- new, python3 only auto/th/python3-typed_ast-1.4.0-1
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 25 Oct 2019 17:40:19 +0000 (19:40 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 25 Oct 2019 17:40:19 +0000 (19:40 +0200)
python3-typed_ast.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/python3-typed_ast.spec b/python3-typed_ast.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..310d0b1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,71 @@
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without tests   # unit tests
+
+Summary:       Python 2 and 3 ast modules with type comment support
+Summary(pl.UTF-8):     Moduły ast z Pythona 2 i 3 z obsługą komentarzy o typach
+Name:          python3-typed_ast
+Version:       1.4.0
+Release:       1
+License:       Apache v2.0
+Group:         Libraries/Python
+#Source0Download: https://pypi.org/simple/typed-ast/
+Source0:       https://files.pythonhosted.org/packages/source/t/typed-ast/typed_ast-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 9a3dd35e136427313465faa75f3110da
+URL:           https://pypi.org/project/typed-ast/
+BuildRequires: python3-modules >= 1:3.5
+BuildRequires: python3-setuptools
+%if %{with tests}
+BuildRequires: python3-pytest
+%endif
+BuildRequires: rpm-pythonprov
+BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.714
+Requires:      python3-modules >= 1:3.5
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+typed_ast is a Python 3 package that provides a Python 2.7 and Python 3
+parser similar to the standard ast library. Unlike ast, the parsers in
+typed_ast include PEP 484 type comments and are independent of the
+version of Python under which they are run. The typed_ast parsers
+produce the standard Python AST (plus type comments), and are both
+fast and correct, as they are based on the CPython 2.7 and 3.7
+parsers. typed_ast runs on CPython 3.5-3.8 on Linux, OS X and Windows.
+
+%description -l pl.UTF-8
+typed_ast to pakiet Pythona 3 udostępniający parser dla Pythona 2.7
+oraz Pythona 3, podobny do biblioteki standardowej ast. W
+przeciwieństwie do ast, parsery w module typed_ast zawierają
+komentarze o typach zgodne z PEP 484 i są niezależne od wersji
+Pythona, przez którą są uruchamiane. Parsery typed_ast tworzą
+standardowe pythonowe drzewo składniowe (AST), wzbogacone o komentarze
+o typach; są szybkie i poprawne, jako że są oparte na kodzie CPythona
+2.7 oraz 3.7. typed_ast działa na CPythonie 3.5-3.8 pod Linuksem, OS X
+oraz Windows.
+
+%prep
+%setup -q -n typed_ast-%{version}
+
+%build
+%py3_build
+
+%if %{with tests}
+export PYTHONPATH=$(echo $(pwd)/build-3/lib.*)
+# run from subdir, so python won't catch PWD as PYTHONPATH
+cd ast3
+%{__python3} -m pytest tests
+%endif
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%py3_install
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc LICENSE README.md
+%{py3_sitedir}/typed_ast
+%{py3_sitedir}/typed_ast-%{version}-py*.egg-info
This page took 0.074426 seconds and 4 git commands to generate.