- up to 0.14.1
[packages/python3-werkzeug.git] / python-werkzeug.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  doc     # Sphinx documentation
4 %bcond_with     tests   # test action
5 %bcond_without  python2 # CPython 2.x module
6 %bcond_without  python3 # CPython 3.x module
7
8 %define         module  werkzeug
9 Summary:        The Swiss Army knife of Python web development
10 Summary(pl.UTF-8):      Scyzoryk szwajcarski programisty aplikacji WWW
11 Name:           python-%{module}
12 Version:        0.14.1
13 Release:        1
14 License:        BSD
15 Group:          Development/Languages/Python
16 # pypi release misses docs/_themes directory
17 ##Source0Download: https://pypi.python.org/simple/Werkzeug
18 #Source0:       https://files.pythonhosted.org/packages/source/W/Werkzeug/Werkzeug-%{version}.tar.gz
19 #Source0Download: https://github.com/pallets/werkzeug/releases
20 Source0:        https://github.com/pallets/werkzeug/archive/%{version}/werkzeug-%{version}.tar.gz
21 # Source0-md5:  9f8c9c008e0675ac96ba34f6db4375f9
22 URL:            http://werkzeug.pocoo.org/
23 %if %{with python2}
24 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.6
25 BuildRequires:  python-modules >= 1:2.6
26 BuildRequires:  python-setuptools
27 %if %{with tests}
28 BuildRequires:  python-greenlet
29 BuildRequires:  python-hypothesis
30 # optional
31 #BuildRequires: python-memcached
32 BuildRequires:  python-pyOpenSSL
33 BuildRequires:  python-pytest
34 # optional
35 #BuildRequires: python-pytest-xprocess
36 # optional
37 #BuildRequires: python-redis
38 BuildRequires:  python-requests
39 # optional
40 #BuildRequires: python-watchdog
41 %endif
42 %endif
43 %if %{with python3}
44 BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.3
45 BuildRequires:  python3-modules >= 1:3.3
46 BuildRequires:  python3-setuptools
47 %if %{with tests}
48 BuildRequires:  python3-greenlet
49 BuildRequires:  python3-hypothesis
50 # optional
51 #BuildRequires: python3-memcached
52 BuildRequires:  python3-pyOpenSSL
53 BuildRequires:  python3-pytest
54 # optional
55 #BuildRequires: python3-pytest-xprocess
56 # optional
57 #BuildRequires: python3-redis
58 BuildRequires:  python3-requests
59 # optional
60 #BuildRequires: python3-watchdog
61 %endif
62 %endif
63 BuildRequires:  rpm-pythonprov
64 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.714
65 %if %{with doc}
66 BuildRequires:  sphinx-pdg
67 %endif
68 Requires:       python-modules >= 1:2.6
69 BuildArch:      noarch
70 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
71
72 %description
73 Werkzeug started as simple collection of various utilities for WSGI
74 applications and has become one of the most advanced WSGI utility
75 modules. It includes a powerful debugger, full featured request and
76 response objects, HTTP utilities to handle entity tags, cache control
77 headers, HTTP dates, cookie handling, file uploads, a powerful URL
78 routing system and a bunch of community contributed addon modules.
79
80 %description -l pl.UTF-8
81 Werkzeug początkowo był prostym zbiorem różnych narzędzi dla aplikacji
82 WSGI, a stał się jednym z najbardziej zaawansowanych modułów
83 narzędziowych WSGI. Zawiera potężny debugger, obiekty żądania i
84 odpowiedzi z pełną funkcjonalnością, narzędzia HTTP do obsługi
85 znaczników encji, nagłówki sterujące buforowaniem, daty HTTP, obsługę
86 ciasteczek, przesyłanie plików, potężny system trasowania URL oraz
87 wiele dodatkowych modułów udostępnionych przez społeczność.
88
89 %package -n python3-%{module}
90 Summary:        The Swiss Army knife of Python web development
91 Summary(pl.UTF-8):      Scyzoryk szwajcarski programisty aplikacji WWW
92 Group:          Libraries/Python
93 Requires:       python3-modules >= 1:3.3
94
95 %description -n python3-%{module}
96 Werkzeug started as simple collection of various utilities for WSGI
97 applications and has become one of the most advanced WSGI utility
98 modules. It includes a powerful debugger, full featured request and
99 response objects, HTTP utilities to handle entity tags, cache control
100 headers, HTTP dates, cookie handling, file uploads, a powerful URL
101 routing system and a bunch of community contributed addon modules.
102
103 %description -n python3-%{module} -l pl.UTF-8
104 Werkzeug początkowo był prostym zbiorem różnych narzędzi dla aplikacji
105 WSGI, a stał się jednym z najbardziej zaawansowanych modułów
106 narzędziowych WSGI. Zawiera potężny debugger, obiekty żądania i
107 odpowiedzi z pełną funkcjonalnością, narzędzia HTTP do obsługi
108 znaczników encji, nagłówki sterujące buforowaniem, daty HTTP, obsługę
109 ciasteczek, przesyłanie plików, potężny system trasowania URL oraz
110 wiele dodatkowych modułów udostępnionych przez społeczność.
111
112 %package apidocs
113 Summary:        Documentation for Python Werkzeug package
114 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja do pakietu Pythona Werkzeug
115 Group:          Documentation
116
117 %description apidocs
118 Documentation for Python Werkzeug package.
119
120 %description apidocs -l pl.UTF-8
121 Dokumentacja do pakietu Pythona Werkzeug.
122
123 %prep
124 %setup -q -n werkzeug-%{version}
125
126 %build
127 %if %{with python2}
128 %py_build %{?with_tests:test}
129 %endif
130
131 %if %{with python3}
132 %py3_build %{?with_tests:test}
133 %endif
134
135 %if %{with doc}
136 PYTHONPATH=$(pwd) \
137 %{__make} -C docs html
138 %endif
139
140 %install
141 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
142 %if %{with python2}
143 %py_install
144 %py_postclean
145
146 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version}
147 cp -a examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version}
148 find $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python-%{module}-%{version} -name '*.py' \
149         | xargs sed -i '1s|^#!.*python\b|#!%{__python}|'
150 %endif
151
152 %if %{with python3}
153 %py3_install
154
155 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version}
156 cp -a examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version}
157 find $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version} -name '*.py' \
158         | xargs sed -i '1s|^#!.*python\b|#!%{__python3}|'
159 %endif
160
161 %clean
162 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
163
164 %if %{with python2}
165 %files
166 %defattr(644,root,root,755)
167 %doc AUTHORS CHANGES.rst LICENSE README.rst
168 %{py_sitescriptdir}/werkzeug
169 %{py_sitescriptdir}/Werkzeug-%{version}-py*.egg-info
170 %{_examplesdir}/python-%{module}-%{version}
171 %endif
172
173 %if %{with python3}
174 %files -n python3-%{module}
175 %defattr(644,root,root,755)
176 %doc AUTHORS CHANGES.rst LICENSE README.rst
177 %{py3_sitescriptdir}/werkzeug
178 %{py3_sitescriptdir}/Werkzeug-%{version}-py*.egg-info
179 %{_examplesdir}/python3-%{module}-%{version}
180 %endif
181
182 %if %{with doc}
183 %files apidocs
184 %defattr(644,root,root,755)
185 %doc docs/_build/html/{_images,_static,contrib,deployment,*.html,*.js}
186 %endif
This page took 0.082975 seconds and 3 git commands to generate.