]> git.pld-linux.org Git - packages/rpm.git/blob - rpm.spec
973a6c14f07e4bee38013909122ad1be76475432
[packages/rpm.git] / rpm.spec
1 #
2 # TODO:
3 # - rebuild database after upgrading from rpm5
4 # - when adopting, use 4.5 ticket for checklist: https://bugs.launchpad.net/pld-linux/+bug/262985
5 #
6 # Conditional build:
7 %bcond_without  apidocs         # don't generate documentation with doxygen
8 %bcond_with     python2         # don't build python bindings
9 %bcond_without  python3         # don't build python bindings
10 %bcond_without  plugins         # build plugins
11 %bcond_without  recommends_tags # build without Recommends tag (bootstrapping)
12
13 %define         db_ver          5.3.28.0
14 %define         popt_ver        1.15
15 %define         openssl_ver     1.1.1d
16 %define         sover           9.1.0
17
18 Summary:        RPM Package Manager
19 Summary(de.UTF-8):      RPM Packet-Manager
20 Summary(es.UTF-8):      Gestor de paquetes RPM
21 Summary(pl.UTF-8):      Aplikacja do zarządzania pakietami RPM
22 Summary(pt_BR.UTF-8):   Gerenciador de pacotes RPM
23 Summary(ru.UTF-8):      Менеджер пакетов от RPM
24 Summary(uk.UTF-8):      Менеджер пакетів від RPM
25 Name:           rpm
26 Version:        4.16.0
27 Release:        0.1
28 Epoch:          1
29 License:        GPL v2 / LGPL v2.1
30 Group:          Base
31 Source0:        http://ftp.rpm.org/releases/rpm-4.16.x/%{name}-%{version}.tar.bz2
32 # Source0-md5:  434e166a812e35ef181f6dd176326920
33 Source1:        ftp://ftp.pld-linux.org/dists/th/PLD-3.0-Th-GPG-key.asc
34 # Source1-md5:  23914bb49fafe7153cee87126d966461
35 Source2:        macros.local
36 Source3:        macros.lang
37 Source4:        %{name}.sysconfig
38 Source5:        %{name}.groups
39 Source6:        %{name}-groups-po.awk
40 Source7:        %{name}-install-tree
41 Source8:        %{name}-hrmib-cache
42 Source9:        %{name}-user_group.sh
43 # http://svn.pld-linux.org/banner.sh/
44 Source10:       banner.sh
45 Source11:       %{name}.noautocompressdoc
46 Source12:       %{name}.noautoprov
47 Source13:       %{name}.noautoprovfiles
48 Source14:       %{name}.noautoreq
49 Source15:       %{name}.noautoreqfiles
50 Source16:       perl.prov
51 Source17:       %{name}db_checkversion.c
52 Source18:       %{name}db_reset.c
53 Source19:       dbupgrade.sh
54 Patch0:         %{name}-man_pl.patch
55 Patch1:         %{name}-popt-aliases.patch
56 Patch2:         %{name}-perl-macros.patch
57 Patch3:         %{name}-perl-req-perlfile.patch
58 Patch4:         %{name}-scripts-closefds.patch
59 Patch5:         %{name}-lua.patch
60 Patch6:         %{name}-perl_req-INC_dirs.patch
61 Patch7:         %{name}-debuginfo.patch
62 Patch8:         %{name}-libtool-deps.patch
63 Patch9:         %{name}-builddir-readlink.patch
64 Patch10:        %{name}-changelog_order_check_nonfatal.patch
65 Patch11:        %{name}-postun-nofail.patch
66 Patch12:        %{name}-clean-docdir.patch
67 Patch13:        %{name}-perl-magic.patch
68 Patch14:        %{name}-ignore-missing-macro-files.patch
69 Patch15:        x32.patch
70 Patch16:        %{name}-add-compress-doc.patch
71 Patch17:        rpm5-db-compat.patch
72 Patch18:        python-internal-build.patch
73 URL:            https://rpm.org/
74 BuildRequires:  db-devel >= %{db_ver}
75 BuildRequires:  autoconf >= 2.63
76 BuildRequires:  automake >= 1.4
77 BuildRequires:  bzip2-devel >= 1.0.2-17
78 BuildRequires:  elfutils-devel >= 0.108
79 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.19.2
80 BuildRequires:  libarchive-devel
81 BuildRequires:  libmagic-devel
82 BuildRequires:  openssl-devel >= %{openssl_ver}
83 %if %{with plugins}
84 BuildRequires:  audit-libs-devel
85 BuildRequires:  dbus-devel
86 BuildRequires:  libselinux-devel >= 2.1.0
87 %endif
88 # needed only for AM_PROG_CXX used for CXX substitution in rpm.macros
89 BuildRequires:  libstdc++-devel
90 BuildRequires:  libtool >= 1:1.4.2-9
91 BuildRequires:  lua53-devel >= 5.3.5
92 BuildRequires:  ossp-uuid-devel
93 BuildRequires:  patch >= 2.2
94 BuildRequires:  popt-devel >= %{popt_ver}
95 %{?with_python2:BuildRequires:  python-devel >= 1:2.3}
96 BuildRequires:  python-modules >= 1:2.3
97 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel}
98 %if %{with python2} || %{with python3}
99 BuildRequires:  rpm-pythonprov
100 %endif
101 BuildRequires:  tcl
102 BuildRequires:  xz-devel
103 BuildRequires:  zlib-devel
104 BuildRequires:  zstd-devel
105 %if %{with apidocs}
106 BuildRequires:  doxygen
107 BuildRequires:  ghostscript
108 BuildRequires:  graphviz
109 BuildRequires:  tetex-pdftex
110 %endif
111 Requires(posttrans):    coreutils
112 Requires:       %{name}-base = %{epoch}:%{version}-%{release}
113 Requires:       %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
114 Requires:       rpm-pld-macros >= 1.744
115 Requires:       FHS >= 3.0-2
116 Requires:       openssl >= %{openssl_ver}
117 Requires:       popt >= %{popt_ver}
118 %if %{with recommends_tags}
119 Recommends:     rpm-plugin-audit
120 Recommends:     rpm-plugin-prioreset
121 Recommends:     rpm-plugin-syslog
122 Recommends:     rpm-plugin-systemd-inhibit
123 %endif
124 Obsoletes:      rpm-getdeps
125 Obsoletes:      rpm-utils-perl
126 Obsoletes:      rpm-utils-static
127 Conflicts:      glibc < 2.2.92
128 # db4.6 poldek needed
129 Conflicts:      poldek < 0.21-0.20070703.00.3
130 # segfaults with lzma 0.42.2
131 Conflicts:      lzma-libs < 4.999.3
132 Conflicts:      util-vserver < 0.30.216-1.pre3034.7
133 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
134
135 %define         _binary_payload         w9.gzdio
136
137 # don't require very fresh rpm.macros to build
138 %define         find_lang sh ./scripts/find-lang.sh $RPM_BUILD_ROOT
139 %define         ix86    i386 i486 i586 i686 athlon geode pentium3 pentium4
140 %define         ppc     ppc ppc7400 ppc7450
141 %define         x8664   amd64 ia32e x86_64
142
143 %define         _rpmlibdir /usr/lib/rpm
144 %define         _noautocompressdoc      RPM-GPG-KEY
145
146 %description
147 RPM is a powerful package manager, which can be used to build,
148 install, query, verify, update, and uninstall individual software
149 packages. A package consists of an archive of files, and package
150 information, including name, version, and description.
151
152 %description -l de.UTF-8
153 RPM ist ein kräftiger Packet-Manager, der verwendet sein kann zur
154 Installation, Anfrage, Verifizierung, Aktualisierung und
155 Uninstallation individueller Softwarepakete. Ein Paket besteht aus
156 einem Archiv Dateien und Paketinformation, inklusive Name, Version und
157 Beschreibung.
158
159 %description -l es.UTF-8
160 RPM es un poderoso administrador de paquetes, que puede ser usado para
161 construir, instalar, pesquisar, verificar, actualizar y desinstalar
162 paquetes individuales de software. Un paquete consiste en un
163 almacenaje de archivos, y información sobre el paquete, incluyendo
164 nombre, versión y descripción.
165
166 %description -l pl.UTF-8
167 RPM jest doskonałym programem zarządzającym pakietami. Umożliwia on
168 przebudowanie, instalację czy weryfikację dowolnego pakietu.
169 Informacje dotyczące każdego pakietu, takie jak jego opis, lista
170 plików wchodzących w skład pakietu, zależności od innych pakietów, są
171 przechowywane w bazie danych i można je uzyskać za pomocą opcji
172 odpytywania programu rpm.
173
174 %description -l pt_BR.UTF-8
175 RPM é um poderoso gerenciador de pacotes, que pode ser usado para
176 construir, instalar, pesquisar, verificar, atualizar e desinstalar
177 pacotes individuais de software. Um pacote consiste de um conjunto de
178 arquivos e informações adicionais, incluindo nome, versão e descrição
179 do pacote, permissões dos arquivos, etc.
180
181 %description -l ru.UTF-8
182 RPM - это мощный менеджер пакетов, который может быть использован для
183 создания, инсталляции, запросов (query), проверки, обновления и
184 удаления программных пакетов. Пакет состоит из файлового архива и
185 служебной информации, включающей название, версию, описание и другие
186 данные о пакете.
187
188 %description -l uk.UTF-8
189 RPM - це потужний менеджер пакетів, що може бути використаний для
190 створення, інсталяції, запитів (query), перевірки, поновлення та
191 видалення програмних пакетів. Пакет складається з файлового архіву та
192 службової інформації, що містить назву, версію, опис та іншу
193 інформацію про пакет.
194
195 %package base
196 Summary:        RPM base package - scripts used by rpm packages themselves
197 Summary(pl.UTF-8):      Podstawowy pakiet RPM - skrypty używane przez same pakiety rpm
198 Group:          Base
199 Requires:       filesystem
200 Obsoletes:      rpm-scripts
201 Obsoletes:      vserver-rpm
202
203 %description base
204 The RPM base package contains scripts used by rpm packages themselves.
205 These include:
206 - scripts for adding/removing groups and users needed for rpm
207   packages,
208 - banner.sh to display %%banner messages from rpm scriptlets.
209
210 %description base -l pl.UTF-8
211 Pakiet podstawowy RPM zwiera skrypty używane przez same pakiety rpm.
212 Zawiera on:
213 - skrypty dodające/usuwające grupy i użytkowników dla pakietów rpm,
214 - banner.sh do pokazywania komunikatów %%banner dla skryptletów rpm.
215
216 %package lib
217 Summary:        RPMs library
218 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki RPM-a
219 Group:          Libraries
220 Requires:       db >= %{db_ver}
221 Requires:       libmagic >= 1.15-2
222 Requires:       openssl >= %{openssl_ver}
223 Requires:       popt >= %{popt_ver}
224 Obsoletes:      rpm-libs
225 # avoid SEGV caused by mixed db versions
226 Conflicts:      poldek < 0.18.1-16
227
228 %description lib
229 RPMs library.
230
231 %description lib -l pl.UTF-8
232 Biblioteki RPM-a.
233
234 %package devel
235 Summary:        Header files for rpm libraries
236 Summary(de.UTF-8):      Header-Dateien für rpm Libraries
237 Summary(es.UTF-8):      Archivos de inclusión y bibliotecas para programas de manipulación de paquetes rpm
238 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe bibliotek rpm
239 Summary(pt_BR.UTF-8):   Arquivos de inclusão e bibliotecas para programas de manipulação de pacotes RPM
240 Summary(ru.UTF-8):      Хедеры и библиотеки для программ, работающих с rpm-пакетами
241 Summary(uk.UTF-8):      Хедери та бібліотеки для програм, що працюють з пакетами rpm
242 Group:          Development/Libraries
243 Requires:       %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
244 Requires:       bzip2-devel
245 Requires:       db-devel >= %{db_ver}
246 Requires:       elfutils-devel
247 Requires:       libmagic-devel
248 Requires:       openssl-devel >= %{openssl_ver}
249 %if %{with selinux}
250 Requires:       libselinux-devel
251 Requires:       libsemanage-devel
252 Requires:       libsepol-devel
253 %endif
254 Requires:       popt-devel >= %{popt_ver}
255 Requires:       zlib-devel
256
257 %description devel
258 The RPM packaging system includes C libraries that make it easy to
259 manipulate RPM packages and databases. They are intended to ease the
260 creation of graphical package managers and other tools that need
261 intimate knowledge of RPM packages. This package contains header files
262 for these libraries.
263
264 %description devel -l de.UTF-8
265 Der RPM-Packensystem enthält eine C-Library, die macht es einfach
266 RPM-Pakete und Dateibanken zu manipulieren. Er eignet sich für
267 Vereinfachung des Schaffens grafischer Paket-Manager und anderer
268 Werkzeuge, die intime Kenntnis von RPM-Paketen brauchen.
269
270 %description devel -l es.UTF-8
271 El sistema de empaquetado RPM incluye una biblioteca C que vuelve
272 fácil la manipulación de paquetes y bases de datos RPM. Su objetivo es
273 facilitar la creación de administradores gráficos de paquetes y otras
274 herramientas que necesiten un conocimiento profundo de paquetes RPM.
275
276 %description devel -l pl.UTF-8
277 System RPM zawiera biblioteki C, które ułatwiają manipulowanie
278 pakietami RPM oraz bazami danych. W zamiarze ma to uprościć tworzenie
279 graficznych programów zarządzających pakietami oraz innych narzędzi,
280 które wymagają szczegółowej wiedzy na temat pakietów RPM. Ten pakiet
281 zawiera pliki nagłówkowe wspomnianych bibliotek.
282
283 %description devel -l pt_BR.UTF-8
284 O sistema de empacotamento RPM inclui uma biblioteca C que torna fácil
285 a manipulação de pacotes e bases de dados RPM. Seu objetivo é
286 facilitar a criação de gerenciadores gráficos de pacotes e outras
287 ferramentas que precisem de conhecimento profundo de pacotes RPM.
288
289 %description devel -l ru.UTF-8
290 Система управления пакетами RPM содержит библиотеку C, которая
291 упрощает манипуляцию пакетами RPM и соответствующими базами данных.
292 Эта библиотека предназначена для облегчения создания графических
293 пакетных менеджеров и других утилит, которым необходимо работать с
294 пакетами RPM.
295
296 %description devel -l uk.UTF-8
297 Система керування пакетами RPM містить бібліотеку C, котра спрощує
298 роботу з пакетами RPM та відповідними базами даних. Ця бібліотека
299 призначена для полегшення створення графічних пакетних менеджерів та
300 інших утиліт, що працюють з пакетами RPM.
301
302 %package utils
303 Summary:        Additional utilities for managing RPM packages and database
304 Summary(de.UTF-8):      Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken
305 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do zarządzania bazą RPM-a i pakietami
306 Group:          Applications/File
307 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
308 Requires:       popt >= %{popt_ver}
309 %if %{with recommends_tags}
310 Recommends:     bzip2
311 Recommends:     gzip
312 %endif
313 Conflicts:      filesystem-debuginfo < 3.0-16
314
315 %description utils
316 Additional utilities for managing RPM packages and database.
317
318 %description utils -l de.UTF-8
319 Zusatzwerkzeuge für Verwaltung RPM-Pakete und Datenbanken.
320
321 %description utils -l pl.UTF-8
322 Dodatkowe narzędzia do zarządzania bazą RPM-a i pakietami.
323
324 %package build
325 Summary:        Scripts for building binary RPM packages
326 Summary(de.UTF-8):      Scripts fürs Bauen binärer RPM-Pakete
327 Summary(pl.UTF-8):      Skrypty pomocnicze do budowania binarnych RPM-ów
328 Summary(pt_BR.UTF-8):   Scripts e programas executáveis usados para construir pacotes
329 Summary(ru.UTF-8):      Скрипты и утилиты, необходимые для сборки пакетов
330 Summary(uk.UTF-8):      Скрипти та утиліти, необхідні для побудови пакетів
331 Group:          Applications/File
332 Requires(pretrans):     coreutils
333 Requires(pretrans):     findutils
334 Requires:       %{name}-utils = %{epoch}:%{version}-%{release}
335 Requires:       rpm-pld-macros-build >= 1.744
336 Requires:       /bin/id
337 Requires:       awk
338 Requires:       bzip2
339 Requires:       chrpath >= 0.10-4
340 Requires:       cpio
341 Requires:       diffutils
342 Requires:       elfutils
343 Requires:       file >= 4.17
344 Requires:       fileutils
345 Requires:       findutils
346 %ifarch athlon
347 Requires:       gcc >= 3.0.3
348 %else
349 Requires:       gcc
350 %endif
351 Requires:       glibc-devel
352 Requires:       grep
353 Requires:       gzip
354 Requires:       make
355 Requires:       patch
356 Requires:       sed >= 4.0
357 Requires:       sh-utils
358 Requires:       tar >= 1:1.22
359 Requires:       textutils
360 Requires:       which
361 Requires:       xz
362 Provides:       rpmbuild(noauto) = 3
363 %ifarch %{x8664}
364 Conflicts:      automake < 1:1.7.9-2
365 Conflicts:      libtool < 2:1.5-13
366 %endif
367
368 %description build
369 Scripts for building binary RPM packages.
370
371 %description build -l de.UTF-8
372 Scripts fürs Bauen binärer RPM-Pakete.
373
374 %description build -l pl.UTF-8
375 Skrypty pomocnicze do budowania binarnych RPM-ów.
376
377 %description build -l pt_BR.UTF-8
378 Este pacote contém scripts e programas executáveis que são usados para
379 construir pacotes usando o RPM.
380
381 %description build -l ru.UTF-8
382 Различные вспомогательные скрипты и исполняемые программы, которые
383 используются для сборки RPM'ов.
384
385 %description build -l uk.UTF-8
386 Різноманітні допоміжні скрипти та утиліти, які використовуються для
387 побудови RPM'ів.
388
389 %package perlprov
390 Summary:        Additional utilities for checking Perl provides/requires in RPM packages
391 Summary(de.UTF-8):      Zusatzwerkzeuge fürs Nachsehen Perl-Abhängigkeiten in RPM-Paketen
392 Summary(pl.UTF-8):      Dodatkowe narzędzia do sprawdzenia zależności skryptów Perla w pakietach RPM
393 Group:          Applications/File
394 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
395 Requires:       perl-Encode
396 Requires:       perl-devel
397 Requires:       perl-modules
398
399 %description perlprov
400 Additional utilities for checking Perl provides/requires in RPM
401 packages.
402
403 %description perlprov -l de.UTF-8
404 Zusatzwerkzeuge fürs Nachsehen Perl-Abhängigkeiten in RPM-Paketen.
405
406 %description perlprov -l pl.UTF-8
407 Dodatkowe narzędzia do sprawdzenia zależności skryptów Perla w
408 pakietach RPM.
409
410 %package pythonprov
411 Summary:        Python macros, which simplifies creation of RPM packages with Python software
412 Summary(pl.UTF-8):      Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w Pythonie
413 Group:          Applications/File
414 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
415 Requires:       python
416 Requires:       python-modules
417 Requires:       python-setuptools
418
419 %description pythonprov
420 Python macros, which simplifies creation of RPM packages with Python
421 software.
422
423 %description pythonprov -l pl.UTF-8
424 Makra ułatwiające tworzenie pakietów RPM z programami napisanymi w
425 Pythonie.
426
427 %package -n python-rpm
428 Summary:        Python interface to RPM library
429 Summary(pl.UTF-8):      Pythonowy interfejs do biblioteki RPM-a
430 Summary(pt_BR.UTF-8):   Módulo Python para aplicativos que manipulam pacotes RPM
431 Group:          Development/Languages/Python
432 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
433 Requires:       python
434 Obsoletes:      rpm-python
435
436 %description -n python-rpm
437 The python-rpm package contains a module which permits applications
438 written in the Python programming language to use the interface
439 supplied by RPM (RPM Package Manager) libraries.
440
441 This package should be installed if you want to develop Python
442 programs that will manipulate RPM packages and databases.
443
444 %description -n python-rpm -l pl.UTF-8
445 Pakiet python-rpm zawiera moduł, który pozwala aplikacjom napisanym w
446 Pythonie na używanie interfejsu dostarczanego przez biblioteki RPM-a.
447
448 Pakiet ten powinien zostać zainstalowany, jeśli chcesz pisać w
449 Pythonie programy manipulujące pakietami i bazami danych rpm.
450
451 %description -n python-rpm -l pt_BR.UTF-8
452 O pacote python-rpm contém um módulo que permite que aplicações
453 escritas em Python utilizem a interface fornecida pelas bibliotecas
454 RPM (RPM Package Manager).
455
456 Esse pacote deve ser instalado se você quiser desenvolver programas em
457 Python para manipular pacotes e bancos de dados RPM.
458
459 %package -n python3-rpm
460 Summary:        Python 3 interface to RPM library
461 Summary(pl.UTF-8):      Interfejs Pythona 3 do biblioteki RPM-a
462 Summary(pt_BR.UTF-8):   Módulo Python 3 para aplicativos que manipulam pacotes RPM
463 Group:          Development/Languages/Python
464 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
465 Requires:       python3
466
467 %description -n python3-rpm
468 The python3-rpm package contains a module which permits applications
469 written in the Python 3 programming language to use the interface
470 supplied by RPM (RPM Package Manager) libraries.
471
472 This package should be installed if you want to develop Python 3
473 programs that will manipulate RPM packages and databases.
474
475 %description -n python3-rpm -l pl.UTF-8
476 Pakiet python3-rpm zawiera moduł, który pozwala aplikacjom napisanym w
477 Pythonie 3 na używanie interfejsu dostarczanego przez biblioteki
478 RPM-a.
479
480 Pakiet ten powinien zostać zainstalowany, jeśli chcesz pisać w
481 Pythonie 3 programy manipulujące pakietami i bazami danych rpm.
482
483 %description -n python3-rpm -l pt_BR.UTF-8
484 O pacote python3-rpm contém um módulo que permite que aplicações
485 escritas em Python 3 utilizem a interface fornecida pelas bibliotecas
486 RPM (RPM Package Manager).
487
488 Esse pacote deve ser instalado se você quiser desenvolver programas em
489 Python 3 para manipular pacotes e bancos de dados RPM.
490
491 %package plugin-audit
492 Summary:        Plugin for logging audit events on package operations
493 Group:          Base
494 Requires:       %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
495
496 %description plugin-audit
497 Plugin for libaudit support
498
499 %package plugin-syslog
500 Summary:        Plugin for syslog functionality
501 Group:          Base
502 Requires:       %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
503
504 %description plugin-syslog
505 This plugin exports RPM actions to the system log.
506
507 %package plugin-systemd-inhibit
508 Summary:        Plugin for systemd inhibit functionality
509 Group:          Base
510 Requires:       %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
511
512 %description plugin-systemd-inhibit
513 This plugin blocks systemd from entering idle, sleep or shutdown while
514 an rpm transaction is running using the systemd-inhibit mechanism.
515
516 %package plugin-ima
517 Summary:        Plugin for IMA file signatures
518 Group:          Base
519 Requires:       %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
520
521 %description plugin-ima
522 This plugin adds support for enforcing and verifying IMA file
523 signatures in an rpm.
524
525 %package plugin-prioreset
526 Summary:        Plugin for resetting scriptlet priorities for SysV init
527 Group:          Base
528 Requires:       %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
529
530 %description plugin-prioreset
531 This plugin is useful on legacy SysV init systems if you run rpm
532 transactions with nice/ionice priorities. Should not be used on
533 systemd systems.
534
535 %package plugin-selinux
536 Summary:        Plugin for SELinux functionality
537 Group:          Base
538 Requires:       %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
539 Requires:       libselinux >= 2.1.0
540
541 %description plugin-selinux
542 Plugin for SELinux functionality.
543
544 %package sign
545 Summary:        Package signing support
546 Group:          Base
547 Requires:       %{name}-lib = %{epoch}:%{version}-%{release}
548
549 %description sign
550 This package contains support for digitally signing RPM packages.
551
552 %package apidocs
553 Summary:        RPM API documentation and guides
554 Summary(pl.UTF-8):      Documentacja API RPM-a i przewodniki
555 Group:          Documentation
556 BuildArch:      noarch
557
558 %description apidocs
559 Documentation for RPM API and guides in HTML format generated from rpm
560 sources by doxygen.
561
562 %description apidocs -l pl.UTF-8
563 Dokumentacja API RPM-a oraz przewodniki w formacie HTML generowane ze
564 źrodeł RPM-a przez doxygen.
565
566 %prep
567 %setup -q -n %{name}-%{version}%{?subver}
568 %patch0 -p1
569 %patch1 -p1
570 %patch2 -p1
571 %patch3 -p1
572 %patch4 -p1
573 %patch5 -p1
574 %patch6 -p0
575 %patch7 -p1
576 %patch8 -p1
577 %patch9 -p1
578 %patch10 -p1
579 %patch11 -p1
580 %patch12 -p1
581 %patch13 -p1
582 %patch14 -p1
583 %patch15 -p1
584 %patch16 -p1
585 %patch17 -p1
586 %patch18 -p1
587
588 install %{SOURCE16} scripts/perl.prov.in
589
590 %{__mv} -f scripts/perl.req{,.in}
591
592 # generate Group translations to *.po
593 awk -f %{SOURCE6} %{SOURCE5}
594
595 install %{SOURCE17} tools/rpmdb_checkversion.c
596 install %{SOURCE18} tools/rpmdb_reset.c
597
598 %{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/python,%{__python3},' scripts/pythondistdeps.py
599
600 %build
601 %{__libtoolize}
602 %{__aclocal}
603 %{__autoheader}
604 %{__autoconf}
605 %{__automake}
606
607 # rpm checks for CPU type at runtime, but it looks better
608 sed -i \
609         -e 's|@host@|%{_target_cpu}-%{_target_vendor}-%{_target_os}|' \
610         -e 's|@host_cpu@|%{_target_cpu}|' \
611         -e 's|@host_os@|%{_target_os}|' \
612         macros.in
613
614 CPPFLAGS="-I/usr/include/lua53 %{rpmcppflags}"
615 %configure \
616         WITH_PERL_VERSION=no \
617         __GST_INSPECT=%{_bindir}/gst-inspect-1.0 \
618         __GPG=%{_bindir}/gpg \
619         %{?with_python3:PYTHON=python3} \
620         %{!?with_python3:%{?with_python2:PYTHON=python2}} \
621         --disable-silent-rules \
622         --enable-shared \
623         --enable-bdb \
624         --enable-zstd \
625         --with-crypto=openssl \
626         --with-lua \
627         --with-cap \
628         --with-acl \
629         --with-audit \
630         --with-archive \
631 %if %{with python2} || %{with python3}
632         --enable-python \
633 %endif
634         --with-selinux=%{!?with_plugins:no}%{?with_plugins:yes} \
635         %{!?with_plugins:--disable-plugins} \
636         --with-vendor=pld
637
638 #  --enable-ndb (EXPERIMENTAL) enable the new rpm database format
639 #  --enable-lmdb=[yes/no/auto] (EXPERIMENTAL) build with LMDB rpm database format support (default=auto)
640 #  --with-imaevm           build with imaevm support
641
642 %{__make}
643
644 %{__cc} %{rpmcflags} tools/rpmdb_checkversion.c -o tools/rpmdb_checkversion -ldb
645 %{__cc} %{rpmcflags} tools/rpmdb_reset.c -o tools/rpmdb_reset -ldb
646
647 if tools/rpmdb_checkversion -V 2>&1 | grep "t match library version"; then
648         echo "Error linking rpmdb tools!"
649         exit 1
650 fi
651 if tools/rpmdb_reset -V 2>&1 | grep "t match library version"; then
652         echo "Error linking rpmdb tools!"
653         exit 1
654 fi
655
656 %if %{with python2}
657 cd python
658 %py_build
659 cd ..
660 %endif
661
662 %if %{with python3}
663 cd python
664 %py3_build
665 %endif
666
667 %install
668 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
669 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/bin,/%{_lib},/etc/sysconfig,%{_sysconfdir}/{rpm,pki/rpm-gpg}} \
670         $RPM_BUILD_ROOT{/var/lib/{banner,rpm},/var/cache/hrmib}
671
672 cp -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/pki/rpm-gpg/PLD-3.0-Th-GPG-key.asc
673
674 %{__make} install \
675         pkgconfigdir=%{_pkgconfigdir} \
676         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
677
678 # cleanup
679 %ifnarch %{ix86} %{x8664} x32
680 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/athlon-linux/macros
681 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/geode-linux/macros
682 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i386-linux/macros
683 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i486-linux/macros
684 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i586-linux/macros
685 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/i686-linux/macros
686 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/pentium3-linux/macros
687 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/pentium4-linux/macros
688 %endif
689
690 %ifnarch %{x8664} x32
691 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/amd64-linux/macros
692 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ia32e-linux/macros
693 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/x32-linux/macros
694 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/x86_64-linux/macros
695 %endif
696
697 %ifnarch %{ppc}
698 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/m68k-linux/macros
699 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc32dy4-linux/macros
700 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc64*-linux/macros
701 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc8260-linux/macros
702 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc8560-linux/macros
703 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc-linux/macros
704 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ppc*series-linux/macros
705 %endif
706
707 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/aarch64-linux/macros
708 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/alpha*-linux/macros
709 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/arm*-linux/macros
710 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/ia64-linux/macros
711 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/mips*-linux/macros
712 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/riscv64-linux/macros
713 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/s390*-linux/macros
714 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/sh*-linux/macros
715 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/platform/sparc*-linux/macros
716
717 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/find-lang.sh
718
719 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/pld
720
721 cp -p %{SOURCE7} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/install-build-tree
722 cp -p %{SOURCE9} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/user_group.sh
723 cp -p %{SOURCE8} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/hrmib-cache
724 cp -p %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/rpm
725
726 cp -p %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/banner.sh
727
728 cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/macros
729 cp -p %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/macros.lang
730 cp -p %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautocompressdoc
731 cp -p %{SOURCE12} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoprov
732 cp -p %{SOURCE13} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoprovfiles
733 cp -p %{SOURCE14} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoreq
734 cp -p %{SOURCE15} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rpm/noautoreqfiles
735
736 cp -p tools/rpmdb_checkversion $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/
737 cp -p tools/rpmdb_reset $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/
738 cp -p %{SOURCE19} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/dbupgrade.sh
739
740 # move rpm to /bin
741 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/rpm $RPM_BUILD_ROOT/bin
742 ln -sf /bin/rpm $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/rpmquery
743 ln -sf /bin/rpm $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/rpmverify
744
745 # move essential libs to /lib (libs that /bin/rpm links to)
746 for a in librpm.so librpmbuild.so librpmio.so librpmsign.so; do
747         mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/${a}.* $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
748         ln -sf /%{_lib}/$(basename $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/${a}.*.*.*) $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/${a}
749 done
750
751 #./rpmdb --macros=macros --rcfile=rpmrc --dbpath=/home/users/baggins/devel/PLD/rpm/BUILD/rpm-4.15.1/x/ --initdb
752
753 %if %{with python2}
754 # Remove anything that rpm make install might put there
755 %{__rm} -rf $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
756 cd python
757 %py_install
758 %py_postclean
759 cd ..
760 %endif
761
762 %if %{with python3}
763 # Remove anything that rpm make install might put there
764 %{__rm} -rf $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
765 cd python
766 %py3_install
767 cd ..
768 %endif
769
770 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/rpm-plugins/*.la
771
772 # wrong location, not used anyway
773 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_rpmlibdir}/rpm.{daily,log}
774
775 %find_lang %{name}
776
777 %clean
778 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
779
780 %posttrans
781 if [ -e /var/lib/rpm/Packages ] && \
782                 ! %{_rpmlibdir}/rpmdb_checkversion -h /var/lib/rpm -d /var/lib/rpm; then
783         if [ ! -e /var/lib/rpm.rpmbackup-%{version}-%{release} ] && \
784                         /bin/cp -a /var/lib/rpm /var/lib/rpm.rpmbackup-%{version}-%{release}; then
785                 echo
786                 echo "Backup of the rpm database has been created in /var/lib/rpm.rpmbackup-%{version}-%{release}"
787                 echo
788         fi
789         echo
790         echo 'If poldek aborts after migration with rpmdb error, this is expected behaviour,'
791         echo 'you should ignore it and restart poldek'
792         echo
793         %{_rpmlibdir}/dbupgrade.sh
794 fi
795
796 %triggerpostun -- %{name} < 4.4.9-44
797 %{_rpmlibdir}/hrmib-cache
798
799 %post   lib -p /sbin/ldconfig
800 %postun lib -p /sbin/ldconfig
801
802 %pretrans build
803 find %{_rpmlibdir} -name '*-linux' -type l | xargs rm -f
804
805 %files -f %{name}.lang
806 %defattr(644,root,root,755)
807 %doc ChangeLog CREDITS README
808
809 %dir /etc/pki/rpm-gpg
810 /etc/pki/rpm-gpg/PLD-3.0-Th-GPG-key.asc
811
812 %attr(755,root,root) /bin/rpm
813 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmdb
814 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmkeys
815 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmquery
816 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmverify
817
818 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/macros
819 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/macros.lang
820
821 %{_mandir}/man8/rpm.8*
822 %{_mandir}/man8/rpmdb.8*
823 %{_mandir}/man8/rpmkeys.8*
824 %{_mandir}/man8/rpm-misc.8*
825 %{?with_plugins:%{_mandir}/man8/rpm-plugins.8*}
826 %lang(fr) %{_mandir}/fr/man8/rpm.8*
827 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpm.8*
828 %lang(ko) %{_mandir}/ko/man8/rpm.8*
829 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpm.8*
830 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man8/rpm.8*
831 %lang(sk) %{_mandir}/sk/man8/rpm.8*
832
833 %dir /var/lib/rpm
834
835 # exported package NVRA (stamped with install tid)
836 # net-snmp hrSWInstalledName queries, bash-completions
837 %dir /var/cache/hrmib
838
839 %{_rpmlibdir}/rpmpopt*
840 %{_rpmlibdir}/rpmrc
841 %{_rpmlibdir}/macros
842 %dir %{_rpmlibdir}/macros.d
843 %dir %{_rpmlibdir}/platform
844 %{_rpmlibdir}/platform/noarch-*
845 %ifarch %{ix86} %{x8664} x32
846 %{_rpmlibdir}/platform/athlon*
847 %{_rpmlibdir}/platform/geode*
848 %{_rpmlibdir}/platform/i?86*
849 %{_rpmlibdir}/platform/pentium*
850 %endif
851 %ifarch %{x8664} x32
852 %{_rpmlibdir}/platform/amd64*
853 %{_rpmlibdir}/platform/ia32e*
854 %{_rpmlibdir}/platform/x86_64*
855 %{_rpmlibdir}/platform/x32*
856 %endif
857 %ifarch alpha
858 %{_rpmlibdir}/platform/alpha*
859 %endif
860 %ifarch ia64
861 %{_rpmlibdir}/platform/ia64*
862 %endif
863 %ifarch mips mipsel mips64 mips64el
864 %{_rpmlibdir}/platform/mips*
865 %endif
866 %ifarch %{ppc}
867 %{_rpmlibdir}/platform/ppc*
868 %endif
869 %ifarch sparc sparc64
870 %{_rpmlibdir}/platform/sparc*
871 %endif
872
873 %dir %{_rpmlibdir}/pld
874
875 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/hrmib-cache
876
877 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/dbupgrade.sh
878 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdb_checkversion
879 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdb_reset
880 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdb_dump
881 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdb_load
882
883 # valgrind suppression file for rpm
884 %{_rpmlibdir}/rpm.supp
885
886 %files base
887 %defattr(644,root,root,755)
888 %dir %{_sysconfdir}/rpm
889 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/rpm
890 %dir %{_rpmlibdir}
891 %attr(755,root,root) %{_bindir}/banner.sh
892 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/user_group.sh
893 %dir /var/lib/banner
894
895 %files lib
896 %defattr(644,root,root,755)
897 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpm.so.9
898 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpm.so.%{sover}
899 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmbuild.so.9
900 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmbuild.so.%{sover}
901 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmio.so.9
902 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmio.so.%{sover}
903 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmsign.so.9
904 %attr(755,root,root) /%{_lib}/librpmsign.so.%{sover}
905 %{?with_plugins:%dir %{_libdir}/rpm-plugins}
906
907 %files devel
908 %defattr(644,root,root,755)
909 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpm.so
910 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpmbuild.so
911 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpmio.so
912 %attr(755,root,root) %{_libdir}/librpmsign.so
913 %{_libdir}/librpm*.la
914 %{_includedir}/rpm
915 %{_pkgconfigdir}/*.pc
916
917 %files utils
918 %defattr(644,root,root,755)
919 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpm2archive
920 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpm2cpio
921 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmgraph
922 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpm2cpio.sh
923 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/find-debuginfo.sh
924 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/tgpg
925 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/debugedit
926 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/rpmdeps
927 %{_mandir}/man8/rpm2archive.8*
928 %{_mandir}/man8/rpm2cpio.8*
929 %{_mandir}/man8/rpmdeps.8*
930 %{_mandir}/man8/rpmgraph.8*
931 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpm2cpio.8*
932 %lang(ko) %{_mandir}/ko/man8/rpm2cpio.8*
933 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpm2cpio.8*
934 %lang(ru) %{_mandir}/ru/man8/rpm2cpio.8*
935 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpmdeps.8*
936 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpmgraph.8*
937 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpmgraph.8*
938
939 %files build
940 %defattr(644,root,root,755)
941 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rpm/noauto*
942 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/brp-*
943 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-files
944 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/install-build-tree
945 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/elfdeps
946 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/libtooldeps.sh
947 # needs hacked pkg-config to return anything
948 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/pkgconfigdeps.sh
949 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/mkinstalldirs
950
951 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/fontconfig.prov
952 # must be here for "Requires: rpm-*prov" to work
953 #%{_rpmlibdir}/macros.d/cmake
954 #%{_rpmlibdir}/macros.d/gstreamer
955 #%{_rpmlibdir}/macros.d/libtool
956 #%{_rpmlibdir}/macros.d/perl
957 #%{_rpmlibdir}/macros.d/pkgconfig
958 #%{_rpmlibdir}/macros.d/python
959 #%{_rpmlibdir}/macros.d/selinux
960 #%{_rpmlibdir}/macros.d/tcl
961 #%{_rpmlibdir}/macros.rpmbuild
962
963 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-buildroot
964 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-prereqs
965 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-rpaths
966 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/check-rpaths-worker
967 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/find-provides
968 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/find-requires
969 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/ocamldeps.sh
970 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/script.req
971 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/sepdebugcrcfix
972
973 %dir %{_rpmlibdir}/fileattrs
974 %{_rpmlibdir}/fileattrs/debuginfo.attr
975 %{_rpmlibdir}/fileattrs/desktop.attr
976 %{_rpmlibdir}/fileattrs/elf.attr
977 %{_rpmlibdir}/fileattrs/font.attr
978 %{_rpmlibdir}/fileattrs/libtool.attr
979 %{_rpmlibdir}/fileattrs/metainfo.attr
980 %{_rpmlibdir}/fileattrs/ocaml.attr
981 %{_rpmlibdir}/fileattrs/perl.attr
982 %{_rpmlibdir}/fileattrs/perllib.attr
983 %{_rpmlibdir}/fileattrs/pkgconfig.attr
984 %{_rpmlibdir}/fileattrs/python.attr
985 %{_rpmlibdir}/fileattrs/pythondist.attr
986 %{_rpmlibdir}/fileattrs/script.attr
987
988 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gendiff
989 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmbuild
990 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmspec
991
992 %{_mandir}/man1/gendiff.1*
993 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/gendiff.1*
994 %{_mandir}/man8/rpmbuild.8*
995 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man8/rpmbuild.8*
996 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man8/rpmbuild.8*
997 %{_mandir}/man8/rpmspec.8*
998
999 %files perlprov
1000 %defattr(644,root,root,755)
1001 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/perl.*
1002
1003 %files pythonprov
1004 %defattr(644,root,root,755)
1005 #%attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/pythondeps.sh
1006 %attr(755,root,root) %{_rpmlibdir}/pythondistdeps.py
1007
1008 %if %{with python2}
1009 %files -n python-rpm
1010 %defattr(644,root,root,755)
1011 %dir %{py_sitedir}/rpm
1012 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/rpm/*.so
1013 %{py_sitedir}/rpm/*.py[co]
1014 %{py_sitedir}/rpm-%{version}-py*.egg-info
1015 %endif
1016
1017 %if %{with python3}
1018 %files -n python3-rpm
1019 %defattr(644,root,root,755)
1020 %dir %{py3_sitedir}/rpm
1021 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/rpm/*.so
1022 %{py3_sitedir}/rpm/*.py
1023 %{py3_sitedir}/rpm-%{version}-py*.egg-info
1024 %{py3_sitedir}/rpm/__pycache__
1025 %endif
1026
1027 %if %{with plugins}
1028 %files plugin-audit
1029 %defattr(644,root,root,755)
1030 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/audit.so
1031 %{_mandir}/man8/rpm-plugin-audit.8*
1032
1033 %files plugin-syslog
1034 %defattr(644,root,root,755)
1035 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/syslog.so
1036 %{_mandir}/man8/rpm-plugin-syslog.8*
1037
1038 %files plugin-systemd-inhibit
1039 %defattr(644,root,root,755)
1040 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/systemd_inhibit.so
1041 %{_mandir}/man8/rpm-plugin-systemd-inhibit.8*
1042
1043 %files plugin-ima
1044 %defattr(644,root,root,755)
1045 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/ima.so
1046 %{_mandir}/man8/rpm-plugin-ima.8*
1047
1048 %files plugin-prioreset
1049 %defattr(644,root,root,755)
1050 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/prioreset.so
1051 %{_mandir}/man8/rpm-plugin-prioreset.8*
1052
1053 %files plugin-selinux
1054 %defattr(644,root,root,755)
1055 %attr(755,root,root) %{_libdir}/rpm-plugins/selinux.so
1056 %{_mandir}/man8/rpm-plugin-selinux.8*
1057 %endif
1058
1059 %files sign
1060 %defattr(644,root,root,755)
1061 %attr(755,root,root) %{_bindir}/rpmsign
1062 %{_mandir}/man8/rpmsign.8*
1063
1064 %if %{with apidocs}
1065 %files apidocs
1066 %defattr(644,root,root,755)
1067 %doc doc/librpm/html/*
1068 %endif
This page took 0.12618 seconds and 2 git commands to generate.