}"
868                 echo
869         fi
870         echo
871         echo 'If poldek aborts after migration with rpmdb error, this is expected behaviour,'
872         echo 'you should ignore it and restart poldek'
873         echo
874         %{_rpmlibdir}/bin/dbupgrade.sh
875 fi
876
877 %triggerpostun -- %{name} < 4.4.9-44
878 %{_rpmlibdir}/hrmib-cache
879
880 %post   lib -p /sbin/ldconfig
881 %postun lib -p /sbin/ldconfig
882
883 %pretrans build
884 find %{_rpmlibdir} -name '*-linux' -type l | xargs rm -f
885
886 %files -f %{name}.lang
887 %defattr(644,root,root,755)
888 %doc ChangeLog CREDITS README manual/*
889
890 %dir /etc/pki/rpm-gpg
891 /etc/pki/rpm-gpg/PLD-3.0-Th-GPG-key.asc
892
893 %attr(755,root,root) /bin/rpm
894
895 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/macros
896 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/macros.lang
897 %dir %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo
898 # these are ok to be replaced
899 %config %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/sysinfo/*
900
901 %{_mandir}/man8/rpm.8*
902 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man8/rpm.8*
903 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpm.8*
904 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpm.8*
905 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man8/rpm.8*
906 %lang(sk) %{_mandir}/sk/man8/rpm.8*
907
908 #%dir /var/lib/rpm
909 #%dir /var/lib/rpm/log
910 #%dir /var/lib/rpm/tmp
911 #%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /var/lib/rpm/DB_CONFIG
912
913 # exported package NVRA (stamped with install tid)
914 # net-snmp hrSWInstalledName queries, bash-completions
915 %dir /var/cache/hrmib
916
917 %{_rpmlibdir}/rpmpopt*
918 %{_rpmlibdir}/macros
919 %dir %{_rpmlibdir}/macros.d
920 #%{_rpmlibdir}/macros.d/pld
921 %{_rpmlibdir}/platform/noarch-*
922 %ifarch %{ix86} %{x8664} x32
923 %{_rpmlibdir}/platform/athlon*
924 %{_rpmlibdir}/platform/geode*
925 %{_rpmlibdir}/platform/i?86*
926 %{_rpmlibdir}/platform/pentium*
927 %endif
928 %ifarch %{x8664} x32
929 %{_rpmlibdir}/platform/amd64*
930 %{_rpmlibdir}/platform/ia32e*
931 %{_rpmlibdir}/platform/x86_64*
932 %{_rpmlibdir}/platform/x32*
933 %endif
934 %ifarch alpha
935 %{_rpmlibdir}/platform/alpha*
936 %endif
937 %ifarch ia64
938 %{_rpmlibdir}/platform/ia64*
939 %endif
940 %ifarch mips mipsel mips64 mips64el
941 %{_rpmlibdir}/platform/mips*
942 %endif
943 %ifarch %{ppc}
944 %{_rpmlibdir}/platform/ppc*
945 %endif
946 %ifarch sparc sparc64
947 %{_rpmlibdir}/platform/sparc*
948 %endif
949
950 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/hrmib-cache
951
952 %dir %{_rpmlibdir}/bin
953 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/dbconvert
954 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/dbupgrade.sh
955 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmdb_checkversion
956 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmdb_reset
957 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmdbchk
958
959 %files base
960 %defattr(644,root,root,755)
961 %dir %{_sysconfdir}/rpm
962 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rpm
963 %dir %{_rpmlibdir}
964 %attr(755,root,root) %{_bindir}/banner.sh
965 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/user_group.sh
966 %dir /var/lib/banner
967
968 %files lib
969 %defattr(644,root,root,755)
970 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpm.so.9
971 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpm.so.%{sover}
972 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmbuild.so.9
973 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmbuild.so.%{sover}
974 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmio.so.9
975 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmio.so.%{sover}
976 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmsign.so.9
977 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmsign.so.%{sover}
978
979 %files devel
980 %defattr(644,root,root,755)
981 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpm.so
982 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpmbuild.so
983 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpmio.so
984 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpmsign.so
985 %{_libdir}/librpm*.la
986 %{_includedir}/rpm
987 %{_pkgconfigdir}/*.pc
988
989 %files static
990 %defattr(644,root,root,755)
991 %{_libdir}/librpm*.a
992
993 %files utils
994 %defattr(644,root,root,755)
995 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpm2cpio
996 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmconstant
997 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/find-debuginfo.sh
998 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdb_loadcvt
999 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/tgpg
1000 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/chroot
1001 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/cp
1002 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/debugedit
1003 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/find
1004 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/mgo
1005 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/mtree
1006 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmcache
1007 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmcmp
1008 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmdeps
1009 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmdigest
1010 %if %{with selinux}
1011 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/semodule
1012 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/spooktool
1013 %endif
1014 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmrepo
1015 %{_mandir}/man8/rpm2cpio.8*
1016 #%{_mandir}/man8/rpmconstant.8*
1017 %{_mandir}/man8/rpmdeps.8*
1018 #%{_mandir}/man8/rpmmtree.8*
1019 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpm2cpio.8*
1020 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpm2cpio.8*
1021 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpmdeps.8*
1022 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man8/rpm2cpio.8*
1023
1024 %files utils-perl
1025 %defattr(644,root,root,755)
1026 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdiff*
1027
1028 %if %{with static}
1029 %files utils-static
1030 %defattr(644,root,root,755)
1031 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpm[ieu]
1032 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpm[ieu]
1033 %endif
1034
1035 %files build
1036 %defattr(644,root,root,755)
1037 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/noauto*
1038 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/brp-*
1039 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-files
1040 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/compress-doc
1041 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/cross-build
1042 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/find-spec-bcond
1043 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/getpo.sh
1044 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/install-build-tree
1045 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/u_pkg.sh
1046 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/executabledeps.sh
1047 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/libtooldeps.sh
1048 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/mimetypedeps.sh
1049 # needs hacked pkg-config to return anything
1050 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/pkgconfigdeps.sh
1051 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/api-sanity-autotest.pl
1052 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/api-sanity-checker.pl
1053 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/install-sh
1054 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/mkinstalldirs
1055 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/pom2spec
1056 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmspec
1057 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/rpmspecdump
1058 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/bin/wget
1059 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/vcheck
1060 # not used yet ... these six depend on perl
1061 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/http.req
1062 # we always used scripts provided by mono-devel, maybe move them here
1063 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/mono-find-provides
1064 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/mono-find-requires
1065
1066 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/fontconfig.prov
1067 # must be here for "Requires: rpm-*prov" to work
1068 #%{_rpmlibdir}/macros.d/cmake
1069 #%{_rpmlibdir}/macros.d/gstreamer
1070 #%{_rpmlibdir}/macros.d/java
1071 #%{_rpmlibdir}/macros.d/libtool
1072 #%{_rpmlibdir}/macros.d/mono
1073 #%{_rpmlibdir}/macros.d/perl
1074 #%{_rpmlibdir}/macros.d/php
1075 #%{_rpmlibdir}/macros.d/pkgconfig
1076 #%{_rpmlibdir}/macros.d/python
1077 #%{_rpmlibdir}/macros.d/ruby
1078 #%{_rpmlibdir}/macros.d/selinux
1079 #%{_rpmlibdir}/macros.d/tcl
1080 #%{_rpmlibdir}/macros.rpmbuild
1081 # compat wrappers
1082 #%{_rpmlibdir}/macros.gstreamer
1083 %{_rpmlibdir}/macros.java
1084 %{_rpmlibdir}/macros.mono
1085 %{_rpmlibdir}/macros.perl
1086 %{_rpmlibdir}/macros.php
1087 %{_rpmlibdir}/macros.python
1088
1089 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/gstreamer.sh
1090 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/kmod-deps.sh
1091
1092 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gendiff
1093 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmbuild
1094
1095 #%dir %{_rpmlibdir}/helpers
1096 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/helpers/makeshlibs
1097
1098 %{_mandir}/man1/gendiff.1*
1099 %{_mandir}/man8/rpmbuild.8*
1100 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpmbuild.8*
1101 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/gendiff.1*
1102 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpmbuild.8*
1103
1104 %files javaprov
1105 %defattr(644,root,root,755)
1106 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/java-find-requires
1107 # needs jar (any jdk), jcf-dump (gcc-java) to work
1108 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/javadeps.sh
1109
1110 %files rubyprov
1111 %defattr(644,root,root,755)
1112 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/gem_helper.rb
1113 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rubygems.rb
1114
1115 %files perlprov
1116 %defattr(644,root,root,755)
1117 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/perl.*
1118 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/osgideps.pl
1119 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/perldeps.pl
1120
1121 %files pythonprov
1122 %defattr(644,root,root,755)
1123 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/pythoneggs.py
1124 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/pythondeps.sh
1125
1126 %files php-pearprov
1127 %defattr(644,root,root,755)
1128 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/php.prov
1129 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/php.req
1130 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/php.req.php
1131
1132 %if %{with python}
1133 %files -n python-rpm
1134 %defattr(644,root,root,755)
1135 %dir %{py_sitedir}/rpm
1136 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/rpm/*.so
1137 %{py_sitedir}/rpm/*.py[co]
1138 %endif
1139
1140 %if %{with apidocs}
1141 %files apidocs
1142 %defattr(644,root,root,755)
1143 #%doc apidocs
1144 %endif
This page took 0.158909 seconds and 3 git commands to generate.